Securitas årsredovisning 2007

Balansräkning        
MSEK Not 2007 2006 2005
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
Övriga immateriella tillgångar 47 29,1 8,9 21,5
Maskiner och inventarier 48 3,7 3,6 2,2
Aktier i dotterbolag 49 51.050,1 51.580,5 54.397,2
Aktier i intressebolag 50 110,0 163,8 163,8
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 42 13,1 1.181,9 42,5
Uppskjutna skattefordringar   38,9
Övriga långfristiga fordringar   58,2 54,1 54,6
Summa anläggningstillgångar   51.264,2 53.031,7 54.681,8
         
Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar hos dotterbolag   2.027,1 1.705,5 3.501,9
Räntebärande kortfristiga fordringar hos dotterbolag 42 12.415,5 10.991,9 13.262,0
Övriga kortfristiga fordringar   14,8 8,4 0,1
Aktuella skattefordringar   3,3 5,8 16,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 51 371,8 287,4 521,3
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 42 1.433,5 166,3
Kortfristiga placeringar 52 3.187,2 813,3 1.758,6
Kassa och bank 52 0,1 0,0
Summa omsättningstillgångar   19.453,3 13.978,6 19.059,9
         
SUMMA TILLGÅNGAR   70.717,5 67.010,3 73.741,7
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital        
Aktiekapital   365,1 365,1 365,1
Reservfond   7.362,6 7.362,6 7.362,6
Summa bundet eget kapital   7.727,7 7.727,7 7.727,7
         
Fritt eget kapital        
Säkringsreserv   4,8 25,3
Omräkningsreserv   266,5 172,9 248,9
Balanserat resultat   15.896,0 14.150,6 19.907,9
Årets resultat   588,4 2.877,1 4.014,9
Summa fritt eget kapital   16.755,7 17.225,9 24.171,7
         
Summa eget kapital 53 24.483,4 24.953,6 31.899,4
         
Obeskattade reserver        
Ackumulerade avskrivningar utöver plan   0,1 7,8
Summa obeskattade reserver   0,1 7,8
         
Långfristiga skulder        
Långfristiga skulder till dotterbolag   7,7
Räntebärande långfristiga skulder till dotterbolag   54,3
Långfristiga konvertibla förlagslån 54 2.386,4
Övriga långfristiga låneskulder   3.943,0 4.575,6 3.878,1
Övriga långfristiga skulder   58,8 55,4 56,6
Summa långfristiga skulder 55 4.001,8 4.631,0 6.383,1
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga skulder till dotterbolag   59,9 153,8 181,0
Räntebärande kortfristiga skulder till dotterbolag 42 31.009,6 30.113,8 27.409,0
Koncernbankkontokrediter   731,4 825,0 642,3
Kortfristiga konvertibla förlagslån 54 2.300,0
Övriga kortfristiga låneskulder 42 9.935,9 3.714,9 6.660,8
Leverantörsskulder   32,8 11,7 12,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 56 448,8 299,6 540,6
Övriga kortfristiga skulder   13,9 6,8 5,0
Summa kortfristiga skulder   42.232,3 37.425,6 35.451,4
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   70.717,5 67.010,3 73.741,7
         
Ställda säkerheter 57 58,3 54,0 Inga
Ansvarsförbindelser 58 2.311,4 2.488,6 4.816,5
Förändringar i eget kapital              
MSEK Aktiekapital1 Reservfond Överkursfond Säkringsreserv Omräkningsreserv Balanserat resultat och årets resultat Summa
Ingående balans 2005 365,1 695,2 6.667,4 21.003,1 28.730,8
Överföring av ingående balans avseende överkursfond 6.667,4 –6.667,4
Säkring av nettoinvesteringar 248,9 248,9
Årets resultat 4.014,9 4.014,9
Summa förmögenhetsöverföringar              
exklusive transaktioner med bolagets ägare 6.667,4 –6.667,4 248,9 4.014,9 4.263,8
Lämnad utdelning –1.095,2 –1.095,2
Ingående balans 2006 365,1 7.362,6 248,9 23.922,8 31.899,4
Effekt av byte av redovisningsprincip IAS 39 11,2 24,7 35,9
Ingående balans 2006 justerad i enlighet med ny princip 365,1 7.362,6 11,2 248,9 23.947,5 31.935,3
Kassaflödessäkringar              
Överföring till säkringsreserv före skatt 30,6 30,6
Uppskjuten skatt på överföring till säkringsreserv –8,6 –8,6
Överföring till resultaträkningen före skatt –11,0 –11,0
Uppskjuten skatt på överföring till resultaträkningen 3,1 3,1
Säkring av nettoinvesteringar –76,0 –76,0
Årets resultat 2.877,1 2.877,1
Summa förmögenhetsöverföringar              
exklusive transaktioner med bolagets ägare 14,1 –76,0 2.877,1 2.815,2
Lämnad utdelning –1.277,7 –1.277,7
Utdelning av aktierna i              
Securitas Direct AB och Securitas Systems AB –8.519,2 –8.519,2
Ingående balans 2007 365,1 7.362,6 25,3 172,9 17.027,7 24.953,6
Kassaflödessäkringar              
Överföring till säkringsreserv före skatt 4,6 4,6
Uppskjuten skatt på överföring till säkringsreserv –1,3 –1,3
Överföring till resultaträkningen före skatt –33,1 –33,1
Uppskjuten skatt på överföring till resultaträkningen 9,3 9,3
Säkring av nettoinvesteringar 93,6 93,6
Årets resultat 588,4 588,4
Summa förmögenhetsöverföringar              
exklusive transaktioner med bolagets ägare –20,5 93,6 588,4 661,5
Lämnad utdelning –1.131,7 –1.131,7
Utgående balans 2007 365,1 7.362,6 4,8 266,5 16.484,4 24.483,4
1 För information angående antal utgivna aktier hänvisas till not 53.              

Balansräkning        
MSEK Not 2007 2006 2005
TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar        
Övriga immateriella tillgångar 47 29,1 8,9 21,5
Maskiner och inventarier 48 3,7 3,6 2,2
Aktier i dotterbolag 49 51.050,1 51.580,5 54.397,2
Aktier i intressebolag 50 110,0 163,8 163,8
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 42 13,1 1.181,9 42,5
Uppskjutna skattefordringar   38,9
Övriga långfristiga fordringar   58,2 54,1 54,6
Summa anläggningstillgångar   51.264,2 53.031,7 54.681,8
         
Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar hos dotterbolag   2.027,1 1.705,5 3.501,9
Räntebärande kortfristiga fordringar hos dotterbolag 42 12.415,5 10.991,9 13.262,0
Övriga kortfristiga fordringar   14,8 8,4 0,1
Aktuella skattefordringar   3,3 5,8 16,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 51 371,8 287,4 521,3
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 42 1.433,5 166,3
Kortfristiga placeringar 52 3.187,2 813,3 1.758,6
Kassa och bank 52 0,1 0,0
Summa omsättningstillgångar   19.453,3 13.978,6 19.059,9
         
SUMMA TILLGÅNGAR   70.717,5 67.010,3 73.741,7
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital        
Aktiekapital   365,1 365,1 365,1
Reservfond   7.362,6 7.362,6 7.362,6
Summa bundet eget kapital   7.727,7 7.727,7 7.727,7
         
Fritt eget kapital        
Säkringsreserv   4,8 25,3
Omräkningsreserv   266,5 172,9 248,9
Balanserat resultat   15.896,0 14.150,6 19.907,9
Årets resultat   588,4 2.877,1 4.014,9
Summa fritt eget kapital   16.755,7 17.225,9 24.171,7
         
Summa eget kapital 53 24.483,4 24.953,6 31.899,4
         
Obeskattade reserver        
Ackumulerade avskrivningar utöver plan   0,1 7,8
Summa obeskattade reserver   0,1 7,8
         
Långfristiga skulder        
Långfristiga skulder till dotterbolag   7,7
Räntebärande långfristiga skulder till dotterbolag   54,3
Långfristiga konvertibla förlagslån 54 2.386,4
Övriga långfristiga låneskulder   3.943,0 4.575,6 3.878,1
Övriga långfristiga skulder   58,8 55,4 56,6
Summa långfristiga skulder 55 4.001,8 4.631,0 6.383,1
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga skulder till dotterbolag   59,9 153,8 181,0
Räntebärande kortfristiga skulder till dotterbolag 42 31.009,6 30.113,8 27.409,0
Koncernbankkontokrediter   731,4 825,0 642,3
Kortfristiga konvertibla förlagslån 54 2.300,0
Övriga kortfristiga låneskulder 42 9.935,9 3.714,9 6.660,8
Leverantörsskulder   32,8 11,7 12,7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 56 448,8 299,6 540,6
Övriga kortfristiga skulder   13,9 6,8 5,0
Summa kortfristiga skulder   42.232,3 37.425,6 35.451,4
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   70.717,5 67.010,3 73.741,7
         
Ställda säkerheter 57 58,3 54,0 Inga
Ansvarsförbindelser 58 2.311,4 2.488,6 4.816,5

Sida 85

 

Förändringar i eget kapital              
MSEK Aktiekapital1 Reservfond Överkursfond Säkringsreserv Omräkningsreserv Balanserat resultat och årets resultat Summa
Ingående balans 2005 365,1 695,2 6.667,4 21.003,1 28.730,8
Överföring av ingående balans avseende överkursfond 6.667,4 –6.667,4
Säkring av nettoinvesteringar 248,9 248,9
Årets resultat 4.014,9 4.014,9
Summa förmögenhetsöverföringar              
exklusive transaktioner med bolagets ägare 6.667,4 –6.667,4 248,9 4.014,9 4.263,8
Lämnad utdelning –1.095,2 –1.095,2
Ingående balans 2006 365,1 7.362,6 248,9 23.922,8 31.899,4
Effekt av byte av redovisningsprincip IAS 39 11,2 24,7 35,9
Ingående balans 2006 justerad i enlighet med ny princip 365,1 7.362,6 11,2 248,9 23.947,5 31.935,3
Kassaflödessäkringar              
Överföring till säkringsreserv före skatt 30,6 30,6
Uppskjuten skatt på överföring till säkringsreserv –8,6 –8,6
Överföring till resultaträkningen före skatt –11,0 –11,0
Uppskjuten skatt på överföring till resultaträkningen 3,1 3,1
Säkring av nettoinvesteringar –76,0 –76,0
Årets resultat 2.877,1 2.877,1
Summa förmögenhetsöverföringar              
exklusive transaktioner med bolagets ägare 14,1 –76,0 2.877,1 2.815,2
Lämnad utdelning –1.277,7 –1.277,7
Utdelning av aktierna i              
Securitas Direct AB och Securitas Systems AB –8.519,2 –8.519,2
Ingående balans 2007 365,1 7.362,6 25,3 172,9 17.027,7 24.953,6
Kassaflödessäkringar              
Överföring till säkringsreserv före skatt 4,6 4,6
Uppskjuten skatt på överföring till säkringsreserv –1,3 –1,3
Överföring till resultaträkningen före skatt –33,1 –33,1
Uppskjuten skatt på överföring till resultaträkningen 9,3 9,3
Säkring av nettoinvesteringar 93,6 93,6
Årets resultat 588,4 588,4
Summa förmögenhetsöverföringar              
exklusive transaktioner med bolagets ägare –20,5 93,6 588,4 661,5
Lämnad utdelning –1.131,7 –1.131,7
Utgående balans 2007 365,1 7.362,6 4,8 266,5 16.484,4 24.483,4
1 För information angående antal utgivna aktier hänvisas till not 53.