Securitas årsredovisning 2007

Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 18.692 MSEK (19.338). Vid omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor minskade koncernens sysselsatta kapital med –284 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar, och med –359 MSEK före säkring av nettoinvesteringar om 75 MSEK.

Avkastning på sysselsatt kapital var 13 procent (8).
Koncernens nettoskuld uppgick till 9.878 MSEK (9.735). Förvärv och förvärvsrelaterade betalningar under 2007 ökade koncernens netto-skuld med 902 MSEK, varav utbetalda köpeskillingar uppgick till 917 MSEK, övertagna nettoskulder till -54 MSEK samt betalda förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader till 39 MSEK. Koncernens nettoskuld minskade med 77 MSEK vid omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor.
Utdelning till aktieägarna om 1.132 MSEK (1.278) betalades ut i april 2007.

Fyra konvertibla lån, utgivna av Securitas AB till Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A. i Luxemburg i maj 2002, på totalt 254 MEUR, betalades tillbaka den 2 maj 2007. Ingen konvertering har ägt rum.
Securitas ABs 6,125 procent 500 MEUR Eurobond-lån omklassificerades under första kvartalet 2007 från räntebärande långfristiga skulder till räntebärande kortfristiga skulder eftersom lånet förfaller i mars 2008. Securitas har genom sin Revolving Credit Facility om 1.100 MUSD, som förfaller 2011, och sin Term Loan Facility om 550 MEUR, som förfaller 2010, tillgång till långfristig finansiering.

Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 (4,4). Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 0,24 (0,18).
Periodens räntekostnad för de konvertibla förlagslånen som förföll till betalning 2 maj 2007, uppgick till –30 MSEK (–74).

Det egna kapitalet uppgick till 8.814 MSEK (9.603). Vid omräkning av utländska tillgångar och skulder till svenska kronor påverkades det egna kapitalet med –207 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om 75 MSEK, och med –282 MSEK före säkring av nettoinvesteringar. För ytterligare information hänvisas till sidan 50, Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader.
Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365.058.897 per den 31 december 2007. Det genomsnittliga antalet aktier efter full konvertering av de konvertibla förlagslånen med förfall den 2 maj 2007 var 369.365.776 för 2007.
Balansräkning i sammandrag enligt Securitas finansiella modell    
MSEK 2007 2006
Operativt sysselsatt kapital 4.171,0 4.669,2
Goodwill 13.793,5 14.031,6
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 624,0 464,2
Andelar i intressebolag 103,5 172,7
Summa sysselsatt kapital 18.692,0 19.337,7
Avkastning på sysselsatt kapital, % 13 8
     
Nettoskuld 9.878,0 9.734,6
Eget kapital 8.814,0 9.603,1
Summa finansiering 18.692,0 19.337,7
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25–28. n Operativa poster.  
 • Nettoskuldrelaterade poster. n Goodwill, skatt och icke operativa poster.
 • Poster relaterade till eget kapital.
 •    
  Förvärv
  Förvärvskalkyler är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.
  Förvärv januari – december 2007 (MSEK)                
  Bolag Division1   Inkl. fr o m Årlig försäljning2 Enterprise value4 Goodwill5 Förvärvsrelaterade
  immateriella
  tillgångar
  Ingående balans           14,032   464
  KARE, Turkiet 4 Security Services Europe   e/t 54 61  
  Black Star, Spanien 4 Security Services Europe   e/t 47  
    Security Services Europe,              
  Chubb van den Enden, Nederländerna Mobile and Monitoring   1 mar 56 17 5   16
  PSI, Spanien 5 Security Services Europe   e/t 47 8  
  Protection Service, Frankrike Security Services Europe   1 april 210 6   19
  Seguridad Argentina, Argentina New Markets 7   1 maj 186 36 49   34
  CPI Security, Rumänien Security Services Europe   1 maj 87 3   10
  Seguridad Burns de Colombia, Colombia New Markets 7   1 jun 72 20 7   13
  G4S värdehantering, Frankrike Loomis   2 jul 405 234 140   59
  Brinks värdehantering, Storbritannien Loomis   6 aug 165 17  
  Guardian Armored Security värdehantering, USA Loomis   1 sep 55 24   16
  Cono Sur, Argentina New Markets 7   1 sep 58 24 20   9
  Walsons, Indien New Markets 7   9 nov 103  
  Forza, Peru New Markets 7   1 dec 160 85 66   18
  Övriga förvärv 6       257 146 20   114
  Totala förvärv januari – december 2007       863 376   308
  Nedskrivningar av goodwill           –350  
  Avskrivningar/nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar           –108
  Omklassificering             –22
  Omräkningsdifferenser           –264   –18
  Utgående balans           13.794   624
  1 Avser division med huvudansvar för förvärvet.
  2 Uppskattad årlig försäljning.
  3 Förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld.
  4 Tilläggsköpeskilling betalad i kv1 2007 för KARE- och Black Star-förvärven.
  5 Tilläggsköpeskilling betalad i kv2 2007 för PSI-förvärvet.
  6 Värmlandsvakt (kontraktsportfölj), Schäferhundvakt (kontraktsportfölj), Royal Säkerhet AB, Kristianstad Hundbevakning (kontraktsportfölj), Nässjö/Eksjö Bevakning (kontraktsportfölj), WGA (kontraktsportfölj), PBB Borlänge (kontraktsportfölj) och UVOS, Services Sverige, Facility Network A/S, Services Danmark, Rometex Oy (kontraktsportfölj), Services Finland, IDS (kontraktsportfölj) och Alsterwacht, Services Tyskland, Actir, Avantage Sécurité SARL, Bretagne Protection Surveillance (kontraktsportfölj), SARL Départemental Sécurité (kontraktsportfölj), ESG Sécurité (kontraktsportfölj) och Lahire Protection Sécurité, Services Frankrike, Actir (kontraktsportfölj), Lahire (kontraktsportfölj) och Team & MVS, Alert Services Frankrike, Patrol (kontraktsportfölj), Services Schweiz, FS&P NV och M.O.T, Services Belgien, Eureca (kontraktsportfölj), Kuypers (kontraktsportfölj), Hummel (kontraktsportfölj) och Vision (kontraktsportfölj), Alert Services Nederländerna, Vigilancias y Siguridad S.A., Services Argentina, Aseco och Proguard, Services Uruguay och Security Services Northwest, Loomis USA. New Markets ingår i segmentet Övrigt.
  KARE, Turkiet
  Som meddelats i helårsrapporten för 2006 har Security Services Europe genom DAK Güvenlik förvärvat 100 procent av KARE i Turkiet. Företaget, med 900 anställda, har en årlig försäljning på 15 MTRY (72 MSEK) inom bevakningstjänster.
  Black Star, Spanien
  Black Star i Spanien förvärvades i december 2005 och en tilläggsköpeskilling om 5 MEUR (47 MSEK) betalades enligt plan under första kvartalet 2007. Ytterligare 5 MEUR kommer att betalas under första kvartalet 2008.
  Chubb van den Enden, Nederländerna
  I mars 2007 förvärvade Securitas Chubb van den Enden i Nederländerna med en total försäljning 2006 på 6 MEUR (56 MSEK) och 200 anställda. Genom förvärvet förstärks Securitas marknadsledande ställning inom mobila bevakningstjänster i Nederländerna.
  PSI, Spanien
  I juni 2006 förvärvade Securitas PSI i Spanien och en tilläggsköpeskilling om 5 MEUR (44 MSEK) betalades planenligt under andra kvartalet 2007. Ytterligare 5 MEUR kommer att betalas under andra kvartalet 2008.
  Protection Service, Frankrike
  I april 2007 förvärvade Security Services Europe vissa tillgångar och kundkontrakt från Protection Service i Frankrike. Företaget inriktar sig på detaljhandelskunder och Securitas tog över anställda och kunder motsvarande en årsförsäljning om 23 MEUR (210 MSEK). Genom förvärvet blir Securitas marknadsledande inom den franska privata säkerhetsmarknaden för detaljhandelskunder.
  Seguridad Argentina, Argentina
  I april 2007 ingick Securitas i Argentina avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Seguridad Argentina. Företaget har en uppskattad försäljning 2007 om cirka 84 MARS (186 MSEK). Seguridad Argentina är en av de fyra största aktörerna inom bevakningstjänster i Argentina och har 2.500 anställda. Med förvärvet blir Securitas den ledande leverantören av bevakningstjänster i Argentina med cirka 7.000 anställda och en årlig försäljning på 500 MSEK. Beräknat slutligt enterprise value av förvärvet uppgår till 42 MARS (93 MSEK).
  CPI Security, Rumänien
  Security Services Europe har förvärvat 55 procent av aktierna i CPI Security i Rumänien. I december 2007 ökades Securitas ägar-andel till 87,75 procent, genom ett aktieägartillskott. Förvärvet av de resterande 12,25 procenten av aktierna kommer enligt överenskommelse att ske 2010 och kommer att baseras på CPI Securitys finansiella utveckling fram till 2009. CPI Security är en av de största aktörerna på den rumänska säkerhetsmarknaden, med en uppskattad årsförsäljning 2007 på 30 MRON (87 MSEK) och drygt 2.000 anställda. Beräknat slutligt enterprise value uppgår till 6 MRON (16 MSEK).
  Seguridad Burns de Colombia, Colombia
  Som ett led i strategin att utvidga verksamheten i Latinamerika har Securitas förvärvat 71 procent av aktierna i Seguridad Burns de Colombia. Förvärvet av de resterande 29 procenten av aktierna kom-
  mer enligt överenskommelse att ske 2010 och kommer att baseras på företagets finansiella utveckling under 2009. Bolaget har cirka 1.000 anställda och årsförsäljningen uppgår till cirka 21.500 MCOL (72 MSEK). Beräknat slutligt enterprise value uppgår till 8.500 MCOL (27 MSEK).
  G4S värdehanteringsverksamhet, Frankrike
  Loomis har förvärvat G4S värdehanteringsverksamhet i Frankrike med 720 anställda. Genom förvärvet är Loomis nu marknadsledande i Frankrike. Verksamhetens årsförsäljning är cirka 46 MEUR (430 MSEK). Enterprise value är 25 MEUR (234 MSEK).
  Brinks värdehanteringsverksamhet, Storbritannien
  Loomis har förvärvat Brinks värdehanteringsverksamhet i Storbritannien. Enterprise value är 1,1 MGBP (18 MSEK). Brinks värdehanteringsverksamhet i Storbritannien har 350 anställda, varav 260 i England och 90 i Skottland. Verksamhetens årsförsäljning är cirka 13 MGBP (180 MSEK). Bolaget utför värdetransporter och bankomattjänster.
  Guardian Armored Securitys värdehanteringsverksamhet, USA
  Loomis har förvärvat Guardian Armored Security, ett Michigan-baserat värdehanteringsbolag. Med detta förvärv blir Loomis det ledande värdehanteringsbolaget i delstaten. Enterprise value uppskattas till cirka 4 MUSD (23 MSEK). Förvärvet har konsoliderats i Loomis från och med den 1 september 2007. Guardians värdehanteringsverksamhet har 205 anställda på tre orter i Michigan. Verksamhetens årsförsäljning är cirka 9 MUSD (64 MSEK). Bolaget utför värdetransporter och kontanthanteringstjänster.
  Cono Sur, Argentina
  Securitas i Argentina har tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i bevakningsbolaget Cono Sur. Totalt enterprise value uppskattas till 17 MARS (33 MSEK). Cono Surs årsförsäljning är cirka 27 MARS (60 MSEK). Företaget bedriver verksamhet i staden och provinsen Buenos Aires samt i södra Argentina. Cono Sur utför främst stationär bevakning inom marknadssegmenten sjukvård, bank och industri. Med detta förvärv får Securitas flera viktiga kunder i portföljen.
  Walsons, Indien
  Securitas har förvärvat 49 procent av aktierna i det indiska bevakningsföretaget Walsons. Enterprise value av den 49-procentiga andelen beräknas till 633 MINR (103 MSEK). Walsons är det fjärde största nationella bevakningsföretaget i Indien och har en årlig försäljning på cirka 475 MINR (76 MSEK). Walsons har en högkvalitativ kontraktsportfölj, med en majoritet av verksamheten inom IT-, försäkrings- och finans-sektorerna. Bolaget har runt 6.500 anställda och finns representerat i nio regioner i Indien.
  Forza, Peru
  Securitas har förvärvat 90 procent av aktierna i bevakningsföretaget Forza, med dotterbolagen Forza Alarmas och Forza Amazonica, i Peru. Slutligt enterprise value uppskattas till 44 MPEN (94 MSEK). Forza har en årlig försäljning på cirka 75 MPEN (160 MSEK) och är en av de fyra största säkerhetsleverantörerna i Peru. Forza har sin bas i Lima, med en stark närvaro i gruvsektorn i inre delen av landet. Företaget har cirka 3.200 anställda.
  Koncernens totala sysselsatta kapital uppgick till 18.692 MSEK (19.338). Vid omräkning av det utländska sysselsatta kapitalet till svenska kronor minskade koncernens sysselsatta kapital med –284 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar, och med –359 MSEK före säkring av nettoinvesteringar om 75 MSEK.

  Avkastning på sysselsatt kapital var 13 procent (8).
   
  Koncernens nettoskuld uppgick till 9.878 MSEK (9.735). Förvärv och förvärvsrelaterade betalningar under 2007 ökade koncernens netto-skuld med 902 MSEK, varav utbetalda köpeskillingar uppgick till 917 MSEK, övertagna nettoskulder till -54 MSEK samt betalda förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader till 39 MSEK. Koncernens nettoskuld minskade med 77 MSEK vid omräkning av den utländska nettoskulden till svenska kronor.
   
  Utdelning till aktieägarna om 1.132 MSEK (1.278) betalades ut i april 2007.

  Fyra konvertibla lån, utgivna av Securitas AB till Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A. i Luxemburg i maj 2002, på totalt 254 MEUR, betalades tillbaka den 2 maj 2007. Ingen konvertering har ägt rum.
   
  Securitas ABs 6,125 procent 500 MEUR Eurobond-lån omklassificerades under första kvartalet 2007 från räntebärande långfristiga skulder till räntebärande kortfristiga skulder eftersom lånet förfaller i mars 2008. Securitas har genom sin Revolving Credit Facility om 1.100 MUSD, som förfaller 2011, och sin Term Loan Facility om 550 MEUR, som förfaller 2010, tillgång till långfristig finansiering.

  Räntetäckningsgraden uppgick till 3,9 (4,4). Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld uppgick till 0,24 (0,18).
   
  Periodens räntekostnad för de konvertibla förlagslånen som förföll till betalning 2 maj 2007, uppgick till –30 MSEK (–74).

  Det egna kapitalet uppgick till 8.814 MSEK (9.603). Vid omräkning av utländska tillgångar och skulder till svenska kronor påverkades det egna kapitalet med –207 MSEK efter att hänsyn tagits till säkring av nettoinvesteringar om 75 MSEK, och med –282 MSEK före säkring av nettoinvesteringar. För ytterligare information hänvisas till sidan 50, Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader.
   
  Det totala antalet utestående aktier uppgick till 365.058.897 per den 31 december 2007. Det genomsnittliga antalet aktier efter full konvertering av de konvertibla förlagslånen med förfall den 2 maj 2007 var 369.365.776 för 2007.
   

  Balansräkning i sammandrag enligt Securitas finansiella modell    
  MSEK 2007 2006
  Operativt sysselsatt kapital 4.171,0 4.669,2
  Goodwill 13.793,5 14.031,6
  Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 624,0 464,2
  Andelar i intressebolag 103,5 172,7
  Summa sysselsatt kapital 18.692,0 19.337,7
  Avkastning på sysselsatt kapital, % 13 8
       
  Nettoskuld 9.878,0 9.734,6
  Eget kapital 8.814,0 9.603,1
  Summa finansiering 18.692,0 19.337,7
  Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25–28. n Operativa poster.  
 • Nettoskuldrelaterade poster. n Goodwill, skatt och icke operativa poster.
 • Poster relaterade till eget kapital.
 •    
   
  Förvärv
  Förvärvskalkyler är föremål för slutlig justering senast ett år efter förvärvstidpunkten.
   

  Förvärv januari – december 2007 (MSEK)                
  Bolag Division1   Inkl. fr o m Årlig försäljning2 Enterprise value4 Goodwill5 Förvärvsrelaterade
  immateriella
  tillgångar
  Ingående balans           14,032   464
  KARE, Turkiet 4 Security Services Europe   e/t 54 61  
  Black Star, Spanien 4 Security Services Europe   e/t 47  
    Security Services Europe,              
  Chubb van den Enden, Nederländerna Mobile and Monitoring   1 mar 56 17 5   16
  PSI, Spanien 5 Security Services Europe   e/t 47 8  
  Protection Service, Frankrike Security Services Europe   1 april 210 6   19
  Seguridad Argentina, Argentina New Markets 7   1 maj 186 36 49   34
  CPI Security, Rumänien Security Services Europe   1 maj 87 3   10
  Seguridad Burns de Colombia, Colombia New Markets 7   1 jun 72 20 7   13
  G4S värdehantering, Frankrike Loomis   2 jul 405 234 140   59
  Brinks värdehantering, Storbritannien Loomis   6 aug 165 17  
  Guardian Armored Security värdehantering, USA Loomis   1 sep 55 24   16
  Cono Sur, Argentina New Markets 7   1 sep 58 24 20   9
  Walsons, Indien New Markets 7   9 nov 103  
  Forza, Peru New Markets 7   1 dec 160 85 66   18
  Övriga förvärv 6       257 146 20   114
  Totala förvärv januari – december 2007       863 376   308
  Nedskrivningar av goodwill           –350  
  Avskrivningar/nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar           –108
  Omklassificering             –22
  Omräkningsdifferenser           –264   –18
  Utgående balans           13.794   624
  1 Avser division med huvudansvar för förvärvet.
  2 Uppskattad årlig försäljning.
  3 Förvärvspris med tillägg för förvärvad nettoskuld.
  4 Tilläggsköpeskilling betalad i kv1 2007 för KARE- och Black Star-förvärven.
  5 Tilläggsköpeskilling betalad i kv2 2007 för PSI-förvärvet.
  6 Värmlandsvakt (kontraktsportfölj), Schäferhundvakt (kontraktsportfölj), Royal Säkerhet AB, Kristianstad Hundbevakning (kontraktsportfölj), Nässjö/Eksjö Bevakning (kontraktsportfölj), WGA (kontraktsportfölj), PBB Borlänge (kontraktsportfölj) och UVOS, Services Sverige, Facility Network A/S, Services Danmark, Rometex Oy (kontraktsportfölj), Services Finland, IDS (kontraktsportfölj) och Alsterwacht, Services Tyskland, Actir, Avantage Sécurité SARL, Bretagne Protection Surveillance (kontraktsportfölj), SARL Départemental Sécurité (kontraktsportfölj), ESG Sécurité (kontraktsportfölj) och Lahire Protection Sécurité, Services Frankrike, Actir (kontraktsportfölj), Lahire (kontraktsportfölj) och Team & MVS, Alert Services Frankrike, Patrol (kontraktsportfölj), Services Schweiz, FS&P NV och M.O.T, Services Belgien, Eureca (kontraktsportfölj), Kuypers (kontraktsportfölj), Hummel (kontraktsportfölj) och Vision (kontraktsportfölj), Alert Services Nederländerna, Vigilancias y Siguridad S.A., Services Argentina, Aseco och Proguard, Services Uruguay och Security Services Northwest, Loomis USA. New Markets ingår i segmentet Övrigt.

  Sida 33

   
  KARE, Turkiet
  Som meddelats i helårsrapporten för 2006 har Security Services Europe genom DAK Güvenlik förvärvat 100 procent av KARE i Turkiet. Företaget, med 900 anställda, har en årlig försäljning på 15 MTRY (72 MSEK) inom bevakningstjänster.
   
  Black Star, Spanien
  Black Star i Spanien förvärvades i december 2005 och en tilläggsköpeskilling om 5 MEUR (47 MSEK) betalades enligt plan under första kvartalet 2007. Ytterligare 5 MEUR kommer att betalas under första kvartalet 2008.
   
  Chubb van den Enden, Nederländerna
  I mars 2007 förvärvade Securitas Chubb van den Enden i Nederländerna med en total försäljning 2006 på 6 MEUR (56 MSEK) och 200 anställda. Genom förvärvet förstärks Securitas marknadsledande ställning inom mobila bevakningstjänster i Nederländerna.
   
  PSI, Spanien
  I juni 2006 förvärvade Securitas PSI i Spanien och en tilläggsköpeskilling om 5 MEUR (44 MSEK) betalades planenligt under andra kvartalet 2007. Ytterligare 5 MEUR kommer att betalas under andra kvartalet 2008.
   
  Protection Service, Frankrike
  I april 2007 förvärvade Security Services Europe vissa tillgångar och kundkontrakt från Protection Service i Frankrike. Företaget inriktar sig på detaljhandelskunder och Securitas tog över anställda och kunder motsvarande en årsförsäljning om 23 MEUR (210 MSEK). Genom förvärvet blir Securitas marknadsledande inom den franska privata säkerhetsmarknaden för detaljhandelskunder.
   
  Seguridad Argentina, Argentina
  I april 2007 ingick Securitas i Argentina avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Seguridad Argentina. Företaget har en uppskattad försäljning 2007 om cirka 84 MARS (186 MSEK). Seguridad Argentina är en av de fyra största aktörerna inom bevakningstjänster i Argentina och har 2.500 anställda. Med förvärvet blir Securitas den ledande leverantören av bevakningstjänster i Argentina med cirka 7.000 anställda och en årlig försäljning på 500 MSEK. Beräknat slutligt enterprise value av förvärvet uppgår till 42 MARS (93 MSEK).
   
  CPI Security, Rumänien
  Security Services Europe har förvärvat 55 procent av aktierna i CPI Security i Rumänien. I december 2007 ökades Securitas ägar-andel till 87,75 procent, genom ett aktieägartillskott. Förvärvet av de resterande 12,25 procenten av aktierna kommer enligt överenskommelse att ske 2010 och kommer att baseras på CPI Securitys finansiella utveckling fram till 2009. CPI Security är en av de största aktörerna på den rumänska säkerhetsmarknaden, med en uppskattad årsförsäljning 2007 på 30 MRON (87 MSEK) och drygt 2.000 anställda. Beräknat slutligt enterprise value uppgår till 6 MRON (16 MSEK).
   
  Seguridad Burns de Colombia, Colombia
  Som ett led i strategin att utvidga verksamheten i Latinamerika har Securitas förvärvat 71 procent av aktierna i Seguridad Burns de Colombia. Förvärvet av de resterande 29 procenten av aktierna kom-
   
  mer enligt överenskommelse att ske 2010 och kommer att baseras på företagets finansiella utveckling under 2009. Bolaget har cirka 1.000 anställda och årsförsäljningen uppgår till cirka 21.500 MCOL (72 MSEK). Beräknat slutligt enterprise value uppgår till 8.500 MCOL (27 MSEK).
   
  G4S värdehanteringsverksamhet, Frankrike
  Loomis har förvärvat G4S värdehanteringsverksamhet i Frankrike med 720 anställda. Genom förvärvet är Loomis nu marknadsledande i Frankrike. Verksamhetens årsförsäljning är cirka 46 MEUR (430 MSEK). Enterprise value är 25 MEUR (234 MSEK).
   
  Brinks värdehanteringsverksamhet, Storbritannien
  Loomis har förvärvat Brinks värdehanteringsverksamhet i Storbritannien. Enterprise value är 1,1 MGBP (18 MSEK). Brinks värdehanteringsverksamhet i Storbritannien har 350 anställda, varav 260 i England och 90 i Skottland. Verksamhetens årsförsäljning är cirka 13 MGBP (180 MSEK). Bolaget utför värdetransporter och bankomattjänster.
   
  Guardian Armored Securitys värdehanteringsverksamhet, USA
  Loomis har förvärvat Guardian Armored Security, ett Michigan-baserat värdehanteringsbolag. Med detta förvärv blir Loomis det ledande värdehanteringsbolaget i delstaten. Enterprise value uppskattas till cirka 4 MUSD (23 MSEK). Förvärvet har konsoliderats i Loomis från och med den 1 september 2007. Guardians värdehanteringsverksamhet har 205 anställda på tre orter i Michigan. Verksamhetens årsförsäljning är cirka 9 MUSD (64 MSEK). Bolaget utför värdetransporter och kontanthanteringstjänster.
   
  Cono Sur, Argentina
  Securitas i Argentina har tecknat ett avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i bevakningsbolaget Cono Sur. Totalt enterprise value uppskattas till 17 MARS (33 MSEK). Cono Surs årsförsäljning är cirka 27 MARS (60 MSEK). Företaget bedriver verksamhet i staden och provinsen Buenos Aires samt i södra Argentina. Cono Sur utför främst stationär bevakning inom marknadssegmenten sjukvård, bank och industri. Med detta förvärv får Securitas flera viktiga kunder i portföljen.
   
  Walsons, Indien
  Securitas har förvärvat 49 procent av aktierna i det indiska bevakningsföretaget Walsons. Enterprise value av den 49-procentiga andelen beräknas till 633 MINR (103 MSEK). Walsons är det fjärde största nationella bevakningsföretaget i Indien och har en årlig försäljning på cirka 475 MINR (76 MSEK). Walsons har en högkvalitativ kontraktsportfölj, med en majoritet av verksamheten inom IT-, försäkrings- och finans-sektorerna. Bolaget har runt 6.500 anställda och finns representerat i nio regioner i Indien.
   
  Forza, Peru
  Securitas har förvärvat 90 procent av aktierna i bevakningsföretaget Forza, med dotterbolagen Forza Alarmas och Forza Amazonica, i Peru. Slutligt enterprise value uppskattas till 44 MPEN (94 MSEK). Forza har en årlig försäljning på cirka 75 MPEN (160 MSEK) och är en av de fyra största säkerhetsleverantörerna i Peru. Forza har sin bas i Lima, med en stark närvaro i gruvsektorn i inre delen av landet. Företaget har cirka 3.200 anställda.