Securitas årsredovisning 2007

Not 33. Övriga långfristiga avsättningar
Förändringen i balansräkningen för avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser redovisas i not 32. Förändringen i balansräkningen för uppskjuten skatteskuld redovisas i not 15.
MSEK Ansvars-försäkrings-relaterade skadereserver1 Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa
Ingående balans 595,7 224,9 1.359,1 2.179,7
Omklassificering 54,6 54,6
Nya/utökade avsättningar 249,4 43,4 827,5 1.120,3
Använda avsättningar –28,5 –12,0 –923,6 –964,1
Återföring av ej        
använda avsättningar –52,6 –12,2 –64,8
Omräkningsdifferenser –39,7 –4,8 11,6 –32,9
Avgår kortfristig del –641,4 –641,4
Utgående balans 724,3 251,5 675,6 1.651,4
1 Ansvarsförsäkringsrelaterade skadereserver avser främst reserveringar som beräknats för den del
av skadebeloppet som belöper på koncernen, det så kallade självbehållet.  
Övriga avsättningar      
MSEK 2007 2006 2005
Avsättningar hänförliga till      
Loomis Cash Management Ltd1 824,4
Övriga poster 675,6 534,7 121,4
Summa övriga avsättningar 675,6 1.359,1 121,4
1 För ytterligare information hänvisas till not 4.      
Not 34. Kortfristiga låneskulder1
MSEK 2007 2006 2005
Konvertibelt förlagslån EUR, 2002/2007, serie 1–42 2.300,0
Summa kortfristiga konvertibla förslagslån 2.300,0
EMTN Nom 350 MEUR, 2000/2006, 6,125 %3 3.244,6
EMTN Nom 500 MEUR, 2001/2008, 6,125 %4 4.717,1
Emitterade företagscertifikat5 2.023,4 1.468,1 1.744,0
Finansiell leasing 114,6 141,4 174,2
Övriga kortfristiga lån6 4.897,4 4.001,8 4.306,4
Summa kortfristiga låneskulder exklusive derivat 11.752,5 5.611,3 9.469,2
Övriga innehav av derivatinstrument      
Kortfristig del av derivatinstrument      
med negativt verkligt värde 39,0 83,5 146,5
Summa kortfristiga låneskulder 11.791,5 5.694,8 9.615,7
1 För ytterligare upplysning om finansiella instrument hänvisas till not 6.    
2 Konvertibelt förlagslån EUR, 2002–2007, serie 1–4 förföll den 2 maj 2007.  
3 Obligationslånet EMTN Nom 350 MEUR var emitterat av moderbolaget. Upppgift om ränta för
obligationslånet avsåg kupongränta för hela låneperioden. Lånet förföll den 12 januari 2006. Obligationslånet EMTN Nom 500 MEUR, 2001/2008 förfaller den 14 mars 2008 och redovisas år 2007
under övriga kortfristiga låneskulder, tidgare har detta lån redovisats under långfristiga skulder. Företagscertifikat är emitterade av moderbolaget inom ramen för det svenska certifikatprogrammet
om totalt 5.000 MSEK. Under övriga kortfristiga lån ingår lån upptagna inom ramen för en så kallad Multi Currency Revolving
Credit Facility, uppgående till 1.100 MUSD (1.100 och 1.100), med förfall i juni 2011, liksom lån upptagna inom ramen för den syndikerade lånefacilitet om 550 MEUR som tecknades i maj 2007. Vidare ingår lån upptagna inom ramen för ett värdepapperiseringsprogram om 250 MUSD (250 och 250).
Not 35. Övriga kortfristiga skulder
MSEK 2007 2006 2005
Personalrelaterade poster 5.462,3 4.709,4 5.053,2
Upplupna räntekostnader och finansiella kostnader 354,7 279,0 524,7
Övriga upplupna kostnader      
och förutbetalda intäkter 795,7 515,8 1.136,0
Förskott från kunder 215,9 177,3 355,6
Övriga poster 1 1.616,8 1.281,7 1.648,7
Summa övriga kortfristiga skulder 8.445,4 6.963,2 8.718,2
1 I övriga poster ingår skuld för mervärdesskatt.      
Not 36. Övriga kortfristiga avsättningar1
MSEK 2007 2006 2005
Avsättningar för ansvarsförsäkrings-      
relaterade skadereserver2 694,6 819,0 1.006,5
Avsättningar hänförliga till      
Loomis Cash Management Ltd3 483,5
Övriga poster 157,9
Summa övriga kortfristiga avsättningar 1.336,0 819,0 1.006,5
1 För ytterligare information hänvisas till not 33.      
2 Ansvarsförsäkringsrelaterade skadereserver avser främst reserveringar som beräknats för den del av
skadebeloppet som belöper på koncernen, det så kallade självbehållet. Avser avsättningar redovisade som jämförelsestörande poster (här redovisade till balansdagens kurs).
Not 37. Ställda säkerheter
MSEK 2007 2006 2005
Fastighetsinteckningar 76,4
Pensionsmedel, avgiftsbestämda planer 58,3 54,0
Summa ställda säkerheter 58,3 130,4
Not 38. Ansvarsförbindelser
MSEK 2007 2006 2005
Borgensförbindelser och garantiförbindelser 17,3 4,5 109,8
Övriga ansvarsförbindelser 90,0 148,8
Summa ansvarsförbindelser 17,3 94,5 258,6
Händelserna den 11 september 2001
En utförlig redogörelse av utvecklingen kring händelserna den 11 september 2001 har lämnats i pressmeddelanden samt delårsrapporter och årsredovisningar för 2001 till 2006.
Samtliga utredningar kring händelserna den 11 september indikerar att Globe inte på något sätt brustit i sina åtaganden eller på annat sätt har något ansvar för händelserna. Detta har bekräftats genom offentliggörande av ett tidigare hemligstämplat kongressförhör med chefen för FBI. Kundavtalen ger Globe rätt att föra över eventuella skadeståndskrav till kunden. Globe är en separat verksamhet och drivs i en separat legal enhet. En eventuell skadeståndsskyldighet begränsas därmed till Globes egen betalningsförmåga och dess försäkringsskydd. I november 2002 återinförde den amerikanska kongressen skadeståndsbegränsningen för vissa säkerhetsföretag, såsom Globe. Enligt denna lagstiftning begränsas samtliga potentiella skadestånd i samband med terroristattackerna den 11 september till företagets, vid detta tillfälle, tillgängliga försäkringsskydd.
Som tidigare meddelats har en speciell fond inrättats av den amerikanska regeringen för att ersätta olycksoffren från tragedin den 11 september. Över 98 procent av de personer som kräver skadestånd å de döda World Trade Center-offrens vägnar har valt att begära kompensation från fonden istället för att inleda en rättslig prövning. Tidsfristen för att lämna in krav på skadestånd för dödsfall samt skadeståndskrav som avser kroppsskada och egendomsskada har löpt ut. Så kallade korsstämningar kan fortfarande inlämnas av de nuvarande parterna till redan inlämnande stämningar.
Globe eller andra Securitasbolag, är tillsammans med det aktuella flygbolaget och övriga berörda parter svarande i 25 processer som avser händelserna den 11 september. Minskningen av utestående krav beror på att fall förlikts och avslutats. Den legala processen mot andra Securitasbolag än Globe har, efter medgivande från domstolen och målsägarna, tillfälligt inhiberats. I samtliga stämningar är ett antal parter svarande utöver Globe och andra Securitasbolag. 7 av de kvarvarande stämningarna avser personer som omkommit eller skadats, och 18 stämningar avser skador på egendom och affärsverksamhet till följd av händelserna den 11 september. Vissa av stämningarna avseende egendomsskador kommer troligtvis att vara betydande och det sammantagna uppskattade värdet av stämningarna överstiger det försäkringsskydd som bedöms vara tillgängligt som potentiell källa för ersättning. På grund av den statliga ansvarsförsäkringen begränsas ersättningsanspråken till det tillgängliga försäkrings-skyddet. Globe och övriga bolag inom koncernen som omnämns som svarande har bestridit dessa stämningar. Alla tvister med de relevanta försäkringsgivarna i samband med händelserna den 11 september rörande försäkringsskyddets omfattning har uppklarats.

Eventuellt ansvar som uppkommer på grund av processen avseende den 11 september bedöms inte väsentligen påverka Securitas affärsverksamhet eller finansiella ställning.
Brasilien – Estrela Azul
I samband med Securitas strävan att expandera verksamheten i Sydamerika, ingick Securitas under 2005 ett avtal avseende ett eventuellt förvärv av ett bevakningsföretag i Brasilien. För att understödja detta företag medan erforderliga myndighetsgodkännanden erhölls, ställde Securitas en bankgaranti till förmån för det aktuella bolaget. Myndighetsgodkännandena tog mycket längre tid än förväntat att erhålla och under vänteperioden försämrades den finansiella ställningen avsevärt i bolaget som var mål för förvärvet. På grund av denna försämring av den finansiella ställningen i bolaget, utnyttjade Securitas i december 2006 sin rätt att inte fullfölja affären efter att myndighetsgodkännande erhållits. Med hänsyn till beslutet att inte fullfölja förvärvet, har en avsättning gjorts till ett belopp motsvarande bankgarantin per den 31 december 2006.
Företaget har sedan dess ansökt om skydd från borgenärer i enlighet med brasiliansk lag om rättslig rekonstruktion. I samband med att denna rättsliga rekonstruktions-process inleddes har företaget framställt anspråk om 155 MUSD mot Securitas där man hävdar att Securitas bär ansvar för företagets obestånd. Securitas, som är borgenär i detta insolvensförfarande, har framfört invändning mot den rekonstruktionsplan som föreslagits vid den rättsliga rekonstruktionen. Konkursdomarens beslut gick emot Securitas som nu har överklagat beslutet. Vidare har ett antal anställda från Estrela Azul ställt krav om utebliven lön och stämt Securitas och andra parter i pågående arbetsrättsliga processer. Securitas ledning anser att anspråken saknar grund.
Tyskland – US Army
Securitas Tyskland har stämt US Army för obetalda tjänster under ett nu utgånget kontrakt för bevakningstjänster. Securitas anspråk är cirka 4,4 MEUR. US Army har inlämnat ett motkrav på 10,5 MEUR plus straffavgifter (motkravet är maximerat till tre gånger det krävda beloppet) för påstådd överdebitering från Securitas. Securitas vidtager lämpliga åtgärder för att säkra en positiv utgång av sitt anspråk. Securitas företagsledning anser för närvarande att US Armys motkrav saknar grund.
Övriga rättsliga förfaranden
Under åren har Securitas gjort ett antal förvärv i olika länder. Till följd av sådana förvärv har vissa ansvarsförbindelser hänförliga till de förvärvade verksamheterna övertagits. Risker förenade med sådana ansvarsförbindelser täcks av kontraktsenliga garantiförpliktelser, försäkring eller erforderliga reserver.
Företag inom koncernen är inblandade i flera andra rättsliga processer som uppkommit i den löpande verksamheten. Eventuell skadeståndsskyldighet i samband med sådana rättsliga förfaranden bedöms inte väsentligen påverka koncernens affärsverksamhet eller finansiella ställning.
Not 39. Avvecklade verksamheter

Avvecklade verksamheter definieras som de två förutvarande primärsegmenten Direct och Systems, såsom de redovisades i koncernen. De två förutvarande primärsegmenten Direct och Systems skiljer sig från de fristående noterade bolagen Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Primärsegmenten har redovisats i enlighet med IAS 14 Rapportering för segment. Rapportering för segment skiljer sig från redovisning som fristående bolag genom att:
 •  Segmentsrapportering är begränsad till rörelseresultatnivån och exkluderar vissa  koncerninterna transaktioner som inte är av operativ natur.
 • Som en konsekvens av detta exkluderar segmentsrapportering finansiella poster  och skatt.
 • De justeringar som skett av de konsoliderade finansiella rapporterna för koncernen  är baserade på historiska data för segmenten och som redan publicerats samt justeringar för finansiella poster och skatt hänförligt till segmenten. Dessa poster redovisades tidigare under rubriken Övrigt.
 • Total försäljning har justerats för koncernintern försäljning till och från Direct och  Systems. Denna justering påverkar såväl koncernintern försäljning som tidigare redovisades av Direct och Systems såväl som i de kvarvarande verksamheterna som den eliminering av koncernintern försäljning som ingått under rubriken Elimineringar.
 • Rörelseresultat före och efter avskrivningar har justerats för den koncerninterna marginalen som var hänförlig till kombinationskontrakt mellan Security Services Europe och Securitas Systems. Den koncerninterna marginalen ingick tidigare under rubriken Elimineringar.
Sammanfattningsvis har justeringar i enlighet med IFRS 5 tillämpats enligt följande:
 • Resultaträkningen för koncernen inkluderar nettoresultat från Direct och Systems till och med den 29 september 2006.
 • Nettoresultat från Direct och Systems ingår på raden årets resultat, avvecklade verksamheter i koncernens resultaträkning. Detta innebär att det till Direct och Systems hänförliga resultatet post för post har justerats och redovisas som ett netto på raden årets resultat, avvecklade verksamheter. En specifikation av årets resultat, avvecklade verksamheter återfinns nedan.
 • Justeringen enligt ovan har skett för alla jämförelsetal i koncernens resultaträkning.
 •  Kassaflödespåverkan från Direct och Systems till och med den 29 september 2006 ingår på raden årets kassaflöde, avvecklade verksamheter i koncernens kassaflödesanalys enligt Securitas finansiella modell. Detta innebär att det till Direct och Systems hänförliga kassaflödet post för post har justerats och redovisas som ett netto på raden årets kassaflöde, avvecklade verksamheter.
 • Koncernens formella kassaflödesanalys har inte justerats och effekterna från avvecklade verksamheter redovisas under kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter, kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter och kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter.
 • Justeringen enligt ovan har skett för alla jämförelsetal i såväl koncernens kassaflödesanalys enligt Securitas finansiella modell som i koncernens formella kassaflödesanalys.
 • Jämförelsetalen för balansräkningen, har i enlighet med IFRS 5, inte justerats. Dock särredovisas kvarvarande och avvecklade verksamheter för jämförelsetal i koncernens sysselsatta kapital och finansiering enligt Securitas finansiella modell. De nettotillgångar (operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital) som tidigare ingick i segmenten Direct och Systems redovisas som sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter.
 • Nyckeltal har räknats om där så varit tillämpligt.
 • Information om balansposter hänförliga till avvecklade verksamheter per den 29  september 2006 framgår nedan. Motsvarande effekt på eget kapital i koncernen framgår på raden utdelning av nettotillgångar i Direct och Systems i not 29 Förändringar i eget kapital.
I tabellerna nedan framgår följande information:
 • Resultaträkning i sammandrag för avvecklade verksamheter.
 • Kassaflöde i sammandrag för avvecklade verksamheter.
 • Specifikation till resultaträkning i sammandrag.
 • Tillgångar och skulder hänförliga till avvecklade verksamheter per den 29 september 2006.
 • Sysselsatt kapital och finansiering hänförlig till avvecklade verksamheter per den  29 september 2006.
Resultat      
MSEK 2007 2006 2005
Total försäljning 6.511,3 7.813,0
Rörelseresultat före avskrivningar 599,6 919,7
Avskrivningar på förvärvs-      
relaterade immateriella tillgångar –18,4 –24,4
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –14,3 –34,0
Rörelseresultat efter avskrivningar 566,9 861,3
Finansiella intäkter och kostnader –36,2 –39,9
Resultat före skatt 530,7 821,4
Skatt –192,2 –265,7
Årets reslutat 338,5 555,7
Kassaflöde      
MSEK 2007 2006 2005
Kassaflöde från den löpande verksamheten 563,4 965,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten –676,4 –1.060,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1.138,0 2.120,9
Årets kassaflöde –1.251,0 2.026,2
Specifikation till resultat      
MSEK 2007 2006 2005
Total försäljning      
Securitas Systems och Direct 6.952,6 8.504,0
Koncernintern försäljning –441,3 –691,0
Total försäljning 6.511,3 7.813,0
       
Rörelseresultat före avskrivningar      
Securitas Systems och Direct 608,0 926,3
Koncernintern marginal –8,4 –6,6
Rörelseresultat före avskrivningar 599,6 919,7
       
Rörelseresultat efter avskrivningar      
Securitas Systems och Direct 575,3 867,9
Koncernintern marginal –8,4 –6,6
Rörelseresultat efter avskrivningar 566,9 861,3
Tillgångar och skulder  
MSEK 29 sep, 2006
Goodwill 2.513,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 263,6
Övriga immateriella tillgångar 121,0
Materiella anläggningstillgångar 1.513,4
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 128,6
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 3,1
Icke räntebärande omsättningstillgångar 3.037,0
Likvida medel 639,5
Summa tillgångar 8.219,7
   
Icke räntebärande långfristiga skulder 1,1
Räntebärande långfristiga skulder 2.201,3
Icke räntebärande avsättningar 227,6
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2.102,0
Räntebärande kortfristiga skulder 73,7
Summa skulder 4.605,7
Nettotillgångar i avvecklade verksamheter 3.614,0
Sysselsatt kapital och finansiering  
MSEK 29 sep, 2006
Operativt sysselsatt kapital 2.469,3
Goodwill 2.513,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 263,6
Sysselsatt kapital 5.246,4
Nettoskuld –1.632,4
Nettotillgångar i avvecklade verksamheter 3.614,0
Not 33. Övriga långfristiga avsättningar
Förändringen i balansräkningen för avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser redovisas i not 32. Förändringen i balansräkningen för uppskjuten skatteskuld redovisas i not 15.
 

MSEK Ansvars-försäkrings-relaterade skadereserver1 Avsättningar för skatter Övriga avsättningar Summa
Ingående balans 595,7 224,9 1.359,1 2.179,7
Omklassificering 54,6 54,6
Nya/utökade avsättningar 249,4 43,4 827,5 1.120,3
Använda avsättningar –28,5 –12,0 –923,6 –964,1
Återföring av ej        
använda avsättningar –52,6 –12,2 –64,8
Omräkningsdifferenser –39,7 –4,8 11,6 –32,9
Avgår kortfristig del –641,4 –641,4
Utgående balans 724,3 251,5 675,6 1.651,4
1 Ansvarsförsäkringsrelaterade skadereserver avser främst reserveringar som beräknats för den del
av skadebeloppet som belöper på koncernen, det så kallade självbehållet.  
 

Övriga avsättningar      
MSEK 2007 2006 2005
Avsättningar hänförliga till      
Loomis Cash Management Ltd1 824,4
Övriga poster 675,6 534,7 121,4
Summa övriga avsättningar 675,6 1.359,1 121,4
1 För ytterligare information hänvisas till not 4.      
 
Not 34. Kortfristiga låneskulder1
 

MSEK 2007 2006 2005
Konvertibelt förlagslån EUR, 2002/2007, serie 1–42 2.300,0
Summa kortfristiga konvertibla förslagslån 2.300,0
EMTN Nom 350 MEUR, 2000/2006, 6,125 %3 3.244,6
EMTN Nom 500 MEUR, 2001/2008, 6,125 %4 4.717,1
Emitterade företagscertifikat5 2.023,4 1.468,1 1.744,0
Finansiell leasing 114,6 141,4 174,2
Övriga kortfristiga lån6 4.897,4 4.001,8 4.306,4
Summa kortfristiga låneskulder exklusive derivat 11.752,5 5.611,3 9.469,2
Övriga innehav av derivatinstrument      
Kortfristig del av derivatinstrument      
med negativt verkligt värde 39,0 83,5 146,5
Summa kortfristiga låneskulder 11.791,5 5.694,8 9.615,7
1 För ytterligare upplysning om finansiella instrument hänvisas till not 6.    
2 Konvertibelt förlagslån EUR, 2002–2007, serie 1–4 förföll den 2 maj 2007.  
3 Obligationslånet EMTN Nom 350 MEUR var emitterat av moderbolaget. Upppgift om ränta för
obligationslånet avsåg kupongränta för hela låneperioden. Lånet förföll den 12 januari 2006. Obligationslånet EMTN Nom 500 MEUR, 2001/2008 förfaller den 14 mars 2008 och redovisas år 2007
under övriga kortfristiga låneskulder, tidgare har detta lån redovisats under långfristiga skulder. Företagscertifikat är emitterade av moderbolaget inom ramen för det svenska certifikatprogrammet
om totalt 5.000 MSEK. Under övriga kortfristiga lån ingår lån upptagna inom ramen för en så kallad Multi Currency Revolving
Credit Facility, uppgående till 1.100 MUSD (1.100 och 1.100), med förfall i juni 2011, liksom lån upptagna inom ramen för den syndikerade lånefacilitet om 550 MEUR som tecknades i maj 2007. Vidare ingår lån upptagna inom ramen för ett värdepapperiseringsprogram om 250 MUSD (250 och 250).
 
Not 35. Övriga kortfristiga skulder
 

MSEK 2007 2006 2005
Personalrelaterade poster 5.462,3 4.709,4 5.053,2
Upplupna räntekostnader och finansiella kostnader 354,7 279,0 524,7
Övriga upplupna kostnader      
och förutbetalda intäkter 795,7 515,8 1.136,0
Förskott från kunder 215,9 177,3 355,6
Övriga poster 1 1.616,8 1.281,7 1.648,7
Summa övriga kortfristiga skulder 8.445,4 6.963,2 8.718,2
1 I övriga poster ingår skuld för mervärdesskatt.      
 
Not 36. Övriga kortfristiga avsättningar1
 

MSEK 2007 2006 2005
Avsättningar för ansvarsförsäkrings-      
relaterade skadereserver2 694,6 819,0 1.006,5
Avsättningar hänförliga till      
Loomis Cash Management Ltd3 483,5
Övriga poster 157,9
Summa övriga kortfristiga avsättningar 1.336,0 819,0 1.006,5
1 För ytterligare information hänvisas till not 33.      
2 Ansvarsförsäkringsrelaterade skadereserver avser främst reserveringar som beräknats för den del av
skadebeloppet som belöper på koncernen, det så kallade självbehållet. Avser avsättningar redovisade som jämförelsestörande poster (här redovisade till balansdagens kurs).
 
Not 37. Ställda säkerheter
 

MSEK 2007 2006 2005
Fastighetsinteckningar 76,4
Pensionsmedel, avgiftsbestämda planer 58,3 54,0
Summa ställda säkerheter 58,3 130,4
 
Not 38. Ansvarsförbindelser
 

MSEK 2007 2006 2005
Borgensförbindelser och garantiförbindelser 17,3 4,5 109,8
Övriga ansvarsförbindelser 90,0 148,8
Summa ansvarsförbindelser 17,3 94,5 258,6
 
Händelserna den 11 september 2001
En utförlig redogörelse av utvecklingen kring händelserna den 11 september 2001 har lämnats i pressmeddelanden samt delårsrapporter och årsredovisningar för 2001 till 2006.
Samtliga utredningar kring händelserna den 11 september indikerar att Globe inte på något sätt brustit i sina åtaganden eller på annat sätt har något ansvar för händelserna. Detta har bekräftats genom offentliggörande av ett tidigare hemligstämplat kongressförhör med chefen för FBI. Kundavtalen ger Globe rätt att föra över eventuella skadeståndskrav till kunden. Globe är en separat verksamhet och drivs i en separat legal enhet. En eventuell skadeståndsskyldighet begränsas därmed till Globes egen betalningsförmåga och dess försäkringsskydd. I november 2002 återinförde den amerikanska kongressen skadeståndsbegränsningen för vissa säkerhetsföretag, såsom Globe. Enligt denna lagstiftning begränsas samtliga potentiella skadestånd i samband med terroristattackerna den 11 september till företagets, vid detta tillfälle, tillgängliga försäkringsskydd.
Som tidigare meddelats har en speciell fond inrättats av den amerikanska regeringen för att ersätta olycksoffren från tragedin den 11 september. Över 98 procent av de personer som kräver skadestånd å de döda World Trade Center-offrens vägnar har valt att begära kompensation från fonden istället för att inleda en rättslig prövning. Tidsfristen för att lämna in krav på skadestånd för dödsfall samt skadeståndskrav som avser kroppsskada och egendomsskada har löpt ut. Så kallade korsstämningar kan fortfarande inlämnas av de nuvarande parterna till redan inlämnande stämningar.
Globe eller andra Securitasbolag, är tillsammans med det aktuella flygbolaget och övriga berörda parter svarande i 25 processer som avser händelserna den 11 september. Minskningen av utestående krav beror på att fall förlikts och avslutats. Den legala processen mot andra Securitasbolag än Globe har, efter medgivande från domstolen och målsägarna, tillfälligt inhiberats. I samtliga stämningar är ett antal parter svarande utöver Globe och andra Securitasbolag. 7 av de kvarvarande stämningarna avser personer som omkommit eller skadats, och 18 stämningar avser skador på egendom och affärsverksamhet till följd av händelserna den 11 september. Vissa av stämningarna avseende egendomsskador kommer troligtvis att vara betydande och det sammantagna uppskattade värdet av stämningarna överstiger det försäkringsskydd som bedöms vara tillgängligt som potentiell källa för ersättning. På grund av den statliga ansvarsförsäkringen begränsas ersättningsanspråken till det tillgängliga försäkrings-skyddet. Globe och övriga bolag inom koncernen som omnämns som svarande har bestridit dessa stämningar. Alla tvister med de relevanta försäkringsgivarna i samband med händelserna den 11 september rörande försäkringsskyddets omfattning har uppklarats.

Eventuellt ansvar som uppkommer på grund av processen avseende den 11 september bedöms inte väsentligen påverka Securitas affärsverksamhet eller finansiella ställning.
Brasilien – Estrela Azul
I samband med Securitas strävan att expandera verksamheten i Sydamerika, ingick Securitas under 2005 ett avtal avseende ett eventuellt förvärv av ett bevakningsföretag i Brasilien. För att understödja detta företag medan erforderliga myndighetsgodkännanden erhölls, ställde Securitas en bankgaranti till förmån för det aktuella bolaget. Myndighetsgodkännandena tog mycket längre tid än förväntat att erhålla och under vänteperioden försämrades den finansiella ställningen avsevärt i bolaget som var mål för förvärvet. På grund av denna försämring av den finansiella ställningen i bolaget, utnyttjade Securitas i december 2006 sin rätt att inte fullfölja affären efter att myndighetsgodkännande erhållits. Med hänsyn till beslutet att inte fullfölja förvärvet, har en avsättning gjorts till ett belopp motsvarande bankgarantin per den 31 december 2006.
Företaget har sedan dess ansökt om skydd från borgenärer i enlighet med brasiliansk lag om rättslig rekonstruktion. I samband med att denna rättsliga rekonstruktions-process inleddes har företaget framställt anspråk om 155 MUSD mot Securitas där man hävdar att Securitas bär ansvar för företagets obestånd. Securitas, som är borgenär i detta insolvensförfarande, har framfört invändning mot den rekonstruktionsplan som föreslagits vid den rättsliga rekonstruktionen. Konkursdomarens beslut gick emot Securitas som nu har överklagat beslutet. Vidare har ett antal anställda från Estrela Azul ställt krav om utebliven lön och stämt Securitas och andra parter i pågående arbetsrättsliga processer. Securitas ledning anser att anspråken saknar grund.

Sida 81

 
Tyskland – US Army
Securitas Tyskland har stämt US Army för obetalda tjänster under ett nu utgånget kontrakt för bevakningstjänster. Securitas anspråk är cirka 4,4 MEUR. US Army har inlämnat ett motkrav på 10,5 MEUR plus straffavgifter (motkravet är maximerat till tre gånger det krävda beloppet) för påstådd överdebitering från Securitas. Securitas vidtager lämpliga åtgärder för att säkra en positiv utgång av sitt anspråk. Securitas företagsledning anser för närvarande att US Armys motkrav saknar grund.
Övriga rättsliga förfaranden
Under åren har Securitas gjort ett antal förvärv i olika länder. Till följd av sådana förvärv har vissa ansvarsförbindelser hänförliga till de förvärvade verksamheterna övertagits. Risker förenade med sådana ansvarsförbindelser täcks av kontraktsenliga garantiförpliktelser, försäkring eller erforderliga reserver.
Företag inom koncernen är inblandade i flera andra rättsliga processer som uppkommit i den löpande verksamheten. Eventuell skadeståndsskyldighet i samband med sådana rättsliga förfaranden bedöms inte väsentligen påverka koncernens affärsverksamhet eller finansiella ställning.
 
Not 39. Avvecklade verksamheter

Avvecklade verksamheter definieras som de två förutvarande primärsegmenten Direct och Systems, såsom de redovisades i koncernen. De två förutvarande primärsegmenten Direct och Systems skiljer sig från de fristående noterade bolagen Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Primärsegmenten har redovisats i enlighet med IAS 14 Rapportering för segment. Rapportering för segment skiljer sig från redovisning som fristående bolag genom att:
 •  Segmentsrapportering är begränsad till rörelseresultatnivån och exkluderar vissa  koncerninterna transaktioner som inte är av operativ natur.
 • Som en konsekvens av detta exkluderar segmentsrapportering finansiella poster  och skatt.
 • De justeringar som skett av de konsoliderade finansiella rapporterna för koncernen  är baserade på historiska data för segmenten och som redan publicerats samt justeringar för finansiella poster och skatt hänförligt till segmenten. Dessa poster redovisades tidigare under rubriken Övrigt.
 • Total försäljning har justerats för koncernintern försäljning till och från Direct och  Systems. Denna justering påverkar såväl koncernintern försäljning som tidigare redovisades av Direct och Systems såväl som i de kvarvarande verksamheterna som den eliminering av koncernintern försäljning som ingått under rubriken Elimineringar.
 • Rörelseresultat före och efter avskrivningar har justerats för den koncerninterna marginalen som var hänförlig till kombinationskontrakt mellan Security Services Europe och Securitas Systems. Den koncerninterna marginalen ingick tidigare under rubriken Elimineringar.
Sammanfattningsvis har justeringar i enlighet med IFRS 5 tillämpats enligt följande:
 • Resultaträkningen för koncernen inkluderar nettoresultat från Direct och Systems till och med den 29 september 2006.
 • Nettoresultat från Direct och Systems ingår på raden årets resultat, avvecklade verksamheter i koncernens resultaträkning. Detta innebär att det till Direct och Systems hänförliga resultatet post för post har justerats och redovisas som ett netto på raden årets resultat, avvecklade verksamheter. En specifikation av årets resultat, avvecklade verksamheter återfinns nedan.
 • Justeringen enligt ovan har skett för alla jämförelsetal i koncernens resultaträkning.
 •  Kassaflödespåverkan från Direct och Systems till och med den 29 september 2006 ingår på raden årets kassaflöde, avvecklade verksamheter i koncernens kassaflödesanalys enligt Securitas finansiella modell. Detta innebär att det till Direct och Systems hänförliga kassaflödet post för post har justerats och redovisas som ett netto på raden årets kassaflöde, avvecklade verksamheter.
 • Koncernens formella kassaflödesanalys har inte justerats och effekterna från avvecklade verksamheter redovisas under kassaflöde från den löpande verksamheten, avvecklade verksamheter, kassaflöde från investeringsverksamheten, avvecklade verksamheter och kassaflöde från finansieringsverksamheten, avvecklade verksamheter.
 • Justeringen enligt ovan har skett för alla jämförelsetal i såväl koncernens kassaflödesanalys enligt Securitas finansiella modell som i koncernens formella kassaflödesanalys.
 • Jämförelsetalen för balansräkningen, har i enlighet med IFRS 5, inte justerats. Dock särredovisas kvarvarande och avvecklade verksamheter för jämförelsetal i koncernens sysselsatta kapital och finansiering enligt Securitas finansiella modell. De nettotillgångar (operativt sysselsatt kapital och sysselsatt kapital) som tidigare ingick i segmenten Direct och Systems redovisas som sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter.
 • Nyckeltal har räknats om där så varit tillämpligt.
 • Information om balansposter hänförliga till avvecklade verksamheter per den 29  september 2006 framgår nedan. Motsvarande effekt på eget kapital i koncernen framgår på raden utdelning av nettotillgångar i Direct och Systems i not 29 Förändringar i eget kapital.
I tabellerna nedan framgår följande information:
 • Resultaträkning i sammandrag för avvecklade verksamheter.
 • Kassaflöde i sammandrag för avvecklade verksamheter.
 • Specifikation till resultaträkning i sammandrag.
 • Tillgångar och skulder hänförliga till avvecklade verksamheter per den 29 september 2006.
 • Sysselsatt kapital och finansiering hänförlig till avvecklade verksamheter per den  29 september 2006.
 

Resultat      
MSEK 2007 2006 2005
Total försäljning 6.511,3 7.813,0
Rörelseresultat före avskrivningar 599,6 919,7
Avskrivningar på förvärvs-      
relaterade immateriella tillgångar –18,4 –24,4
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –14,3 –34,0
Rörelseresultat efter avskrivningar 566,9 861,3
Finansiella intäkter och kostnader –36,2 –39,9
Resultat före skatt 530,7 821,4
Skatt –192,2 –265,7
Årets reslutat 338,5 555,7
 

Kassaflöde      
MSEK 2007 2006 2005
Kassaflöde från den löpande verksamheten 563,4 965,9
Kassaflöde från investeringsverksamheten –676,4 –1.060,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten –1.138,0 2.120,9
Årets kassaflöde –1.251,0 2.026,2
 

Specifikation till resultat      
MSEK 2007 2006 2005
Total försäljning      
Securitas Systems och Direct 6.952,6 8.504,0
Koncernintern försäljning –441,3 –691,0
Total försäljning 6.511,3 7.813,0
       
Rörelseresultat före avskrivningar      
Securitas Systems och Direct 608,0 926,3
Koncernintern marginal –8,4 –6,6
Rörelseresultat före avskrivningar 599,6 919,7
       
Rörelseresultat efter avskrivningar      
Securitas Systems och Direct 575,3 867,9
Koncernintern marginal –8,4 –6,6
Rörelseresultat efter avskrivningar 566,9 861,3
 

Tillgångar och skulder  
MSEK 29 sep, 2006
Goodwill 2.513,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 263,6
Övriga immateriella tillgångar 121,0
Materiella anläggningstillgångar 1.513,4
Icke räntebärande finansiella anläggningstillgångar 128,6
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 3,1
Icke räntebärande omsättningstillgångar 3.037,0
Likvida medel 639,5
Summa tillgångar 8.219,7
   
Icke räntebärande långfristiga skulder 1,1
Räntebärande långfristiga skulder 2.201,3
Icke räntebärande avsättningar 227,6
Icke räntebärande kortfristiga skulder 2.102,0
Räntebärande kortfristiga skulder 73,7
Summa skulder 4.605,7
Nettotillgångar i avvecklade verksamheter 3.614,0
 

Sysselsatt kapital och finansiering  
MSEK 29 sep, 2006
Operativt sysselsatt kapital 2.469,3
Goodwill 2.513,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 263,6
Sysselsatt kapital 5.246,4
Nettoskuld –1.632,4
Nettotillgångar i avvecklade verksamheter 3.614,0