Securitas årsredovisning 2007

Securitas aktie
Securitasaktien är noterad på Stockholmsbörsen, numera OMX Nordic Exchange Stockholm, sedan 1991. Securitasaktien ingår i Nordic Exchanges OMXS- och OMXS30-index. Securitas vikt i OMXS-index vid slutet av 2007 var 0,80 procent (0,87) och i OMXS30-index 1,19 procent (1,30).
Under året handlades totalt 660 miljoner (672) Securitasaktier på OMX Nordic Exchange Stockholm, vilket motsvarar ett värde om 64.006 MSEK (85.433). Omsättningshastigheten var under året 190 procent (191), att jämföra med omsättningshastigheten på hela OMX Nordic Exchange Stockholm på 130 procent (148). En börspost är 200 aktier. Börsvärdet för Securitas var vid årets slut 31.312 MSEK (38.696).
Aktiekapitalet uppgick till 365.058.897 SEK per 31 december 2007, fördelat på lika många aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Av dessa aktier är 17.142.600 A-aktier och 347.916.297 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar tio röster och varje B-aktie en röst.
Börskursens utveckling
Under 2007 minskade kursen på Securitas-aktien med 15,9 procent. OMXS-index minskade med 7,0 procent och OMXS30-index minskade med 7,1 procent. Den lägsta betalkursen för en Securitasaktie under 2007 var 75 SEK och den högsta betalkursen var 114 SEK.
Ägarstruktur
Per den 31 december 2007 hade Securitas 27.770 aktieägare (33.462) – en minskning med 17 procent sedan 2006. Huvudägare är Investment AB Latour som tillsammans med SäkI AB, Förvaltnings AB Wasatornet och Karpalunds Ångbryggeri AB innehar 11,6 procent (11,4) av kapitalet och 30,1 procent
(30,0) av rösterna, samt Melker Schörling AB, som innehar 4,7 procent (4,5) av kapitalet och 11,1 procent (10,9) av rösterna. Institutionella ägare svarade vid årsskiftet för mer än 90 procent av det totala aktiekapitalet. Aktieägare utanför Sverige svarade för 38 procent (36) av kapitalet och 26 procent (25) av rösterna.
Utdelning av Securitas Systems, Securitas Direct och Loomis
Den 9 februari 2006 tillkännagav Securitas planerna på att ombilda tre av sina divisioner till oberoende, specialiserade säkerhetsföretag: Loomis AB, Securitas Systems AB och Securitas Direct AB. Den extra bolagsstämman i Securitas AB, som hölls den 25 sep-
Största ägare per 31 december 2007     Källa: VPC samt för Securitas kända förändringar.
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav % Röster %
SäkI AB 8.642.600 4.000.000 3,5 17,4
Investment AB Latour 4.000.000 23.090.000 7,4 12,2
Melker Schörling AB 4.500.000 12.701.500 4,7 11,1
Alecta pensionsförsäkring 0 34.510.000 9,5 6,6
JP Morgan Chase Bank 0 17.280.884 4,7 3,3
Goldman Sachs International Ltd. 0 13.379.358 3,7 2,6
UBS AG LND IPB 0 10.874.860 3,0 2,1
Morgan Stanley & Co Inc. 0 9.841.587 2,7 1,9
Caceis Bank 0 8.787.281 2,4 1,7
Didner & Gerge aktiefond 0 7.609.000 2,1 1,5
Summa, tio största aktieägarna 17.142.600 142.074.470 43,61 60,4
1Summerar ej på grund av avstämningsdifferenser i VPC rapporterna.      
Ägarstruktur per 31 december 2007     Källa: VPC samt för Securitas kända förändringar.
           
      Antal    
    Antal      
  Antal        
Antal aktier aktieägare A-aktier B-aktier Innehav % Röster %
1–500 19.107 0 3.308.271 0,91 0,64
501–1.000 3.974 0 3.328.462 0,91 0,64
1.001–5.000 3.374 0 7.950.004 2,18 1,53
5.001–10.000 481 0 3.626.948 0,99 0,70
10.001–15.000 154 0 1.937.972 0,53 0,37
15.001–20.000 118 0 2.124.727 0,58 0,41
20.001– 561 17.142.600 325.639.413 93,90 95,71
Summa 27.7701 17.142.600 347.916.2971 100 100
1Summerar ej på grund av avstämningsdifferenser i VPC rapporterna.      
tember 2006, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Securitas Systems AB och Securitas Direct AB skulle delas ut till aktieägarna och noteras på OMX Nordic Exchange Stockholm. Utdelningsdatum var 29 september 2006. För varje aktie av serie A eller B i Securitas erhölls en aktie av motsvarande serie (A eller B) i Securitas Systems och Securitas Direct. Förberedelserna för en notering av Loomis AB fortgår och planen är att divisionen ska börsnoteras på OMX Nordic Exchange Stockholm i slutet av 2008.
Kontantutdelning och utdelningspolicy
Styrelsen föreslår en utdelning om 3.10 SEK resultat och en tillväxtstrategi för balansräkningen som består både av organisk och förvärvsdriven tillväxt, ska Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå om 40–50 procent av årligt fritt eget kassaflöde. Den föreslagna utdelningen är i linje med detta mål, 47 procent. (3,10) per aktie. Med ett fritt kassaflöde på i genomsnitt 75–80 procent av justerat
Data per aktie          
SEK/aktie 2007 2006 2005 2004 2003
Vinst per aktie före utspädning 4,781 6,001 6,321 5,551 3,66
Vinst per aktie efter utspädning 4,781 5,971 6,241 5,471 3,45
Utdelning 3,102 3,102 3,503 3,00 3 2,00
Utdelning i % av vinst per aktie 651 521 563 553 58
Direktavkastning, % 3,4 2,94 3,93 3,93 2,1
Fritt kassaflöde per aktie 6,61 4,885 6,535 5,465 4,94
Börskurs, periodens slut 90,00 106,00 90,005 76,005 97,00
Högsta börskurs 114,00 114,00 93,005 82,005 116,00
Lägsta börskurs 75,00 82,00 73,005 57,005 69,50
Genomsnittlig börskurs 97,00 98,00 83,005 68,005 93,20
P/E-tal, ggr 19 18 145 145 28
Antal utestående aktier (1.000-tal) 365.059 365.059 365.059 365.059 365.059
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (1.000-tal) 369.366 376.165 378.712 382.409 382.417
Antal utestående aktier efter utspädning (1.000-tal) 365.0596 379.615 375.015 382.409 382.409
1 Beräknad före jämförelsestörande poster och för kvarvarande verksamheter. 4 Beräknad på föreslagen utdelning. 6 Det konvertibla förlagslånet 2002/2007 förföll i maj 2007
2 Föreslagen utdelning. 5 Exklusive Securitas Systems och för närvarande finns ingen potentiell utspädningseffekt.
3 Inkluderar Securitas Systems och Securitas Direct. och Securitas Direct.        
Utveckling av aktiekapitalet       Utveckling av aktiekapitalet (forts.)    
År Transaktion Antal aktier SEK   År Transaktion Antal aktier SEK
1987 Ingående kapital 200.000 20.000.000   1998 Split 4:12 293.758.772 293.758.772
1989 Apportemission 285.714 28.571.400   1998 Nyemission Raab Karcher 308.114.828 308.114.828
1989 Nyemission 342.856 34.285.600   1998 Nyemission Proteg 325.104.472 325.104.472
1989 Split 50:1 17.142.800 34.285.600   1998 Konvertering 325.121.812 325.121.812
1989 Fondemission 17.142.800 85.714.000   1999 Konvertering 327.926.707 327.926.707
1992 Nyemission 22.142.800 110.714.000   1999 Nyemission Pinkerton 355.926.707 355.926.707
1993 Konvertering 23.633.450 118.167.250   1999 Konvertering 356.318.317 356.318.317
1994 Apportemission (Spanien) 24.116.450 120.582.250   2001 Konvertering3 361.081.321 361.081.321
1996 Split 3:11 72.349.350 120.582.250   2002 Konvertering 363.055.906 363.055.906
1996 Fondemission1 72.349.350 144.698.700   2003 Konvertering4 365.058.897 365.058.897
1996 Konvertering 72.697.739 145.395.478   2004 e/t 365.058.897 365.058.897
1997 Konvertering 73.206.315 146.412.630   2005 e/t 365.058.897 365.058.897
1998 Konvertering 73.439.693 146.879.386   2006 e/t 365.058.897 365.058.897
1998 Fondemission2 73.439.693 293.758.772   2007 e/t 365.058.897 365.058.897
1En aktiesplit 3:1 samt en fondemission genomfördes under 1996, vilket förändrade aktiens nominella värde från 5 SEK till 2 SEK. En aktiesplit 4:1 samt en fondemission genomfördes under 1998, vilket förändrade aktiens nominella värde från 2 SEK till 1 SEK.
3148.200 härrör från interimsaktier registrerade med Patent- och Registreringsverket 11 januari 2002.
4 Det konvertibla lånet 1998/2003 konverterades 31 mars 2003 med undantag för 5 MSEK som inte konverterades. Det totala antalet aktier efter utspädning av samtliga utestående konvertibla lån uppgår till 375.015.400.
Definitioner
Direktavkastning: Utdelning i förhållande till börskursen vid slutet av respektive år. För 2007 används föreslagen utdelning. Fritt kassaflöde per aktie: Fritt kassaflöde uttryckt i relation till antal aktier före utspädning. P/E-tal (Price/Earnings): Börskurs vid slutet av respektive år i förhållande till vinst per aktie efter skatt. EBITA-multipel: Företagets börsvärde och skulder i förhållande till rörelseresultat före finansnetto och skatter. Omsättningshastighet: Omsättning under respektive år i förhållande till periodens genomsnittliga börsvärde. Börsvärde: Antal utestående aktier gånger börskurs vid årets slut. Enterprise Value: Börsvärde + nettoskuld.
Securitas aktie
 
Securitasaktien är noterad på Stockholmsbörsen, numera OMX Nordic Exchange Stockholm, sedan 1991. Securitasaktien ingår i Nordic Exchanges OMXS- och OMXS30-index. Securitas vikt i OMXS-index vid slutet av 2007 var 0,80 procent (0,87) och i OMXS30-index 1,19 procent (1,30).
 
Under året handlades totalt 660 miljoner (672) Securitasaktier på OMX Nordic Exchange Stockholm, vilket motsvarar ett värde om 64.006 MSEK (85.433). Omsättningshastigheten var under året 190 procent (191), att jämföra med omsättningshastigheten på hela OMX Nordic Exchange Stockholm på 130 procent (148). En börspost är 200 aktier. Börsvärdet för Securitas var vid årets slut 31.312 MSEK (38.696).
 
Aktiekapitalet uppgick till 365.058.897 SEK per 31 december 2007, fördelat på lika många aktier, var och en med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Av dessa aktier är 17.142.600 A-aktier och 347.916.297 B-aktier. Varje A-aktie motsvarar tio röster och varje B-aktie en röst.
 
Börskursens utveckling
Under 2007 minskade kursen på Securitas-aktien med 15,9 procent. OMXS-index minskade med 7,0 procent och OMXS30-index minskade med 7,1 procent. Den lägsta betalkursen för en Securitasaktie under 2007 var 75 SEK och den högsta betalkursen var 114 SEK.
 
Ägarstruktur
Per den 31 december 2007 hade Securitas 27.770 aktieägare (33.462) – en minskning med 17 procent sedan 2006. Huvudägare är Investment AB Latour som tillsammans med SäkI AB, Förvaltnings AB Wasatornet och Karpalunds Ångbryggeri AB innehar 11,6 procent (11,4) av kapitalet och 30,1 procent
 
(30,0) av rösterna, samt Melker Schörling AB, som innehar 4,7 procent (4,5) av kapitalet och 11,1 procent (10,9) av rösterna. Institutionella ägare svarade vid årsskiftet för mer än 90 procent av det totala aktiekapitalet. Aktieägare utanför Sverige svarade för 38 procent (36) av kapitalet och 26 procent (25) av rösterna.
 
Utdelning av Securitas Systems, Securitas Direct och Loomis
Den 9 februari 2006 tillkännagav Securitas planerna på att ombilda tre av sina divisioner till oberoende, specialiserade säkerhetsföretag: Loomis AB, Securitas Systems AB och Securitas Direct AB. Den extra bolagsstämman i Securitas AB, som hölls den 25 sep-
 
 

Största ägare per 31 december 2007     Källa: VPC samt för Securitas kända förändringar.
Aktieägare Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav % Röster %
SäkI AB 8.642.600 4.000.000 3,5 17,4
Investment AB Latour 4.000.000 23.090.000 7,4 12,2
Melker Schörling AB 4.500.000 12.701.500 4,7 11,1
Alecta pensionsförsäkring 0 34.510.000 9,5 6,6
JP Morgan Chase Bank 0 17.280.884 4,7 3,3
Goldman Sachs International Ltd. 0 13.379.358 3,7 2,6
UBS AG LND IPB 0 10.874.860 3,0 2,1
Morgan Stanley & Co Inc. 0 9.841.587 2,7 1,9
Caceis Bank 0 8.787.281 2,4 1,7
Didner & Gerge aktiefond 0 7.609.000 2,1 1,5
Summa, tio största aktieägarna 17.142.600 142.074.470 43,61 60,4
1Summerar ej på grund av avstämningsdifferenser i VPC rapporterna.      
 

Ägarstruktur per 31 december 2007     Källa: VPC samt för Securitas kända förändringar.
           
      Antal    
    Antal      
  Antal        
Antal aktier aktieägare A-aktier B-aktier Innehav % Röster %
1–500 19.107 0 3.308.271 0,91 0,64
501–1.000 3.974 0 3.328.462 0,91 0,64
1.001–5.000 3.374 0 7.950.004 2,18 1,53
5.001–10.000 481 0 3.626.948 0,99 0,70
10.001–15.000 154 0 1.937.972 0,53 0,37
15.001–20.000 118 0 2.124.727 0,58 0,41
20.001– 561 17.142.600 325.639.413 93,90 95,71
Summa 27.7701 17.142.600 347.916.2971 100 100
1Summerar ej på grund av avstämningsdifferenser i VPC rapporterna.      

Sida 21

 
tember 2006, beslutade i enlighet med styrelsens förslag att samtliga aktier i de helägda dotterbolagen Securitas Systems AB och Securitas Direct AB skulle delas ut till aktieägarna och noteras på OMX Nordic Exchange Stockholm. Utdelningsdatum var 29 september 2006. För varje aktie av serie A eller B i Securitas erhölls en aktie av motsvarande serie (A eller B) i Securitas Systems och Securitas Direct. Förberedelserna för en notering av Loomis AB fortgår och planen är att divisionen ska börsnoteras på OMX Nordic Exchange Stockholm i slutet av 2008.
 
Kontantutdelning och utdelningspolicy
Styrelsen föreslår en utdelning om 3.10 SEK resultat och en tillväxtstrategi för balansräkningen som består både av organisk och förvärvsdriven tillväxt, ska Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå om 40–50 procent av årligt fritt eget kassaflöde. Den föreslagna utdelningen är i linje med detta mål, 47 procent. (3,10) per aktie. Med ett fritt kassaflöde på i genomsnitt 75–80 procent av justerat
 

Data per aktie          
SEK/aktie 2007 2006 2005 2004 2003
Vinst per aktie före utspädning 4,781 6,001 6,321 5,551 3,66
Vinst per aktie efter utspädning 4,781 5,971 6,241 5,471 3,45
Utdelning 3,102 3,102 3,503 3,00 3 2,00
Utdelning i % av vinst per aktie 651 521 563 553 58
Direktavkastning, % 3,4 2,94 3,93 3,93 2,1
Fritt kassaflöde per aktie 6,61 4,885 6,535 5,465 4,94
Börskurs, periodens slut 90,00 106,00 90,005 76,005 97,00
Högsta börskurs 114,00 114,00 93,005 82,005 116,00
Lägsta börskurs 75,00 82,00 73,005 57,005 69,50
Genomsnittlig börskurs 97,00 98,00 83,005 68,005 93,20
P/E-tal, ggr 19 18 145 145 28
Antal utestående aktier (1.000-tal) 365.059 365.059 365.059 365.059 365.059
Genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning (1.000-tal) 369.366 376.165 378.712 382.409 382.417
Antal utestående aktier efter utspädning (1.000-tal) 365.0596 379.615 375.015 382.409 382.409
1 Beräknad före jämförelsestörande poster och för kvarvarande verksamheter. 4 Beräknad på föreslagen utdelning. 6 Det konvertibla förlagslånet 2002/2007 förföll i maj 2007
2 Föreslagen utdelning. 5 Exklusive Securitas Systems och för närvarande finns ingen potentiell utspädningseffekt.
3 Inkluderar Securitas Systems och Securitas Direct. och Securitas Direct.        
 

Utveckling av aktiekapitalet       Utveckling av aktiekapitalet (forts.)    
År Transaktion Antal aktier SEK   År Transaktion Antal aktier SEK
1987 Ingående kapital 200.000 20.000.000   1998 Split 4:12 293.758.772 293.758.772
1989 Apportemission 285.714 28.571.400   1998 Nyemission Raab Karcher 308.114.828 308.114.828
1989 Nyemission 342.856 34.285.600   1998 Nyemission Proteg 325.104.472 325.104.472
1989 Split 50:1 17.142.800 34.285.600   1998 Konvertering 325.121.812 325.121.812
1989 Fondemission 17.142.800 85.714.000   1999 Konvertering 327.926.707 327.926.707
1992 Nyemission 22.142.800 110.714.000   1999 Nyemission Pinkerton 355.926.707 355.926.707
1993 Konvertering 23.633.450 118.167.250   1999 Konvertering 356.318.317 356.318.317
1994 Apportemission (Spanien) 24.116.450 120.582.250   2001 Konvertering3 361.081.321 361.081.321
1996 Split 3:11 72.349.350 120.582.250   2002 Konvertering 363.055.906 363.055.906
1996 Fondemission1 72.349.350 144.698.700   2003 Konvertering4 365.058.897 365.058.897
1996 Konvertering 72.697.739 145.395.478   2004 e/t 365.058.897 365.058.897
1997 Konvertering 73.206.315 146.412.630   2005 e/t 365.058.897 365.058.897
1998 Konvertering 73.439.693 146.879.386   2006 e/t 365.058.897 365.058.897
1998 Fondemission2 73.439.693 293.758.772   2007 e/t 365.058.897 365.058.897
1En aktiesplit 3:1 samt en fondemission genomfördes under 1996, vilket förändrade aktiens nominella värde från 5 SEK till 2 SEK. En aktiesplit 4:1 samt en fondemission genomfördes under 1998, vilket förändrade aktiens nominella värde från 2 SEK till 1 SEK.
3148.200 härrör från interimsaktier registrerade med Patent- och Registreringsverket 11 januari 2002.
4 Det konvertibla lånet 1998/2003 konverterades 31 mars 2003 med undantag för 5 MSEK som inte konverterades. Det totala antalet aktier efter utspädning av samtliga utestående konvertibla lån uppgår till 375.015.400.
 
Definitioner
Direktavkastning: Utdelning i förhållande till börskursen vid slutet av respektive år. För 2007 används föreslagen utdelning. Fritt kassaflöde per aktie: Fritt kassaflöde uttryckt i relation till antal aktier före utspädning. P/E-tal (Price/Earnings): Börskurs vid slutet av respektive år i förhållande till vinst per aktie efter skatt. EBITA-multipel: Företagets börsvärde och skulder i förhållande till rörelseresultat före finansnetto och skatter. Omsättningshastighet: Omsättning under respektive år i förhållande till periodens genomsnittliga börsvärde. Börsvärde: Antal utestående aktier gånger börskurs vid årets slut. Enterprise Value: Börsvärde + nettoskuld.