Securitas årsredovisning 2007

Resultaträkning        
MSEK Not 2007 2006 2005
Kvarvarande verksamheter        
Försäljning   61.551,8 59.552,5 56.801,1
Försäljning, förvärv   1.355,8 970,5 1.399,5
Total försäljning 9, 10 62.907,6 60.523,0 58.200,6
         
Produktionskostnader 11, 12, 13 –51.135,5 –49.029,8 –46.781,8
Bruttoresultat   11.772,1 11.493,2 11.418,8
         
Försäljnings- och administrationskostnader 11, 12, 13 –8.608,3 –7.907,0 –7.892,8
Övriga rörelseintäkter 10 18,2 4,9
Resultatandelar i intressebolag 21 0,3
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 18 –458,0 –93,3 –98,1
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader   –39,0 –0,4 –1,1
Jämförelsestörande poster 4, 11 –718,1 –2.060,2 –150,6
Rörelseresultat   1.967,2 1.437,2 3.276,2
         
Finansiella intäkter 14 356,0 449,1 303,7
Finansiella kostnader 14 –927,9 –1.004,7 –750,7
Resultatandelar i intressebolag 14, 21 2,2 1,2 11,8
Resultat före skatt   1.397,5 882,8 2.841,0
         
Skatt 15 –871,5 –369,3 –683,0
Årets resultat, kvarvarande verksamheter   526,0 513,5 2.158,0
Årets resultat, avvecklade verksamheter 39 338,5 555,7
Årets resultat, alla verksamheter   526,0 852,0 2.713,7
         
Varav hänförligt till:        
Aktieägare i moderbolaget   524,4 850,4 2.712,2
Minoritetens andel   1,6 1,6 1,5
         
Genomsnittligt antal aktier före utspädning   365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning   369.365.776 376.165.189 378.712.105
         
Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK)   1,44 1,41 5,91
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)   0,92 1,52
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) 3 1,44 2,33 7,43
         
Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK)   1,44 1,41 5,84
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)   0,90 1,47
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 3 1,44 2,31 7,31
         
Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 3 4,78 6,00 6,32
Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 3 4,78 5,97 6,24
Securitas finansiella modell – koncernens resultaträkning      
Tilläggsinformation      
MSEK 2007 2006 2005
Kvarvarande verksamheter      
Försäljning 61.551,8 59.552,5 56.801,1
Försäljning, förvärv 1.355,8 970,5 1.399,5
Total försäljning 62.907,6 60.523,0 58.200,6
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6 4
Produktionskostnader –51.135,5 –49.029,8 –46.781,8
Bruttoresultat 11.772,1 11.493,2 11.418,8
Bruttomarginal, % 18,7 19,0 19,6
Kostnader för platskontor –4.100,4 –3.991,1 –3.877,6
Övriga försäljnings- och administrationskostnader –4.507,9 –3.915,9 –4.015,2
Summa omkostnader –8.608,3 –7.907,0 –7.892,8
Övriga rörelseintäkter 18,2 4,9
Resultatandelar i intressebolag 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1 3.526,0
Rörelsemarginal, % 5,1 5,9 6,1
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar –458,0 –93,3 –98,1
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –39,0 –0,4 –1,1
Jämförelsestörande poster –718,1 –2.060,2 –150,6
Rörelseresultat efter avskrivningar 1.967,2 1.437,2 3.276,2
Finansiella intäkter och kostnader exklusive omvärdering av finansiella instrument –565,2 –519,8 –483,2
Omvärdering av finansiella instrument –6,7 –35,8 36,2
Resultatandelar i intressebolag 2,2 1,2 11,8
Resultat före skatt 1.397,5 882,8 2.841,0
Nettomarginal, % 2,2 1,5 4,9
Skatt –871,5 –369,3 –683,0
Årets resultat, kvarvarande verksamheter 526,0 513,5 2.158,0
Årets resultat, avvecklade verksamheter 338,5 555,7
Årets resultat, alla verksamheter 526,0 852,0 2.713,7
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25-28. n Operativa poster. n Nettoskuldrelaterade poster. n Goodwill, skatt och icke operativa poster. n Poster relaterade till eget kapital.
Kassaflödesanalys        
MSEK Not 2007 2006 2005
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat   1.967,2 1.437,2 3.276,2
Justering för jämförelsestörande posters kassaflödespåverkan 11 154,1 1.930,9 170,1
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 18, 19, 20 1.906,0 1.571,2 1.607,8
Erhållna finansiella intäkter   337,8 697,5 246,1
Betalda finansiella kostnader   –843,3 –1.213,6 –691,4
Betald inkomstskatt   –656,7 –769,0 –796,9
Förändring av kundfordringar   –832,8 –702,6 –311,8
Utbetalningar från omstruktureringsreserver   –3,2
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital   1.351,9 210,5 399,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter   3.384,2 3.162,1 3.896,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter 39 563,4 965,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter   3.384,2 3.725,5 4.862,7
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i anläggningstillgångar   –1.574,8 –1.511,8 –1.496,0
Förvärv av dotterbolag 16 –862,8 –360,8 –858,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter   –2.437,6 –1.872,6 –2.354,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter 39 –676,4 –1.060,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter   –2.437,6 –2.549,0 –3.414,8
         
Finansieringsverksamheten        
Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget   –1.131,7 –1.277,7 –1.095,2
Inlösen och förtidsinlösen av konvertibla förlagslån   –2.363,1 –1.780,0
Lösen av obligationslån   –3.240,1
Övriga upptagna långfristiga lån   4.005,1
Förändringar av övrig räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel   1.235,6 3.411,5 –438,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter   1.745,9 –1.106,3 –3.313,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter 39 –1.138,0 2.120,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter   1.745,9 –2.244,3 –1.192,6
         
Årets kassaflöde   2.692,5 –1.067,8 255,3
Likvida medel vid årets början   1.668,0 3.470,8 3.120,4
Omräkningsdifferenser på likvida medel   –9,8 –95,5 95,1
Effekt på likvida medel avseende avvecklade verksamheter 39 –639,5
Likvida medel vid årets slut 28 4.350,7 1.668,0 3.470,8
Tilläggsinformation Förändring av räntebärande nettoskuld 2007              
  Ingående balans 2007 Årets kassaflöde, alla verksamheter Förändring av lån1, alla verksamheter  Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter Omräknings-differenser, alla verksamheter Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter Utgående balans 2007
Likvida medel 1.668,0 2.692,5 –9,8 4.350,7
Övrig nettoskuld –11.402,6 –2.877,6 –35,2 86,7 –14.228,7
Räntebärande nettoskuld –9.734,6 2.692,5 –2.877,6 –35,2 76,9 –9.878,0
1Avser nettot av lösen av konvertibla förlagslån 2.363,1 MSEK, övriga upptagna långfristiga lån –4.005,1 MSEK samt förändring av övrig räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel –1.235,6 MSEK.        
Securitas finansiella modell – koncernens kassaflödesanalys      
Tilläggsinformation      
MSEK 2007 2006 2005
Kvarvarande verksamheter      
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1 3.526,0
Investeringar i anläggningstillgångar –1.574,8 –1.511,8 –1.496,0
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 1.448,0 1.477,9 1.509,7
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar –126,8 –33,9 13,7
Förändring av kundfordringar –832,8 –702,6 –311,8
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 1.351,9 210,5 399,9
Rörelsens kassaflöde 3.574,6 3.065,1 3.627,8
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultat före avskrivningar 112 85 103
Betalda finansiella intäkter och kostnader –505,5 –516,1 –445,3
Betald inkomstskatt –656,7 –769,0 –796,9
Fritt kassaflöde 2.412,4 1.780,0 2.385,6
Fritt kassaflöde i % av justerat resultat 115 75 105
Förvärv av dotterbolag –862,8 –360,8 –858,2
Utbetalda omstruktureringskostnader –39,0 –0,4 –1,1
Utbetalningar från omstruktureringsreserver –3,2
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –564,0 –129,3 19,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.745,9 –1.106,3 –3.313,5
Årets kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.692,5 183,2 –1.770,9
Årets kassaflöde, avvecklade verksamheter –1.251,0 2.026,2
Årets kassaflöde, alla verksamheter 2.692,5 –1.067,8 255,3
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25-28. n Operativa poster. n Nettoskuldrelaterade poster. n Goodwill, skatt och icke operativa poster. n Poster relaterade till eget kapital.

Resultaträkning        
MSEK Not 2007 2006 2005
Kvarvarande verksamheter        
Försäljning   61.551,8 59.552,5 56.801,1
Försäljning, förvärv   1.355,8 970,5 1.399,5
Total försäljning 9, 10 62.907,6 60.523,0 58.200,6
         
Produktionskostnader 11, 12, 13 –51.135,5 –49.029,8 –46.781,8
Bruttoresultat   11.772,1 11.493,2 11.418,8
         
Försäljnings- och administrationskostnader 11, 12, 13 –8.608,3 –7.907,0 –7.892,8
Övriga rörelseintäkter 10 18,2 4,9
Resultatandelar i intressebolag 21 0,3
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 18 –458,0 –93,3 –98,1
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader   –39,0 –0,4 –1,1
Jämförelsestörande poster 4, 11 –718,1 –2.060,2 –150,6
Rörelseresultat   1.967,2 1.437,2 3.276,2
         
Finansiella intäkter 14 356,0 449,1 303,7
Finansiella kostnader 14 –927,9 –1.004,7 –750,7
Resultatandelar i intressebolag 14, 21 2,2 1,2 11,8
Resultat före skatt   1.397,5 882,8 2.841,0
         
Skatt 15 –871,5 –369,3 –683,0
Årets resultat, kvarvarande verksamheter   526,0 513,5 2.158,0
Årets resultat, avvecklade verksamheter 39 338,5 555,7
Årets resultat, alla verksamheter   526,0 852,0 2.713,7
         
Varav hänförligt till:        
Aktieägare i moderbolaget   524,4 850,4 2.712,2
Minoritetens andel   1,6 1,6 1,5
         
Genomsnittligt antal aktier före utspädning   365.058.897 365.058.897 365.058.897
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning   369.365.776 376.165.189 378.712.105
         
Vinst per aktie före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK)   1,44 1,41 5,91
Vinst per aktie före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)   0,92 1,52
Vinst per aktie före utspädning, alla verksamheter (SEK) 3 1,44 2,33 7,43
         
Vinst per aktie efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK)   1,44 1,41 5,84
Vinst per aktie efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)   0,90 1,47
Vinst per aktie efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 3 1,44 2,31 7,31
         
Vinst per aktie före utspädning och före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 3 4,78 6,00 6,32
Vinst per aktie efter utspädning och före jämförelsestörande poster, kvarvarande verksamheter (SEK) 3 4,78 5,97 6,24
 

Securitas finansiella modell – koncernens resultaträkning      
Tilläggsinformation      
MSEK 2007 2006 2005
Kvarvarande verksamheter      
Försäljning 61.551,8 59.552,5 56.801,1
Försäljning, förvärv 1.355,8 970,5 1.399,5
Total försäljning 62.907,6 60.523,0 58.200,6
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6 4
Produktionskostnader –51.135,5 –49.029,8 –46.781,8
Bruttoresultat 11.772,1 11.493,2 11.418,8
Bruttomarginal, % 18,7 19,0 19,6
Kostnader för platskontor –4.100,4 –3.991,1 –3.877,6
Övriga försäljnings- och administrationskostnader –4.507,9 –3.915,9 –4.015,2
Summa omkostnader –8.608,3 –7.907,0 –7.892,8
Övriga rörelseintäkter 18,2 4,9
Resultatandelar i intressebolag 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1 3.526,0
Rörelsemarginal, % 5,1 5,9 6,1
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar –458,0 –93,3 –98,1
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –39,0 –0,4 –1,1
Jämförelsestörande poster –718,1 –2.060,2 –150,6
Rörelseresultat efter avskrivningar 1.967,2 1.437,2 3.276,2
Finansiella intäkter och kostnader exklusive omvärdering av finansiella instrument –565,2 –519,8 –483,2
Omvärdering av finansiella instrument –6,7 –35,8 36,2
Resultatandelar i intressebolag 2,2 1,2 11,8
Resultat före skatt 1.397,5 882,8 2.841,0
Nettomarginal, % 2,2 1,5 4,9
Skatt –871,5 –369,3 –683,0
Årets resultat, kvarvarande verksamheter 526,0 513,5 2.158,0
Årets resultat, avvecklade verksamheter 338,5 555,7
Årets resultat, alla verksamheter 526,0 852,0 2.713,7
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25-28. n Operativa poster. n Nettoskuldrelaterade poster. n Goodwill, skatt och icke operativa poster. n Poster relaterade till eget kapital.

Sida 47

 

Kassaflödesanalys        
MSEK Not 2007 2006 2005
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat   1.967,2 1.437,2 3.276,2
Justering för jämförelsestörande posters kassaflödespåverkan 11 154,1 1.930,9 170,1
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 18, 19, 20 1.906,0 1.571,2 1.607,8
Erhållna finansiella intäkter   337,8 697,5 246,1
Betalda finansiella kostnader   –843,3 –1.213,6 –691,4
Betald inkomstskatt   –656,7 –769,0 –796,9
Förändring av kundfordringar   –832,8 –702,6 –311,8
Utbetalningar från omstruktureringsreserver   –3,2
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital   1.351,9 210,5 399,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kvarvarande verksamheter   3.384,2 3.162,1 3.896,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter 39 563,4 965,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten, alla verksamheter   3.384,2 3.725,5 4.862,7
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i anläggningstillgångar   –1.574,8 –1.511,8 –1.496,0
Förvärv av dotterbolag 16 –862,8 –360,8 –858,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, kvarvarande verksamheter   –2.437,6 –1.872,6 –2.354,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter 39 –676,4 –1.060,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten, alla verksamheter   –2.437,6 –2.549,0 –3.414,8
         
Finansieringsverksamheten        
Lämnad utdelning till aktieägare i moderbolaget   –1.131,7 –1.277,7 –1.095,2
Inlösen och förtidsinlösen av konvertibla förlagslån   –2.363,1 –1.780,0
Lösen av obligationslån   –3.240,1
Övriga upptagna långfristiga lån   4.005,1
Förändringar av övrig räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel   1.235,6 3.411,5 –438,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, kvarvarande verksamheter   1.745,9 –1.106,3 –3.313,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter 39 –1.138,0 2.120,9
Kassaflöde från finansieringsverksamheten, alla verksamheter   1.745,9 –2.244,3 –1.192,6
         
Årets kassaflöde   2.692,5 –1.067,8 255,3
Likvida medel vid årets början   1.668,0 3.470,8 3.120,4
Omräkningsdifferenser på likvida medel   –9,8 –95,5 95,1
Effekt på likvida medel avseende avvecklade verksamheter 39 –639,5
Likvida medel vid årets slut 28 4.350,7 1.668,0 3.470,8
 

Tilläggsinformation Förändring av räntebärande nettoskuld 2007              
  Ingående balans 2007 Årets kassaflöde, alla verksamheter Förändring av lån1, alla verksamheter  Omvärdering av finansiella instrument, alla verksamheter Omräknings-differenser, alla verksamheter Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter Utgående balans 2007
Likvida medel 1.668,0 2.692,5 –9,8 4.350,7
Övrig nettoskuld –11.402,6 –2.877,6 –35,2 86,7 –14.228,7
Räntebärande nettoskuld –9.734,6 2.692,5 –2.877,6 –35,2 76,9 –9.878,0
1Avser nettot av lösen av konvertibla förlagslån 2.363,1 MSEK, övriga upptagna långfristiga lån –4.005,1 MSEK samt förändring av övrig räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel –1.235,6 MSEK.        
 

Securitas finansiella modell – koncernens kassaflödesanalys      
Tilläggsinformation      
MSEK 2007 2006 2005
Kvarvarande verksamheter      
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1 3.526,0
Investeringar i anläggningstillgångar –1.574,8 –1.511,8 –1.496,0
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 1.448,0 1.477,9 1.509,7
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar –126,8 –33,9 13,7
Förändring av kundfordringar –832,8 –702,6 –311,8
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 1.351,9 210,5 399,9
Rörelsens kassaflöde 3.574,6 3.065,1 3.627,8
Rörelsens kassaflöde i % av rörelseresultat före avskrivningar 112 85 103
Betalda finansiella intäkter och kostnader –505,5 –516,1 –445,3
Betald inkomstskatt –656,7 –769,0 –796,9
Fritt kassaflöde 2.412,4 1.780,0 2.385,6
Fritt kassaflöde i % av justerat resultat 115 75 105
Förvärv av dotterbolag –862,8 –360,8 –858,2
Utbetalda omstruktureringskostnader –39,0 –0,4 –1,1
Utbetalningar från omstruktureringsreserver –3,2
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –564,0 –129,3 19,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.745,9 –1.106,3 –3.313,5
Årets kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.692,5 183,2 –1.770,9
Årets kassaflöde, avvecklade verksamheter –1.251,0 2.026,2
Årets kassaflöde, alla verksamheter 2.692,5 –1.067,8 255,3
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25-28. n Operativa poster. n Nettoskuldrelaterade poster. n Goodwill, skatt och icke operativa poster. n Poster relaterade till eget kapital.