Securitas årsredovisning 2007

Not 1. Allmän företagsinformation

Verksamhet
Securitas AB (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget Securitas) tillhandahåller bevakningstjänster som omfattar specialiserade bevakningstjänster, mobila säkerhetstjänser, larmövervakning, konsult- och utredningstjänster samt värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 250.000 anställda och är verksam i mer än 30 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien.
Uppgifter om Securitas AB
Securitas AB med organisationsnummer 556302-7241 är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är:

Securitas AB
Lindhagensplan 70
SE-102 28 Stockholm


Securitas AB är sedan 1991 noterat på Stockholmsbörsen, numera OMX Nordic Exchange Stockholm, och ingår i Nordic Exchanges index OMXS och OMXS 30.
Uppgifter om årsredovisningen och koncernredovisningen
Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 18 februari 2008 undertecknats av styrelsen för Securitas AB och samma datum godkänts av styrelsen för offentliggörande.

De i årsredovisningen och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen är föremål för fastställande på årsstämman den 17 april 2008.
Not 2. Redovisningsprinciper

Redovisningsnorm
Securitas tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS (tidigare IAS), sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU), från den 1 januari 2005, Redovisningsrådets rekommendation 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad avser finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas såsom ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under andra antaganden eller under andra förutsättningar. För ytterligare information avseende uppskattningar och bedömningar hänvisas till not 4.
Införande och effekter av nya och reviderade IFRS avseende 2007
IAS 1 (tillägg) Utformning av finansiella rapporter: upplysningar om kapital
Tillägget trädde i kraft den 1 januari 2007. Detta tillägg har inte resulterat i några ytterligare tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar
Standarden trädde i kraft den 1 januari 2007. För Securitas har denna standard inneburit att ytterligare tilläggsupplysningar lämnats i årsredovisningen.
IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 redovisning i höginflationsländer
IFRIC 7 trädde i kraft den 1 mars 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 1 mars 2006. Koncernen har för närvarande inte verksamhet i några länder där övergång till höginflationsredovisning är aktuell.

IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2
Tolkningsuttalandet trädde i kraft den 1 maj 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjats efter den 1 maj 2006. Enligt IFRIC 8 omfattar reglerna i IFRS 2 varor och tjänster som erhålls i utbyte mot egetkapitalinstrument även om dessa varor eller tjänster, helt eller delvis, inte specifikt kan identifieras. Detta uttalande är inte tillämplig för koncernen då denna typ av transaktioner inte förekommer.
IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat
Tolkningsuttalandet trädde ikraft den 1 juni 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjats efter den 1 juni 2006. Detta uttalande är inte tillämpligt för koncernen då denna typ av transaktioner inte förekommer.

IFRIC 10 Delårsrapportering och värdenedgångar
Tolkningsuttalandet trädde i kraft den 1 november 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjats efter detta datum. I tolkningen slås fast att nedskrivning i en tidigare delårsrapport inte kan återföras i en följande rapport för del- eller helår. Koncernen har tillämpat IFRIC 10 från och med den 1 januari 2007. TIllämpningen har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter.
Införande och effekter av nya och reviderade IFRS
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2007 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan få på Securitas finansiella rapporter:

IAS 1 (ändring) Utformning av finansiella rapporter
Ändringen träder ikraft den 1 januari 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringarna innebär framförallt förändringar
i uppställningsformerna och benämningarna av de finansiella rapporterna. Således kommer koncernens framtida utformning av de finansiella rapporterna att påverkas vid införandet av denna standard.
IAS 23 (ändring) Lånekostnader
Ändringen träder ikraft den 1 januari 2009. Ändringen kräver att ett företag aktiverar lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för användning eller försäljning, som en del av anskaffningsvärdet för tillgången. Alternativet att omedelbart kostnadsföra dessa lånekostnader kommer att tas bort. Koncernen kommer att tillämpa IAS 23 (ändring) från den 1 januari 2009 men den är för närvarande inte relevant för koncernen eftersom det inte finns några tillgångar för vilka lånekostnader kan aktiveras.
IAS 27 (ändring) Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
Ändringen träder ikraft den 1 juli 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringen innebär bland annat att resultat hänförligt till minoritetsaktiägare alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ, att transaktioner med minoritetsaktieägare alltid ska redovisas i eget kapital, samt att i de fall ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet ska den eventuella kvarvarande andelen omvärderas till verkligt värde. Ändringen av standarden kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner.
IAS 32 Finansiella instrument: klassificering och IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (ändring) – utställda finansiella instrument och rättigheter hänförliga till likvidation
Ändringen leder till att följande finansiella instrument klassificeras som eget kapital, givet att specifika kännetecken och villkor är uppnådda:
  •  utställda finansiella instrument (till exempel vissa aktier utgivna av ekonomiska  föreningar)
  • instrument eller komponenter av instrument som leder till att ett bolag får ett åtagande att överlämna en proportionell andel av nettotillgångar i bolaget i samband med en likvidation (till exempel andelar i vissa delägarskap och andelar i bolag med tidsbegränsad verksamhet). Ändringen av standarden gäller för räkenskapsåret som påbörjats efter den 1 januari 2009.
IFRS 2 (ändring) Aktierelaterade ersättningar – ”vesting conditions and cancellations”
Ändringen träder ikraft den 1 januari 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringen påverkar definitionen av intjänandevillkor samt inför ett nytt begrepp, ”non-vesting conditions” (villkor som inte är definierade som intjänandevillkor). Denna ändring har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRS 3 (ändring) Rörelseförvärv
Ändringen träder ikraft den 1 juli 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringen gäller framåtriktat för förvärv efter tidpunkten för ikraftträdandet. Tillämpningen kommer att innebära en förändring av hur framtida förvärv redovisas, bland annat vad avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen kommer att tillämpa standarden från och med räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2010. Ändringen av standarden kommer inte att innebära någon effekt på tidigare gjorda förvärv men kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner.
IFRS 8 Operativa segment
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med detta datum. Standarden behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter denna struktur. Securitas segmentsrappotering kommer inte att påverkas av denna standard.
IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 11 från och med den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum. Detta uttalande är inte tillämpligt för koncernen då denna typ av transaktioner inte förekommer.
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram
Tolkningsuttalandet träder ikraft den 1 juli 2008. IFRIC 13 klargör att när varor eller tjänster säljs tillsammans med någon form av incitament för kundlojalitet (exempelvis lojalitetspoäng eller gratis produkter) handlar det om ett avtal med flera delar (”multiple elements arrangements”). Den ersättning som erhålls från kunden fördelas mellan de olika delarna i avtalet utifrån respektive dels verkliga värde. IFRIC 13 är inte relevant för koncernen.
IFRIC 14, IAS 19 Begränsning av en förmånsbestämd tillgång, krav på minimifinansiering och deras interaktion
Tolkningsuttalandet träder ikraft den 1 januari 2008. IFRIC 14 ger vägledning vid bedömning av begränsningen i IAS 19 av beloppet för det överskott som kan redovisas som en tillgång. Den förklarar också hur pensionstillgången eller skulden kan påverkas av ett lagstadgat eller avtalsenligt krav på minimifinansiering. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 14 från den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter.
Koncernredovisningens omfattning (IFRS 3)
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Securitas AB och alla dotterbolag. Dotterbolag är alla de bolag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar, på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtten.
Förvärvsmetoden (IFRS 3)
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag och vid förvärv av verksamheter. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Prissättning vid leveranser mellan koncernbolag sker med tillämpande av affärsmässiga principer. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Minoritetsintressen (IFRS 3)
Koncernen tillämpar principen att behandla transaktioner med minoritetsintressen som transaktioner med parter utanför Koncernen. Avyttringar av minoritetsandelar resulterar i vinster och förluster för Koncernen, vilka redovisas i resultaträkningen. Förvärv av minoritetsandelar ger upphov till goodwill som utgörs av skillnaden mellan erlagd köpeskilling och förvärvad andel av bokfört värde på dotterföretagets nettotillgångar.
Andelar i intressebolag (IAS 28)
Kapitalandelsmetoden används för att redovisa aktieinnehav som varken är dotterbolag eller samriskbolag, men där Securitas kan utöva ett väsentligt inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller över-tagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett förvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar utgör goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade intressebolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Intressebolag inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då de avyttras. Transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intressebolag elimineras i enlighet med koncernens andel i intressebolaget. Även orealiserade förluster elimineras, men betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Resultatandel i intressebolag redovisas i den konsoliderade resultaträkningen i rörelseresultatet om innehavet avser ett rörelsedrivande intressebolag eller i resultat före skatt, på en separat rad i finansnettot, om innehavet avser en finansiell placering. I båda fallen avser resultatandelen Klassificeringen av intressebolag har tillämpats enligt följande under 2007; Intressebolagen Walsons Services Pvt Ltd, vilket förvärvades under 2007 och Facility Networks A/S, vilket bildades under 2007 har klassificerats som rörelsedrivande intressebolag. Intressebolaget Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A. har fram till och med att bolaget likviderads under 2007 klassificerats som en finansiell placering. I den konsoliderade balansräkningen redovisas andelar i intressebolag till värde inklusive den del som utgörs av goodwill, justerat för utdelningar och andel av intressebolagets resultat efter förvärvsdatument.
Joint ventures (IAS 31)
För så kallade joint ventures där ett gemensamt bestämmande inflytande råder, tillämpas klyvingsmetoden. Metoden innebär att samtliga resultat- och balansposter tas in i koncernens resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning till ägd andel. Klyvningsmetoden tillämpas från den tidpunkt då det gemensamma bestämmande inflytandet erhålls och fram till den tidpunkt då det gemensamma bestämmande inflytandet upphör.
Omräkning av utländska dotterbolag (IAS 21)
Den funktionella valutan för vart och ett av koncernens dotterbolag, det vill säga den valuta i vilket bolaget normalt har sina in- och utbetalningar, bestäms normalt av den huvudsakliga ekonomiska miljö inom vilket bolaget verkar. Moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta, det vill säga den valuta i vilken de finansiella rapporterna upprättas, är svenska kronor (SEK).
Omräkning av utländska dotterbolags bokslut sker enligt följande; respektive månads resultaträkning har omräknats till valutakursen den sista dagen i månaden. Detta inne-bär att respektive månads resultat ej påverkas av kommande perioders valutakursförändringar. Balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkningen av balansräkningarna förs direkt till eget kapital och påverkar följaktligen ej årets resultat. Den omräkningsdifferens som uppstår till följd av
att resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs och balansräkningarna till balansdagskurs förs direkt till eget kapital. I de fall lån har upptagits för att minska koncernens valutaexponering/omräkningsexponering i de utländska nettotillgångarna och uppfyller kraven på säkringsredovisning, redovisas kursdifferenser på lånen tillsammans med kursdifferenser som uppstår vid omräkning av de utländska nettotillgångarna mot omräkningsreserven i eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlands-verksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
Intäktsredovisning (IAS 11 och IAS 18)
Koncernens intäkter hänför sig till olika typer av bevakning- och värdehanteringstjänster samt vissa kvarvarande intäkter avseende larmprodukter. Intäkter avseende tjänster redovisas i den period då de utförts. Installation av larm resultatavräknas i takt med färdigställandegraden enligt metod redovisas intäkter, kostnader och därmed resultat den redovisningsperiod under vilket arbetet utförts. Beräkningen av hur stor del som kan vinstavräknas för larminstallationer baseras på nedlagd tid i förhållande till beräknad total tid.

Varumärkesarvoden från de tidigare dotterbolagen Securitas Direct AB och Securitas Systems AB, vilka avser användandet av Securitas varumärke, redovisas i den period då de intjänats, och baseras på den av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB redovisade försäljningen, och periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Ränteintäkter och lånekostnader redovisas i resultaträkningen i den period de hänför sig till.
Segmentsrapportering (IAS 14)
Koncernens verksamhet är sedan den 1 januari 2007 indelad i fyra divisioner (Security Services North America, Loomis) som utgör den operativa strukturen för intern styrning, uppföljning och rapportering. Varje division utgör ett primärsegment. Jämfört med föregående år har indelningen i segment förändrats enligt följande: Primärsegmentet Mobile and Monitoring består av de två affärsenheterna Mobile och Alert Services, vilka tidigare ingick i Security Services Europe. Bevakningsverksamheten i Argentina, vilken tidigare ingick i Security Services Europe, utgör nu tillsammans med de nyligen förvärvade dotterbolagen i Uruguay, Colombia och Peru samt det intressebolag i Indien som också förvärvats nyligen en del av Övrigt. Under Övrigt ingår vidare sedan tidigare allmänna administrationskostnader, kostnader för huvudkontor och andra centrala kostnader som enligt IAS 14 inte ska ingå i ett specifikt segment utan redovisas som koncerngemensamma. Därutöver ingår under Övrigt även koncernens joint venture Securitas Direct S.A. (Schweiz). Segmentens tillgångar och skulder ska också uteslutande omfatta de poster som har utnyttjats/uppkommit i den löpande verksamheten. Andra icke operativa balansposter, främst aktuell skatt, uppskjuten skatt och avsättningar för skatter, redovisas som Security Services North America och Loomis (tidigare Cash Handling Services) har inte berörts av den förändrade indelningen i segment. Ytterligare information om segmentens verksamhet framgår av not 9. De sekundära segmenten består av de geografiska områden där koncernen är verksam: Norden, Europa exklusive Norden och Nordamerika samt verksamheter utanför dessa regioner inkluderade i Övriga världen. Den geografiska uppdelningen avspeglar olika nivåer av marknadsutveckling i form av lönenivå, personalomsättning, tjänsteutbud, försäljningen för den geografiska uppdelningen anges baserat på lokaliseringen av försäljningsställena. Försäljningsställena motsvaras i allt väsentligt av kundernas geografiska belägenhet.
Statliga stöd (IAS 20)
Securitas är liksom andra arbetsgivare berättigade till en rad olika personalrelaterade statliga stöd. Dessa stöd kan avse utbildning, nyanställningar, minskning av arbetstid etc. Samtliga stöd redovisas i resultaträkningen som kostnadsreduktioner i samma period som motsvarande underliggande kostnad.
Skatter (IAS 12)
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjuten skattefordran redovisas när det förväntas att tillräckliga skattepliktiga resultat uppstår mot vilka den uppskjutna skattefordran kan utnyttjas. Värdering av uppskjutna skattefordringar sker på balansdagen och eventuellt tidigare icke värderad uppskjuten skattefordran redovisas när det förväntas att den kan utnyttjas och motsvarande reduceras när det kan förväntas att den helt eller delvis inte kan utnyttjas mot framtida skattepliktigt resultat.
Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas direkt mot eget kapital om den underliggande transaktionen eller händelsen redovisas direkt mot eget kapital i perioden eller tidigare period, om det avser justering av ingående balans av balanserade vinstmedel beroende på förändring av en redovisningsprincip eller om det avser valutadifferenser vid omräkning av balansräkningar för utländska dotterbolag som redovisas mot eget kapital.
Not 1. Allmän företagsinformation

Verksamhet
Securitas AB (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget Securitas) tillhandahåller bevakningstjänster som omfattar specialiserade bevakningstjänster, mobila säkerhetstjänser, larmövervakning, konsult- och utredningstjänster samt värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än 250.000 anställda och är verksam i mer än 30 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa och Asien.
Uppgifter om Securitas AB
Securitas AB med organisationsnummer 556302-7241 är ett aktiebolag registrerat i Sverige och med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är:

Securitas AB
Lindhagensplan 70
SE-102 28 Stockholm


Securitas AB är sedan 1991 noterat på Stockholmsbörsen, numera OMX Nordic Exchange Stockholm, och ingår i Nordic Exchanges index OMXS och OMXS 30.
Uppgifter om årsredovisningen och koncernredovisningen
Denna årsredovisning och koncernredovisning har den 18 februari 2008 undertecknats av styrelsen för Securitas AB och samma datum godkänts av styrelsen för offentliggörande.

De i årsredovisningen och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen är föremål för fastställande på årsstämman den 17 april 2008.
 
Not 2. Redovisningsprinciper

Redovisningsnorm
Securitas tillämpar International Financial Reporting Standards, IFRS (tidigare IAS), sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU), från den 1 januari 2005, Redovisningsrådets rekommendation 30:06 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden förutom vad avser finansiella tillgångar som kan säljas samt finansiella tillgångar och skulder (inklusive derivatinstrument) värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och bedömningar påverkar såväl resultaträkningen som balansräkningen samt upplysningar som lämnas såsom ansvarsförbindelser. Faktiskt utfall kan komma att avvika från dessa bedömningar under andra antaganden eller under andra förutsättningar. För ytterligare information avseende uppskattningar och bedömningar hänvisas till not 4.
Införande och effekter av nya och reviderade IFRS avseende 2007
IAS 1 (tillägg) Utformning av finansiella rapporter: upplysningar om kapital
Tillägget trädde i kraft den 1 januari 2007. Detta tillägg har inte resulterat i några ytterligare tilläggsupplysningar i årsredovisningen.

IFRS 7 Finansiella instrument: upplysningar
Standarden trädde i kraft den 1 januari 2007. För Securitas har denna standard inneburit att ytterligare tilläggsupplysningar lämnats i årsredovisningen.
IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 redovisning i höginflationsländer
IFRIC 7 trädde i kraft den 1 mars 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter den 1 mars 2006. Koncernen har för närvarande inte verksamhet i några länder där övergång till höginflationsredovisning är aktuell.

IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2
Tolkningsuttalandet trädde i kraft den 1 maj 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjats efter den 1 maj 2006. Enligt IFRIC 8 omfattar reglerna i IFRS 2 varor och tjänster som erhålls i utbyte mot egetkapitalinstrument även om dessa varor eller tjänster, helt eller delvis, inte specifikt kan identifieras. Detta uttalande är inte tillämplig för koncernen då denna typ av transaktioner inte förekommer.
IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat
Tolkningsuttalandet trädde ikraft den 1 juni 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjats efter den 1 juni 2006. Detta uttalande är inte tillämpligt för koncernen då denna typ av transaktioner inte förekommer.

IFRIC 10 Delårsrapportering och värdenedgångar
Tolkningsuttalandet trädde i kraft den 1 november 2006 och gäller för räkenskapsår som påbörjats efter detta datum. I tolkningen slås fast att nedskrivning i en tidigare delårsrapport inte kan återföras i en följande rapport för del- eller helår. Koncernen har tillämpat IFRIC 10 från och med den 1 januari 2007. TIllämpningen har inte haft någon effekt på koncernens finansiella rapporter.
Införande och effekter av nya och reviderade IFRS
Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2007 har ett flertal standarder och tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft. Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan få på Securitas finansiella rapporter:

IAS 1 (ändring) Utformning av finansiella rapporter
Ändringen träder ikraft den 1 januari 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringarna innebär framförallt förändringar
 
i uppställningsformerna och benämningarna av de finansiella rapporterna. Således kommer koncernens framtida utformning av de finansiella rapporterna att påverkas vid införandet av denna standard.
IAS 23 (ändring) Lånekostnader
Ändringen träder ikraft den 1 januari 2009. Ändringen kräver att ett företag aktiverar lånekostnader som är direkt hänförliga till inköp, konstruktion eller produktion av en tillgång som det tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för användning eller försäljning, som en del av anskaffningsvärdet för tillgången. Alternativet att omedelbart kostnadsföra dessa lånekostnader kommer att tas bort. Koncernen kommer att tillämpa IAS 23 (ändring) från den 1 januari 2009 men den är för närvarande inte relevant för koncernen eftersom det inte finns några tillgångar för vilka lånekostnader kan aktiveras.
IAS 27 (ändring) Koncernredovisning och separata finansiella rapporter
Ändringen träder ikraft den 1 juli 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringen innebär bland annat att resultat hänförligt till minoritetsaktiägare alltid ska redovisas även om det innebär att minoritetsandelen är negativ, att transaktioner med minoritetsaktieägare alltid ska redovisas i eget kapital, samt att i de fall ett moderföretag mister det bestämmande inflytandet ska den eventuella kvarvarande andelen omvärderas till verkligt värde. Ändringen av standarden kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner.
IAS 32 Finansiella instrument: klassificering och IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (ändring) – utställda finansiella instrument och rättigheter hänförliga till likvidation
Ändringen leder till att följande finansiella instrument klassificeras som eget kapital, givet att specifika kännetecken och villkor är uppnådda:
  •  utställda finansiella instrument (till exempel vissa aktier utgivna av ekonomiska  föreningar)
  • instrument eller komponenter av instrument som leder till att ett bolag får ett åtagande att överlämna en proportionell andel av nettotillgångar i bolaget i samband med en likvidation (till exempel andelar i vissa delägarskap och andelar i bolag med tidsbegränsad verksamhet). Ändringen av standarden gäller för räkenskapsåret som påbörjats efter den 1 januari 2009.
IFRS 2 (ändring) Aktierelaterade ersättningar – ”vesting conditions and cancellations”
Ändringen träder ikraft den 1 januari 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringen påverkar definitionen av intjänandevillkor samt inför ett nytt begrepp, ”non-vesting conditions” (villkor som inte är definierade som intjänandevillkor). Denna ändring har ingen inverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRS 3 (ändring) Rörelseförvärv
Ändringen träder ikraft den 1 juli 2009. Denna ändring av standarden är fortfarande föremål för EU:s godkännandeprocess. Ändringen gäller framåtriktat för förvärv efter tidpunkten för ikraftträdandet. Tillämpningen kommer att innebära en förändring av hur framtida förvärv redovisas, bland annat vad avser redovisning av transaktionskostnader, eventuella villkorade köpeskillingar och successiva förvärv. Koncernen kommer att tillämpa standarden från och med räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2010. Ändringen av standarden kommer inte att innebära någon effekt på tidigare gjorda förvärv men kommer att påverka redovisningen av framtida transaktioner.
IFRS 8 Operativa segment
Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas från och med detta datum. Standarden behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter denna struktur. Securitas segmentsrappotering kommer inte att påverkas av denna standard.
IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 11 från och med den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.
IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang
Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum. Detta uttalande är inte tillämpligt för koncernen då denna typ av transaktioner inte förekommer.
IFRIC 13 Kundlojalitetsprogram
Tolkningsuttalandet träder ikraft den 1 juli 2008. IFRIC 13 klargör att när varor eller tjänster säljs tillsammans med någon form av incitament för kundlojalitet (exempelvis lojalitetspoäng eller gratis produkter) handlar det om ett avtal med flera delar (”multiple elements arrangements”). Den ersättning som erhålls från kunden fördelas mellan de olika delarna i avtalet utifrån respektive dels verkliga värde. IFRIC 13 är inte relevant för koncernen.
IFRIC 14, IAS 19 Begränsning av en förmånsbestämd tillgång, krav på minimifinansiering och deras interaktion
Tolkningsuttalandet träder ikraft den 1 januari 2008. IFRIC 14 ger vägledning vid bedömning av begränsningen i IAS 19 av beloppet för det överskott som kan redovisas som en tillgång. Den förklarar också hur pensionstillgången eller skulden kan påverkas av ett lagstadgat eller avtalsenligt krav på minimifinansiering. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 14 från den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter.

Sida 53

 
Koncernredovisningens omfattning (IFRS 3)
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Securitas AB och alla dotterbolag. Dotterbolag är alla de bolag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar, på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtten.
Förvärvsmetoden (IFRS 3)
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterbolag och vid förvärv av verksamheter. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen, oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterbolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Prissättning vid leveranser mellan koncernbolag sker med tillämpande av affärsmässiga principer. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, men betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Minoritetsintressen (IFRS 3)
Koncernen tillämpar principen att behandla transaktioner med minoritetsintressen som transaktioner med parter utanför Koncernen. Avyttringar av minoritetsandelar resulterar i vinster och förluster för Koncernen, vilka redovisas i resultaträkningen. Förvärv av minoritetsandelar ger upphov till goodwill som utgörs av skillnaden mellan erlagd köpeskilling och förvärvad andel av bokfört värde på dotterföretagets nettotillgångar.
Andelar i intressebolag (IAS 28)
Kapitalandelsmetoden används för att redovisa aktieinnehav som varken är dotterbolag eller samriskbolag, men där Securitas kan utöva ett väsentligt inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller över-tagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett förvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar utgör goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade intressebolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Intressebolag inkluderas i koncernredovisningen från och med förvärvsdagen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då de avyttras. Transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intressebolag elimineras i enlighet med koncernens andel i intressebolaget. Även orealiserade förluster elimineras, men betraktas som en indikation på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången.
Resultatandel i intressebolag redovisas i den konsoliderade resultaträkningen i rörelseresultatet om innehavet avser ett rörelsedrivande intressebolag eller i resultat före skatt, på en separat rad i finansnettot, om innehavet avser en finansiell placering. I båda fallen avser resultatandelen Klassificeringen av intressebolag har tillämpats enligt följande under 2007; Intressebolagen Walsons Services Pvt Ltd, vilket förvärvades under 2007 och Facility Networks A/S, vilket bildades under 2007 har klassificerats som rörelsedrivande intressebolag. Intressebolaget Securitas Employee Convertible 2002 Holding S.A. har fram till och med att bolaget likviderads under 2007 klassificerats som en finansiell placering. I den konsoliderade balansräkningen redovisas andelar i intressebolag till värde inklusive den del som utgörs av goodwill, justerat för utdelningar och andel av intressebolagets resultat efter förvärvsdatument.
Joint ventures (IAS 31)
För så kallade joint ventures där ett gemensamt bestämmande inflytande råder, tillämpas klyvingsmetoden. Metoden innebär att samtliga resultat- och balansposter tas in i koncernens resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning till ägd andel. Klyvningsmetoden tillämpas från den tidpunkt då det gemensamma bestämmande inflytandet erhålls och fram till den tidpunkt då det gemensamma bestämmande inflytandet upphör.
Omräkning av utländska dotterbolag (IAS 21)
Den funktionella valutan för vart och ett av koncernens dotterbolag, det vill säga den valuta i vilket bolaget normalt har sina in- och utbetalningar, bestäms normalt av den huvudsakliga ekonomiska miljö inom vilket bolaget verkar. Moderbolagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta, det vill säga den valuta i vilken de finansiella rapporterna upprättas, är svenska kronor (SEK).
Omräkning av utländska dotterbolags bokslut sker enligt följande; respektive månads resultaträkning har omräknats till valutakursen den sista dagen i månaden. Detta inne-bär att respektive månads resultat ej påverkas av kommande perioders valutakursförändringar. Balansräkningarna omräknas till balansdagskurs. De omräkningsdifferenser som uppstår vid omräkningen av balansräkningarna förs direkt till eget kapital och påverkar följaktligen ej årets resultat. Den omräkningsdifferens som uppstår till följd av
 
att resultaträkningarna omräknas till genomsnittskurs och balansräkningarna till balansdagskurs förs direkt till eget kapital. I de fall lån har upptagits för att minska koncernens valutaexponering/omräkningsexponering i de utländska nettotillgångarna och uppfyller kraven på säkringsredovisning, redovisas kursdifferenser på lånen tillsammans med kursdifferenser som uppstår vid omräkning av de utländska nettotillgångarna mot omräkningsreserven i eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlands-verksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
Intäktsredovisning (IAS 11 och IAS 18)
Koncernens intäkter hänför sig till olika typer av bevakning- och värdehanteringstjänster samt vissa kvarvarande intäkter avseende larmprodukter. Intäkter avseende tjänster redovisas i den period då de utförts. Installation av larm resultatavräknas i takt med färdigställandegraden enligt metod redovisas intäkter, kostnader och därmed resultat den redovisningsperiod under vilket arbetet utförts. Beräkningen av hur stor del som kan vinstavräknas för larminstallationer baseras på nedlagd tid i förhållande till beräknad total tid.

Varumärkesarvoden från de tidigare dotterbolagen Securitas Direct AB och Securitas Systems AB, vilka avser användandet av Securitas varumärke, redovisas i den period då de intjänats, och baseras på den av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB redovisade försäljningen, och periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Ränteintäkter och lånekostnader redovisas i resultaträkningen i den period de hänför sig till.
Segmentsrapportering (IAS 14)
Koncernens verksamhet är sedan den 1 januari 2007 indelad i fyra divisioner (Security Services North America, Loomis) som utgör den operativa strukturen för intern styrning, uppföljning och rapportering. Varje division utgör ett primärsegment. Jämfört med föregående år har indelningen i segment förändrats enligt följande: Primärsegmentet Mobile and Monitoring består av de två affärsenheterna Mobile och Alert Services, vilka tidigare ingick i Security Services Europe. Bevakningsverksamheten i Argentina, vilken tidigare ingick i Security Services Europe, utgör nu tillsammans med de nyligen förvärvade dotterbolagen i Uruguay, Colombia och Peru samt det intressebolag i Indien som också förvärvats nyligen en del av Övrigt. Under Övrigt ingår vidare sedan tidigare allmänna administrationskostnader, kostnader för huvudkontor och andra centrala kostnader som enligt IAS 14 inte ska ingå i ett specifikt segment utan redovisas som koncerngemensamma. Därutöver ingår under Övrigt även koncernens joint venture Securitas Direct S.A. (Schweiz). Segmentens tillgångar och skulder ska också uteslutande omfatta de poster som har utnyttjats/uppkommit i den löpande verksamheten. Andra icke operativa balansposter, främst aktuell skatt, uppskjuten skatt och avsättningar för skatter, redovisas som Security Services North America och Loomis (tidigare Cash Handling Services) har inte berörts av den förändrade indelningen i segment. Ytterligare information om segmentens verksamhet framgår av not 9. De sekundära segmenten består av de geografiska områden där koncernen är verksam: Norden, Europa exklusive Norden och Nordamerika samt verksamheter utanför dessa regioner inkluderade i Övriga världen. Den geografiska uppdelningen avspeglar olika nivåer av marknadsutveckling i form av lönenivå, personalomsättning, tjänsteutbud, försäljningen för den geografiska uppdelningen anges baserat på lokaliseringen av försäljningsställena. Försäljningsställena motsvaras i allt väsentligt av kundernas geografiska belägenhet.
Statliga stöd (IAS 20)
Securitas är liksom andra arbetsgivare berättigade till en rad olika personalrelaterade statliga stöd. Dessa stöd kan avse utbildning, nyanställningar, minskning av arbetstid etc. Samtliga stöd redovisas i resultaträkningen som kostnadsreduktioner i samma period som motsvarande underliggande kostnad.
Skatter (IAS 12)
Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjuten skattefordran redovisas när det förväntas att tillräckliga skattepliktiga resultat uppstår mot vilka den uppskjutna skattefordran kan utnyttjas. Värdering av uppskjutna skattefordringar sker på balansdagen och eventuellt tidigare icke värderad uppskjuten skattefordran redovisas när det förväntas att den kan utnyttjas och motsvarande reduceras när det kan förväntas att den helt eller delvis inte kan utnyttjas mot framtida skattepliktigt resultat.
Aktuell skatt och uppskjuten skatt redovisas direkt mot eget kapital om den underliggande transaktionen eller händelsen redovisas direkt mot eget kapital i perioden eller tidigare period, om det avser justering av ingående balans av balanserade vinstmedel beroende på förändring av en redovisningsprincip eller om det avser valutadifferenser vid omräkning av balansräkningar för utländska dotterbolag som redovisas mot eget kapital.