Securitas årsredovisning 2007

En verksamhet byggd på tillit
Securitas är våra medarbetare – över 250.000 anställda, män och kvinnor, i över 30 länder. För att kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter ska ha förtroende för vårt företag, spelar etik och värderingar en viktig roll i vårt arbete. Securitas uppförandekod, som bygger på våra tre grundläggande värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, fungerar som vägledning för våra medarbetare och skapar förtroende hos kunder, kollegor och i omvärlden.
Securitas uppförandekod
Som ett ledande företag i säkerhetsbranschen har Securitas ett långtgående ansvar gentemot de länder och samhällen vi verkar i. Vi följer lagar och bestämmelser överallt där vi arbetar och strävar efter att vara en god samhällsmedborgare.
Securitas uppförandekod kräver att företaget stödjer och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och tar ansvar för att de följs i det dagliga arbetet. De rättigheter Securitas ser som grundläggande definieras i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetstagarorganisationens (ILO) konvention om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen.
Vi respekterar grundläggande mänskliga fri-och rättigheter, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. Securitas motsätter sig starkt alla former av diskriminering, godtyckligt frihetsberövande, avrättning och tortyr. Vi strävar efter jämn könsfördelning. Securitas anställer inte personer som är under 15 år eller under den lokala lagliga minimi-åldern i länder där den är högre än 15 år.
Implementering av uppförandekoden
Alla Securitas medarbetare är skyldiga att följa koncernens uppförandekod och att rapportera eventuella brott mot koden till den lokala ledningen, som i sin tur är skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Det yttersta ansvaret för att uppförandekoden efterlevs ligger hos företagets respektive landschef.
Implementeringen och uppföljningen av uppförandekoden stärktes ytterligare 2006, när Securitas ingick ett implementeringsavtal med Union Network International (UNI) och Svenska Transportarbetareförbundet. Enligt avtalet ansvarar både bolaget och fackföreningarna för att uppförandekoden kommuniceras. Uppförandekoden och implementeringsavtalet har översatts till språken på de flesta marknaderna där Securitas verkar.
En särskild implementeringskommitté har bildats inom avtalets ram. Kommittén består av representanter från avtalsparterna, det vill säga Securitas, Svenska Transportarbetareförbundet och UNI. Kommittén kommer årligen att följa upp gränsöverskridande frågor som är relevanta för koden. Frågorna kan röra utvecklingen i branschen, till exempel licenssystem och utbyte av erfarenheter mellan länder.
Affärsetik
Alla Securitas affärskontakter präglas av största möjliga insyn. Securitas följer alltid befintliga lagar och bestämmelser, men de egna reglerna sträcker sig ofta längre än så. Vi stödjer internationella och nationella myndigheters strävanden att införa och uppräthålla höga affärsetiska normer.
Korruption och kartellbildning snedvrider marknaden och hämmar den ekonomiska och sociala tillväxten. Securitas följer tillämplig konkurrenslagstiftning, deltar inte i konkurrensbegränsande aktiviteter och accepterar
inte mutor av något slag. Affärsbeslut baseras på ärlig konkurrens, integritet, produktkvalitet, pris och kundservice. Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privat-livet och Securitas verksamhet.
Securitas värdesätter öppen kommunikation med alla intressenter som berörs av företagets verksamhet, oavsett om de är medarbetare, kunder, investerare eller allmänheten och dess representanter. Omfattande information om företaget finns alltid tillgänglig och frågor besvaras så snabbt som möjligt.
Våra värderingar
Securitas uppförandekod, som bygger på våra tre grundläggande värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, fungerar som vägledning för alla våra medarbetare så att de inger förtroende hos kunder, kollegor och det omgivande samhället.
Ärlighet: En medarbetare på Securitas är ärlig och därför betrodd att arbeta oövervakad på kundernas anläggningar och med värdefull egendom. Securitas ger aldrig avkall på kravet på ärlighet. Ärlighet innebär även att öppet säga sin mening, att rapportera oegentligheter och inte undanhålla relevant information.
Vaksamhet: Att vara professionell innebär att se, höra och utvärdera. En medarbetare på Securitas är alltid vaksam och lägger ofta märke till sådant som andra inte ser. Vaksamheten är nödvändig för att uppmärksamma potentiella risker eller incidenter som inträffar på kundernas anläggningar.
Hjälpsamhet: En medarbetare på Securitas hjälper gärna till, även när det inte är direkt relaterat till hans eller hennes arbete. En medarbetare på Securitas hjälper alltid till vid incidenter som kräver ingripande. Det ingår i vår strävan att göra livet säkrare.
En attraktiv arbetsgivare
Securitas strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare i branschen. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs och Securitas har länge varit pådrivande för att höja standarden och den professionella nivån i säkerhetsbranschen. En högre professionell nivå höjer både väktaryrkets status och lönenivåerna. Det gör det också lättare att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med stor erfarenhet och rätt utbildning. Detta i sin tur gör det möjligt att förädla och specialisera Securitas utbud av tjänster ytterligare.
I linje med denna strategi tog Security Services Europe 2007 ett viktigt initiativ för att lära mer om hur företaget på bästa sätt kan förbättra sin förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Initiativet kommer bland annat att baseras på en medarbetarundersökning. Hösten 2007 lades grunden till undersökningen, som genomförs i fyra länder under 2008 och omfattar cirka 30.000 medarbetare. Planen är att fortsätta med undersökningen i de återstående länderna i Europa, med början 2009, och resultaten kommer att följas upp kontinuerligt.
Bra ledarskap
Securitas organisation är starkt decentraliserad med ett starkt och självständigt ledarskap på de lokala platskontoren, för att vara nära kunderna. Kvaliteten på vårt lokala ledarskap är därför avgörande för vår förmåga att attrahera och behålla medarbetare och minska personalomsättningen. Den grundläggande ledarskapsfilosofin är att alla våra affärsrelationer är lokala, men kunskapen är global. För att utveckla färdigheterna och kompetensen hos våra chefer anordnar vi ledarskapsutbildning på både lokal, regional och nationell nivå. De flesta länder anordnar regelbundet utbildningsprogram för platscheferna med syfte att stärka kunskap inom ekonomi, affärsprocesser, pla-
nering och personalledning. I vissa delar av Europa och USA finns speciella utbildningsprogram inriktade mot vissa sektorer, som till exempel bevakade bostadsområden eller detaljhandeln. Internationellt har Securitas i många år erbjudit ett ettårigt utbildningsprogram för högre chefer med målet att utbyta erfarenheter om de bästa affärsmetoderna i branschen och att förädla verksamheten.
För väktare finns goda möjligheter att antingen specialisera sig inom ett visst område på nationell nivå eller erhålla ett internationellt stipendium.
En verksamhet byggd på tillit
 
Securitas är våra medarbetare – över 250.000 anställda, män och kvinnor, i över 30 länder. För att kunder, medarbetare, aktieägare och andra intressenter ska ha förtroende för vårt företag, spelar etik och värderingar en viktig roll i vårt arbete. Securitas uppförandekod, som bygger på våra tre grundläggande värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, fungerar som vägledning för våra medarbetare och skapar förtroende hos kunder, kollegor och i omvärlden.
 
Securitas uppförandekod
Som ett ledande företag i säkerhetsbranschen har Securitas ett långtgående ansvar gentemot de länder och samhällen vi verkar i. Vi följer lagar och bestämmelser överallt där vi arbetar och strävar efter att vara en god samhällsmedborgare.
 
Securitas uppförandekod kräver att företaget stödjer och respekterar grundläggande mänskliga rättigheter och tar ansvar för att de följs i det dagliga arbetet. De rättigheter Securitas ser som grundläggande definieras i Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och Internationella arbetstagarorganisationens (ILO) konvention om grundläggande principer och rättigheter på arbetsplatsen.
 
Vi respekterar grundläggande mänskliga fri-och rättigheter, åsiktsfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet. Securitas motsätter sig starkt alla former av diskriminering, godtyckligt frihetsberövande, avrättning och tortyr. Vi strävar efter jämn könsfördelning. Securitas anställer inte personer som är under 15 år eller under den lokala lagliga minimi-åldern i länder där den är högre än 15 år.
 
Implementering av uppförandekoden
Alla Securitas medarbetare är skyldiga att följa koncernens uppförandekod och att rapportera eventuella brott mot koden till den lokala ledningen, som i sin tur är skyldig att vidta lämpliga åtgärder. Det yttersta ansvaret för att uppförandekoden efterlevs ligger hos företagets respektive landschef.
 
Implementeringen och uppföljningen av uppförandekoden stärktes ytterligare 2006, när Securitas ingick ett implementeringsavtal med Union Network International (UNI) och Svenska Transportarbetareförbundet. Enligt avtalet ansvarar både bolaget och fackföreningarna för att uppförandekoden kommuniceras. Uppförandekoden och implementeringsavtalet har översatts till språken på de flesta marknaderna där Securitas verkar.
 
En särskild implementeringskommitté har bildats inom avtalets ram. Kommittén består av representanter från avtalsparterna, det vill säga Securitas, Svenska Transportarbetareförbundet och UNI. Kommittén kommer årligen att följa upp gränsöverskridande frågor som är relevanta för koden. Frågorna kan röra utvecklingen i branschen, till exempel licenssystem och utbyte av erfarenheter mellan länder.
 
Affärsetik
Alla Securitas affärskontakter präglas av största möjliga insyn. Securitas följer alltid befintliga lagar och bestämmelser, men de egna reglerna sträcker sig ofta längre än så. Vi stödjer internationella och nationella myndigheters strävanden att införa och uppräthålla höga affärsetiska normer.
 
Korruption och kartellbildning snedvrider marknaden och hämmar den ekonomiska och sociala tillväxten. Securitas följer tillämplig konkurrenslagstiftning, deltar inte i konkurrensbegränsande aktiviteter och accepterar

Sida 17

 
inte mutor av något slag. Affärsbeslut baseras på ärlig konkurrens, integritet, produktkvalitet, pris och kundservice. Alla medarbetare ska undvika intressekonflikter mellan privat-livet och Securitas verksamhet.
 
Securitas värdesätter öppen kommunikation med alla intressenter som berörs av företagets verksamhet, oavsett om de är medarbetare, kunder, investerare eller allmänheten och dess representanter. Omfattande information om företaget finns alltid tillgänglig och frågor besvaras så snabbt som möjligt.
 
Våra värderingar
Securitas uppförandekod, som bygger på våra tre grundläggande värderingar ärlighet, vaksamhet och hjälpsamhet, fungerar som vägledning för alla våra medarbetare så att de inger förtroende hos kunder, kollegor och det omgivande samhället.
 
Ärlighet: En medarbetare på Securitas är ärlig och därför betrodd att arbeta oövervakad på kundernas anläggningar och med värdefull egendom. Securitas ger aldrig avkall på kravet på ärlighet. Ärlighet innebär även att öppet säga sin mening, att rapportera oegentligheter och inte undanhålla relevant information.
 
Vaksamhet: Att vara professionell innebär att se, höra och utvärdera. En medarbetare på Securitas är alltid vaksam och lägger ofta märke till sådant som andra inte ser. Vaksamheten är nödvändig för att uppmärksamma potentiella risker eller incidenter som inträffar på kundernas anläggningar.
 
Hjälpsamhet: En medarbetare på Securitas hjälper gärna till, även när det inte är direkt relaterat till hans eller hennes arbete. En medarbetare på Securitas hjälper alltid till vid incidenter som kräver ingripande. Det ingår i vår strävan att göra livet säkrare.
 
En attraktiv arbetsgivare
Securitas strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare i branschen. Medarbetarna är vår absolut viktigaste resurs och Securitas har länge varit pådrivande för att höja standarden och den professionella nivån i säkerhetsbranschen. En högre professionell nivå höjer både väktaryrkets status och lönenivåerna. Det gör det också lättare att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare med stor erfarenhet och rätt utbildning. Detta i sin tur gör det möjligt att förädla och specialisera Securitas utbud av tjänster ytterligare.
 
I linje med denna strategi tog Security Services Europe 2007 ett viktigt initiativ för att lära mer om hur företaget på bästa sätt kan förbättra sin förmåga att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare. Initiativet kommer bland annat att baseras på en medarbetarundersökning. Hösten 2007 lades grunden till undersökningen, som genomförs i fyra länder under 2008 och omfattar cirka 30.000 medarbetare. Planen är att fortsätta med undersökningen i de återstående länderna i Europa, med början 2009, och resultaten kommer att följas upp kontinuerligt.
 
Bra ledarskap
Securitas organisation är starkt decentraliserad med ett starkt och självständigt ledarskap på de lokala platskontoren, för att vara nära kunderna. Kvaliteten på vårt lokala ledarskap är därför avgörande för vår förmåga att attrahera och behålla medarbetare och minska personalomsättningen. Den grundläggande ledarskapsfilosofin är att alla våra affärsrelationer är lokala, men kunskapen är global. För att utveckla färdigheterna och kompetensen hos våra chefer anordnar vi ledarskapsutbildning på både lokal, regional och nationell nivå. De flesta länder anordnar regelbundet utbildningsprogram för platscheferna med syfte att stärka kunskap inom ekonomi, affärsprocesser, pla-
 
nering och personalledning. I vissa delar av Europa och USA finns speciella utbildningsprogram inriktade mot vissa sektorer, som till exempel bevakade bostadsområden eller detaljhandeln. Internationellt har Securitas i många år erbjudit ett ettårigt utbildningsprogram för högre chefer med målet att utbyta erfarenheter om de bästa affärsmetoderna i branschen och att förädla verksamheten.
 
För väktare finns goda möjligheter att antingen specialisera sig inom ett visst område på nationell nivå eller erhålla ett internationellt stipendium.