Securitas årsredovisning 2007

Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag och Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning. Divisionen är verksam på den europeiska marknaden.
Mobiles tjänster omfattar allt från rondbevakning, utryckningstjänster och citybevakning till nyckelförvaring. Kundbasen utgörs av företag som inte kan ha eller inte behöver en bevakningstjänst på heltid. Mobile har verksamhet i 11 länder i Europa och 8.600 anställda fördelade på 37 regioner och 274 platskontor.
Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning och verkar under varumärket Alert Services. Kärnverksamheten är att tillhandahålla oberoende larmmottagning och andra säkerhetstjänster till både hushåll och företag. Alert Services har verksamhet i åtta länder i Europa med 700 anställda.
Finansiell information
Divisionens organiska försäljningstillväxt uppgick till 7 procent under 2007, jämfört med 4 procent 2006, vilket förklaras av tillväxtstrategin inklusive utökningen av försäljningsorganisationen.

Inom Mobile uppvisade bland annat Nederländerna, Norge och Spanien kraftig organisk försäljningstillväxt. För Monitoring var den organiska försäljningstillväxt stark i Finland, Nederländerna och Polen.

Rörelsemarginalen var 12,0 procent, jämfört med 13,5 procent 2006 och har påverkats av kostnader för investeringar i försäljningsorganisationen.
Tjänsteutbud
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster som rondbevakning, utryckningstjänster, citybevakning och nyckelförvaring. Kundbasen utgörs huvudsakligen av företag som inte kan ha eller inte behöver en bevakningstjänst på heltid. Såväl försäljningen och tjänsterna som koncepten och organisationen skiljer sig avsevärt från den specialiserade bevakningsverksamheten. Under 2006 och 2007 har Mobile fokuserat på försäljningsprocessen och på konceptutveckling. Eftersom försäljningsprocessen för mobila tjänster är snabb och volymbaserad har Mobile byggt upp en specialiserad säljorganisation, skild från den operativa verksamheten.
Alert Services erbjuder elektronisk larmövervakning. Dess kärnverksamhet är att tillhandahålla oberoende larmmottagning och andra säkerhetstjänster till både hushåll och företag. Inom dessa huvud-segment samarbetar affärsenheten med oberoende installatörer och säljpartners, med fokus på att erbjuda flexibla tjänstekoncept som integrerar teknisk larmövervakning, verifieringsprocesser och utryckningslösningar. Ett annat snabbt växande marknadssegment för Alert Services är GPS-tjänster som omfattar spårning av fordon och andra rörliga föremål. Affärsenheten har gjort betydande satsningar för att utveckla tekniken, särskilt inom IP- och bredbandstillämpningar, GPS-positionering och teknik för rapportering till partners och kunder.
Marknad
Marknaden för mobila tjänster är mycket fragmenterad. Den är också svår att mäta eftersom de flesta företag som erbjuder sådana tjänster erbjuder dem som en integrerad del av sin säkerhetsverksamhet – inte som en specialiserad tjänst i en separat organisation. Kundbasen på omkring 100.000 kunder inkluderar allt från små familjeföretag inom tillverkning, detaljhandel och administrativa tjänster till hotellkedjor, bensinstationer och kommunala verksamheter. Det genomsnittliga värdet på ett enskilt kontrakt är 300 EUR per månad.
Alert Services är den enda leverantören av tredjepartslarm som erbjuder övervakningsstjänster över landgränser i Europa. Affärsenhetens marknadsandel i Sverige, Finland och Beneluxländerna varierar mellan 16 och 25 procent. Marknaden för GPS-tjänster är relativt ny och har, proportionellt sett, haft en snabbare tillväxt. Alert Services har tillhandahållit denna tjänst i flera år, framför allt i Beneluxländerna, och har legat långt framme i utvecklingen av tjänster inom detta segment. Alert Services erbjuder en integrerad tjänst som täcker praktiskt taget hela EU, direkt eller genom partnersamarbete (i huvudsak inom Securitas-koncernen).
Strategi och mål
Mobile and Monitoring har ett tydligt fokus på att bygga en starkare och större försäljningsorganisation för att öka nyförsäljning och organisk försäljningstillväxt.
Våra medarbetare
Under 2007 fortsatte Mobile fokuseringen på säljprocessen. Eftersom försäljningsprocessen för mobila tjänster är snabb och volymbaserad har Mobile börjat bygga upp en specialiserad säljorganisation, skild från den operativa verksamheten. Säljspecialister finns nu på plats i de flesta europeiska länder och målet är att ha specialiserad säljpersonal i varje verksamhetsland.
En viktig del av Alert Services värdekedja är säljprocessen. I denna process arbetar affärsenheten alltid med samarbetspartners – antingen tredjepartsinstallatörer eller speciella säljpartners. Under året har Alert Services etablerat en betydligt mer säljorienterad organisation i samarbete med dess partners.

Under 2007 har ett antal chefer deltagit i Securitas Management Training Program.
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
  • Den totala försäljningen uppgick till 4.836 MSEK (4.419) Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent (4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 578 MSEK (597). Rörelsemarginalen var 12,0 procent (13,5).
  • Avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppgick till 30 procent (31).
Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 4.836 4.419
Organisk försäljningstillväxt, % 7 4
     
Rörelseresultat före avskrivningar 578 597
Rörelsemarginal, % 12,0 13,5
Reell förändring, % –4
     
Rörelsens kassaflöde 569 545
Rörelsens kassaflöde, % 98 91
     
Operativt sysselsatt kapital 140 111
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 3 3
     
Totalt sysselsatt kapital 1.915 1.935
Avkastning på sysselsatt kapital, % 30 31
Morten Rønning, Chef, Mobile
Lucien Meeus, Chef, Alert Services
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster för små och medelstora företag och Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning. Divisionen är verksam på den europeiska marknaden.
 
Mobiles tjänster omfattar allt från rondbevakning, utryckningstjänster och citybevakning till nyckelförvaring. Kundbasen utgörs av företag som inte kan ha eller inte behöver en bevakningstjänst på heltid. Mobile har verksamhet i 11 länder i Europa och 8.600 anställda fördelade på 37 regioner och 274 platskontor.
 
Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning och verkar under varumärket Alert Services. Kärnverksamheten är att tillhandahålla oberoende larmmottagning och andra säkerhetstjänster till både hushåll och företag. Alert Services har verksamhet i åtta länder i Europa med 700 anställda.
 
Finansiell information
Divisionens organiska försäljningstillväxt uppgick till 7 procent under 2007, jämfört med 4 procent 2006, vilket förklaras av tillväxtstrategin inklusive utökningen av försäljningsorganisationen.

Inom Mobile uppvisade bland annat Nederländerna, Norge och Spanien kraftig organisk försäljningstillväxt. För Monitoring var den organiska försäljningstillväxt stark i Finland, Nederländerna och Polen.

Rörelsemarginalen var 12,0 procent, jämfört med 13,5 procent 2006 och har påverkats av kostnader för investeringar i försäljningsorganisationen.
 
Tjänsteutbud
Mobile erbjuder mobila säkerhetstjänster som rondbevakning, utryckningstjänster, citybevakning och nyckelförvaring. Kundbasen utgörs huvudsakligen av företag som inte kan ha eller inte behöver en bevakningstjänst på heltid. Såväl försäljningen och tjänsterna som koncepten och organisationen skiljer sig avsevärt från den specialiserade bevakningsverksamheten. Under 2006 och 2007 har Mobile fokuserat på försäljningsprocessen och på konceptutveckling. Eftersom försäljningsprocessen för mobila tjänster är snabb och volymbaserad har Mobile byggt upp en specialiserad säljorganisation, skild från den operativa verksamheten.
 
Alert Services erbjuder elektronisk larmövervakning. Dess kärnverksamhet är att tillhandahålla oberoende larmmottagning och andra säkerhetstjänster till både hushåll och företag. Inom dessa huvud-segment samarbetar affärsenheten med oberoende installatörer och säljpartners, med fokus på att erbjuda flexibla tjänstekoncept som integrerar teknisk larmövervakning, verifieringsprocesser och utryckningslösningar. Ett annat snabbt växande marknadssegment för Alert Services är GPS-tjänster som omfattar spårning av fordon och andra rörliga föremål. Affärsenheten har gjort betydande satsningar för att utveckla tekniken, särskilt inom IP- och bredbandstillämpningar, GPS-positionering och teknik för rapportering till partners och kunder.

Sida 43

 
Marknad
Marknaden för mobila tjänster är mycket fragmenterad. Den är också svår att mäta eftersom de flesta företag som erbjuder sådana tjänster erbjuder dem som en integrerad del av sin säkerhetsverksamhet – inte som en specialiserad tjänst i en separat organisation. Kundbasen på omkring 100.000 kunder inkluderar allt från små familjeföretag inom tillverkning, detaljhandel och administrativa tjänster till hotellkedjor, bensinstationer och kommunala verksamheter. Det genomsnittliga värdet på ett enskilt kontrakt är 300 EUR per månad.
 
Alert Services är den enda leverantören av tredjepartslarm som erbjuder övervakningsstjänster över landgränser i Europa. Affärsenhetens marknadsandel i Sverige, Finland och Beneluxländerna varierar mellan 16 och 25 procent. Marknaden för GPS-tjänster är relativt ny och har, proportionellt sett, haft en snabbare tillväxt. Alert Services har tillhandahållit denna tjänst i flera år, framför allt i Beneluxländerna, och har legat långt framme i utvecklingen av tjänster inom detta segment. Alert Services erbjuder en integrerad tjänst som täcker praktiskt taget hela EU, direkt eller genom partnersamarbete (i huvudsak inom Securitas-koncernen).
 
Strategi och mål
Mobile and Monitoring har ett tydligt fokus på att bygga en starkare och större försäljningsorganisation för att öka nyförsäljning och organisk försäljningstillväxt.
 
Våra medarbetare
Under 2007 fortsatte Mobile fokuseringen på säljprocessen. Eftersom försäljningsprocessen för mobila tjänster är snabb och volymbaserad har Mobile börjat bygga upp en specialiserad säljorganisation, skild från den operativa verksamheten. Säljspecialister finns nu på plats i de flesta europeiska länder och målet är att ha specialiserad säljpersonal i varje verksamhetsland.
 
En viktig del av Alert Services värdekedja är säljprocessen. I denna process arbetar affärsenheten alltid med samarbetspartners – antingen tredjepartsinstallatörer eller speciella säljpartners. Under året har Alert Services etablerat en betydligt mer säljorienterad organisation i samarbete med dess partners.

Under 2007 har ett antal chefer deltagit i Securitas Management Training Program.
 
Nyckeltal och viktiga händelser 2007
  • Den totala försäljningen uppgick till 4.836 MSEK (4.419) Den organiska försäljningstillväxten var 7 procent (4).
  • Rörelseresultatet uppgick till 578 MSEK (597). Rörelsemarginalen var 12,0 procent (13,5).
  • Avkastningen på totalt sysselsatt kapital uppgick till 30 procent (31).
 

Finansiella nyckeltal    
MSEK 2007 2006
Total försäljning 4.836 4.419
Organisk försäljningstillväxt, % 7 4
     
Rörelseresultat före avskrivningar 578 597
Rörelsemarginal, % 12,0 13,5
Reell förändring, % –4
     
Rörelsens kassaflöde 569 545
Rörelsens kassaflöde, % 98 91
     
Operativt sysselsatt kapital 140 111
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning 3 3
     
Totalt sysselsatt kapital 1.915 1.935
Avkastning på sysselsatt kapital, % 30 31