Securitas årsredovisning 2007

nivå. Det definieras som rörelseresultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar, förändring av kundfordringar och förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital.
Det fria kassaflödet är rörelsens kassaflöde minus betalda finansiella poster och betald inkomstskatt. Om kassaflöden relaterade till förvärv och eget kapital dras ifrån det fria kassaflödet erhålls årets kassaflöde. När netto-skulder i utländsk valuta konsolideras uppstår vanligen en omräkningsdifferens som redovisas separat. Årets kassaflöde plus förändring av lån och omräkningsdifferenser ger förändringen av nettoskulden.
Balansräkningen
Securitas använder begreppen sysselsatt kapital och finansiering av sysselsatt kapital för att beskriva balansräkningen och den finansiella ställningen. Sysselsatt kapital utgörs av operativt sysselsatt kapital plus goodwill, förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och andelar i intressebolag. Det operativt sysselsatta kapitalet består av operativa anläggningstillgångar och rörelsekapital. Det följs löpande upp i den operativa verksamheten
för att undvika onödig kapitalbindning. Sysselsatt kapital finansieras av nettoskuld och eget kapital.
Securitas finansiella modell
För att skapa en enkel och tydlig rapportering internt för snabb och korrekt uppföljning, har Securitas sedan slutet av 1980-talet använt en modell som kallas Sex Fingrar. Under 2007 har modellen anpassats till den nya organisationen inom den europeiska bevakningsverksamheten och den fortgående specialiseringen och differentieringen inom koncernen.
Vår modell fokuserar på de nyckelfaktorer som påverkar resultatet, inte resultatet i sig. Nyckelfaktorerna har en tydlig koppling till den operativa verksamheten. De är grupperade i kategorier: volymrelaterade faktorer, effektivitetsrelaterade faktorer och faktorer som påverkar kapitalbindningen. För chefer ger de precision i beslut att snabbt vidta åtgärder för att förbättra resultatet. Modellen används också för att analysera bolag vid förvärv.
Modellen på sidan 27 visar nyckelfaktorerna och deras anpassade tillämpning i divisionerna samt kopplingen till koncernens nyckeltal.
Volymrelaterade faktorer
Att sälja och att bibehålla och öka intäkterna, bygger på att etablera långsiktiga kundrelationer. Tjänster inom bevakning och värdehantering köps ofta på års- eller flerårskontrakt. Därför handlar de tre första nyckelfaktorerna om utvecklingen av kundkontraktsportföljen: 1. Nyförsäljning (av kontrakt), 2. Nettoförändring (av kontraktsportföljen), och 3. Total försäljning
Specifikation av kontraktsportfölj (exempel)
     
    % förändring
  Värde av IB portfölj
Ingående balans 100  
+ Nystart 15  
+ Ökningar 5  
– Uppsägningar 12  
– Minskningar 4  
Nettoförändring 4 +4
Prisförändring 3 +3
Utgående balans 107 +7
Nettoförändring av kundkontraktsportföljen, det vill säga nyförsäljning plus försäljnings-ökningar i redan befintliga kontrakt minus upp-sagda kontrakt och försäljningsminskningar i redan befintliga kontrakt.
Securitas finansiella modell – samband mellan resultat, kassaflöde och balansräkning    
Resultat   Kassaflöde   Balansräkning
Total försäljning   Rörelseresultat före avskrivningar   Operativa anläggningstillgångar
Organisk försäljningstillväxt, % Investeringar i anläggningstillgångar   Kundfordringar
Produktionskostnader   Återföring av avskrivningar   Övrigt operativt sysselsatt kapital
Bruttoresultat   Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Operativt sysselsatt kapital
Bruttomarginal, %   Förändring av kundfordringar    
Kostnader för platskontor Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital  
Övriga försäljnings- och administrationskostnader Rörelsens kassaflöde    
Rörelseresultat före avskrivningar Betalda finansiella poster    
Rörelsemarginal, %   Betald inkomstskatt    
      Fritt kassaflöde    
         
Förvärv   Aktieägare   Amortering av nettoskuld
   
Bilden visar sambanden mellan resultaträkning, kassaflöde och balansräkning. För tydlighetens skull används olika färger.  
n Operativa poster n Nettoskuldrelaterade poster n Skatt och icke operativa poster n Poster relaterade till eget kapital
Prisförändringar mäts separat och läggs till nettoförändringen för att fastställa periodens utgående balans. Total försäljning, dit räknas utöver den kontraktsbaserade försäljningen även tillfälliga uppdrag.
Effektivitetsrelaterade faktorer
De effektivitetsrelaterade faktorerna ger chefer instrument att följa tjänsteproduktionens effektivitet och kostnadsutvecklingen. De fjärde och femte nyckelfaktorerna handlar om 4. Bruttomarginalen, som definieras som total försäljning minus direkta kostnader i förhållande till total försäljning, och 5. Indirekta kostnader som sätter fokus på organisationen. Hit räknas kostnader för administration, det vill säga kostnader för plats-, områdes- och region/landkontor.
Bruttoresultatet minus indirekta kostnader ger rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. När detta anges i procent av den totala försäljningen ger det koncernens rörelsemarginal som i Securitas finansiella modell således anges före förvärvsrelaterade poster.
Kapitalbindningsrelaterade faktorer
Securitas verksamhet är i huvudsak inte kapitalkrävande, även om det finns skillnader mellan divisionerna. Security Services har det lägsta kapitalbehovet och Loomis det högsta. Mest kapital binder kundfordringar, som är den sjätte nyckelfaktorn: 6. Antalet utstående kundfordringsdagar, betalningsvillkor och effektiva kravrutiner som är avgörande för hur mycket kapital som binds
nivå. Det definieras som rörelseresultat plus avskrivningar minus nettoinvesteringar, förändring av kundfordringar och förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital.
 
Det fria kassaflödet är rörelsens kassaflöde minus betalda finansiella poster och betald inkomstskatt. Om kassaflöden relaterade till förvärv och eget kapital dras ifrån det fria kassaflödet erhålls årets kassaflöde. När netto-skulder i utländsk valuta konsolideras uppstår vanligen en omräkningsdifferens som redovisas separat. Årets kassaflöde plus förändring av lån och omräkningsdifferenser ger förändringen av nettoskulden.
 
Balansräkningen
Securitas använder begreppen sysselsatt kapital och finansiering av sysselsatt kapital för att beskriva balansräkningen och den finansiella ställningen. Sysselsatt kapital utgörs av operativt sysselsatt kapital plus goodwill, förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och andelar i intressebolag. Det operativt sysselsatta kapitalet består av operativa anläggningstillgångar och rörelsekapital. Det följs löpande upp i den operativa verksamheten
 
för att undvika onödig kapitalbindning. Sysselsatt kapital finansieras av nettoskuld och eget kapital.
 
Securitas finansiella modell
För att skapa en enkel och tydlig rapportering internt för snabb och korrekt uppföljning, har Securitas sedan slutet av 1980-talet använt en modell som kallas Sex Fingrar. Under 2007 har modellen anpassats till den nya organisationen inom den europeiska bevakningsverksamheten och den fortgående specialiseringen och differentieringen inom koncernen.
 
Vår modell fokuserar på de nyckelfaktorer som påverkar resultatet, inte resultatet i sig. Nyckelfaktorerna har en tydlig koppling till den operativa verksamheten. De är grupperade i kategorier: volymrelaterade faktorer, effektivitetsrelaterade faktorer och faktorer som påverkar kapitalbindningen. För chefer ger de precision i beslut att snabbt vidta åtgärder för att förbättra resultatet. Modellen används också för att analysera bolag vid förvärv.
 
Modellen på sidan 27 visar nyckelfaktorerna och deras anpassade tillämpning i divisionerna samt kopplingen till koncernens nyckeltal.
 
Volymrelaterade faktorer
Att sälja och att bibehålla och öka intäkterna, bygger på att etablera långsiktiga kundrelationer. Tjänster inom bevakning och värdehantering köps ofta på års- eller flerårskontrakt. Därför handlar de tre första nyckelfaktorerna om utvecklingen av kundkontraktsportföljen: 1. Nyförsäljning (av kontrakt), 2. Nettoförändring (av kontraktsportföljen), och 3. Total försäljning
 

Specifikation av kontraktsportfölj (exempel)
     
    % förändring
  Värde av IB portfölj
Ingående balans 100  
+ Nystart 15  
+ Ökningar 5  
– Uppsägningar 12  
– Minskningar 4  
Nettoförändring 4 +4
Prisförändring 3 +3
Utgående balans 107 +7
Nettoförändring av kundkontraktsportföljen, det vill säga nyförsäljning plus försäljnings-ökningar i redan befintliga kontrakt minus upp-sagda kontrakt och försäljningsminskningar i redan befintliga kontrakt.
 

Securitas finansiella modell – samband mellan resultat, kassaflöde och balansräkning    
Resultat   Kassaflöde   Balansräkning
Total försäljning   Rörelseresultat före avskrivningar   Operativa anläggningstillgångar
Organisk försäljningstillväxt, % Investeringar i anläggningstillgångar   Kundfordringar
Produktionskostnader   Återföring av avskrivningar   Övrigt operativt sysselsatt kapital
Bruttoresultat   Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar Operativt sysselsatt kapital
Bruttomarginal, %   Förändring av kundfordringar    
Kostnader för platskontor Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital  
Övriga försäljnings- och administrationskostnader Rörelsens kassaflöde    
Rörelseresultat före avskrivningar Betalda finansiella poster    
Rörelsemarginal, %   Betald inkomstskatt    
      Fritt kassaflöde    
         
Förvärv   Aktieägare   Amortering av nettoskuld
   
Bilden visar sambanden mellan resultaträkning, kassaflöde och balansräkning. För tydlighetens skull används olika färger.  
n Operativa poster n Nettoskuldrelaterade poster n Skatt och icke operativa poster n Poster relaterade till eget kapital

Sida 27

 
Prisförändringar mäts separat och läggs till nettoförändringen för att fastställa periodens utgående balans. Total försäljning, dit räknas utöver den kontraktsbaserade försäljningen även tillfälliga uppdrag.
 
Effektivitetsrelaterade faktorer
De effektivitetsrelaterade faktorerna ger chefer instrument att följa tjänsteproduktionens effektivitet och kostnadsutvecklingen. De fjärde och femte nyckelfaktorerna handlar om 4. Bruttomarginalen, som definieras som total försäljning minus direkta kostnader i förhållande till total försäljning, och 5. Indirekta kostnader som sätter fokus på organisationen. Hit räknas kostnader för administration, det vill säga kostnader för plats-, områdes- och region/landkontor.
 
Bruttoresultatet minus indirekta kostnader ger rörelseresultat före avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. När detta anges i procent av den totala försäljningen ger det koncernens rörelsemarginal som i Securitas finansiella modell således anges före förvärvsrelaterade poster.
 
Kapitalbindningsrelaterade faktorer
Securitas verksamhet är i huvudsak inte kapitalkrävande, även om det finns skillnader mellan divisionerna. Security Services har det lägsta kapitalbehovet och Loomis det högsta. Mest kapital binder kundfordringar, som är den sjätte nyckelfaktorn: 6. Antalet utstående kundfordringsdagar, betalningsvillkor och effektiva kravrutiner som är avgörande för hur mycket kapital som binds