Securitas årsredovisning 2007

Securitas europeiska bevakningsverksamhet består av Security Services Europe, som erbjuder specialiserade bevakningstjänster för stora och medelstora kunder i 20 länder, och Aviation, som erbjuder flygplatssäkerhet i nio länder. Organisationen har över 800 platskontor och drygt 100.000 anställda.
Finansiell information
Den organiska försäljningstillväxten var, inklusive Aviation, 8 procent (7). Starkast organisk försäljningstillväxt redovisades bland annat för Norge, Danmark, Estland, Schweiz, Österrike, Turkiet och Östeuropa. I Tyskland påverkades den organiska försäljningstillväxten negativt av förlusten av US Army-kontraktet och försäljning i samband med Fotbolls-VM 2006. Justerat för dessa bortfall skulle tillväxten i Tyskland ha varit cirka 9 procent. Aviation fortsätter att uppvisa tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, främst tack vare kontraktet för flygplatserna Arlanda och Bromma i Sverige som började gälla i februari 2007, och där det totala kontraktsvärdet uppgår till mer än 1.000 MSEK över fem år.
Rörelsemarginalen var 5,7 procent, jämfört med 5,8 procent föregående år. Justerat för påverkan av förra årets återbetalning av pensions-premier från FORA AB i Sverige, som uppgick till 24 MSEK, var marginalen oförändrad. Rörelseresultatet uppvisade en reell förändring om 9 procent under perioden.
Pressen på prisnivåerna och bruttomarginalerna i Security Services Europe fortsätter och förblir därför ett fokusområde. Bibehållandet av kundkontrakt var stabilt runt 90 procent. Personalomsättningen har ökat marginellt, från 38 procent 2006 till 39 procent 2007. Starka arbetsmarknader i de flesta europeiska länder ställer höga krav på organisationens förmåga att behålla medarbetarna.
Tjänsteutbud
Kundernas verksamhet omfattar allt från företag inom hälsovård, finansiella tjänster, detaljhandel, energi, industri, luftfart, sjöfart, logistik och offentlig sektor till specialevenemang. Detta förutsätter en hög kapacitet att erbjuda skräddarsydda lösningar och ingående kännedom om respektive bransch. Securitas lösningar utvecklas lokalt i nära samarbete med kunderna och i många fall ingår även tekniska inslag som komplement till specialiserade bevakningstjänster. Kombinationen av väktare med specialkunskaper och olika säkerhetssystem ger kunderna flexibla och kostnadseffektiva säkerhetslösningar. Securitas, som är kundens enda kontakt, samordnar funktionerna och samarbetar i sin tur med olika partners för att möta varje enskilt krav.
Aviation är en fristående enhet inom Security Service Europe specialiserad på tjänster för flygplatser, flygplatserelaterad verksamhet och flygbolag. Tjänsterna sträcker sig från säkerhetskontroll av hand-bagage och incheckat bagage till godssäkerhet, dokumentkontroll, bevakning och genomsökning av flygplan.
Marknad
Marknaden för kontrakterade säkerhetstjänster, exklusive Mobile and Monitoring, växte med 4 procent under 2007 och uppnådde ett värde om 140 miljarder SEK i de länder där Security Services Europe är verksamt.
Securitas har en stark position på den europeiska marknaden, är marknadsledande i åtta länder och befinner sig på på andra eller tredje plats i ytterligare åtta. Securitas marknadsandel uppgick till 18 procent under 2007 jämfört med 17 procent 2006.
Närmare 22.000 säkerhetsföretag är verksamma i Europa, med totalt uppemot 1,1 miljoner anställda. Marknaden är fortfarande fragmenterad och de flesta av företagen är lokala aktörer med pris som främsta konkurrensmedel. De viktigaste konkurrenterna är G4S som är verksamma i hela Europa utom i Spanien, Portugal och Italien, samt Prosegur, som främst har verksamhet i Spanien, Portugal, Frankrike och Italien.
Strategi och mål
Det övergripande målet för Security Services Europe är att växa snabbare än marknaden i genomsnitt, och med en årlig förbättring av marginalerna genom specialisering inom specifika kundsegment och genom att erbjuda skräddarsydda säkerhetslösningar. Tillväxtstrategin stöds av selektiva förvärv och det långsiktiga målet är att ha en operationell närvaro i hela EU. För närvarande pågår en specialiserings-process för att främja tillväxtstrategin. Under 2007 introducerades de två första kompetenscentren för att stärka den gränsöverskridande utvecklingen av kundsegmenten detaljhandel och sjöfart/logistik.
Våra medarbetare
Det är mycket viktigt att kontinuerligt utveckla och förbättra våra medarbetare. Som ett exempel på detta utvecklar divisionen för närvarande en medarbetarenkät. Dessutom genomgår varje år ett antal chefer utbildningsprogrammet Securitas Management Training för att stärka det lokala ledarskapet och för att förankra Securitas företagskultur och affärsmodell. Ett än starkare kundfokus och ökade personalinsatser kommer att spela en stor roll i divisionens strategi för 2008. Sammantaget kommer detta att bidra till ökad organisk försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet framöver.
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
  • Den totala försäljningen uppgick till 25.353 MSEK (22.786). Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent (7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1.433 MSEK (1.316). Rörelsemarginalen var 5,7 procent (5,8).
  • Avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppgick till 25 procent (23).
  • Bart Adam utsågs i januari 2008 till divisionschef för Security Services Europe, där han för närvarande är operativ chef. Samtidigt utsågs Erik-Jan Jansen till ny operativ chef inom divisionen Security Services Europe. Jansen är idag landschef för Security Services i Nederländerna. Adam och Jansen tillträder sina nya tjänster under våren 2008.
Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 25.353 22.786
Organisk försäljningstillväxt, % 8 7
     
Rörelseresultat före avskrivningar 1.433 1.316
Rörelsemarginal, % 5,7 5,8
Reell förändring, % 9
     
Rörelsens kassaflöde 1.428 1.162
Rörelsens kassaflöde, % 100 88
     
Operativt sysselsatt kapital 1.059 1.078
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 4 5
     
Totalt sysselsatt kapital 5.278 5.252
Avkastning på sysselsatt kapital, % 25 23
Tore K. Nilsen, Divisionschef, Security Services Europe
Securitas europeiska bevakningsverksamhet består av Security Services Europe, som erbjuder specialiserade bevakningstjänster för stora och medelstora kunder i 20 länder, och Aviation, som erbjuder flygplatssäkerhet i nio länder. Organisationen har över 800 platskontor och drygt 100.000 anställda.
 
Finansiell information
Den organiska försäljningstillväxten var, inklusive Aviation, 8 procent (7). Starkast organisk försäljningstillväxt redovisades bland annat för Norge, Danmark, Estland, Schweiz, Österrike, Turkiet och Östeuropa. I Tyskland påverkades den organiska försäljningstillväxten negativt av förlusten av US Army-kontraktet och försäljning i samband med Fotbolls-VM 2006. Justerat för dessa bortfall skulle tillväxten i Tyskland ha varit cirka 9 procent. Aviation fortsätter att uppvisa tvåsiffrig organisk försäljningstillväxt, främst tack vare kontraktet för flygplatserna Arlanda och Bromma i Sverige som började gälla i februari 2007, och där det totala kontraktsvärdet uppgår till mer än 1.000 MSEK över fem år.
 
Rörelsemarginalen var 5,7 procent, jämfört med 5,8 procent föregående år. Justerat för påverkan av förra årets återbetalning av pensions-premier från FORA AB i Sverige, som uppgick till 24 MSEK, var marginalen oförändrad. Rörelseresultatet uppvisade en reell förändring om 9 procent under perioden.
 
Pressen på prisnivåerna och bruttomarginalerna i Security Services Europe fortsätter och förblir därför ett fokusområde. Bibehållandet av kundkontrakt var stabilt runt 90 procent. Personalomsättningen har ökat marginellt, från 38 procent 2006 till 39 procent 2007. Starka arbetsmarknader i de flesta europeiska länder ställer höga krav på organisationens förmåga att behålla medarbetarna.
 
Tjänsteutbud
Kundernas verksamhet omfattar allt från företag inom hälsovård, finansiella tjänster, detaljhandel, energi, industri, luftfart, sjöfart, logistik och offentlig sektor till specialevenemang. Detta förutsätter en hög kapacitet att erbjuda skräddarsydda lösningar och ingående kännedom om respektive bransch. Securitas lösningar utvecklas lokalt i nära samarbete med kunderna och i många fall ingår även tekniska inslag som komplement till specialiserade bevakningstjänster. Kombinationen av väktare med specialkunskaper och olika säkerhetssystem ger kunderna flexibla och kostnadseffektiva säkerhetslösningar. Securitas, som är kundens enda kontakt, samordnar funktionerna och samarbetar i sin tur med olika partners för att möta varje enskilt krav.
 
Aviation är en fristående enhet inom Security Service Europe specialiserad på tjänster för flygplatser, flygplatserelaterad verksamhet och flygbolag. Tjänsterna sträcker sig från säkerhetskontroll av hand-bagage och incheckat bagage till godssäkerhet, dokumentkontroll, bevakning och genomsökning av flygplan.

Sida 41

 
Marknad
Marknaden för kontrakterade säkerhetstjänster, exklusive Mobile and Monitoring, växte med 4 procent under 2007 och uppnådde ett värde om 140 miljarder SEK i de länder där Security Services Europe är verksamt.
 
Securitas har en stark position på den europeiska marknaden, är marknadsledande i åtta länder och befinner sig på på andra eller tredje plats i ytterligare åtta. Securitas marknadsandel uppgick till 18 procent under 2007 jämfört med 17 procent 2006.
 
Närmare 22.000 säkerhetsföretag är verksamma i Europa, med totalt uppemot 1,1 miljoner anställda. Marknaden är fortfarande fragmenterad och de flesta av företagen är lokala aktörer med pris som främsta konkurrensmedel. De viktigaste konkurrenterna är G4S som är verksamma i hela Europa utom i Spanien, Portugal och Italien, samt Prosegur, som främst har verksamhet i Spanien, Portugal, Frankrike och Italien.
 
Strategi och mål
Det övergripande målet för Security Services Europe är att växa snabbare än marknaden i genomsnitt, och med en årlig förbättring av marginalerna genom specialisering inom specifika kundsegment och genom att erbjuda skräddarsydda säkerhetslösningar. Tillväxtstrategin stöds av selektiva förvärv och det långsiktiga målet är att ha en operationell närvaro i hela EU. För närvarande pågår en specialiserings-process för att främja tillväxtstrategin. Under 2007 introducerades de två första kompetenscentren för att stärka den gränsöverskridande utvecklingen av kundsegmenten detaljhandel och sjöfart/logistik.
 
Våra medarbetare
Det är mycket viktigt att kontinuerligt utveckla och förbättra våra medarbetare. Som ett exempel på detta utvecklar divisionen för närvarande en medarbetarenkät. Dessutom genomgår varje år ett antal chefer utbildningsprogrammet Securitas Management Training för att stärka det lokala ledarskapet och för att förankra Securitas företagskultur och affärsmodell. Ett än starkare kundfokus och ökade personalinsatser kommer att spela en stor roll i divisionens strategi för 2008. Sammantaget kommer detta att bidra till ökad organisk försäljningstillväxt och förbättrad lönsamhet framöver.
 
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
  • Den totala försäljningen uppgick till 25.353 MSEK (22.786). Den organiska försäljningstillväxten var 8 procent (7).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1.433 MSEK (1.316). Rörelsemarginalen var 5,7 procent (5,8).
  • Avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppgick till 25 procent (23).
  • Bart Adam utsågs i januari 2008 till divisionschef för Security Services Europe, där han för närvarande är operativ chef. Samtidigt utsågs Erik-Jan Jansen till ny operativ chef inom divisionen Security Services Europe. Jansen är idag landschef för Security Services i Nederländerna. Adam och Jansen tillträder sina nya tjänster under våren 2008.
 

Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 25.353 22.786
Organisk försäljningstillväxt, % 8 7
     
Rörelseresultat före avskrivningar 1.433 1.316
Rörelsemarginal, % 5,7 5,8
Reell förändring, % 9
     
Rörelsens kassaflöde 1.428 1.162
Rörelsens kassaflöde, % 100 88
     
Operativt sysselsatt kapital 1.059 1.078
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 4 5
     
Totalt sysselsatt kapital 5.278 5.252
Avkastning på sysselsatt kapital, % 25 23