Securitas årsredovisning 2007

Loomis erbjuder ett komplett utbud av integrerade lösningar för värdehantering och har drygt 20.000 anställda i elva länder i USA och Europa. Företagets tjänster riktar sig främst till centralbanker, kommersiella banker, detaljhandelskedjor och butiker. Loomis erbjuder sina kunder en säker och effektiv service för kontanthantering. Tjänsterna är indelade i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster. Loomis utgör en separat juridisk enhet inom koncernen Securitas.
Finansiell information
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (5). I Storbritannien var försäljningen lägre än förra året till följd av minskad försäljning i Loomis Cash Management-verksamheten (LCM), vilken såldes i slutet av året. I Sverige har försäljningen minskat på grund av förlusten av kontraktet med Swedbank i början av 2007. Tillväxten i USA var fortsatt måttlig. Den lägre organiska försäljningstillväxten i Danmark och Frankrike förklarar också lägre tillväxt i divisionen. Den organiska försäljningstillväxten i Spanien och Norge var god.
Rörelseresultatet var 293 MSEK (838). Förluster i verksamheten samt kostnader för revision och juridiska utredningar inom LCM-verksamheten förklarar 357 MSEK av minskningen jämfört med förra året. Resultatet har även påverkats av högre riskkostnader om 25 MSEK i USA. Året belastades av en nedskrivning på 29 MSEK avseende lokaler i Österrike. Avsättningar på 13 MSEK för förlustbringande kund-kontrakt har belastat Loomis i Danmark. Avsättningarna för organisatoriska förändringar inom Loomis påverkade rörelseresultatet för 2007 med 41 MSEK. Kostnader för löneutjämning i Frankrike har också påverkat helårsresultatet.
En svagare US-dollar har påverkat den amerikanska verksamhetens rörelseresultat negativt jämfört med 2006.

Rörelsemarginalen var 2,6 procent (7,3).

Exklusive LCM-verksamhetens förluster, kostnader för revision och juridiska utredningar, skulle rörelsemarginalen för Loomis vara 5,7 procent (7,5) och rörelseresultatet 601 MSEK (789).
Tjänsteutbud
Loomis hanterar flödet av kontanter i samhället genom att till handeln och banker erbjuda produkter och tjänster för komplett kontantlogistik, det vill säga säkra lösningar för transport, förvaring, uppräkning, försörjning och återvinning av kontanter, samt distribuerade kassaskåpslösningar och så kallade nattboxar till handeln. Tjänsterna är indelade i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster.
Genom att Loomis tillhandahåller en total logistik av kontanter, får kunderna därmed del av stordriftsfördelar och effektiv tillgänglighet till betalningsmedel.
Loomis skapar effektivt förutsättningar för riksbanker och stater att bedriva sin kommersiella verksamhet med ett minimum av kontanter i cirkulation. Detta möjliggörs dels genom den volym och diversifiering som Loomis samlade kundbas skapar, dels av det heltäckande och integrerade produktutbudet.
Marknad
Marknaden för kontrakterade tjänster beräknas uppgå till cirka 23 miljarder SEK i de europeiska länder där Loomis är verksamt, och till 18 miljarder SEK i USA. Loomis har en stark marknadsnärvaro i Västeuropa och i USA med totalt omkring 440 platskontor. Divisionens marknadsandel i Västeuropa uppskattas till 21 procent och i USA till över 20 procent.
Företaget bedriver i dagsläget verksamhet i elva länder. I tre av dessa – Frankrike, Sverige och Danmark – är Loomis marknadsledande. I Spanien, Österrike, Finland, Storbritannien, Norge och USA är Loomis nummer två på marknaden och i Portugal och Schweiz nummer tre.
Loomis primära kundsegment är banker och detaljhandel. För Loomis som helhet svarar banksektorn för mer än 50 procent av försäljningen. Den proportionella andelen varierar dock betydligt från land till land, beroende på i vilken utsträckning bankerna har lagt ut sin värdehantering på externa företag.

Loomis huvudkonkurrenter när det gäller värdetransporter och kontanthantering är G4S i Europa och Brinks i USA.
Strategi och mål
Loomis prioriterar lönsamhet, även om det sker på bekostnad av tillväxt. Syftet är att uppnå acceptabla vinstmarginaler på marknader med otillfredsställande lönsamhet. Ett annat viktigt mål är att erbjuda integrerade tjänstelösningar där värdetransporter, kontanthantering och tekniska lösningar kombineras i skräddarsydda lösningar till kunden.
Våra medarbetare
Loomis verksamhet är lokal till sin natur och kräver därför ett verksamhetsnära, målstyrt ledarskap. Riskhantering genomsyrar allt Loomis gör och personalen strävar genomgående efter att optimera verksamheten genom att utveckla processer för kunskaps- och erfarenhets-utbyte.
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
 • Den totala försäljningen uppgick till 11.397 MSEK (11.474). Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 293 MSEK (838). Rörelsemarginalen var 2,6 procent (7,3).
 • Tre förvärv genomfördes under året: G4S värdehanteringsverksamhet i Frankrike, Brinks brittiska värdehanteringsverksamhet och Guardian Armored Securities Inc. med bas i Michigan.
 • Loomis ABs värdehanteringsverksamhet i Storbritannien, Loomis Cash Management Ltd (LCM), sålde den 24 november 2007 tillgångarna och rörelsen till Vaultex UK Ltd, ett av HSBC Bank plc och Barclays Bank PLC samägt bolag.
 • Lars Blecko har utsetts till ny VD för Loomis AB. Han tillträdde sin befattning den 1 februari 2008.
 • Den 25 januari 2008 beslutade Länsrätten i Stockholm att bifalla Loomis överklagan och upphävde därmed Länsstyrelsen i Stockholms läns tidigare beslut att återkalla Loomis tillstånd att bedriva värdetransporter i Sverige.
 • Securitas planerar att börsnotera Loomis på OMX Nordic Exchange Stockholm under slutet av 2008.
Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 11.397 11.474
Organisk försäljningstillväxt, % 1 5
     
Rörelseresultat före avskrivningar 293 838
Rörelsemarginal, % 2,6 7,3
Reell förändring, % –63
     
Rörelseresultat före avskrivningar, exkl. LCM 601 789
Rörelsemarginal, exkl. LCM, % 5,7 7,5
     
Rörelsens kassaflöde 460 715
Rörelsens kassaflöde, % 157 85
     
Operativt sysselsatt kapital 1.109 1.158
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 9 10
     
Totalt sysselsatt kapital 3.717 3.674
Avkastning på sysselsatt kapital, % Neg Neg
Alf Göransson, Koncernchef och VD i Securits AB. Tillförordnad divisionschef för Loomis under delar av 2007
Lars Blecko, Divisionschef för Loomis från och med 1 februari 2008
Loomis erbjuder ett komplett utbud av integrerade lösningar för värdehantering och har drygt 20.000 anställda i elva länder i USA och Europa. Företagets tjänster riktar sig främst till centralbanker, kommersiella banker, detaljhandelskedjor och butiker. Loomis erbjuder sina kunder en säker och effektiv service för kontanthantering. Tjänsterna är indelade i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster. Loomis utgör en separat juridisk enhet inom koncernen Securitas.
 
Finansiell information
Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (5). I Storbritannien var försäljningen lägre än förra året till följd av minskad försäljning i Loomis Cash Management-verksamheten (LCM), vilken såldes i slutet av året. I Sverige har försäljningen minskat på grund av förlusten av kontraktet med Swedbank i början av 2007. Tillväxten i USA var fortsatt måttlig. Den lägre organiska försäljningstillväxten i Danmark och Frankrike förklarar också lägre tillväxt i divisionen. Den organiska försäljningstillväxten i Spanien och Norge var god.
 
Rörelseresultatet var 293 MSEK (838). Förluster i verksamheten samt kostnader för revision och juridiska utredningar inom LCM-verksamheten förklarar 357 MSEK av minskningen jämfört med förra året. Resultatet har även påverkats av högre riskkostnader om 25 MSEK i USA. Året belastades av en nedskrivning på 29 MSEK avseende lokaler i Österrike. Avsättningar på 13 MSEK för förlustbringande kund-kontrakt har belastat Loomis i Danmark. Avsättningarna för organisatoriska förändringar inom Loomis påverkade rörelseresultatet för 2007 med 41 MSEK. Kostnader för löneutjämning i Frankrike har också påverkat helårsresultatet.
 
En svagare US-dollar har påverkat den amerikanska verksamhetens rörelseresultat negativt jämfört med 2006.

Rörelsemarginalen var 2,6 procent (7,3).

Exklusive LCM-verksamhetens förluster, kostnader för revision och juridiska utredningar, skulle rörelsemarginalen för Loomis vara 5,7 procent (7,5) och rörelseresultatet 601 MSEK (789).
 
Tjänsteutbud
Loomis hanterar flödet av kontanter i samhället genom att till handeln och banker erbjuda produkter och tjänster för komplett kontantlogistik, det vill säga säkra lösningar för transport, förvaring, uppräkning, försörjning och återvinning av kontanter, samt distribuerade kassaskåpslösningar och så kallade nattboxar till handeln. Tjänsterna är indelade i tre områden: värdetransporter, kontanthantering och tekniska tjänster.
 
Genom att Loomis tillhandahåller en total logistik av kontanter, får kunderna därmed del av stordriftsfördelar och effektiv tillgänglighet till betalningsmedel.
 
Loomis skapar effektivt förutsättningar för riksbanker och stater att bedriva sin kommersiella verksamhet med ett minimum av kontanter i cirkulation. Detta möjliggörs dels genom den volym och diversifiering som Loomis samlade kundbas skapar, dels av det heltäckande och integrerade produktutbudet.

Sida 45

 
Marknad
Marknaden för kontrakterade tjänster beräknas uppgå till cirka 23 miljarder SEK i de europeiska länder där Loomis är verksamt, och till 18 miljarder SEK i USA. Loomis har en stark marknadsnärvaro i Västeuropa och i USA med totalt omkring 440 platskontor. Divisionens marknadsandel i Västeuropa uppskattas till 21 procent och i USA till över 20 procent.
 
Företaget bedriver i dagsläget verksamhet i elva länder. I tre av dessa – Frankrike, Sverige och Danmark – är Loomis marknadsledande. I Spanien, Österrike, Finland, Storbritannien, Norge och USA är Loomis nummer två på marknaden och i Portugal och Schweiz nummer tre.
 
Loomis primära kundsegment är banker och detaljhandel. För Loomis som helhet svarar banksektorn för mer än 50 procent av försäljningen. Den proportionella andelen varierar dock betydligt från land till land, beroende på i vilken utsträckning bankerna har lagt ut sin värdehantering på externa företag.

Loomis huvudkonkurrenter när det gäller värdetransporter och kontanthantering är G4S i Europa och Brinks i USA.
 
Strategi och mål
Loomis prioriterar lönsamhet, även om det sker på bekostnad av tillväxt. Syftet är att uppnå acceptabla vinstmarginaler på marknader med otillfredsställande lönsamhet. Ett annat viktigt mål är att erbjuda integrerade tjänstelösningar där värdetransporter, kontanthantering och tekniska lösningar kombineras i skräddarsydda lösningar till kunden.
 
Våra medarbetare
Loomis verksamhet är lokal till sin natur och kräver därför ett verksamhetsnära, målstyrt ledarskap. Riskhantering genomsyrar allt Loomis gör och personalen strävar genomgående efter att optimera verksamheten genom att utveckla processer för kunskaps- och erfarenhets-utbyte.
 
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
 • Den totala försäljningen uppgick till 11.397 MSEK (11.474). Den organiska försäljningstillväxten var 1 procent (5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 293 MSEK (838). Rörelsemarginalen var 2,6 procent (7,3).
 • Tre förvärv genomfördes under året: G4S värdehanteringsverksamhet i Frankrike, Brinks brittiska värdehanteringsverksamhet och Guardian Armored Securities Inc. med bas i Michigan.
 • Loomis ABs värdehanteringsverksamhet i Storbritannien, Loomis Cash Management Ltd (LCM), sålde den 24 november 2007 tillgångarna och rörelsen till Vaultex UK Ltd, ett av HSBC Bank plc och Barclays Bank PLC samägt bolag.
 
 • Lars Blecko har utsetts till ny VD för Loomis AB. Han tillträdde sin befattning den 1 februari 2008.
 • Den 25 januari 2008 beslutade Länsrätten i Stockholm att bifalla Loomis överklagan och upphävde därmed Länsstyrelsen i Stockholms läns tidigare beslut att återkalla Loomis tillstånd att bedriva värdetransporter i Sverige.
 • Securitas planerar att börsnotera Loomis på OMX Nordic Exchange Stockholm under slutet av 2008.
 

Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 11.397 11.474
Organisk försäljningstillväxt, % 1 5
     
Rörelseresultat före avskrivningar 293 838
Rörelsemarginal, % 2,6 7,3
Reell förändring, % –63
     
Rörelseresultat före avskrivningar, exkl. LCM 601 789
Rörelsemarginal, exkl. LCM, % 5,7 7,5
     
Rörelsens kassaflöde 460 715
Rörelsens kassaflöde, % 157 85
     
Operativt sysselsatt kapital 1.109 1.158
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 9 10
     
Totalt sysselsatt kapital 3.717 3.674
Avkastning på sysselsatt kapital, % Neg Neg