Securitas årsredovisning 2007

Riskhantering - en självklar del av vår verksamhetsstrategi
Riskhantering är nödvändigt för att Securitas strategier ska kunna förverkligas och mål uppnås. Riskhanteringen sker i en strukturerad ansvarsprocess som är fundamentet i koncernens bolagsstyrning och interna kontroll, från platscheferna och vidare upp till koncernledning och styrelse, som svarar inför årsstämman.
Bakgrund
Securitas exponeras för en rad olika typer av risker i den dagliga verksamheten. Dessa risker kan delas in i två huvudsakliga kategorier, operativa risker och finansiella risker. Båda kan påverka koncernens finansiella utveckling och ställning om de inte hanteras på ett strukturerat sätt. Operativa risker är risker som förknippas med den dagliga verksamheten och de tjänster vi erbjuder våra kunder, till exempel när tjänsterna inte motsvarar de ställda kraven och därmed resulterar i egendomsförlust, egendoms- eller personskada. Finansiella risker uppstår eftersom koncernen har behov av extern finansiering och är verksam i en rad olika valutor.
För att divisionerna, länderna och regionerna ska kunna fokusera fullt ut på verksamheten, är den finansiella riskhanteringen i möjligaste mån centraliserad till koncernens internbank. För ytterligare beskrivning av hanteringen av finansiella risker hänvisas till not 6 på sidan 59 i koncernens noter och kommentarer. För en beskrivning av de antaganden och bedömningar som har använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna, och som därmed kan komma att påverka koncernens finansiella ställning, hänvisas till not 4 på sidan 57 i koncernens noter och kommentarer.
Organisation
Eftersom operativa risker uppstår i den lokala verksamheten måste de hanteras på ett decentraliserat sätt. Hantering av kundkontrakt
På koncernnivå drar koncernledningen upp riktlinjerna för hela koncernens riskhantering. Divisionerna Security Services North America, Security Services Europe och Loomis har egna riskkommittéer som möts regelbundet.
Hantering av operativa risker
Den viktigaste uppgiften för den operativa riskhanteringen är att förebygga skador och att skydda kunder och anställda. För att kunna utvärdera de operativa riskerna i nya och befintliga verksamheter använder sig Securitas av en modell för utvärdering av affärsrisker. Denna modell fokuserar på ett antal viktiga aspekter av uppdraget samt förhållandet till kunden och beskrivs närmare nedan. Skulle en skada uppstå och Securitas anses vara helt eller delvis ansvarigt, används försäkringslösningar för att minimera den finansiella effekten av skadeståndskrav från kunder eller tredje part.
och skadeförebyggande åtgärder är nödvändigt i detta arbete. Alla Securitas platschefer måste utvärdera och förstå de risker som är förknippade med att leverera tjänster. Koncernens divisionschefer har ansvaret för samtliga aspekter av verksamheten i respektive division, inklusive hantering av operativa risker och riskminimering. Det yttersta ansvaret för skadereglering ligger på koncernnivå, liksom upphandling av vissa strategiska försäkringsprogram.
Modell för utvärdering av affärsrisker
Uppdrag
Detta är det första steget i processen. Det viktigaste här är storleken på uppdraget, dess varaktighet och om det gäller ett nytt eller ett befintligt uppdrag. Här bedöms också behovet av särskild utbildning och arbetsledning.
Risk
Vilken typ av kund som uppdraget gäller är av betydelse både vad gäller kundens operativa risknivå och finansiella ställning. Högriskkunder och potentiella stora förluster måste identifieras och nödvändiga försäkringsskydd måste tecknas för risken i fråga. Kundens kreditvärdighet måste också utvärderas.
Kontrakt
En rättvis fördelning av ansvaret och riskerna mellan Securitas och kunden är nödvändig för varje kontrakt. Normen är att använda standardiserade kontrakt. Rimliga ansvarsbegränsningar och skadeersättning för tredjepartskrav är viktiga delar av kundkontraktet.
Lönsamhet
Detta steg innefattar en noggrann beräkning av lönsamheten i uppdraget. Ansvariga måste värdera det aktuella investeringsbehovet och om kontraktet kan innebära risker utanför balansräkningen. Betalningsvillkor måste också övervägas och beslut tas om huruvida uppdraget genererar tillräcklig lönsamhet i relation till den tagna risken.
Affärsplan för risk
Varje division presenterar varje år en affärs-plan för riskhantering i samband med budget-processen, som är uppbyggd nerifrån och upp. Affärsplanen sätter huvudsakligt fokus och prioriteringar inom det löpande riskhanteringsarbetet inom divisionen för det kommande året. Utöver detta hålls minst ett utvärderingsseminarium om affärsrisker varje år med alla divisioner och med deltagare från divisionerna, landet eller regionen samt från koncernen.
Syftet med dessa möten är att öka medvetandet och förståelsen för de risker som verksamheten utsätts för, genom att till exempel se över vissa kontrakt eller processer.
Försäkring
Securitas har beslutat att överföra vissa operativa risker till försäkringsmarknaden genom koncernens gemensamma försäkringsprogram. De huvudsakliga försäkringsprogrammen är Generell Ansvarsförsäkring (täcker krav för egendoms- och Workers Compensation Insurance i USA (täcker arbetsrelaterade skadeståndskrav) samt Cash Handling Insurance (täcker egendomsskador inom Genom att upphandla koncernens försäkringsprogram centralt uppnås också stordriftsfördelar när det gäller prissättning och bättre tillgång till de mer specialiserade internationella försäkringsmarknaderna.
Överföringen av risken till försäkringsmarknaden görs enligt en trestegsprocess där det första steget innebär att de lokala verksamheterna behåller en förutbestämd del av alla skador genom en lokal självrisk. I nästa steg används egna återförsäkringsbolag (så kallade captives) för att behålla en viss förutbestämd och begränsad risk i koncernen utöver nivån för den lokala självrisken. Den totala risknivån som behålls i koncernen, lokalt i verksamheterna och i återförsäkringsbolag, det så kallade självbehållet, är beroende av den bedömda riskexponeringen och prissättningen på den externa återförsäkringen. Normalt är det finansiellt riktigt att behålla en viss del av risken inom koncernen eftersom det finns en viss skadenivå som normalt uppstår mer frekvent. Att försäkra dessa skador externt kostar vanligtvis mer än vad skadorna uppgår till.
Som ett tredje steg återförsäkras risken över självbehållet till lämpliga limiter på den externa försäkringsmarknaden. Genom att använda egna återförsäkringsbolag får Securitas ett visst oberoende gentemot försäkringsmarknaderna och kan minimera effekten av de kortsiktiga förändringarna i pris och kapacitet på dessa marknader.
Skador och riskkostnad
Riskkostnaden består av externa försäkrings-premier samt självbehållna delar av skadorna. Koncernens försäkringscenter ansvarar för de centrala upphandlingarna av koncernens försäkringsprogram för att på så sätt erhålla konkurrenskraftiga försäkringspremier och villkor.
De operativa enheterna är ansvariga för att minimera och följa upp skador både när det gäller antal och storlek. Som huvudprincip förs riskkostnaden och konsekvensen av bra eller dålig hantering av riskkostnaden ner på platskontorsnivå. Skadeutveckling och risk-kostnad rapporteras och kontrolleras varje månad för varje enhet som en del av den finansiella rapporteringen.
Riskansvar      
Aktiviteter Platskontor/område Land/division Koncern
Riskutvärdering n n n
Kontraktshantering n n  
Förebyggande av skador n n  
Skadereglering   n n
Försäkringsupphandling     n
Riskhantering - en självklar del av vår verksamhetsstrategi
 
Riskhantering är nödvändigt för att Securitas strategier ska kunna förverkligas och mål uppnås. Riskhanteringen sker i en strukturerad ansvarsprocess som är fundamentet i koncernens bolagsstyrning och interna kontroll, från platscheferna och vidare upp till koncernledning och styrelse, som svarar inför årsstämman.
 
Bakgrund
Securitas exponeras för en rad olika typer av risker i den dagliga verksamheten. Dessa risker kan delas in i två huvudsakliga kategorier, operativa risker och finansiella risker. Båda kan påverka koncernens finansiella utveckling och ställning om de inte hanteras på ett strukturerat sätt. Operativa risker är risker som förknippas med den dagliga verksamheten och de tjänster vi erbjuder våra kunder, till exempel när tjänsterna inte motsvarar de ställda kraven och därmed resulterar i egendomsförlust, egendoms- eller personskada. Finansiella risker uppstår eftersom koncernen har behov av extern finansiering och är verksam i en rad olika valutor.
 
För att divisionerna, länderna och regionerna ska kunna fokusera fullt ut på verksamheten, är den finansiella riskhanteringen i möjligaste mån centraliserad till koncernens internbank. För ytterligare beskrivning av hanteringen av finansiella risker hänvisas till not 6 på sidan 59 i koncernens noter och kommentarer. För en beskrivning av de antaganden och bedömningar som har använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna, och som därmed kan komma att påverka koncernens finansiella ställning, hänvisas till not 4 på sidan 57 i koncernens noter och kommentarer.
 
Organisation
Eftersom operativa risker uppstår i den lokala verksamheten måste de hanteras på ett decentraliserat sätt. Hantering av kundkontrakt
 
På koncernnivå drar koncernledningen upp riktlinjerna för hela koncernens riskhantering. Divisionerna Security Services North America, Security Services Europe och Loomis har egna riskkommittéer som möts regelbundet.
 
Hantering av operativa risker
Den viktigaste uppgiften för den operativa riskhanteringen är att förebygga skador och att skydda kunder och anställda. För att kunna utvärdera de operativa riskerna i nya och befintliga verksamheter använder sig Securitas av en modell för utvärdering av affärsrisker. Denna modell fokuserar på ett antal viktiga aspekter av uppdraget samt förhållandet till kunden och beskrivs närmare nedan. Skulle en skada uppstå och Securitas anses vara helt eller delvis ansvarigt, används försäkringslösningar för att minimera den finansiella effekten av skadeståndskrav från kunder eller tredje part.
 
och skadeförebyggande åtgärder är nödvändigt i detta arbete. Alla Securitas platschefer måste utvärdera och förstå de risker som är förknippade med att leverera tjänster. Koncernens divisionschefer har ansvaret för samtliga aspekter av verksamheten i respektive division, inklusive hantering av operativa risker och riskminimering. Det yttersta ansvaret för skadereglering ligger på koncernnivå, liksom upphandling av vissa strategiska försäkringsprogram.

Sida 23

 
Modell för utvärdering av affärsrisker
Uppdrag
Detta är det första steget i processen. Det viktigaste här är storleken på uppdraget, dess varaktighet och om det gäller ett nytt eller ett befintligt uppdrag. Här bedöms också behovet av särskild utbildning och arbetsledning.
 
Risk
Vilken typ av kund som uppdraget gäller är av betydelse både vad gäller kundens operativa risknivå och finansiella ställning. Högriskkunder och potentiella stora förluster måste identifieras och nödvändiga försäkringsskydd måste tecknas för risken i fråga. Kundens kreditvärdighet måste också utvärderas.
 
Kontrakt
En rättvis fördelning av ansvaret och riskerna mellan Securitas och kunden är nödvändig för varje kontrakt. Normen är att använda standardiserade kontrakt. Rimliga ansvarsbegränsningar och skadeersättning för tredjepartskrav är viktiga delar av kundkontraktet.
 
Lönsamhet
Detta steg innefattar en noggrann beräkning av lönsamheten i uppdraget. Ansvariga måste värdera det aktuella investeringsbehovet och om kontraktet kan innebära risker utanför balansräkningen. Betalningsvillkor måste också övervägas och beslut tas om huruvida uppdraget genererar tillräcklig lönsamhet i relation till den tagna risken.
 
Affärsplan för risk
Varje division presenterar varje år en affärs-plan för riskhantering i samband med budget-processen, som är uppbyggd nerifrån och upp. Affärsplanen sätter huvudsakligt fokus och prioriteringar inom det löpande riskhanteringsarbetet inom divisionen för det kommande året. Utöver detta hålls minst ett utvärderingsseminarium om affärsrisker varje år med alla divisioner och med deltagare från divisionerna, landet eller regionen samt från koncernen.
 
Syftet med dessa möten är att öka medvetandet och förståelsen för de risker som verksamheten utsätts för, genom att till exempel se över vissa kontrakt eller processer.
 
Försäkring
Securitas har beslutat att överföra vissa operativa risker till försäkringsmarknaden genom koncernens gemensamma försäkringsprogram. De huvudsakliga försäkringsprogrammen är Generell Ansvarsförsäkring (täcker krav för egendoms- och Workers Compensation Insurance i USA (täcker arbetsrelaterade skadeståndskrav) samt Cash Handling Insurance (täcker egendomsskador inom Genom att upphandla koncernens försäkringsprogram centralt uppnås också stordriftsfördelar när det gäller prissättning och bättre tillgång till de mer specialiserade internationella försäkringsmarknaderna.
 
Överföringen av risken till försäkringsmarknaden görs enligt en trestegsprocess där det första steget innebär att de lokala verksamheterna behåller en förutbestämd del av alla skador genom en lokal självrisk. I nästa steg används egna återförsäkringsbolag (så kallade captives) för att behålla en viss förutbestämd och begränsad risk i koncernen utöver nivån för den lokala självrisken. Den totala risknivån som behålls i koncernen, lokalt i verksamheterna och i återförsäkringsbolag, det så kallade självbehållet, är beroende av den bedömda riskexponeringen och prissättningen på den externa återförsäkringen. Normalt är det finansiellt riktigt att behålla en viss del av risken inom koncernen eftersom det finns en viss skadenivå som normalt uppstår mer frekvent. Att försäkra dessa skador externt kostar vanligtvis mer än vad skadorna uppgår till.
 
Som ett tredje steg återförsäkras risken över självbehållet till lämpliga limiter på den externa försäkringsmarknaden. Genom att använda egna återförsäkringsbolag får Securitas ett visst oberoende gentemot försäkringsmarknaderna och kan minimera effekten av de kortsiktiga förändringarna i pris och kapacitet på dessa marknader.
 
Skador och riskkostnad
Riskkostnaden består av externa försäkrings-premier samt självbehållna delar av skadorna. Koncernens försäkringscenter ansvarar för de centrala upphandlingarna av koncernens försäkringsprogram för att på så sätt erhålla konkurrenskraftiga försäkringspremier och villkor.
 
De operativa enheterna är ansvariga för att minimera och följa upp skador både när det gäller antal och storlek. Som huvudprincip förs riskkostnaden och konsekvensen av bra eller dålig hantering av riskkostnaden ner på platskontorsnivå. Skadeutveckling och risk-kostnad rapporteras och kontrolleras varje månad för varje enhet som en del av den finansiella rapporteringen.
 

Riskansvar      
Aktiviteter Platskontor/område Land/division Koncern
Riskutvärdering n n n
Kontraktshantering n n  
Förebyggande av skador n n  
Skadereglering   n n
Försäkringsupphandling     n