Securitas årsredovisning 2007

Styrelsens arbete
Under 2007 hade styrelsen 9 möten, varav 2 var telefonmöten. Revisorerna deltog och presenterade revisionen vid styrelsemötet i februari 2007. Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:
 • Ny strategi för verksamheten
 • Delårsrapporter och årsredovisning
 • Presentation av divisionernas respektive affärsplaner och budgetar för 2008
 • Diskussioner kring tidplan för notering av Loomis samt kontinuerliga uppdateringar om dotterbolaget Loomis Cash Management Ltd
 • Investeringar och förvärv av verksamheter
 • Värderingsfrågor och bedömning av nedskrivningsbehov avseende goodwillposter
 • Finansieringsfrågor
 • Riktlinjer för ersättning och bonus samt andra personalfrågor
 • Rapportering från styrelsens kommittéer
 • Policies och instruktioner
 • Revision samt revisorsval 2008-2011
 • Årlig utvärdering av styrelsens arbete
Nedan redovisas närvaron för var och en av styrelseledamöterna under 2007
    Revisions- Ersättnings-
  Styrelse kommitté kommitté
Antal möten 2007 9 6 2
Styrelseledamöter      
Melker Schörling 9   2
Gustaf Douglas 8 6  
Alf Göransson1 7    
Thomas Berglund 2 1    
Annika Falkengren 7    
Carl Douglas 8    
Stuart E. Graham 6    
Berthold Lindqvist 6 5 2
Fredrik Palmstierna 9    
Sofia Schörling Högberg 8    
Marie Ehrling3 8 3  
Arbetstagarrepresentanter      
Susanne Bergman Israelsson 7    
Gunnar Larsson 9    
Björn Drewa 9    
1 Valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 17 april 2007.  
2Avgick som styrelseledamot vid årssstämman den 17 april 2007.  
3 Valdes till ledamot av revisionskommittén vi konstituerande styrelsemöte den 17 april 2007.
Revisionskommitté
Styrelsen har bildat en revisionskommitté, vars arbete regleras av en ”Instruktion för styrelsens revisionskommitté”. Revisionskommittén träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Kommittén är inriktad på revisionsfrågor och presentation av finansiell information liksom på övervakning av riskfrågor. Kommittén presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.
Styrelsen har valt Gustaf Douglas (ordförande), Berthold Lindqvist och Marie Ehrling till ledamöter av revisionskommittén för perioden till och med årsstämman 2008. Revisionskommittén sammanträdde 6 gånger under 2007.
Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:
 • Kontinuerliga uppdateringar om dotterbolaget Loomis Cash Management Ltd:s verksamhet och huvudsakliga exponering
 • Diskussioner och uppdateringar inom områdena; redovisning, finansiering, förvärv, risk, försäkringsstrategi, skatt och juridik
 • Finansiell rapportering under 2007
 • Interna kontrollaktiviteter
 • Revisionsrelaterade frågor inklusive arvode och riktlinjer för andra tjänster än revision.
Ersättningskommitté
Styrelsen har även bildat en ersättningskommitté som ska behandla alla frågor som rör löner, bonusersättningar, optioner och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Kommittén presenterar sina förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.
Styrelsen har valt Melker Schörling (ordförande) och Berthold Lindqvist till ledamöter av ersättningskommittén för perioden till och med årsstämman 2008. Kommittén hade 2 möten under 2007.
Riktlinjer för ersättning till företagsledningen
På årsstämman 2007 beslutades om riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare som framtagits med grund-principen att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Den totala ersättningen till koncernens ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för VD och koncern-chef och maximalt 35–100 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division).
Pensionsrätt för koncernens ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder och samtliga i koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga koncernens ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid om högst 6 månader gälla.
Ytterligare information avseende ersättning till styrelsen och ledningen återfinns i noterna och kommentarerna till koncernens finansiella rapporter för 2007. Se not 8 sidan 61.
Koncernledning
Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten i Securitaskoncernen i enlighet med den strategi och långsiktiga målsättning som fastställts av styrelsen för Securitas AB. Koncernledningen 2007 bestod av koncernchef och VD, samt tio ledande befattningshavare. För ytterligare uppgifter om koncernledningen hänvisas till sidorna 104–105.
Finansiell rapportering
Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom koncernpolicies, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden samt dokumenterade befogenheter vilket vidare beskrivs i intern kontroll rapporten. Styrelsen har också tillsatt en revisionskommitté med instruktion att granska och rekommendera alla finansiella rapporter som koncernledningen tillställer styrelsen. Den ekonomiska rapporteringen innefattande värderingsfrågor, bedömningar och eventuella förändringar i uppskattningar samt riktlinjer för redovisningsprinciper, behandlas kontinuerligt av revisionskommittén och presenteras för styrelsen. Revisionskommittén granskar även juridiska ärenden och tvister kvartalsvis. Samtliga delårsrapporter, inklusive bokslutskommunikéer, godkänns av styrelsen.
Bolagets revisorer avger årligen en rapport till styrelsen med uppgift om att de har reviderat bolaget samt resultatet av revisionen. Denna rapport ska presenteras muntligen av revisorerna vid det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén. Styrelseledamöterna ska vid detta möte ges tillfälle att ställa frågor till revisorerna. Det förväntas att revisorernas redogörelse bland annat ska kommentera huruvida bolaget är organiserat på ett sätt som gör det möjligt att övervaka, på tillförlitligt sätt, bokföringen, förvaltningen av tillgångar och bolagets ekonomiska förhållanden. Revisorerna utfärdar också en rapport över översiktlig granskning av halvårsbokslutet. Revisorerna deltar även i revisionskommitténs möten, vars innehåll återrapporteras till styrelsen.
Styrelsen och verkställande direktören har omedelbart före underskrift av årsredovisningen och halvårsrapport, försäkrat att dessa ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-faktorer som moderbolaget och koncernen står inför.
Revisorer
Den ordinarie bolagsstämman 2004 valde PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Göran Tidström som huvudansvarig revisor, för en period om fyra år.
Revisorernas arbete utförs efter en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionskommittén och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionskommittén samt presenterar sina slutsatser från revisionen för hela styrelsen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera styrelsen om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sitt arbete och slutsatser.
Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige, vilken är baserad på International Standards on Auditing (ISA). Revisorerna har på särskilt uppdrag av styrelsen översiktligt granskat delårsrapporten avseende perioden 1 januari till 30 juni 2007.
Göran Tidström har varit revisor i Securitas AB sedan 1999. Förutom uppdraget för Securitas har han under 2007 varit huvudansvarig revisor för TeliaSonera, Trelleborg, Volvo och Meda samt flera andra börsnoterade bolag.
Revisionsarvoden och ersättningar
Följande arvoden och ersättningar har erlagts till revisorer för revision och annan granskning i enlighet med gällande lagar, samt för råd och biträde i samband med genomförda granskningar. Arvoden har även erlagts för oberoende rådgivning. Huvuddelen av rådgivningen avser revisionsrelaterade konsultationer i redovisnings- och skattefrågor avseende omstruktureringar.
Revisorsarvoden och ersättning (PwC)1        
      Koncernen   Moderbolag
MSEK 2007 2006 2005 2007 2006 2005
Revisionsuppdrag 43,9 40,6 38,0 7,7 8,2 6,9
Andra uppdrag 32,0 54,6 44,6 3,1 12,7 3,0
1 Revisionsarvoden och ersättningar till PwC avser kvarvarande verksamheter (exklusive Systems
och Direct). Jämförelsetalen har justerats.        
Styrelsens arbete
Under 2007 hade styrelsen 9 möten, varav 2 var telefonmöten. Revisorerna deltog och presenterade revisionen vid styrelsemötet i februari 2007. Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:
 • Ny strategi för verksamheten
 • Delårsrapporter och årsredovisning
 • Presentation av divisionernas respektive affärsplaner och budgetar för 2008
 • Diskussioner kring tidplan för notering av Loomis samt kontinuerliga uppdateringar om dotterbolaget Loomis Cash Management Ltd
 • Investeringar och förvärv av verksamheter
 • Värderingsfrågor och bedömning av nedskrivningsbehov avseende goodwillposter
 • Finansieringsfrågor
 • Riktlinjer för ersättning och bonus samt andra personalfrågor
 • Rapportering från styrelsens kommittéer
 • Policies och instruktioner
 • Revision samt revisorsval 2008-2011
 • Årlig utvärdering av styrelsens arbete
 

Nedan redovisas närvaron för var och en av styrelseledamöterna under 2007
    Revisions- Ersättnings-
  Styrelse kommitté kommitté
Antal möten 2007 9 6 2
Styrelseledamöter      
Melker Schörling 9   2
Gustaf Douglas 8 6  
Alf Göransson1 7    
Thomas Berglund 2 1    
Annika Falkengren 7    
Carl Douglas 8    
Stuart E. Graham 6    
Berthold Lindqvist 6 5 2
Fredrik Palmstierna 9    
Sofia Schörling Högberg 8    
Marie Ehrling3 8 3  
Arbetstagarrepresentanter      
Susanne Bergman Israelsson 7    
Gunnar Larsson 9    
Björn Drewa 9    
1 Valdes till styrelseledamot vid årsstämman den 17 april 2007.  
2Avgick som styrelseledamot vid årssstämman den 17 april 2007.  
3 Valdes till ledamot av revisionskommittén vi konstituerande styrelsemöte den 17 april 2007.
 
Revisionskommitté
Styrelsen har bildat en revisionskommitté, vars arbete regleras av en ”Instruktion för styrelsens revisionskommitté”. Revisionskommittén träffar Securitas revisorer minst fyra gånger om året. Kommittén är inriktad på revisionsfrågor och presentation av finansiell information liksom på övervakning av riskfrågor. Kommittén presenterar sina slutsatser och förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.
 
Styrelsen har valt Gustaf Douglas (ordförande), Berthold Lindqvist och Marie Ehrling till ledamöter av revisionskommittén för perioden till och med årsstämman 2008. Revisionskommittén sammanträdde 6 gånger under 2007.
 
Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året innefattar bland annat:
 • Kontinuerliga uppdateringar om dotterbolaget Loomis Cash Management Ltd:s verksamhet och huvudsakliga exponering
 • Diskussioner och uppdateringar inom områdena; redovisning, finansiering, förvärv, risk, försäkringsstrategi, skatt och juridik
 • Finansiell rapportering under 2007
 • Interna kontrollaktiviteter
 • Revisionsrelaterade frågor inklusive arvode och riktlinjer för andra tjänster än revision.
 
Ersättningskommitté
Styrelsen har även bildat en ersättningskommitté som ska behandla alla frågor som rör löner, bonusersättningar, optioner och andra former av ersättningar till koncernledningen och även till andra ledningsnivåer om styrelsen så beslutar. Kommittén presenterar sina förslag till styrelsen inför styrelsens beslutsfattande.
 
Styrelsen har valt Melker Schörling (ordförande) och Berthold Lindqvist till ledamöter av ersättningskommittén för perioden till och med årsstämman 2008. Kommittén hade 2 möten under 2007.
 
Riktlinjer för ersättning till företagsledningen
På årsstämman 2007 beslutades om riktlinjer för ersättning till koncernens ledande befattningshavare som framtagits med grund-principen att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare. Den totala ersättningen till koncernens ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för VD och koncern-chef och maximalt 35–100 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division).
 
Pensionsrätt för koncernens ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder och samtliga i koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga koncernens ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid om högst 6 månader gälla.
 
Ytterligare information avseende ersättning till styrelsen och ledningen återfinns i noterna och kommentarerna till koncernens finansiella rapporter för 2007. Se not 8 sidan 61.

Sida 95

 
Koncernledning
Koncernledningen har det övergripande ansvaret för verksamheten i Securitaskoncernen i enlighet med den strategi och långsiktiga målsättning som fastställts av styrelsen för Securitas AB. Koncernledningen 2007 bestod av koncernchef och VD, samt tio ledande befattningshavare. För ytterligare uppgifter om koncernledningen hänvisas till sidorna 104–105.
 
Finansiell rapportering
Styrelsen säkerställer kvaliteten avseende den finansiella rapporteringen genom koncernpolicies, arbetsordningar, ramverk, tydliga strukturer med definierade ansvarsområden samt dokumenterade befogenheter vilket vidare beskrivs i intern kontroll rapporten. Styrelsen har också tillsatt en revisionskommitté med instruktion att granska och rekommendera alla finansiella rapporter som koncernledningen tillställer styrelsen. Den ekonomiska rapporteringen innefattande värderingsfrågor, bedömningar och eventuella förändringar i uppskattningar samt riktlinjer för redovisningsprinciper, behandlas kontinuerligt av revisionskommittén och presenteras för styrelsen. Revisionskommittén granskar även juridiska ärenden och tvister kvartalsvis. Samtliga delårsrapporter, inklusive bokslutskommunikéer, godkänns av styrelsen.
 
Bolagets revisorer avger årligen en rapport till styrelsen med uppgift om att de har reviderat bolaget samt resultatet av revisionen. Denna rapport ska presenteras muntligen av revisorerna vid det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén. Styrelseledamöterna ska vid detta möte ges tillfälle att ställa frågor till revisorerna. Det förväntas att revisorernas redogörelse bland annat ska kommentera huruvida bolaget är organiserat på ett sätt som gör det möjligt att övervaka, på tillförlitligt sätt, bokföringen, förvaltningen av tillgångar och bolagets ekonomiska förhållanden. Revisorerna utfärdar också en rapport över översiktlig granskning av halvårsbokslutet. Revisorerna deltar även i revisionskommitténs möten, vars innehåll återrapporteras till styrelsen.
 
Styrelsen och verkställande direktören har omedelbart före underskrift av årsredovisningen och halvårsrapport, försäkrat att dessa ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets-faktorer som moderbolaget och koncernen står inför.
 
Revisorer
Den ordinarie bolagsstämman 2004 valde PricewaterhouseCoopers AB till revisionsbyrå, med den auktoriserade revisorn Göran Tidström som huvudansvarig revisor, för en period om fyra år.
 
Revisorernas arbete utförs efter en revisionsplan som fastställs tillsammans med revisionskommittén och styrelsen. Revisorerna deltar vid samtliga möten i revisionskommittén samt presenterar sina slutsatser från revisionen för hela styrelsen vid styrelsemötet i februari. Dessutom ska revisorerna årligen informera styrelsen om utförda tjänster utöver revisionen, arvoden för sådana tjänster och andra omständigheter som kan påverka bedömningen av revisorernas oberoende. Revisorerna ska även delta vid årsstämman och där presentera sitt arbete och slutsatser.
 
Revisionen utförs i enlighet med aktiebolagslagen och god revisionssed i Sverige, vilken är baserad på International Standards on Auditing (ISA). Revisorerna har på särskilt uppdrag av styrelsen översiktligt granskat delårsrapporten avseende perioden 1 januari till 30 juni 2007.
 
Göran Tidström har varit revisor i Securitas AB sedan 1999. Förutom uppdraget för Securitas har han under 2007 varit huvudansvarig revisor för TeliaSonera, Trelleborg, Volvo och Meda samt flera andra börsnoterade bolag.
 
Revisionsarvoden och ersättningar
Följande arvoden och ersättningar har erlagts till revisorer för revision och annan granskning i enlighet med gällande lagar, samt för råd och biträde i samband med genomförda granskningar. Arvoden har även erlagts för oberoende rådgivning. Huvuddelen av rådgivningen avser revisionsrelaterade konsultationer i redovisnings- och skattefrågor avseende omstruktureringar.
 

Revisorsarvoden och ersättning (PwC)1        
      Koncernen   Moderbolag
MSEK 2007 2006 2005 2007 2006 2005
Revisionsuppdrag 43,9 40,6 38,0 7,7 8,2 6,9
Andra uppdrag 32,0 54,6 44,6 3,1 12,7 3,0
1 Revisionsarvoden och ersättningar till PwC avser kvarvarande verksamheter (exklusive Systems
och Direct). Jämförelsetalen har justerats.