Securitas årsredovisning 2007

Balansräkning        
MSEK Not 2007 2006 2005
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar        
Goodwill 17 13.793,5 14.031,6 17.792,4
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 18 624,0 464,2 638,5
Övriga immateriella tillgångar 19 234,4 172,7 313,3
Byggnader och mark 20 706,1 848,8 965,7
Maskiner och inventarier 20 3.945,4 3.897,7 4.975,8
Andelar i intressebolag 21 103,5 172,7 178,6
Uppskjutna skattefordringar 15 1.633,4 2.083,0 1.706,3
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 22 286,3 1.251,8 1.166,8
Övriga långfristiga fordringar 23 379,5 381,3 429,3
Summa anläggningstillgångar   21.706,1 23.303,8 28.166,7
         
Omsättningstillgångar        
Varulager 24 39,5 87,1 777,5
Kundfordringar 25 9.889,4 8.855,6 10.362,5
Aktuella skattefordringar 15 378,6 234,9 307,6
Övriga kortfristiga fordringar 26 1.372,0 1.323,1 2.527,3
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 27 1.448,9 247,3 668,5
Likvida medel 28 4.350,7 1.668,0 3.470,8
Summa omsättningstillgångar   17.479,1 12.416,0 18.114,2
         
SUMMA TILLGÅNGAR   39.185,2 35.719,8 46.280,9
         
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
Eget kapital        
Aktiekapital   365,1 365,1 365,1
Övrigt tillskjutet kapital   7.362,6 7.362,6 7.362,6
Andra reserver   –479,9 –252,1 739,9
Balanserad vinst   1.564,3 2.127,1 6.103,8
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   8.812,1 9.602,7 14.571,4
         
Minoritetsintressen   1,9 0,4 1,5
         
Summa eget kapital 29 8.814,0 9.603,1 14.572,9
         
Långfristiga skulder        
Långfristiga konvertibla förlagslån 30, 31 2.388,4
Övriga långfristiga låneskulder 31 4.172,4 4.906,9 5.246,8
Övriga långfristiga skulder 31 145,5 368,9 99,1
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 32 946,1 1.055,9 1.191,1
Uppskjutna skatteskulder 15 243,1 300,5 387,9
Övriga långfristiga avsättningar 33 1.651,4 2.179,7 870,8
Summa långfristiga skulder   7.158,5 8.811,9 10.184,1
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga konvertibla förlagslån 30, 34 2.300,0
Övriga kortfristiga låneskulder 34 11.791,5 5.694,8 9.615,7
Leverantörsskulder   1.247,2 1.153,1 1.560,8
Aktuella skatteskulder 15 392,6 374,7 622,7
Övriga kortfristiga skulder 35 8.445,4 6.963,2 8.718,2
Övriga kortfristiga avsättningar 36 1.336,0 819,0 1.006,5
Summa kortfristiga skulder   23.212,7 17.304,8 21.523,9
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   39.185,2 35.719,8 46.280,9
Securitas finansiella modell – koncernens sysselsatta kapital och finansiering1
Tilläggsinformation      
MSEK 2007 2006 2005
Operativt sysselsatt kapital, alla verksamheter      
Övriga immateriella tillgångar 234,4 172,7 313,3
Byggnader och mark 706,1 848,8 965,7
Maskiner och inventarier 3.945,4 3.897,7 4.975,8
Uppskjutna skattefordringar 1.633,4 2.083,0 1.706,3
Övriga långfristiga fordringar 379,5 381,3 429,3
Varulager 39,5 87,1 777,5
Kundfordringar 9.889,4 8.855,6 10.362,5
Aktuella skattefordringar 378,6 234,9 307,6
Övriga kortfristiga fordringar 1.372,0 1.323,1 2.527,3
Summa tillgångar, alla verksamheter 18.578,3 17.884,2 22.365,3
Övriga långfristiga skulder 145,5 368,9 99,1
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 946,1 1.055,9 1.191,1
Uppskjutna skatteskulder 243,1 300,5 387,9
Övriga långfristiga avsättningar 1.651,4 2.179,7 870,8
Leverantörsskulder 1.247,2 1.153,1 1.560,8
Aktuella skatteskulder 392,6 374,7 622,7
Övriga kortfristiga skulder 8.445,4 7.782,2 9.724,7
Övriga kortfristiga avsättningar 1.336,0
Summa skulder, alla verksamheter 14.407,3 13.215,0 14.457,1
Summa operativt sysselsatt kapital, alla verksamheter 4.171,0 4.669,2 7.908,2
Varav summa operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 4.171,0 4.669,2 5.923,7
Varav summa operativt sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter 1.984,5
Goodwill, alla verksamheter 13.793,5 14.031,6 17.792,4
Varav goodwill, kvarvarande verksamheter 13.793,5 14.031,6 15.317,6
Varav goodwill, avvecklade verksamheter 2.474,8
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, alla verksamheter 624,0 464,2 638,5
Varav förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 624,0 464,2 359,3
Varav förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, avvecklade verksamheter 279,2
Andelar i intressebolag, alla verksamheter 103,5 172,7 178,6
Varav andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 103,5 172,7 178,6
Varav andelar i intressebolag, avvecklade verksamheter
Summa sysselsatt kapital, alla verksamheter 18.692,0 19.337,7 26.517,7
Varav summa sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 18.692,0 19.337,7 21.779,2
Varav summa sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter 4.738,5
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 7 8 10
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 13 8 16
       
Nettoskuld, alla verksamheter      
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 286,3 1.251,8 1.166,8
Övriga räntebärande omsättningstillgångar 1.448,9 247,3 668,5
Likvida medel 4.350,7 1.668,0 3.470,8
Summa räntebärande tillgångar, alla verksamheter 6.085,9 3.167,1 5.306,1
Långfristiga konvertibla förlagslån 2.388,4
Övriga långfristiga låneskulder 4.172,4 4.906,9 5.246,8
Kortfristiga konvertibla förlagslån 2.300,0
Övriga kortfristiga låneskulder 11.791,5 5.694,8 9.615,7
Summa räntebärande skulder, alla verksamheter 15.963,9 12.901,7 17.250,9
Summa nettoskuld, alla verksamheter 9.878,0 9.734,6 11.944,8
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,12 1,01 0,82
Eget kapital, alla verksamheter      
Aktiekapital 365,1 365,1 365,1
Övrigt tillskjutet kapital 7.362,6 7.362,6 7.362,6
Andra reserver –479,9 –252,1 739,9
Balanserad vinst 1.564,3 2.127,1 6.103,8
Minoritetsintressen 1,9 0,4 1,5
Summa eget kapital, alla verksamheter 8.814,0 9.603,1 14.572,9
Summa finansiering, alla verksamheter 18.692,0 19.337,7 26.517,7
1 I enlighet med IFRS 5 har koncernens balansräkning inte justerats avseende jämförelsetal. Jämförelsetalen inkluderar därmed Securitas Systems och Securitas Direct.  
I Securitas finansiella modell – koncernens sysselsatta kapital och finansiering har dock summa operativt sysselsatt kapital, goodwill, förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, andelar i intressebolag och summa sysselsatt kapital delats upp i kvarvarande och avvecklade verksamheter. Denna uppdelning har gjorts för att möjliggöra jämförelser även för balansräkningen samt för att utgöra basen för beräkningen av nyckeltalen operativt sysselsatt kapital i % av försäljning och avkastning på sysselsatt kapital, % för kvarvarande verksamheter.    
Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25-28. n Operativa poster. n Nettoskuldrelaterade poster.      
 • Goodwill, skatt och icke operativa poster. n Poster relaterade till eget kapital.
 •      

  Balansräkning        
  MSEK Not 2007 2006 2005
  TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar        
  Goodwill 17 13.793,5 14.031,6 17.792,4
  Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar 18 624,0 464,2 638,5
  Övriga immateriella tillgångar 19 234,4 172,7 313,3
  Byggnader och mark 20 706,1 848,8 965,7
  Maskiner och inventarier 20 3.945,4 3.897,7 4.975,8
  Andelar i intressebolag 21 103,5 172,7 178,6
  Uppskjutna skattefordringar 15 1.633,4 2.083,0 1.706,3
  Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 22 286,3 1.251,8 1.166,8
  Övriga långfristiga fordringar 23 379,5 381,3 429,3
  Summa anläggningstillgångar   21.706,1 23.303,8 28.166,7
           
  Omsättningstillgångar        
  Varulager 24 39,5 87,1 777,5
  Kundfordringar 25 9.889,4 8.855,6 10.362,5
  Aktuella skattefordringar 15 378,6 234,9 307,6
  Övriga kortfristiga fordringar 26 1.372,0 1.323,1 2.527,3
  Övriga räntebärande omsättningstillgångar 27 1.448,9 247,3 668,5
  Likvida medel 28 4.350,7 1.668,0 3.470,8
  Summa omsättningstillgångar   17.479,1 12.416,0 18.114,2
           
  SUMMA TILLGÅNGAR   39.185,2 35.719,8 46.280,9
           
  EGET KAPITAL OCH SKULDER        
  Eget kapital        
  Aktiekapital   365,1 365,1 365,1
  Övrigt tillskjutet kapital   7.362,6 7.362,6 7.362,6
  Andra reserver   –479,9 –252,1 739,9
  Balanserad vinst   1.564,3 2.127,1 6.103,8
  Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   8.812,1 9.602,7 14.571,4
           
  Minoritetsintressen   1,9 0,4 1,5
           
  Summa eget kapital 29 8.814,0 9.603,1 14.572,9
           
  Långfristiga skulder        
  Långfristiga konvertibla förlagslån 30, 31 2.388,4
  Övriga långfristiga låneskulder 31 4.172,4 4.906,9 5.246,8
  Övriga långfristiga skulder 31 145,5 368,9 99,1
  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 32 946,1 1.055,9 1.191,1
  Uppskjutna skatteskulder 15 243,1 300,5 387,9
  Övriga långfristiga avsättningar 33 1.651,4 2.179,7 870,8
  Summa långfristiga skulder   7.158,5 8.811,9 10.184,1
           
  Kortfristiga skulder        
  Kortfristiga konvertibla förlagslån 30, 34 2.300,0
  Övriga kortfristiga låneskulder 34 11.791,5 5.694,8 9.615,7
  Leverantörsskulder   1.247,2 1.153,1 1.560,8
  Aktuella skatteskulder 15 392,6 374,7 622,7
  Övriga kortfristiga skulder 35 8.445,4 6.963,2 8.718,2
  Övriga kortfristiga avsättningar 36 1.336,0 819,0 1.006,5
  Summa kortfristiga skulder   23.212,7 17.304,8 21.523,9
           
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   39.185,2 35.719,8 46.280,9

  Sida 49

   
  Securitas finansiella modell – koncernens sysselsatta kapital och finansiering1

  Tilläggsinformation      
  MSEK 2007 2006 2005
  Operativt sysselsatt kapital, alla verksamheter      
  Övriga immateriella tillgångar 234,4 172,7 313,3
  Byggnader och mark 706,1 848,8 965,7
  Maskiner och inventarier 3.945,4 3.897,7 4.975,8
  Uppskjutna skattefordringar 1.633,4 2.083,0 1.706,3
  Övriga långfristiga fordringar 379,5 381,3 429,3
  Varulager 39,5 87,1 777,5
  Kundfordringar 9.889,4 8.855,6 10.362,5
  Aktuella skattefordringar 378,6 234,9 307,6
  Övriga kortfristiga fordringar 1.372,0 1.323,1 2.527,3
  Summa tillgångar, alla verksamheter 18.578,3 17.884,2 22.365,3
  Övriga långfristiga skulder 145,5 368,9 99,1
  Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 946,1 1.055,9 1.191,1
  Uppskjutna skatteskulder 243,1 300,5 387,9
  Övriga långfristiga avsättningar 1.651,4 2.179,7 870,8
  Leverantörsskulder 1.247,2 1.153,1 1.560,8
  Aktuella skatteskulder 392,6 374,7 622,7
  Övriga kortfristiga skulder 8.445,4 7.782,2 9.724,7
  Övriga kortfristiga avsättningar 1.336,0
  Summa skulder, alla verksamheter 14.407,3 13.215,0 14.457,1
  Summa operativt sysselsatt kapital, alla verksamheter 4.171,0 4.669,2 7.908,2
  Varav summa operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 4.171,0 4.669,2 5.923,7
  Varav summa operativt sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter 1.984,5
  Goodwill, alla verksamheter 13.793,5 14.031,6 17.792,4
  Varav goodwill, kvarvarande verksamheter 13.793,5 14.031,6 15.317,6
  Varav goodwill, avvecklade verksamheter 2.474,8
  Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, alla verksamheter 624,0 464,2 638,5
  Varav förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 624,0 464,2 359,3
  Varav förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, avvecklade verksamheter 279,2
  Andelar i intressebolag, alla verksamheter 103,5 172,7 178,6
  Varav andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 103,5 172,7 178,6
  Varav andelar i intressebolag, avvecklade verksamheter
  Summa sysselsatt kapital, alla verksamheter 18.692,0 19.337,7 26.517,7
  Varav summa sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 18.692,0 19.337,7 21.779,2
  Varav summa sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter 4.738,5
  Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 7 8 10
  Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter, % 13 8 16
         
  Nettoskuld, alla verksamheter      
  Räntebärande finansiella anläggningstillgångar 286,3 1.251,8 1.166,8
  Övriga räntebärande omsättningstillgångar 1.448,9 247,3 668,5
  Likvida medel 4.350,7 1.668,0 3.470,8
  Summa räntebärande tillgångar, alla verksamheter 6.085,9 3.167,1 5.306,1
  Långfristiga konvertibla förlagslån 2.388,4
  Övriga långfristiga låneskulder 4.172,4 4.906,9 5.246,8
  Kortfristiga konvertibla förlagslån 2.300,0
  Övriga kortfristiga låneskulder 11.791,5 5.694,8 9.615,7
  Summa räntebärande skulder, alla verksamheter 15.963,9 12.901,7 17.250,9
  Summa nettoskuld, alla verksamheter 9.878,0 9.734,6 11.944,8
  Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,12 1,01 0,82
  Eget kapital, alla verksamheter      
  Aktiekapital 365,1 365,1 365,1
  Övrigt tillskjutet kapital 7.362,6 7.362,6 7.362,6
  Andra reserver –479,9 –252,1 739,9
  Balanserad vinst 1.564,3 2.127,1 6.103,8
  Minoritetsintressen 1,9 0,4 1,5
  Summa eget kapital, alla verksamheter 8.814,0 9.603,1 14.572,9
  Summa finansiering, alla verksamheter 18.692,0 19.337,7 26.517,7
  1 I enlighet med IFRS 5 har koncernens balansräkning inte justerats avseende jämförelsetal. Jämförelsetalen inkluderar därmed Securitas Systems och Securitas Direct.  
  I Securitas finansiella modell – koncernens sysselsatta kapital och finansiering har dock summa operativt sysselsatt kapital, goodwill, förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, andelar i intressebolag och summa sysselsatt kapital delats upp i kvarvarande och avvecklade verksamheter. Denna uppdelning har gjorts för att möjliggöra jämförelser även för balansräkningen samt för att utgöra basen för beräkningen av nyckeltalen operativt sysselsatt kapital i % av försäljning och avkastning på sysselsatt kapital, % för kvarvarande verksamheter.    
  Securitas finansiella modell beskrivs på sidorna 25-28. n Operativa poster. n Nettoskuldrelaterade poster.      
 • Goodwill, skatt och icke operativa poster. n Poster relaterade till eget kapital.
 •