Securitas årsredovisning 2007

Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i Kanada, USA och Mexiko. Divisionen består av 17 affärsenheter, en organisation för nationella och globala kunder, tio geografiska regioner och tre specialiserade regioner (fordonsindustrin, den offentliga sektorn och energisektorn) i USA, samt Kanada, Mexiko och Pinkerton Consulting & Investigations (C&I). Totalt omfattar verksamheten 97 geografiska områden, drygt 600 platskontor och mer än 100.000 anställda.
Finansiell information
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent jämfört med 5 procent föregående år. Rörelsemarginalen var 5,2 procent (5,0). Det finns flera förklaringar till denna förbättring, där den främsta är företagets fokus på lönsamhet vilket också stöds av incitamentssystem. Andra bidragande faktorer är en stark organisk försäljningstillväxt, högt bibehållande av kundkontrakt och förbättrad intern effektivitet. Rörelsemarginalen gynnas även av högre bruttomarginal för den amerikanska bevakningsverksamheten, medan utvecklingen i Kanada och C&I är fortsatt svag. En svagare US-dollar påverkar rörelseresultatet negativt i svenska kronor. Den reella förändringen var 8 procent för helåret.
Bibehållandet av kundkontrakt var fortsatt över 90 procent. Personal-omsättningen ökade något till 71 procent (70) jämfört med föregående år, beroende på den fortsatta förbättringen av arbetsmarknaden i USA.
Under 2007 introducerades nya mervärdestjänster med tekniska inslag. Dessa ska skapa snabbare tillväxt och ytterligare marginalförbättring. Pilotprogram och partnersamarbeten för dessa tjänster har etablerats och de kommer att introduceras successivt under de kommande två åren.
Tjänsteutbud
Tjänsteutbudet sträcker sig från säkerhetsrådgivning, mobila tjänster, specialiserad bevakning, receptionisttjänster, övervakningstjänster, utryckningstjänster och evenemangssäkerhet till kompletta säkerhetslösningar. Kundbasen innefattar en rad branscher och sektorer inklusive bank och finans, produktion, utbildning, högteknologi, hälso- och sjukvård, bostadsområden, samhällsservice och energi, underhållning samt detaljhandel. I vissa delar av USA har Securitas en högre närvaro inom vissa kundsegment, till exempel hamnar och bevakade bostadsområden, skyskrapor och den petrokemiska industrin. Därutöver har det team som ansvarar för nationella kunder kvalificerad specialistkompetens inom kundsegment som högteknologi och telekom.
Securitas helägda dotterbolag Pinkerton Consulting & Investigations erbjuder konsulttjänster inom säkerhet och utredningstjänster, såsom bedrägeriutredningar, due diligence, datarekonstruktion samt skydd av immateriell egendom och varumärken. Verksamheten, som bedrivs från 32 platskontor runt om i världen, betjänar bland annat kunder inom läkemedels-, elektronik-, konsumentvaru- och finanssektorerna. Multinationella kontrakt har stor betydelse i processen för att öka den långsiktiga och reguljära verksamheten. C&I planerar därför att öka sin globala räckvidd.
Marknad
Den nordamerikanska marknaden för kontrakterad säkerhet har varit förhållandevis stabil under de tre senaste åren och uppgår för närvarande till 55 procent, jämfört med 45 procent för säkerhetstjänster i egen regi. I Kanada och Mexiko är marknaden till största delen kontrakterad – nästan 80 procent i Kanada och nära 90 procent i Mexiko. Securitas marknadsandel ligger kvar på en stabil nivå, 18 procent i USA och 12 procent i Kanada. De största konkurrenterna i USA är Allied Barton och G4S genom Wackenhut Corp. De sju största aktörerna på den amerikanska säkerhetsmarknaden har tillsammans en marknadsandel om 56 procent. Den amerikanska säkerhetsmarknaden i övrigt är mycket fragmenterad. Marknaden i Kanada är mer konsoliderad – där har de fyra största företagen 70 procent av marknaden. I Mexiko består marknaden av ett stort antal säkerhetsföretag med nästan lika stora andelar. Den största konkurrenten är delstatspolisens privata säkerhetsdivision i Mexico City.
Strategi och mål
Det övergripande och långsiktiga ekonomiska målet för Security Services i USA, Kanada och Mexiko är att växa minst lika snabbt som marknaden för privat säkerhet, med en årlig förbättring av lönsamheten. För att ytterligare utveckla verksamheten arbetar Securitas enligt en tydlig strategi som innebär att gå ifrån att sälja säkerhet per timme till att leverera skräddarsydda lösningar anpassade till varje kunds behov. Divisionen strävar efter att bibehålla ett starkt ledarskap, främja branschstandarder, öka graden av specialisering, introducera tjänster och lösningar som ger mervärde samt att fortsätta skapa en hög kundlojalitet.
Våra medarbetare
Utbildningsprogrammet för platschefer i USA, som introducerades 2004, fortsatte med ytterligare kursmoduler under 2007. Det primära syftet med denna utbildningsprocess är att säkerställa en enhetlig servicenivå över hela landet. Dessutom är den avsedd att driva decentraliseringsprocessen inom organisationen och att uppmuntra ett ökat lokalt ansvarstagande. I Kanada och Mexiko har liknande processer etablerats under 2007. I kombination med vårt program Securitas Services Excellence har detta förbättrat våra prestationer under 2007. Securitas Services Excellence är utformat för att underlätta arbetet med att genomföra och upprätthålla en hög och jämn servicenivå, och är en starkt bidragande orsak till att vi har behållit mer än 90 procent av våra kunder. Detta har skapat en bra plattform för fortsatt tillväxt de kommande åren.
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
  • Den totala försäljningen uppgick till 20.933 MSEK (21.736). Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent (5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1.080 MSEK (1.088). Rörelsemarginalen var 5,2 procent (5,0).
  • Avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppgick till 17 procent (14).
  • Securitas Service Excellence Program har under 2007 bidragit till en betydligt bättre kontinuitet vad avser utförandet av tjänsterna.
Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 20.933 21.736
Organisk försäljningstillväxt, % 4 5
     
Rörelseresultat före avskrivningar 1.080 1.088
Rörelsemarginal, % 5,2 5,0
Reell förändring, % 8
     
Rörelsens kassaflöde 1.036 877
Rörelsens kassaflöde, % 96 81
     
Operativt sysselsatt kapital 952 1.163
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 5 5
     
Totalt sysselsatt kapital 6.513 7.116
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17 14
Santiago Galaz, Divisionschef, Security Services North America
Security Services North America erbjuder specialiserade bevakningstjänster i Kanada, USA och Mexiko. Divisionen består av 17 affärsenheter, en organisation för nationella och globala kunder, tio geografiska regioner och tre specialiserade regioner (fordonsindustrin, den offentliga sektorn och energisektorn) i USA, samt Kanada, Mexiko och Pinkerton Consulting & Investigations (C&I). Totalt omfattar verksamheten 97 geografiska områden, drygt 600 platskontor och mer än 100.000 anställda.
 
Finansiell information
Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent jämfört med 5 procent föregående år. Rörelsemarginalen var 5,2 procent (5,0). Det finns flera förklaringar till denna förbättring, där den främsta är företagets fokus på lönsamhet vilket också stöds av incitamentssystem. Andra bidragande faktorer är en stark organisk försäljningstillväxt, högt bibehållande av kundkontrakt och förbättrad intern effektivitet. Rörelsemarginalen gynnas även av högre bruttomarginal för den amerikanska bevakningsverksamheten, medan utvecklingen i Kanada och C&I är fortsatt svag. En svagare US-dollar påverkar rörelseresultatet negativt i svenska kronor. Den reella förändringen var 8 procent för helåret.
 
Bibehållandet av kundkontrakt var fortsatt över 90 procent. Personal-omsättningen ökade något till 71 procent (70) jämfört med föregående år, beroende på den fortsatta förbättringen av arbetsmarknaden i USA.
 
Under 2007 introducerades nya mervärdestjänster med tekniska inslag. Dessa ska skapa snabbare tillväxt och ytterligare marginalförbättring. Pilotprogram och partnersamarbeten för dessa tjänster har etablerats och de kommer att introduceras successivt under de kommande två åren.
 
Tjänsteutbud
Tjänsteutbudet sträcker sig från säkerhetsrådgivning, mobila tjänster, specialiserad bevakning, receptionisttjänster, övervakningstjänster, utryckningstjänster och evenemangssäkerhet till kompletta säkerhetslösningar. Kundbasen innefattar en rad branscher och sektorer inklusive bank och finans, produktion, utbildning, högteknologi, hälso- och sjukvård, bostadsområden, samhällsservice och energi, underhållning samt detaljhandel. I vissa delar av USA har Securitas en högre närvaro inom vissa kundsegment, till exempel hamnar och bevakade bostadsområden, skyskrapor och den petrokemiska industrin. Därutöver har det team som ansvarar för nationella kunder kvalificerad specialistkompetens inom kundsegment som högteknologi och telekom.
 
Securitas helägda dotterbolag Pinkerton Consulting & Investigations erbjuder konsulttjänster inom säkerhet och utredningstjänster, såsom bedrägeriutredningar, due diligence, datarekonstruktion samt skydd av immateriell egendom och varumärken. Verksamheten, som bedrivs från 32 platskontor runt om i världen, betjänar bland annat kunder inom läkemedels-, elektronik-, konsumentvaru- och finanssektorerna. Multinationella kontrakt har stor betydelse i processen för att öka den långsiktiga och reguljära verksamheten. C&I planerar därför att öka sin globala räckvidd.

Sida 39

 
Marknad
Den nordamerikanska marknaden för kontrakterad säkerhet har varit förhållandevis stabil under de tre senaste åren och uppgår för närvarande till 55 procent, jämfört med 45 procent för säkerhetstjänster i egen regi. I Kanada och Mexiko är marknaden till största delen kontrakterad – nästan 80 procent i Kanada och nära 90 procent i Mexiko. Securitas marknadsandel ligger kvar på en stabil nivå, 18 procent i USA och 12 procent i Kanada. De största konkurrenterna i USA är Allied Barton och G4S genom Wackenhut Corp. De sju största aktörerna på den amerikanska säkerhetsmarknaden har tillsammans en marknadsandel om 56 procent. Den amerikanska säkerhetsmarknaden i övrigt är mycket fragmenterad. Marknaden i Kanada är mer konsoliderad – där har de fyra största företagen 70 procent av marknaden. I Mexiko består marknaden av ett stort antal säkerhetsföretag med nästan lika stora andelar. Den största konkurrenten är delstatspolisens privata säkerhetsdivision i Mexico City.
 
Strategi och mål
Det övergripande och långsiktiga ekonomiska målet för Security Services i USA, Kanada och Mexiko är att växa minst lika snabbt som marknaden för privat säkerhet, med en årlig förbättring av lönsamheten. För att ytterligare utveckla verksamheten arbetar Securitas enligt en tydlig strategi som innebär att gå ifrån att sälja säkerhet per timme till att leverera skräddarsydda lösningar anpassade till varje kunds behov. Divisionen strävar efter att bibehålla ett starkt ledarskap, främja branschstandarder, öka graden av specialisering, introducera tjänster och lösningar som ger mervärde samt att fortsätta skapa en hög kundlojalitet.
 
Våra medarbetare
Utbildningsprogrammet för platschefer i USA, som introducerades 2004, fortsatte med ytterligare kursmoduler under 2007. Det primära syftet med denna utbildningsprocess är att säkerställa en enhetlig servicenivå över hela landet. Dessutom är den avsedd att driva decentraliseringsprocessen inom organisationen och att uppmuntra ett ökat lokalt ansvarstagande. I Kanada och Mexiko har liknande processer etablerats under 2007. I kombination med vårt program Securitas Services Excellence har detta förbättrat våra prestationer under 2007. Securitas Services Excellence är utformat för att underlätta arbetet med att genomföra och upprätthålla en hög och jämn servicenivå, och är en starkt bidragande orsak till att vi har behållit mer än 90 procent av våra kunder. Detta har skapat en bra plattform för fortsatt tillväxt de kommande åren.
 
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
  • Den totala försäljningen uppgick till 20.933 MSEK (21.736). Den organiska försäljningstillväxten var 4 procent (5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 1.080 MSEK (1.088). Rörelsemarginalen var 5,2 procent (5,0).
  • Avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppgick till 17 procent (14).
  • Securitas Service Excellence Program har under 2007 bidragit till en betydligt bättre kontinuitet vad avser utförandet av tjänsterna.
 

Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 20.933 21.736
Organisk försäljningstillväxt, % 4 5
     
Rörelseresultat före avskrivningar 1.080 1.088
Rörelsemarginal, % 5,2 5,0
Reell förändring, % 8
     
Rörelsens kassaflöde 1.036 877
Rörelsens kassaflöde, % 96 81
     
Operativt sysselsatt kapital 952 1.163
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 5 5
     
Totalt sysselsatt kapital 6.513 7.116
Avkastning på sysselsatt kapital, % 17 14