Securitas årsredovisning 2007

Not 47. Övriga immateriella tillgångar
MSEK 2007 2006 2005
Ingående anskaffningsvärde 63,0 58,4 51,5
Investeringar 23,0 4,6 6,9
Avyttringar/utrangeringar –10,6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75,4 63,0 58,4
       
Ingående avskrivningar –43,5 –36,9 –27,6
Årets avskrivningar –2,8 –6,6 –9,3
Utgående ackumulerade avskrivningar –46,3 –43,5 –36,9
       
Ingående nedskrivningar –10,6
Årets nedskrivningar –10,6
Utrangeringar 10,6
Utgående ackumulerade nedskrivningar –10,6
       
Utgående planenligt restvärde 29,1 8,9 21,5
Not 48. Maskiner och inventarier
MSEK 2007 2006 2005
Ingående anskaffningsvärde 11,8 9,6 9,0
Investeringar 1,1 2,3 0,6
Avyttringar/utrangeringar –0,4 –0,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12,5 11,8 9,6
       
Ingående avskrivningar –8,2 –7,4 –6,3
Avyttringar/utrangeringar 0,4 0,1
Årets avskrivningar –1,0 –0,9 –1,1
Utgående ackumulerade avskrivningar –8,8 –8,2 –7,4
       
Utgående planenligt restvärde 3,7 3,6 2,2
Not 49. Aktier i dotterbolag1
Dotterbolagets namn   Organisations-nummer Säte Antal aktier Andel i % av aktiekapital Andel i % av röstvärde Bokfört värde moderbolaget
Securitas Holdings Inc.   95-4754543 Parsippany 100 100 100 2.208,0
Securitas Seguridad Holding SL B83446831 Madrid 30.100 100 100 6.841,0
Securitas Deutschland Finanz Holding GmbH HRB 33348 Düsseldorf 100% 100 100 2.166,0
SL Sicherheit GmbH   HRB 53995 Düsseldorf 100% 100 100 0,2
Securitas Nordic Holding AB   556248-3627 Stockholm 1.000.000 100 100 5.130,5
Loomis AB   556620-8095 Stockholm 1.000 100 100 4.965,4
Securitas Canada Ltd   036580-6 Montreal 4.004 100 100 85,6
Securitas Services International BV 33287487 Amsterdam 25.000 100 100 3.733,4
Securitas N V   0427.388.334 Bryssel 1.000 100 100 272,8
Alert Services Holding NV2   RPR617707 Bryssel 3.311.669 53,01 53,01 576,3
Securitas Services Holding UK Ltd 5759961 Feltham 250.000 100 100 109,0
Protectas S.A.   CH-550-0084385-3 Lausanne 25.000 100 100 32,8
Securitas Direct S.A.   272139 Bern 500.000 50 50 2,1
Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH FN148202w Wien 100 100 100 58,3
Grupo Securitas Mexico, S A de C V GSM930817U48 Monterrey 5.000 100 100 14,5
Securitas Polska Sp. z o. o.   36743 Warszawa 594.000 100 100 15,7
Securitas Argentina S.A.2   1587929 Buenos Aires 1.412.000 20 20 13,5
Securitas CR s r o   CZ43872026 Prag 100% 100 100 8,8
Securitas KFT   Cg.01-09-721946 Budapest 100% 100 100 0,9
Securitas Eesti AS   10188743 Tallinn 1.371 100 100 32,1
Securitas Transport Aviation Security AB 556691-8917 Stockholm 100.000 100 100 126,8
Securitas Treasury Ireland Ltd   152440 Dublin 21.075.470 100 100 2.344,0
Securitas Group Reinsurance Ltd 317030 Dublin 50.000.000 100 100 576,5
Securitas Toolbox Ltd   316907 Dublin 100 100 100 0,0
Securitas Rental AB   556376-3829 Stockholm 1.000 100 100 3,6
Securitas Invest AB   556630-3995 Stockholm 1.000 100 100 21.719,7
AB Jourmontör   556087-1468 Stockholm 100 100 100 0,0
Securitas Security Services SRL 13740159 Bukarest 22 87,75 87,75 5,6
Securitas Alert Services Polska Sp.z o.o. KRS 0000289244 Warszawa 2.000 100 100 2,4
Övriga innehav             4,6
Summa aktier i dotterbolag             51.050,1
1 Komplett specifikation över dotterbolag kan erhållas från moderbolaget.          
2 Genom innehavet i Securitas Seguridad Holding SL innehas resterande 46,99 procent av Alert Services Holding NV respektive 80 procent av Securitas Argentina S.A.    
Förändringsanalys aktier i dotterbolag      
MSEK 2007 2006 2005
Ingående balans 51.580,5 54.397,2 45.489,2
Förvärv 8,2 3,6 579,0
Kapitaltillskott 100,3 7.238,0 8.525,7
Avyttringar –196,7
Nedskrivning –638,9 –1.539,1
Utdelning av aktier –8.519,2
Utgående balans 51.050,1 51.580,5 54.397,2
Utdelningen 2006 avser Securitas Direct AB samt Securitas Systems AB.  
Not 50. Aktier i intressebolag
Innehav 2007        
         
Bolag Säte Kapital-andel, % Röstetal, % Bokfört värde
Walsons Services Pvt Ltd Dehli 49,0 49,0 110,0
Summa aktier        
i intressebolag 110,0
Innehav 2006 och 2005        
         
Bolag Säte Kapital-andel, % Röstetal, % Bokförtv ärde
Securitas Employee        
Convertible 2002 Holding S.A. Luxemburg 43,1 42,4 163,8
Summa aktier        
i intressebolag 163,8
Not 51. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
MSEK 2007 2006 2005
Förutbetald hyra 53,0 12,2 0,2
Förutbetalda finansiella kostnader 22,4 27,8 43,0
Övriga förutbetalda kostnader 21,6 9,5 6,2
Upplupna ränteintäkter 274,8 237,9 471,9
Summa förutbetalda      
kostnader och upplupna intäkter 371,8 287,4 521,3
Not 52. Likvida medel
I Likvida medel ingår Kassa och bank samt Kortfristiga placeringar med en löptid på maximalt 90 dagar. I moderbolagets balansräkning har utnyttjad internkredit avseende det svenska koncernkontot redovisats under koncernbankkontokrediter. Kortfristiga placeringar avser bankdepositioner till fast ränta.
Not 53. Förändringar i eget kapital
Antal utgivna aktier 31 december 2007 MSEK
A-aktier 17.142.600 envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK 17,1
B-aktier 347.916.297 envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK 348,0
Summa 365.058.897   365,1
Antalet A-aktier och antalet B-aktier är oförändrat i jämförelse med den 31 december 2006. Några utestående konvertibla skuldebrev som skulle kunna leda till utspädning av aktiekapital finns inte per den 31 december 2007.
Varje A-aktie motsvarar 10 röster och varje B-aktie 1 röst. Detta är den enda skillnaden mellan aktieslagen.
Aktieägare med mer än 10 procent av rösterna
Huvudägare är Investment AB Latour som tillsammans med SäkI AB, Förvaltnings AB Wastornet och Karpalunds Ångbryggeri AB innehar 11,6 procent av kapitalet och 30,1 procent av rösterna, samt Melker Schörling AB, som innehar 4,7 procent av kapitalet och 11,1 procent av rösterna.
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,10 SEK per aktie, totalt 1.131,7 MSEK. Utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2006, vilken utbetalats under 2007, uppgick till 3,10 SEK per aktie, totalt 1.131,7 MSEK. Utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2005, vilken utbetalats under 2006, uppgick till 3,50 SEK per aktie, totalt 1.277,7 MSEK.
Not 54. Konvertibla förlagslån
För uppgifter om konvertibla förlagslån hänvisas till för koncernen och moderbolaget överensstämmande uppgifter i not 30.
Not 55. Långfristiga skulder
De långfristiga skulderna förfaller till betalning enligt följande    
MSEK 2007 2006 2005
Förfallotid < 5 år 3.943,0 4.631,0 6.332,1
Förfallotid > 5 år 58,8 51,0
Summa långfristiga skulder 4.001,8 4.631,0 6.383,1
Not 56. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
MSEK 2007 2006 2005
Personalrelaterade poster 22,1 14,6 20,5
Upplupna räntekostnader 354,6 278,5 515,7
Övriga upplupna kostnader 72,1 6,5 4,4
Summa upplupna kostnader      
och förutbetalda intäkter 448,8 299,6 540,6
Not 57. Ställda säkerheter
MSEK 2007 2006 2005
Pensionsmedel, avgiftsbestämda planer 58,3 54,0
Summa ställda säkerheter 58,3 54,0
Not 58. Ansvarsförbindelser
MSEK 2007 2006 2005
Borgensförbindelser och garantiförbindelser1 2.217,5 2.398,6 4.723,1
Övriga ansvarsförbindelser 93,9 90,0 93,4
Summa ansvarsförbindelser 2.311,4 2.488.6 4.816,5
(Varav till förmån för dotterbolag) (2.311,4) (2.488,6) (4.816,5)
1 I moderbolaget tas garantiförbindelser avseende låneskulder upp till fulla värdet även om ej mot-
svarande del är fullt utnyttjad hos dotterbolagen.      
Not 47. Övriga immateriella tillgångar
 

MSEK 2007 2006 2005
Ingående anskaffningsvärde 63,0 58,4 51,5
Investeringar 23,0 4,6 6,9
Avyttringar/utrangeringar –10,6
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 75,4 63,0 58,4
       
Ingående avskrivningar –43,5 –36,9 –27,6
Årets avskrivningar –2,8 –6,6 –9,3
Utgående ackumulerade avskrivningar –46,3 –43,5 –36,9
       
Ingående nedskrivningar –10,6
Årets nedskrivningar –10,6
Utrangeringar 10,6
Utgående ackumulerade nedskrivningar –10,6
       
Utgående planenligt restvärde 29,1 8,9 21,5
 
Not 48. Maskiner och inventarier
 

MSEK 2007 2006 2005
Ingående anskaffningsvärde 11,8 9,6 9,0
Investeringar 1,1 2,3 0,6
Avyttringar/utrangeringar –0,4 –0,1
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12,5 11,8 9,6
       
Ingående avskrivningar –8,2 –7,4 –6,3
Avyttringar/utrangeringar 0,4 0,1
Årets avskrivningar –1,0 –0,9 –1,1
Utgående ackumulerade avskrivningar –8,8 –8,2 –7,4
       
Utgående planenligt restvärde 3,7 3,6 2,2
 
Not 49. Aktier i dotterbolag1
 

Dotterbolagets namn   Organisations-nummer Säte Antal aktier Andel i % av aktiekapital Andel i % av röstvärde Bokfört värde moderbolaget
Securitas Holdings Inc.   95-4754543 Parsippany 100 100 100 2.208,0
Securitas Seguridad Holding SL B83446831 Madrid 30.100 100 100 6.841,0
Securitas Deutschland Finanz Holding GmbH HRB 33348 Düsseldorf 100% 100 100 2.166,0
SL Sicherheit GmbH   HRB 53995 Düsseldorf 100% 100 100 0,2
Securitas Nordic Holding AB   556248-3627 Stockholm 1.000.000 100 100 5.130,5
Loomis AB   556620-8095 Stockholm 1.000 100 100 4.965,4
Securitas Canada Ltd   036580-6 Montreal 4.004 100 100 85,6
Securitas Services International BV 33287487 Amsterdam 25.000 100 100 3.733,4
Securitas N V   0427.388.334 Bryssel 1.000 100 100 272,8
Alert Services Holding NV2   RPR617707 Bryssel 3.311.669 53,01 53,01 576,3
Securitas Services Holding UK Ltd 5759961 Feltham 250.000 100 100 109,0
Protectas S.A.   CH-550-0084385-3 Lausanne 25.000 100 100 32,8
Securitas Direct S.A.   272139 Bern 500.000 50 50 2,1
Securitas Sicherheitsdienstleistungen GmbH FN148202w Wien 100 100 100 58,3
Grupo Securitas Mexico, S A de C V GSM930817U48 Monterrey 5.000 100 100 14,5
Securitas Polska Sp. z o. o.   36743 Warszawa 594.000 100 100 15,7
Securitas Argentina S.A.2   1587929 Buenos Aires 1.412.000 20 20 13,5
Securitas CR s r o   CZ43872026 Prag 100% 100 100 8,8
Securitas KFT   Cg.01-09-721946 Budapest 100% 100 100 0,9
Securitas Eesti AS   10188743 Tallinn 1.371 100 100 32,1
Securitas Transport Aviation Security AB 556691-8917 Stockholm 100.000 100 100 126,8
Securitas Treasury Ireland Ltd   152440 Dublin 21.075.470 100 100 2.344,0
Securitas Group Reinsurance Ltd 317030 Dublin 50.000.000 100 100 576,5
Securitas Toolbox Ltd   316907 Dublin 100 100 100 0,0
Securitas Rental AB   556376-3829 Stockholm 1.000 100 100 3,6
Securitas Invest AB   556630-3995 Stockholm 1.000 100 100 21.719,7
AB Jourmontör   556087-1468 Stockholm 100 100 100 0,0
Securitas Security Services SRL 13740159 Bukarest 22 87,75 87,75 5,6
Securitas Alert Services Polska Sp.z o.o. KRS 0000289244 Warszawa 2.000 100 100 2,4
Övriga innehav             4,6
Summa aktier i dotterbolag             51.050,1
1 Komplett specifikation över dotterbolag kan erhållas från moderbolaget.          
2 Genom innehavet i Securitas Seguridad Holding SL innehas resterande 46,99 procent av Alert Services Holding NV respektive 80 procent av Securitas Argentina S.A.    
 

Förändringsanalys aktier i dotterbolag      
MSEK 2007 2006 2005
Ingående balans 51.580,5 54.397,2 45.489,2
Förvärv 8,2 3,6 579,0
Kapitaltillskott 100,3 7.238,0 8.525,7
Avyttringar –196,7
Nedskrivning –638,9 –1.539,1
Utdelning av aktier –8.519,2
Utgående balans 51.050,1 51.580,5 54.397,2
Utdelningen 2006 avser Securitas Direct AB samt Securitas Systems AB.  

Sida 89

 
Not 50. Aktier i intressebolag
 

Innehav 2007        
         
Bolag Säte Kapital-andel, % Röstetal, % Bokfört värde
Walsons Services Pvt Ltd Dehli 49,0 49,0 110,0
Summa aktier        
i intressebolag 110,0
 

Innehav 2006 och 2005        
         
Bolag Säte Kapital-andel, % Röstetal, % Bokförtv ärde
Securitas Employee        
Convertible 2002 Holding S.A. Luxemburg 43,1 42,4 163,8
Summa aktier        
i intressebolag 163,8
 
Not 51. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 

MSEK 2007 2006 2005
Förutbetald hyra 53,0 12,2 0,2
Förutbetalda finansiella kostnader 22,4 27,8 43,0
Övriga förutbetalda kostnader 21,6 9,5 6,2
Upplupna ränteintäkter 274,8 237,9 471,9
Summa förutbetalda      
kostnader och upplupna intäkter 371,8 287,4 521,3
 
Not 52. Likvida medel
I Likvida medel ingår Kassa och bank samt Kortfristiga placeringar med en löptid på maximalt 90 dagar. I moderbolagets balansräkning har utnyttjad internkredit avseende det svenska koncernkontot redovisats under koncernbankkontokrediter. Kortfristiga placeringar avser bankdepositioner till fast ränta.
 
Not 53. Förändringar i eget kapital
 

Antal utgivna aktier 31 december 2007 MSEK
A-aktier 17.142.600 envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK 17,1
B-aktier 347.916.297 envar med ett kvotvärde om 1,00 SEK 348,0
Summa 365.058.897   365,1
Antalet A-aktier och antalet B-aktier är oförändrat i jämförelse med den 31 december 2006. Några utestående konvertibla skuldebrev som skulle kunna leda till utspädning av aktiekapital finns inte per den 31 december 2007.
Varje A-aktie motsvarar 10 röster och varje B-aktie 1 röst. Detta är den enda skillnaden mellan aktieslagen.
 
Aktieägare med mer än 10 procent av rösterna
Huvudägare är Investment AB Latour som tillsammans med SäkI AB, Förvaltnings AB Wastornet och Karpalunds Ångbryggeri AB innehar 11,6 procent av kapitalet och 30,1 procent av rösterna, samt Melker Schörling AB, som innehar 4,7 procent av kapitalet och 11,1 procent av rösterna.
 
Utdelning
Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 3,10 SEK per aktie, totalt 1.131,7 MSEK. Utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2006, vilken utbetalats under 2007, uppgick till 3,10 SEK per aktie, totalt 1.131,7 MSEK. Utdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2005, vilken utbetalats under 2006, uppgick till 3,50 SEK per aktie, totalt 1.277,7 MSEK.
 
Not 54. Konvertibla förlagslån
För uppgifter om konvertibla förlagslån hänvisas till för koncernen och moderbolaget överensstämmande uppgifter i not 30.
 
Not 55. Långfristiga skulder
 

De långfristiga skulderna förfaller till betalning enligt följande    
MSEK 2007 2006 2005
Förfallotid < 5 år 3.943,0 4.631,0 6.332,1
Förfallotid > 5 år 58,8 51,0
Summa långfristiga skulder 4.001,8 4.631,0 6.383,1
 
Not 56. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 

MSEK 2007 2006 2005
Personalrelaterade poster 22,1 14,6 20,5
Upplupna räntekostnader 354,6 278,5 515,7
Övriga upplupna kostnader 72,1 6,5 4,4
Summa upplupna kostnader      
och förutbetalda intäkter 448,8 299,6 540,6
 
Not 57. Ställda säkerheter
 

MSEK 2007 2006 2005
Pensionsmedel, avgiftsbestämda planer 58,3 54,0
Summa ställda säkerheter 58,3 54,0
 
Not 58. Ansvarsförbindelser
 

MSEK 2007 2006 2005
Borgensförbindelser och garantiförbindelser1 2.217,5 2.398,6 4.723,1
Övriga ansvarsförbindelser 93,9 90,0 93,4
Summa ansvarsförbindelser 2.311,4 2.488.6 4.816,5
(Varav till förmån för dotterbolag) (2.311,4) (2.488,6) (4.816,5)
1 I moderbolaget tas garantiförbindelser avseende låneskulder upp till fulla värdet även om ej mot-
svarande del är fullt utnyttjad hos dotterbolagen.