Securitas årsredovisning 2007

i kundfordringar. Dessa faktorer följs fortlöpande upp på alla nivåer i organisationen.
Ett mått på kapitalbindningen är operativt sysselsatt kapital i procent av total försäljning. Operativt sysselsatt kapital beräknas som rörelserelaterade icke räntebärande tillgångar minus rörelserelaterade icke ränte-bärande skulder.
Externa finansiella nyckeltal
För den externa kommunikationen har Securitas valt att renodla de finansiella nyckeltalen och fokusera på följande två mål:
1. Vinst per aktie, och
2. Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld.
Vinst per aktie
Vinst per aktie är årets resultat efter skatt efter avdrag för eventuell minoritetsandel i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Då samtliga utestående konvertibla förlagslån har återbetalats föreligger ingen potentiell utspädningseffekt.
Justerat för utredningskostnader avseende LCM och NCS, men inte för förlusterna i LCM-verksamheten, var vinsten per aktie 5,36 SEK, vilket Securitas anser vara den relevanta utgångspunkten för framtida resultatjämförelser. Målet är att den genomsnittliga årliga tillväxten i vinst per aktie ska uppgå till 10 procent.
Fritt kassaflöde i relation till nettoskuld
Koncernens fria kassaflöde är rörelsens kassaflöde med avdrag för betalda finansiella poster och betald inkomstskatt. Det fria kassaflödet ger en bild av hur mycket av kassaflödet som kan användas till utdelning till aktieägarna, till förvärv eller till att amortera nettoskuld. Det fria kassaflödet med avdrag för bland annat utdelning och förvärvsrelaterade poster ger nettoskuldsförändringen.
Målet är att det fria kassaflödet i relation till nettoskuld ska uppgå till minst 0,20, omvänt innebär detta att nettoskulden ska kunna amorteras på fem år.
      Tidigare            
      principer     IFRS      
      Securitas alla verksamheter Securitas exklusive Systems och Direct
MSEK   2003 2004 2005 2004 2005 2006 2007
RESULTAT                
n Total försäljning   58.850,3 59.686,6 66.013,6 53.404,1 58.200,6 60.523,0 62.907,6
varav förvärv   964,0 1.519,0 2.074,3 818,8 1.399,5 970,5 1.355,8
n Förvärvad försäljningstillväxt, %1   1 3 3 2 3 2 2
n Organisk försäljningstillväxt, %   –3 3 5 3 4 6 5
Rörelseresultat före avskrivningar   3.732,0 4.027,3 4.445,7 3.272,2 3.526,0 3.591,1 3.182,3
n Rörelsemarginal, %   6,3 6,7 6,7 6,1 6,1 5,9 5,1
Goodwillavskrivningar   –1.137,0
Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar   –99,6 –122,5 –85,4 –98,1 –93,3 –458,0
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader   –26,5 –35,1 –23,0 –1,1 –0,4 –39,0
Jämförelsestörande poster   –150,6 –150,6 –2.060,2 –718,1
Finansiella intäkter och kostnader exklusive omvärdering av finansiella instrument   –596,8 –516,6 –523,1 –500,6 –483,2 –519,8 –565,2
Omvärdering av finansiella instrument   36,2 36,2 –35,8 –6,7
Resultatandelar i intressebolag   11,8 11,8 1,2 2,2
n Resultat före skatt   1.998,2 3.384,6 3.662,4 2.663,2 2.841,0 882,8 1.397,5
Skatt   –754,1 –855,5 –948,7 –637,2 –683,0 –369,3 –871,5
Årets resultat   1.244,1 2.529,1 2.713,7 2.026,0 2.158,0 513,5 526,0
Minoritetens andel av årets resultat   –1,8 0,7 1,5 1,6 1,6
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental)   382.417 382.409 378.712 382.409 378.712 376.165 369.366
n Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning hänförligt till aktieägare i moderbolaget (SEK) 3,45 6,79 7,31 5,47 5,84 1,41 1,44
KASSAFLÖDE                
Rörelseresultat före avskrivningar   3.732,0 4.026,4 4.293,6 3.272,2 3.526,0 3.591,1 3.182,3
Investeringar i anläggningstillgångar   –1.718,6 –1.969,9 –2.220,4 –1.408,5 –1.496,0 –1.511,8 –1.574,8
Återföring av avskrivningar   1.564,1 1.613,0 1.948,6 1.270,3 1.509,7 1.477,9 1.448,0
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 2   –650,3 –39,5 50,6 –209,4 88,1 –492,1 519,1
Rörelsens kassaflöde   2.927,2 3.630,0 4.072,4 2.924,6 3.627,8 3.065,1 3.574,6
i % av rörelseresultatet före avskrivningar   78 90 95 89 103 85 112
Betalda finansiella intäkter och kostnader   –615,0 –518,4 –485,2 –502,2 –445,3 –516,1 –505,5
Betald inkomstskatt   –510,9 –581,5 –926,1 –428,3 –796,9 –769,0 –656,7
n Fritt kassaflöde   1.801,3 2.530,1 2.661,1 1.994,1 2.385,6 1.780,0 2.412,4
i % av justerat resultat   73 93 94 96 105 75 115
Förvärv av dotterbolag inklusive utbetalningar från omstruktureringsreserver   –1.307,8 –2.362,3 –1.213,2 –686,0 –862,5 –361,2 –901,8
Kassaflöde från jämförelsestörande poster   19,5 –129,3 –564,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1.572,3 –1.495,3 –1.192,6 –2.040,1 –3.313,5 –1.106,3 1.745,9
Årets kassaflöde, kvarvarande verksamheter   2.065,8 –1.327,5 255,3 –732,0 –1.770,9 183,2 2.692,5
Årets kassaflöde, avvecklade verksamheter   –595,5 2.026,2 –1.251,0
Årets kassaflöde, alla verksamheter   2.065,8 –1.327,5 255,3 –1.327,5 255,3 –1.067,8 2.692,5
Räntebärande nettoskuld vid årets början justerad för ny redovisningsprincip   –9.886,8 –10.686,8 –10.636,9 –10.686,8 –10.636,9 –11.944,8 –9.734,6
Förändring av lån   –2.095,5 765,2 97,4 765,2 97,4 966,6 –2.877,6
Omvärdering av finansiella instrument   51,8 51,8 –16,2 –35,2
Omräkningsdifferenser på räntebärande nettoskuld   834,0 616,0 –1.712,4 616,0 –1.712,4 695,2 76,9
Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter   1.632,4
Räntebärande nettoskuld vid årets slut   –9.082,5 –10.633,1 –11.944,8 –10.633,1 –11.944,8 –9.734,6 –9.878,0
SySSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING                
Anläggningstillgångar exklusive förvärvsrelaterade poster   8.047,6 7.971,5 8.390,4 7.971,5 8.390,4 7.383,5 6.898,8
Kundfordringar   6.736,0 8.828,0 10.362,5 8.828,0 10.362,5 8.855,6 9.889,4
Övrigt operativt sysselsatt kapital   –9.262,2 –10.135,4 –10.844,7 –10.135,4 –10.844,7 –11.569,9 –12.617,2
Operativt sysselsatt kapital, alla verksamheter   5.521,4 6.664,1 7.908,2 6.664,1 7.908,2 4.669,2 4.171,0
n i % av total försäljning   9 11 12 10 10 8 7
Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter   5.521,4 6.664,1 7.908,2 5.265,4 5.923,7 4.669,2 4.171,0
Operativt sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter   1.398,7 1.984,5
Goodwill, alla verksamheter   14.777,8 15.301,9 17.792,4 15.301,9 17.792,4 14.031,6 13.793,5
Varav goodwill, kvarvarande verksamheter   14.777,8 15.301,9 17.792,4 13.352,5 15.317,6 14.031,6 13.793,5
Varav goodwill, avvecklade verksamheter   1.949,4 2.474,8
Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, alla verksamheter   433,2 638,5 433,2 638,5 464,2 624,0
Varav förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, kvarvarande verksamheter   433,2 638,5 212,3 359,3 464,2 624,0
Varav förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, avvecklade verksamheter   220,9 279,2
Andelar i intressebolag, alla verksamheter   178,6 178,6 172,7 103,5
Varav andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter   178,6 178,6 172,7 103,5
Varav andelar i intressebolag, avvecklade verksamheter  
Sysselsatt kapital, alla verksamheter   20.299,2 22.399,2 26.517,7 22.399,2 26.517,7 19.337,7 18.692,0
n Avkastning på sysselsatt kapital, %   18 18 16 17 16 8 13
Varav sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter   20.299,2 22.399,2 26.517,7 18.830,2 21.779,2 19.337,7 18.692,0
Varav sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter   3.569,0 4.738,5
Nettoskuld   9.082,5 10.633,1 11.944,8 10.633,1 11.944,8 9.734,6 9.878,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr   0,81 0,90 0,80 0,90 0,82 1,01 1,12
Räntetäckningsgrad, ggr   5,3 6,5 6,0 5,5 5,5 4,4 3,9
n Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld   0,20 0,24 0,22 0,19 0,20 0,18 0,24
Minoritetsintressen   15,6 16,6 1,5 16,6 1,5 0,4 1,9
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   11.201,1 11.749,5 14.571,4 11.749,5 14.571,4 9.602,7 8.812,1
Avkastning på eget kapital, %   9 17 17 14 14 6 5
Soliditet, %   30 30 32 30 31 27 22
Finansiering av sysselsatt kapital   20.299,2 22.399,2 26.517,7 22.399,2 26.517,7 19.337,7 18.692,0
1 Förvärvad försäljningstillväxt beräknas som årets förvärv i procent av föregående års totala försäljning. 2 Inklusive förändring av kundfordringar.        
För definitioner och beräkning av nyckeltal hänvisas till not 3, sidan 56.                
 • Koncernens nyckeltal.
 •                
  i kundfordringar. Dessa faktorer följs fortlöpande upp på alla nivåer i organisationen.
   
  Ett mått på kapitalbindningen är operativt sysselsatt kapital i procent av total försäljning. Operativt sysselsatt kapital beräknas som rörelserelaterade icke räntebärande tillgångar minus rörelserelaterade icke ränte-bärande skulder.
   
  Externa finansiella nyckeltal
  För den externa kommunikationen har Securitas valt att renodla de finansiella nyckeltalen och fokusera på följande två mål:
  1. Vinst per aktie, och
  2. Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld.
   
  Vinst per aktie
  Vinst per aktie är årets resultat efter skatt efter avdrag för eventuell minoritetsandel i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier. Då samtliga utestående konvertibla förlagslån har återbetalats föreligger ingen potentiell utspädningseffekt.
   
  Justerat för utredningskostnader avseende LCM och NCS, men inte för förlusterna i LCM-verksamheten, var vinsten per aktie 5,36 SEK, vilket Securitas anser vara den relevanta utgångspunkten för framtida resultatjämförelser. Målet är att den genomsnittliga årliga tillväxten i vinst per aktie ska uppgå till 10 procent.
   
  Fritt kassaflöde i relation till nettoskuld
  Koncernens fria kassaflöde är rörelsens kassaflöde med avdrag för betalda finansiella poster och betald inkomstskatt. Det fria kassaflödet ger en bild av hur mycket av kassaflödet som kan användas till utdelning till aktieägarna, till förvärv eller till att amortera nettoskuld. Det fria kassaflödet med avdrag för bland annat utdelning och förvärvsrelaterade poster ger nettoskuldsförändringen.
   
  Målet är att det fria kassaflödet i relation till nettoskuld ska uppgå till minst 0,20, omvänt innebär detta att nettoskulden ska kunna amorteras på fem år.
   
   

  Sida 29

   

        Tidigare            
        principer     IFRS      
        Securitas alla verksamheter Securitas exklusive Systems och Direct
  MSEK   2003 2004 2005 2004 2005 2006 2007
  RESULTAT                
  n Total försäljning   58.850,3 59.686,6 66.013,6 53.404,1 58.200,6 60.523,0 62.907,6
  varav förvärv   964,0 1.519,0 2.074,3 818,8 1.399,5 970,5 1.355,8
  n Förvärvad försäljningstillväxt, %1   1 3 3 2 3 2 2
  n Organisk försäljningstillväxt, %   –3 3 5 3 4 6 5
  Rörelseresultat före avskrivningar   3.732,0 4.027,3 4.445,7 3.272,2 3.526,0 3.591,1 3.182,3
  n Rörelsemarginal, %   6,3 6,7 6,7 6,1 6,1 5,9 5,1
  Goodwillavskrivningar   –1.137,0
  Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar   –99,6 –122,5 –85,4 –98,1 –93,3 –458,0
  Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader   –26,5 –35,1 –23,0 –1,1 –0,4 –39,0
  Jämförelsestörande poster   –150,6 –150,6 –2.060,2 –718,1
  Finansiella intäkter och kostnader exklusive omvärdering av finansiella instrument   –596,8 –516,6 –523,1 –500,6 –483,2 –519,8 –565,2
  Omvärdering av finansiella instrument   36,2 36,2 –35,8 –6,7
  Resultatandelar i intressebolag   11,8 11,8 1,2 2,2
  n Resultat före skatt   1.998,2 3.384,6 3.662,4 2.663,2 2.841,0 882,8 1.397,5
  Skatt   –754,1 –855,5 –948,7 –637,2 –683,0 –369,3 –871,5
  Årets resultat   1.244,1 2.529,1 2.713,7 2.026,0 2.158,0 513,5 526,0
  Minoritetens andel av årets resultat   –1,8 0,7 1,5 1,6 1,6
  Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (tusental)   382.417 382.409 378.712 382.409 378.712 376.165 369.366
  n Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning hänförligt till aktieägare i moderbolaget (SEK) 3,45 6,79 7,31 5,47 5,84 1,41 1,44
  KASSAFLÖDE                
  Rörelseresultat före avskrivningar   3.732,0 4.026,4 4.293,6 3.272,2 3.526,0 3.591,1 3.182,3
  Investeringar i anläggningstillgångar   –1.718,6 –1.969,9 –2.220,4 –1.408,5 –1.496,0 –1.511,8 –1.574,8
  Återföring av avskrivningar   1.564,1 1.613,0 1.948,6 1.270,3 1.509,7 1.477,9 1.448,0
  Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital 2   –650,3 –39,5 50,6 –209,4 88,1 –492,1 519,1
  Rörelsens kassaflöde   2.927,2 3.630,0 4.072,4 2.924,6 3.627,8 3.065,1 3.574,6
  i % av rörelseresultatet före avskrivningar   78 90 95 89 103 85 112
  Betalda finansiella intäkter och kostnader   –615,0 –518,4 –485,2 –502,2 –445,3 –516,1 –505,5
  Betald inkomstskatt   –510,9 –581,5 –926,1 –428,3 –796,9 –769,0 –656,7
  n Fritt kassaflöde   1.801,3 2.530,1 2.661,1 1.994,1 2.385,6 1.780,0 2.412,4
  i % av justerat resultat   73 93 94 96 105 75 115
  Förvärv av dotterbolag inklusive utbetalningar från omstruktureringsreserver   –1.307,8 –2.362,3 –1.213,2 –686,0 –862,5 –361,2 –901,8
  Kassaflöde från jämförelsestörande poster   19,5 –129,3 –564,0
  Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1.572,3 –1.495,3 –1.192,6 –2.040,1 –3.313,5 –1.106,3 1.745,9
  Årets kassaflöde, kvarvarande verksamheter   2.065,8 –1.327,5 255,3 –732,0 –1.770,9 183,2 2.692,5
  Årets kassaflöde, avvecklade verksamheter   –595,5 2.026,2 –1.251,0
  Årets kassaflöde, alla verksamheter   2.065,8 –1.327,5 255,3 –1.327,5 255,3 –1.067,8 2.692,5
  Räntebärande nettoskuld vid årets början justerad för ny redovisningsprincip   –9.886,8 –10.686,8 –10.636,9 –10.686,8 –10.636,9 –11.944,8 –9.734,6
  Förändring av lån   –2.095,5 765,2 97,4 765,2 97,4 966,6 –2.877,6
  Omvärdering av finansiella instrument   51,8 51,8 –16,2 –35,2
  Omräkningsdifferenser på räntebärande nettoskuld   834,0 616,0 –1.712,4 616,0 –1.712,4 695,2 76,9
  Effekt från utdelning av avvecklade verksamheter   1.632,4
  Räntebärande nettoskuld vid årets slut   –9.082,5 –10.633,1 –11.944,8 –10.633,1 –11.944,8 –9.734,6 –9.878,0
  SySSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING                
  Anläggningstillgångar exklusive förvärvsrelaterade poster   8.047,6 7.971,5 8.390,4 7.971,5 8.390,4 7.383,5 6.898,8
  Kundfordringar   6.736,0 8.828,0 10.362,5 8.828,0 10.362,5 8.855,6 9.889,4
  Övrigt operativt sysselsatt kapital   –9.262,2 –10.135,4 –10.844,7 –10.135,4 –10.844,7 –11.569,9 –12.617,2
  Operativt sysselsatt kapital, alla verksamheter   5.521,4 6.664,1 7.908,2 6.664,1 7.908,2 4.669,2 4.171,0
  n i % av total försäljning   9 11 12 10 10 8 7
  Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter   5.521,4 6.664,1 7.908,2 5.265,4 5.923,7 4.669,2 4.171,0
  Operativt sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter   1.398,7 1.984,5
  Goodwill, alla verksamheter   14.777,8 15.301,9 17.792,4 15.301,9 17.792,4 14.031,6 13.793,5
  Varav goodwill, kvarvarande verksamheter   14.777,8 15.301,9 17.792,4 13.352,5 15.317,6 14.031,6 13.793,5
  Varav goodwill, avvecklade verksamheter   1.949,4 2.474,8
  Förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, alla verksamheter   433,2 638,5 433,2 638,5 464,2 624,0
  Varav förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, kvarvarande verksamheter   433,2 638,5 212,3 359,3 464,2 624,0
  Varav förvärvsrelaterade immateriella anläggningstillgångar, avvecklade verksamheter   220,9 279,2
  Andelar i intressebolag, alla verksamheter   178,6 178,6 172,7 103,5
  Varav andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter   178,6 178,6 172,7 103,5
  Varav andelar i intressebolag, avvecklade verksamheter  
  Sysselsatt kapital, alla verksamheter   20.299,2 22.399,2 26.517,7 22.399,2 26.517,7 19.337,7 18.692,0
  n Avkastning på sysselsatt kapital, %   18 18 16 17 16 8 13
  Varav sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter   20.299,2 22.399,2 26.517,7 18.830,2 21.779,2 19.337,7 18.692,0
  Varav sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter   3.569,0 4.738,5
  Nettoskuld   9.082,5 10.633,1 11.944,8 10.633,1 11.944,8 9.734,6 9.878,0
  Nettoskuldsättningsgrad, ggr   0,81 0,90 0,80 0,90 0,82 1,01 1,12
  Räntetäckningsgrad, ggr   5,3 6,5 6,0 5,5 5,5 4,4 3,9
  n Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld   0,20 0,24 0,22 0,19 0,20 0,18 0,24
  Minoritetsintressen   15,6 16,6 1,5 16,6 1,5 0,4 1,9
  Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare   11.201,1 11.749,5 14.571,4 11.749,5 14.571,4 9.602,7 8.812,1
  Avkastning på eget kapital, %   9 17 17 14 14 6 5
  Soliditet, %   30 30 32 30 31 27 22
  Finansiering av sysselsatt kapital   20.299,2 22.399,2 26.517,7 22.399,2 26.517,7 19.337,7 18.692,0
  1 Förvärvad försäljningstillväxt beräknas som årets förvärv i procent av föregående års totala försäljning. 2 Inklusive förändring av kundfordringar.        
  För definitioner och beräkning av nyckeltal hänvisas till not 3, sidan 56.                
 • Koncernens nyckeltal.
 •