Securitas årsredovisning 2007

Styrelsen och verkställande direktören för Securitas AB (publ.), organisationsnummer 556302-7241 med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007.
Securitas tillhandahåller bevakningstjänster som omfattar specialiserade bevakningstjänster, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, konsult- och utredningstjänster samt värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 250.000 anställda och är verksam i mer än 30 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien.
Försäljning och rörelseresultat före avskrivningar
Försäljningen uppgick till 62.908 MSEK (60.523). Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent (6). Den organiska försäljningstillväxten för Securitas exklusive Loomis var, främst tack vare god tillväxt inom Security Services Europe, på samma nivå som föregående år.
Försäljning januari–december      
MSEK   2007 2006 %
Total försäljning   62.908 60.523 4
Förvärv/avyttringar   –1.356 –103  
Valutaförändring från 2006 1.967  
Organisk försäljning   63.519 60.420 5
Rörelseresultat före avskrivningar var 3.182 MSEK (3.591). Justerat för valutakursförändringar var minskningen 8 procent.
Resultat januari–december      
MSEK 2007 2006 %
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182 3.591 –11
Valutaförändring från 2006 109  
Rörelseresultat före avskrivningar 3.291 3.591 –8
Förluster i LCM-verksamheten i Storbritannien, samt därtill relaterade kostnader för revision och juridiska utredningar, påverkade året med –308 MSEK (49) och svarar för 357 MSEK av minskningen jämfört med föregående år. Avsättningar för organisatoriska förändringar i Loomis påverkade året negativt med 41 MSEK, och en nedskrivning om 29 MSEK avseende byggnad i Österrike har också redovisats av Loomis.

Rörelsemarginalen var 5,1 procent (5,9).
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar var 1.967 MSEK (1.437).

Som en följd av den årliga prövningen av nedskrivningsbehovet för samtliga kassagenererande enheter har bokfört värde avseende goodwill för Services och Mobile i Nederländerna justerats genom en nedskrivning av goodwill på –350 MSEK (0).

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader, främst hänförliga till Loomis förvärv av värdehanteringsverksamheter från G4S i Frankrike och från Brinks i Storbritannien, har påverkat resultatet med –39 MSEK (0).
Jämförelsestörande poster har påverkat året med –718 MSEK (–2.060) och består av följande poster:
– Uppgörelsen i tvisten med Globe/Federal Aviation Administration i USA har påverkat resultatet positivt med 50 MSEK.
– Försäljningen av LCMs tillgångar och rörelse i Storbritannien resulterade i en förlust på 160 MSEK. Den 24 november 2007, då tillgångarna och rörelsen i LCM i Storbritannien såldes till Vaultex, gjordes en slutlig inventering. Avstämningen av samtliga konton och resultatet
av inventeringen innebär att det, utöver den avsättning på 824 MSEK som gjordes per den 31 december 2006, inte krävs ytterligare avsättningar för de historiska avvikelserna.
– Under 2007 avsattes totalt 375 MSEK avseende LCM och Note Circulation Rules (NCS) i Storbritannien. Diskussioner pågår mellan Securitas och Bank of England avseende det slutgiltiga beloppet för eventuella skadestånd.
– Kostnader för byte av varumärke i Loomis uppgick till 46 MSEK.
– En avsättning på 187 MSEK avseende krav på övertidsersättning i Spanien har redovisats i fjärde kvartalet.
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –565 MSEK (–520). Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till –7 MSEK (–36).
Resultat före skatt
Resultat före skatt var 1.397 MSEK (883). Förluster och kostnader för revision och juridiska utredningar inom LCM-verksamheten på 308 MSEK, kostnader för organisatoriska förändringar i Loomis på 41 MSEK, nedskrivningen avseende Loomis byggnad i Österrike på 29 MSEK, nedskrivningen av goodwill på 350 MSEK, den positiva effekten från uppgörelsen med Globe/FAA om 50 MSEK, förlusten i samband med avyttringen av LCM på 160 MSEK, avsättningarna avseende LCM och NCS-reglerna på totalt 375 MSEK, kostnader för byte av varumärke i Loomis på 46 MSEK, samt avsättningen för krav på övertidsersättning i Spanien på 187 MSEK, påverkade koncernens resultat med totalt –1.446 MSEK. Av totalbeloppet har –378 MSEK belastat rörelseresultat före avskrivningar och följaktligen rörelsemarginalen, medan –350 MSEK är hänförliga till nedskrivning av goodwill och –718 MSEK till jämförelsestörande poster.
Som jämförelse hade reserveringen av osäkra fordringar hänförliga till tvisten med Globe/Federal Aviation Administration i USA på 69 MSEK en negativ effekt på resultatet 2006. Dessutom påverkades 2006 av en nedskrivning om 373 MSEK på Welo-fordran. Föregående år belastades med en avsättning på 824 MSEK för historiska avvikelser inom LCM-verksamheten i Storbritannien. Vidare avsåg 216 MSEK kostnader för börsnoteringen av Securitas Systems AB och Securitas Direct AB liksom kostnader för flytt av huvudkontoret. Slutligen påverkades resultatet föregående år negativt av 578 MSEK hänförliga till övriga jämförelsestörande poster. För ytterligare information hänvisas till not 4.
Påverkan från nedskrivning av goodwill och jämförelsestörande poster  
MSEK 2007 2006
Rörelseresultat före skatt, nedskrivning    
av goodwill och jämförelsestörande poster 2.465 2.943
Nedskrivning av goodwill 1 -350
Jämförelsestörande poster    
Globe/FAA 50 –69
Nedskrivning av Welo-fordran –373
LCM avsättning för avvikelser –824
LCM försäljning av tillgångar och rörelse –160
LCM avsättning för NCS deklarationer –375
Byte av varumärke –46
Börsnotering och flytt av huvudkontor –216
Övertidsersättning Spanien –187
Övriga poster –578
     
Summa jämförelsestörande poster –718 –2.060
     
Total påverkan av nedskrivning    
av goodwill och jämförelsestörande poster –1.068 –2.060
     
Resultat före skatt 1.397 883
1Redovisade som avskrivningar och nedskrivning på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.
Skatt
Koncernens skattesats var 62,4 procent (41,8). Justerat för den icke avdragsgilla nedskrivningen av goodwill och skatteeffekter från jämförelsestörande poster var skattesatsen 29,1 procent. Skatten på dessa poster inkluderar en nedskrivning av en uppskjuten skattefordran till följd av osäkerhet kring utnyttjande av förlustavdrag på grund av försäljningen av LCM-verksamheten i Storbritannien. Den underliggande skattesatsen var 24,3 procent, vilken under 2007 även omfattar justeringar för nedskrivning av uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag beroende på tyska och danska skattereformer.

Skattesatsen om 41,8 procent avseende 2006 inkluderar skatteeffekter från jämförelsestörande poster på cirka 16,3 procentenheter.
Årets resultat och vinst per aktie
Nettoresultatet var 526 MSEK (514). Vinst per aktie var 1,44 SEK (1,41).

Vinst per aktie före jämförelsestörande poster och nedskrivning av goodwill var 4,78 SEK (6,00). Justerat även för utredningskostnader avseende LCM och NCS, men inte för förlusterna i LCM-verksamheten, var vinsten per aktie 5,36 SEK, vilket Securitas anser vara den relevanta utgångspunkten för framtida resultatjämförelser.
Resultaträkning i sammandrag enligt Securitas finansiella modell
MSEK 2007 2006
Total försäljning 62.907,6 60.523,0
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6
Produktionskostnader –51.135,5 –49.029,8
Bruttoresultat 11.772,1 11.493,2
Försäljnings- och administrationskostnader –8.608,3 –7.907,0
Övriga rörelseintäkter 18,2 4,9
Resultatandelar i intressebolag 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1
Rörelsemarginal, % 5,1 5,9
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –458,0 –93,3
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –39,0 –0,4
Jämförelsestörande poster –718,1 –2.060,2
Rörelseresultat efter avskrivningar 1.967,2 1.437,2
Finansiella intäkter och kostnader exklusive omvärdering    
av finansiella instrument –565,2 –519,8
Omvärdering av finansiella instrument –6,7 –35,8
Resultatandelar i intressebolag 2,2 1,2
Resultat före skatt 1.397,5 882,8
Skatt –871,5 –369,3
Årets resultat, kvarvarande verksamheter 526,0 513,5
Årets resultat, avvecklade verksamheter 338,5
Årets resultat, alla verksamheter 526,0 852,0
 
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25–28. Operativa poster. Nettoskuldrelaterade poster. Goodwill, skatt och icke operativa poster. Poster relaterade till eget kapital.
Kassaflöde
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 3.182 MSEK (3.591). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick, netto efter avskrivningar, till –126 MSEK (–34).

Förändring av kundfordringar uppgick till –833 MSEK (–703). Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till 1.352 MSEK (211).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 3.575 MSEK (3.065), motsvarande 112 procent (85) av rörelseresultat före avskrivningar. Rörelsens kassa-flöde påverkades positivt med 181 MSEK till följd av likvidation av Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.
Det fria kassaflödet var 2.412 MSEK (1.780), motsvarande 115 procent (75) av justerat resultat.

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, uppgick till –902 MSEK (–362).

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –564 MSEK (–129). Huvuddelen avser en delbetalning om 654 MSEK för att reglera uppräkningsdifferenserna i LCM i det tredje kvartalet, vilken delvis uppvägdes av kassaflödeseffekten från försäljningen av LCMs anläggningstillgångar.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 1.746 MSEK (–1.106), på grund av ökad kortfristig upplåning.

Kassaflöde för perioden var 2.692 MSEK (183).
Kassaflöde i sammandrag enligt Securitas finansiella model    
MSEK 2007 2006
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1
Investeringar i anläggningstillgångar –1.574,8 –1.511,8
Återföring av avskrivningar 1.448,0 1.477,9
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar –126,8 –33,9
Förändring av kundfordringar –832,8 –702,6
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 1.351,9 210,5
Rörelsens kassaflöde 3.574,6 3.065,1
Rörelsens kassaflöde, % 112 85
Betalda finansiella intäkter och kostnader –505,5 –516,1
Betald inkomstskatt –656,7 –769,0
Fritt kassaflöde 2.412,4 1.780,0
Fritt kassaflöde, % 115 75
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –901,8 –361,2
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –564,0 –129,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.745,9 –1.106,3
Årets kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.692,5 183,2
Årets kassaflöde, avvecklade verksamheter –1.251,0
Årets kassaflöde, alla verksamheter 2.692,5 –1.067,8
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25–28.
Operativa poster. Nettoskuldrelaterade poster. Goodwill, skatt och icke operativa poster.
Sysselsatt kapital och finansiering
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 4.171 MSEK (4.669).

Förvärv ökade koncernens operativt sysselsatta kapital med 76 MSEK.

Förvärv ökade koncernens goodwill med 376 MSEK. Den årliga prövningen av nedskrivningsbehovet av goodwill i koncernens kassagenererande enheter ägde rum under tredje kvartalet 2007 i samband med att affärsplanerna för 2008 utarbetades. Prövningen ledde till en nedskrivning av goodwill för Security Services och Mobile i Nederländerna om 350 MSEK. Nedskrivningen har ingen effekt på kassaflödet. Justerat för negativa omräkningsdifferenser om 264 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 13.794 MSEK (14.032).
Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med 308 MSEK. Efter avskrivning med 108 MSEK, omklassificeringar med –22 MSEK och negativa omräkningsdifferenser med 18 MSEK, uppgick de förvärvsrelaterade immateriella tillgångarna till 624 MSEK (464).
Styrelsen och verkställande direktören för Securitas AB (publ.), organisationsnummer 556302-7241 med säte i Stockholm, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007.
 
Securitas tillhandahåller bevakningstjänster som omfattar specialiserade bevakningstjänster, mobila säkerhetstjänster, larmövervakning, konsult- och utredningstjänster samt värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 250.000 anställda och är verksam i mer än 30 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien.
 
Försäljning och rörelseresultat före avskrivningar
Försäljningen uppgick till 62.908 MSEK (60.523). Den organiska försäljningstillväxten var 5 procent (6). Den organiska försäljningstillväxten för Securitas exklusive Loomis var, främst tack vare god tillväxt inom Security Services Europe, på samma nivå som föregående år.
 

Försäljning januari–december      
MSEK   2007 2006 %
Total försäljning   62.908 60.523 4
Förvärv/avyttringar   –1.356 –103  
Valutaförändring från 2006 1.967  
Organisk försäljning   63.519 60.420 5
Rörelseresultat före avskrivningar var 3.182 MSEK (3.591). Justerat för valutakursförändringar var minskningen 8 procent.
 

Resultat januari–december      
MSEK 2007 2006 %
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182 3.591 –11
Valutaförändring från 2006 109  
Rörelseresultat före avskrivningar 3.291 3.591 –8
 
Förluster i LCM-verksamheten i Storbritannien, samt därtill relaterade kostnader för revision och juridiska utredningar, påverkade året med –308 MSEK (49) och svarar för 357 MSEK av minskningen jämfört med föregående år. Avsättningar för organisatoriska förändringar i Loomis påverkade året negativt med 41 MSEK, och en nedskrivning om 29 MSEK avseende byggnad i Österrike har också redovisats av Loomis.

Rörelsemarginalen var 5,1 procent (5,9).
 
Rörelseresultat efter avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar var 1.967 MSEK (1.437).

Som en följd av den årliga prövningen av nedskrivningsbehovet för samtliga kassagenererande enheter har bokfört värde avseende goodwill för Services och Mobile i Nederländerna justerats genom en nedskrivning av goodwill på –350 MSEK (0).

Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader, främst hänförliga till Loomis förvärv av värdehanteringsverksamheter från G4S i Frankrike och från Brinks i Storbritannien, har påverkat resultatet med –39 MSEK (0).
 
Jämförelsestörande poster har påverkat året med –718 MSEK (–2.060) och består av följande poster:
– Uppgörelsen i tvisten med Globe/Federal Aviation Administration i USA har påverkat resultatet positivt med 50 MSEK.
– Försäljningen av LCMs tillgångar och rörelse i Storbritannien resulterade i en förlust på 160 MSEK. Den 24 november 2007, då tillgångarna och rörelsen i LCM i Storbritannien såldes till Vaultex, gjordes en slutlig inventering. Avstämningen av samtliga konton och resultatet
 
av inventeringen innebär att det, utöver den avsättning på 824 MSEK som gjordes per den 31 december 2006, inte krävs ytterligare avsättningar för de historiska avvikelserna.
– Under 2007 avsattes totalt 375 MSEK avseende LCM och Note Circulation Rules (NCS) i Storbritannien. Diskussioner pågår mellan Securitas och Bank of England avseende det slutgiltiga beloppet för eventuella skadestånd.
– Kostnader för byte av varumärke i Loomis uppgick till 46 MSEK.
– En avsättning på 187 MSEK avseende krav på övertidsersättning i Spanien har redovisats i fjärde kvartalet.
 
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter och kostnader uppgick till –565 MSEK (–520). Omvärderingen av finansiella instrument uppgick till –7 MSEK (–36).
 
Resultat före skatt
Resultat före skatt var 1.397 MSEK (883). Förluster och kostnader för revision och juridiska utredningar inom LCM-verksamheten på 308 MSEK, kostnader för organisatoriska förändringar i Loomis på 41 MSEK, nedskrivningen avseende Loomis byggnad i Österrike på 29 MSEK, nedskrivningen av goodwill på 350 MSEK, den positiva effekten från uppgörelsen med Globe/FAA om 50 MSEK, förlusten i samband med avyttringen av LCM på 160 MSEK, avsättningarna avseende LCM och NCS-reglerna på totalt 375 MSEK, kostnader för byte av varumärke i Loomis på 46 MSEK, samt avsättningen för krav på övertidsersättning i Spanien på 187 MSEK, påverkade koncernens resultat med totalt –1.446 MSEK. Av totalbeloppet har –378 MSEK belastat rörelseresultat före avskrivningar och följaktligen rörelsemarginalen, medan –350 MSEK är hänförliga till nedskrivning av goodwill och –718 MSEK till jämförelsestörande poster.
 
Som jämförelse hade reserveringen av osäkra fordringar hänförliga till tvisten med Globe/Federal Aviation Administration i USA på 69 MSEK en negativ effekt på resultatet 2006. Dessutom påverkades 2006 av en nedskrivning om 373 MSEK på Welo-fordran. Föregående år belastades med en avsättning på 824 MSEK för historiska avvikelser inom LCM-verksamheten i Storbritannien. Vidare avsåg 216 MSEK kostnader för börsnoteringen av Securitas Systems AB och Securitas Direct AB liksom kostnader för flytt av huvudkontoret. Slutligen påverkades resultatet föregående år negativt av 578 MSEK hänförliga till övriga jämförelsestörande poster. För ytterligare information hänvisas till not 4.
 

Påverkan från nedskrivning av goodwill och jämförelsestörande poster  
MSEK 2007 2006
Rörelseresultat före skatt, nedskrivning    
av goodwill och jämförelsestörande poster 2.465 2.943
Nedskrivning av goodwill 1 -350
Jämförelsestörande poster    
Globe/FAA 50 –69
Nedskrivning av Welo-fordran –373
LCM avsättning för avvikelser –824
LCM försäljning av tillgångar och rörelse –160
LCM avsättning för NCS deklarationer –375
Byte av varumärke –46
Börsnotering och flytt av huvudkontor –216
Övertidsersättning Spanien –187
Övriga poster –578
     
Summa jämförelsestörande poster –718 –2.060
     
Total påverkan av nedskrivning    
av goodwill och jämförelsestörande poster –1.068 –2.060
     
Resultat före skatt 1.397 883
1Redovisade som avskrivningar och nedskrivning på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar.

Sida 31

 
Skatt
Koncernens skattesats var 62,4 procent (41,8). Justerat för den icke avdragsgilla nedskrivningen av goodwill och skatteeffekter från jämförelsestörande poster var skattesatsen 29,1 procent. Skatten på dessa poster inkluderar en nedskrivning av en uppskjuten skattefordran till följd av osäkerhet kring utnyttjande av förlustavdrag på grund av försäljningen av LCM-verksamheten i Storbritannien. Den underliggande skattesatsen var 24,3 procent, vilken under 2007 även omfattar justeringar för nedskrivning av uppskjutna skattefordringar hänförliga till förlustavdrag beroende på tyska och danska skattereformer.

Skattesatsen om 41,8 procent avseende 2006 inkluderar skatteeffekter från jämförelsestörande poster på cirka 16,3 procentenheter.
 
Årets resultat och vinst per aktie
Nettoresultatet var 526 MSEK (514). Vinst per aktie var 1,44 SEK (1,41).

Vinst per aktie före jämförelsestörande poster och nedskrivning av goodwill var 4,78 SEK (6,00). Justerat även för utredningskostnader avseende LCM och NCS, men inte för förlusterna i LCM-verksamheten, var vinsten per aktie 5,36 SEK, vilket Securitas anser vara den relevanta utgångspunkten för framtida resultatjämförelser.
 

Resultaträkning i sammandrag enligt Securitas finansiella modell
MSEK 2007 2006
Total försäljning 62.907,6 60.523,0
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6
Produktionskostnader –51.135,5 –49.029,8
Bruttoresultat 11.772,1 11.493,2
Försäljnings- och administrationskostnader –8.608,3 –7.907,0
Övriga rörelseintäkter 18,2 4,9
Resultatandelar i intressebolag 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1
Rörelsemarginal, % 5,1 5,9
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –458,0 –93,3
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –39,0 –0,4
Jämförelsestörande poster –718,1 –2.060,2
Rörelseresultat efter avskrivningar 1.967,2 1.437,2
Finansiella intäkter och kostnader exklusive omvärdering    
av finansiella instrument –565,2 –519,8
Omvärdering av finansiella instrument –6,7 –35,8
Resultatandelar i intressebolag 2,2 1,2
Resultat före skatt 1.397,5 882,8
Skatt –871,5 –369,3
Årets resultat, kvarvarande verksamheter 526,0 513,5
Årets resultat, avvecklade verksamheter 338,5
Årets resultat, alla verksamheter 526,0 852,0
 
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25–28. Operativa poster. Nettoskuldrelaterade poster. Goodwill, skatt och icke operativa poster. Poster relaterade till eget kapital.
 
Kassaflöde
Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 3.182 MSEK (3.591). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick, netto efter avskrivningar, till –126 MSEK (–34).

Förändring av kundfordringar uppgick till –833 MSEK (–703). Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital uppgick till 1.352 MSEK (211).

Rörelsens kassaflöde uppgick till 3.575 MSEK (3.065), motsvarande 112 procent (85) av rörelseresultat före avskrivningar. Rörelsens kassa-flöde påverkades positivt med 181 MSEK till följd av likvidation av Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A.
 
Det fria kassaflödet var 2.412 MSEK (1.780), motsvarande 115 procent (75) av justerat resultat.

Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv, uppgick till –902 MSEK (–362).

Kassaflöde från jämförelsestörande poster var –564 MSEK (–129). Huvuddelen avser en delbetalning om 654 MSEK för att reglera uppräkningsdifferenserna i LCM i det tredje kvartalet, vilken delvis uppvägdes av kassaflödeseffekten från försäljningen av LCMs anläggningstillgångar.
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 1.746 MSEK (–1.106), på grund av ökad kortfristig upplåning.

Kassaflöde för perioden var 2.692 MSEK (183).
 

Kassaflöde i sammandrag enligt Securitas finansiella model    
MSEK 2007 2006
Rörelseresultat före avskrivningar 3.182,3 3.591,1
Investeringar i anläggningstillgångar –1.574,8 –1.511,8
Återföring av avskrivningar 1.448,0 1.477,9
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar –126,8 –33,9
Förändring av kundfordringar –832,8 –702,6
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 1.351,9 210,5
Rörelsens kassaflöde 3.574,6 3.065,1
Rörelsens kassaflöde, % 112 85
Betalda finansiella intäkter och kostnader –505,5 –516,1
Betald inkomstskatt –656,7 –769,0
Fritt kassaflöde 2.412,4 1.780,0
Fritt kassaflöde, % 115 75
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –901,8 –361,2
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –564,0 –129,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1.745,9 –1.106,3
Årets kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.692,5 183,2
Årets kassaflöde, avvecklade verksamheter –1.251,0
Årets kassaflöde, alla verksamheter 2.692,5 –1.067,8
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25–28.
Operativa poster. Nettoskuldrelaterade poster. Goodwill, skatt och icke operativa poster.
 
Sysselsatt kapital och finansiering
Koncernens operativt sysselsatta kapital uppgick till 4.171 MSEK (4.669).

Förvärv ökade koncernens operativt sysselsatta kapital med 76 MSEK.

Förvärv ökade koncernens goodwill med 376 MSEK. Den årliga prövningen av nedskrivningsbehovet av goodwill i koncernens kassagenererande enheter ägde rum under tredje kvartalet 2007 i samband med att affärsplanerna för 2008 utarbetades. Prövningen ledde till en nedskrivning av goodwill för Security Services och Mobile i Nederländerna om 350 MSEK. Nedskrivningen har ingen effekt på kassaflödet. Justerat för negativa omräkningsdifferenser om 264 MSEK uppgick koncernens totala goodwill till 13.794 MSEK (14.032).
 
Förvärv ökade förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med 308 MSEK. Efter avskrivning med 108 MSEK, omklassificeringar med –22 MSEK och negativa omräkningsdifferenser med 18 MSEK, uppgick de förvärvsrelaterade immateriella tillgångarna till 624 MSEK (464).