Securitas årsredovisning 2007

Miljöpåverkan
Koncernen och moderbolaget bedriver inte någon tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
Information om Securitas aktie
Information om Securitas aktie vad avser antalet aktier av serie A och serie B, skillnader mellan aktier av serie A och serie B samt information avseende större aktieägare finns i not 29. Ytterligare information avseende Securitas aktier finns också på sidorna 20 och 21 i den tryckta versionen av årsredovisningen under avsnittet Aktien, aktieägare och utdelning.
Det finns inga bemyndiganden av Bolagsstämman till styrelsen att emittera nya aktier eller att återköpa egna aktier.

Ett aktieägaravtal som bland annat innehåller en överenskommelse om förköpsrätt vid någondera parts avyttring av A-aktier finns mellan Gustaf Douglas, Melker Schörling och dem närstående bolag. Styrelsen för Securitas AB känner därutöver inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i Securitas AB.
Koncernens utveckling
Koncernens fokus under 2008 bli att dels implementera den strategi som fastställts under 2007 och dels att börsnotera Loomis i slutet av 2008. Strategins huvudsakliga innehåll är en ökad grad av specialisering och segmentering, vilket kommer att leda till en mer kundorienterad organisationsstruktur i Securitas och därmed en plattform för att kunna öka värdeskapandet för koncernens kunder. Vidare sker en ökad satsning på försäljningsresurser inom Mobile and Monitoring i syfte att ytterligare öka tillväxten i detta affärsområde. Securitas avser också att stegvis öka sin internationella närvaro genom företagsförvärv eller etableringar i första hand i Latinamerika och i Asien.
Moderbolagets verksamhet
Koncernens moderbolag, Securitas AB, bedriver ingen operativ verksamhet. Securitas AB består endast av koncernledning och stödfunktioner.

Moderbolagets intäkter uppgick till 378 MSEK (469) och avser främst administrationsbidrag och övriga intäkter från dotterbolag.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 612 MSEK (2.868).
I resultat efter finansiella poster ingår resultat från försäljning av aktier i dotterbolag med 15 MSEK (–), utdelningar från dotterbolag med 2.434 MSEK (5.338), ränteintäkter om 1.208 MSEK (1.154), räntekostnader om –2.160 MSEK (–1.692) samt övriga finansiella intäkter och kostnader, netto om –972 MSEK (–1.726). I övriga finansiella intäkter och kostnader, netto ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med –639 MSEK (–1.539). Nedskrivning har skett i samband med att moderbolaget erhållit utdelning från dotterbolaget och som ett resultat av den nedskrivning av goodwill som skett avseende verksamheterna inom Services och Mobile i Nederländerna. Föregående års nedskrivning var hänförligt till koncernintern omstrukturering i samband med utdelningen av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Årets resultat uppgick till 588 MSEK (2.877).

Årets kassaflöde uppgick till 2.374 MSEK (–945).
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgår till 51.264 MSEK (53.032) och avser främst aktier i dotterbolag om 51.050 MSEK (51.581). Omsättningstillgångarna uppgår till 19.453 MSEK (13.979), varav likvida medel uppgick till 3.187 MSEK (813).
Eget kapital uppgick till 24.483 MSEK (24.954).

Moderbolagets skulder uppgick till 46.234 MSEK (42.057), och utgörs främst av räntebärande skulder.

I övrigt hänvisas till moderbolagets finansiella rapporter med därtill hörande noter och kommentarer.
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Securitas 2008
Styrelsen i Securitas AB (publ) föreslår att årsstämman den 17 april 2008 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.
Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt 35–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen.
Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall för samtliga enheter under 2008 beräknas kunna kosta bolaget maximalt 43 Mkr.
Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder, och samtliga i koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.
Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.
Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid om högst 6 månader gälla.
Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
Ytterligare information avseende ersättningar till ledande befattningshavare och de av årsstämman 17 april 2007, beslutade riktlinjerna finns i not 8.
Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande på årsstämman den 17 april 2008.
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:  
  SEK
Säkringsreserv 4.870.363
Omräkningsreserv 266.566.503
Balanserat resultat 15.895.922.492
Årets resultat 588.401.473
Summa 16.755.760.831
Styrelsen föreslår, att i utdelning till aktieägarna lämnas:  
  SEK
3,10 SEK per aktie 1.131.682.581
Att i ny räkning överföres 15.624.078.250
Summa 16.755.760.831
Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan, får styrelsen härmed avge följande yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december, 2007 uppgår 16.167.359.358 kronor.

Årets resultat uppgår till 588.401.473 kronor varav ingår resultat av värdering finansiella instrument enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen med –2.982.709 kronor.
Bolagets egna kapital hade per den 31 december 2007 varit 624.845 kronor lägre om finansiella instrument, som värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip.

Till årsstämmans förfogande står därmed 16.755.760.831 kronor i disponibla vinstmedel.

Förutsatt att årsstämman 2008 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 15.624.078.250 kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstdelning.
Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen även tagit hänsyn till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning.
Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter.
Miljöpåverkan
Koncernen och moderbolaget bedriver inte någon tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.
 
Information om Securitas aktie
Information om Securitas aktie vad avser antalet aktier av serie A och serie B, skillnader mellan aktier av serie A och serie B samt information avseende större aktieägare finns i not 29. Ytterligare information avseende Securitas aktier finns också på sidorna 20 och 21 i den tryckta versionen av årsredovisningen under avsnittet Aktien, aktieägare och utdelning.
 
Det finns inga bemyndiganden av Bolagsstämman till styrelsen att emittera nya aktier eller att återköpa egna aktier.

Ett aktieägaravtal som bland annat innehåller en överenskommelse om förköpsrätt vid någondera parts avyttring av A-aktier finns mellan Gustaf Douglas, Melker Schörling och dem närstående bolag. Styrelsen för Securitas AB känner därutöver inte till några aktieägaravtal eller andra överenskommelser mellan aktieägare i Securitas AB.
 
Koncernens utveckling
Koncernens fokus under 2008 bli att dels implementera den strategi som fastställts under 2007 och dels att börsnotera Loomis i slutet av 2008. Strategins huvudsakliga innehåll är en ökad grad av specialisering och segmentering, vilket kommer att leda till en mer kundorienterad organisationsstruktur i Securitas och därmed en plattform för att kunna öka värdeskapandet för koncernens kunder. Vidare sker en ökad satsning på försäljningsresurser inom Mobile and Monitoring i syfte att ytterligare öka tillväxten i detta affärsområde. Securitas avser också att stegvis öka sin internationella närvaro genom företagsförvärv eller etableringar i första hand i Latinamerika och i Asien.
 
Moderbolagets verksamhet
Koncernens moderbolag, Securitas AB, bedriver ingen operativ verksamhet. Securitas AB består endast av koncernledning och stödfunktioner.

Moderbolagets intäkter uppgick till 378 MSEK (469) och avser främst administrationsbidrag och övriga intäkter från dotterbolag.

Resultat efter finansiella poster uppgick till 612 MSEK (2.868).
 
I resultat efter finansiella poster ingår resultat från försäljning av aktier i dotterbolag med 15 MSEK (–), utdelningar från dotterbolag med 2.434 MSEK (5.338), ränteintäkter om 1.208 MSEK (1.154), räntekostnader om –2.160 MSEK (–1.692) samt övriga finansiella intäkter och kostnader, netto om –972 MSEK (–1.726). I övriga finansiella intäkter och kostnader, netto ingår nedskrivning av aktier i dotterbolag med –639 MSEK (–1.539). Nedskrivning har skett i samband med att moderbolaget erhållit utdelning från dotterbolaget och som ett resultat av den nedskrivning av goodwill som skett avseende verksamheterna inom Services och Mobile i Nederländerna. Föregående års nedskrivning var hänförligt till koncernintern omstrukturering i samband med utdelningen av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. Årets resultat uppgick till 588 MSEK (2.877).

Årets kassaflöde uppgick till 2.374 MSEK (–945).
 
Moderbolagets anläggningstillgångar uppgår till 51.264 MSEK (53.032) och avser främst aktier i dotterbolag om 51.050 MSEK (51.581). Omsättningstillgångarna uppgår till 19.453 MSEK (13.979), varav likvida medel uppgick till 3.187 MSEK (813).
 
Eget kapital uppgick till 24.483 MSEK (24.954).

Moderbolagets skulder uppgick till 46.234 MSEK (42.057), och utgörs främst av räntebärande skulder.

I övrigt hänvisas till moderbolagets finansiella rapporter med därtill hörande noter och kommentarer.
 
Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Securitas 2008
Styrelsen i Securitas AB (publ) föreslår att årsstämman den 17 april 2008 beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande.
 
Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare.
 
Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Utöver fast årslön ska koncernledningen även kunna erhålla rörlig lön, vilken ska baseras på utfallet i förhållande till resultatmål och tillväxtmål inom det individuella ansvarsområdet (koncern eller division) och sammanfalla med aktieägarnas intressen. Rörlig lön ska motsvara maximalt 50 procent av den fasta årslönen för VD och maximalt 35–200 procent av den fasta årslönen för övriga personer i koncernledningen.
 
Bolagets åtaganden avseende rörlig lön kan vid fullt utfall för samtliga enheter under 2008 beräknas kunna kosta bolaget maximalt 43 Mkr.
 
Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 65 års ålder, och samtliga i koncernledningen ska omfattas av avgiftsbestämda pensionsplaner för vilka försäkringspremier avsätts från personens totala ersättning och betalas av bolaget under anställningen. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.
 
Övriga förmåner, t ex tjänstebil, extra sjukförsäkring eller företagshälsovård, ska kunna utgå i den utsträckning detta bedöms vara marknadsmässigt för ledande befattningshavare i motsvarande positioner på den arbetsmarknad där befattningshavaren är verksam.
 
Vid uppsägning från bolagets sida ska uppsägningstiden för samtliga ledande befattningshavare vara högst 12 månader med rätt till avgångsvederlag efter uppsägningstidens slut motsvarande högst 100 procent av den fasta lönen i maximalt 12 månader. För egna uppsägningar ska en uppsägningstid om högst 6 månader gälla.

Sida 37

 
Dessa riktlinjer ska omfatta de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna gäller för avtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
 
Ytterligare information avseende ersättningar till ledande befattningshavare och de av årsstämman 17 april 2007, beslutade riktlinjerna finns i not 8.
 
Förslag till vinstdisposition
Moderbolagets och koncernens resultaträkningar och balansräkningar är föremål för fastställande på årsstämman den 17 april 2008.
 

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget:  
  SEK
Säkringsreserv 4.870.363
Omräkningsreserv 266.566.503
Balanserat resultat 15.895.922.492
Årets resultat 588.401.473
Summa 16.755.760.831
 

Styrelsen föreslår, att i utdelning till aktieägarna lämnas:  
  SEK
3,10 SEK per aktie 1.131.682.581
Att i ny räkning överföres 15.624.078.250
Summa 16.755.760.831
 
Styrelsens yttrande över föreslagen utdelning
Med anledning av styrelsens förslag om vinstutdelning ovan, får styrelsen härmed avge följande yttranden enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen.

Bolagets disponibla vinstmedel per 31 december, 2007 uppgår 16.167.359.358 kronor.

Årets resultat uppgår till 588.401.473 kronor varav ingår resultat av värdering finansiella instrument enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen med –2.982.709 kronor.
 
Bolagets egna kapital hade per den 31 december 2007 varit 624.845 kronor lägre om finansiella instrument, som värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a § årsredovisningslagen, istället värderats enligt lägsta värdets princip.

Till årsstämmans förfogande står därmed 16.755.760.831 kronor i disponibla vinstmedel.

Förutsatt att årsstämman 2008 beslutar i enlighet med styrelsens förslag om vinstdisposition, kommer 15.624.078.250 kronor att balanseras i ny räkning. Full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstdelning.
 
Styrelsen har beaktat bolagets och koncernens konsolideringsbehov och likviditet genom en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och bolagets och koncernens möjligheter att på sikt infria sina åtaganden. Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets förmåga att göra de investeringar som bedömts erforderliga. Bolagets ekonomiska ställning ger inte upphov till annan bedömning än att bolaget kan fortsätta sin verksamhet samt att bolaget förväntas fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt. Utöver bedömningen av bolagets konsolideringsbehov och likviditet har styrelsen även tagit hänsyn till alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets ekonomiska ställning.
 
Med hänvisning till ovanstående bedömer styrelsen att utdelningen är försvarlig med hänvisning till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets och koncernens egna kapital samt bolagets och koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Beträffande bolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt bokslutskommentarer och noter.