Securitas årsredovisning 2007

Resultat 2007        
MSEK Kv 1 2007 Kv 2 2007 Kv 3 2007 Kv 4 2007
Kvarvarande verksamheter        
Försäljning 14.982,6 15.303,3 15.605,9 15.660,0
Försäljning, förvärv 234,9 279,3 404,8 436,8
Total försäljning 15.217,5 15.582,6 16.010,7 16.096,8
Organisk försäljningstillväxt, % 5 4 4 6
Produktionskostnader –12.380,3 –12.737,5 –13.042,1 –12.975,6
Bruttoresultat 2.837,2 2.845,1 2.968,6 3.121,2
Försäljnings- och administrationskostnader –2.017,7 –2.067,3 –2.142,8 –2.380,5
Övriga rörelseintäkter 3,9 4,9 5,0 4,4
Resultatandel i intressebolag 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 823,4 782,7 830,8 745,4
Rörelsemarginal, % 5,4 5,0 5,2 4,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –24,8 –27,4 –372,8 –33,0
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader 0,0 –0,9 –16,2 –21,9
Jämförelsestörande poster 23,7 –218,8 –4,3 –518,7
Rörelseresultat efter avskrivningar 822,3 535,6 437,5 171,8
Finansiella intäkter och kostnader –128,5 –137,8 –148,3 –150,6
Omvärdering av finansiella instrument –0,3 3,6 –7,3 –2,7
Resultatandel i intressebolag 0,4 1,8
Resultat före skatt 693,9 403,2 281,9 18,5
Nettomarginal, % 4,6 2,6 1,8 0,1
Aktuell skattekostnad –155,9 –129,7 –145,9 –84,0
Uppskjuten skatt –20,3 –326,0 –41,6 31,9
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 517,7 –52,5 94,4 –33,6
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 517,7 –52,5 94,4 –33,6
Varav hänförligt till:        
Aktieägare i moderbolaget 517,7 –52,5 94,4 –35,2
Minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 1,6
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,42 –0,14 0,26 –0,10
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,42 –0,14 0,26 –0,10
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,41 –0,14 0,26 –0,10
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,41 –0,14 0,26 –0,10
Kassaflöde 2007        
MSEK Kv 1 2007 Kv 2 2007 Kv 3 2007 Kv 4 2007
Kvarvarande verksamheter        
Rörelsen        
Rörelseresultat före avskrivningar 823,4 782,7 830,8 745,4
Investeringar i anläggningstillgångar –376,0 –314,8 –321,0 –563,0
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 359,4 355,8 368,3 364,5
Förändring av kundfordringar –136,7 –336,9 –554,7 195,5
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital –243,7 332,8 605,3 657,5
Rörelsens kassaflöde 426,4 819,6 928,7 1.399,9
Rörelsens kassaflöde, % 52 105 112 188
Betalda finansiella intäkter och kostnader –90,5 –129,5 –135,3 –150,2
Betald inkomstskatt –131,2 –313,8 –112,9 –98,8
Fritt kassaflöde 204,7 376,3 680,5 1.150,9
Fritt kassflöde, % 38 73 127 225
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –144,5 –117,3 –332,3 –307,7
Kassaflöde från jämförelsestörande poster 14,1 –42,6 –681,9 146,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2.039,5 –496,2 197,2 5,4
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.113,8 –279,8 –136,5 995,0
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 2.113,8 –279,8 –136,5 995,0
Sysselsatt kapital och finansiering 2007        
MSEK 31 mars 2007 30 juni 2007 30 september 2007 31 december 2007
Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 5.241,6 5.143,3 5.545,2 4.171,0
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 8 8 9 7
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 32 35 34 56
Goodwill, kvarvarande verksamheter 14.423,0 14.228,9 13.635,2 13.793,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 469,9 540,0 534,1 624,0
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 178,8 103,5
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 20.313,3 19.912,2 19.714,5 18.692,0
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 8 9 9 13
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 20.313,3 19.912,2 19.714,5 18.692,0
Nettoskuld, alla verksamheter –9.885,5 –10.662,8 –10.812,8 –9.878,0
Eget kapital, alla verksamheter 10.427,8 9.249,4 8.901,7 8.814,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter 0,95 1,15 1,21 1,12
Resultat 2006        
MSEK Kv 1 2006 Kv 2 2006 Kv 3 2006 Kv 4 2006
Kvarvarande verksamheter        
Försäljning 14.804,1 14.801,2 15.076,8 14.870,4
Försäljning, förvärv 143,8 224,4 292,7 309,6
Total försäljning 14.947,9 15.025,6 15.369,5 15.180,0
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6 6 5
Produktionskostnader –12.144,6 –12.245,0 –12.481,5 –12.158,7
Bruttoresultat 2.803,3 2.780,6 2.888,0 3.021,3
Försäljnings- och administrationskostnader –1.994,3 –1.951,2 –1.931,1 –2.030,4
Övriga rörelseintäkter 4,9
Resultatandel i intressebolag
Rörelseresultat före avskrivningar 809,0 829,4 956,9 995,8
Rörelsemarginal, % 5,4 5,5 6,2 6,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –23,6 –23,2 –25,3 –21,2
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –0,2 –0,1 –0,2 0,1
Jämförelsestörande poster –10,0 –389,0 –158,3 –1.502,9
Rörelseresultat efter avskrivningar 775,2 417,1 773,1 –528,2
Finansiella intäkter och kostnader –119,3 –151,0 –126,3 –123,2
Omvärdering av finansiella instrument –1,8 –8,2 –17,8 –8,0
Resultatandel i intressebolag 0,4 0,3 0,4 0,1
Resultat före skatt 654,5 258,2 629,4 –659,3
Nettomarginal, % 4,4 1,7 4,1 –4,3
Aktuell skattekostnad –165,4 –154,3 –160,3 –210,7
Uppskjuten skatt –37,9 74,1 –35,2 320,4
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 451,2 178,0 433,9 –549,6
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter 154,5 116,4 67,6
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 605,7 294,4 501,5 –549,6
Varav hänförligt till:        
Aktieägare i moderbolaget 605,4 292,9 501,7 –549,6
Minoritetens andel 0,3 1,5 –0,2 0,0
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,24 0,48 1,19 –1,50
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) 0,42 0,32 0,18
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,66 0,80 1,37 –1,50
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,23 0,48 1,17 –1,50
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) 0,41 0,31 0,18
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,64 0,79 1,35 –1,50
Kassaflöde 2006        
MSEK Kv 1 2006 Kv 2 2006 Kv 3 2006 Kv 4 2006
Kvarvarande verksamheter        
Rörelsen        
Rörelseresultat före avskrivningar 809,0 829,4 956,9 995,8
Investeringar i anläggningstillgångar –342,7 –411,7 –336,7 –420,7
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 368,0 370,4 408,2 331,3
Förändring av kundfordringar –188,7 –164,9 –774,2 425,2
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital –697,0 127,4 702,4 77,7
Rörelsens kassaflöde –51,4 750,6 956,6 1.409,3
Rörelsens kassaflöde, % –6 90 100 142
Betalda finansiella intäkter och kostnader –114,5 –144,5 –123,0 –134,1
Betald inkomstskatt –90,1 –249,0 –156,8 –273,1
Fritt kassaflöde –256,0 357,1 676,8 1.002,1
Fritt kassflöde, % –49 68 101 151
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –39,7 –202,6 –32,8 –86,1
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –102,2 –27,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 849,3 –1.421,9 3.125,3 –3.659,0
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 553,6 –1.267,4 3.667,1 –2.770,1
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter 847,6 –371,4 –1.727,2
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 1.401,2 –1.638,8 1.939,9 –2.770,1
Sysselsatt kapital och finansiering 2006        
MSEK 31 mars 2006 30 juni 2006 30 september 2006 31 december 2006
Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 6.651,8 6.337,7 6.512,4 4.669,2
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 11 10 11 8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 54 49 47 29
Goodwill, kvarvarande verksamheter 15.195,2 14.544,9 14.692,9 14.031,6
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 354,5 414,3 446,1 464,2
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 179,5 176,0 177,2 172,7
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 22.381,0 21.472,9 21.828,6 19.337,7
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 15 14 13 8
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter 4.837,2 4.980,6
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 27.218,2 26.453,5 21.828,6 19.337,7
Nettoskuld, alla verksamheter –11.961,9 –12.829,7 –10.992,8 –9.734,6
Eget kapital, alla verksamheter 15.256,3 13.623,8 10.835,8 9.603,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter 0,78 0,94 1,01 1,01

Resultat 2007        
MSEK Kv 1 2007 Kv 2 2007 Kv 3 2007 Kv 4 2007
Kvarvarande verksamheter        
Försäljning 14.982,6 15.303,3 15.605,9 15.660,0
Försäljning, förvärv 234,9 279,3 404,8 436,8
Total försäljning 15.217,5 15.582,6 16.010,7 16.096,8
Organisk försäljningstillväxt, % 5 4 4 6
Produktionskostnader –12.380,3 –12.737,5 –13.042,1 –12.975,6
Bruttoresultat 2.837,2 2.845,1 2.968,6 3.121,2
Försäljnings- och administrationskostnader –2.017,7 –2.067,3 –2.142,8 –2.380,5
Övriga rörelseintäkter 3,9 4,9 5,0 4,4
Resultatandel i intressebolag 0,3
Rörelseresultat före avskrivningar 823,4 782,7 830,8 745,4
Rörelsemarginal, % 5,4 5,0 5,2 4,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –24,8 –27,4 –372,8 –33,0
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader 0,0 –0,9 –16,2 –21,9
Jämförelsestörande poster 23,7 –218,8 –4,3 –518,7
Rörelseresultat efter avskrivningar 822,3 535,6 437,5 171,8
Finansiella intäkter och kostnader –128,5 –137,8 –148,3 –150,6
Omvärdering av finansiella instrument –0,3 3,6 –7,3 –2,7
Resultatandel i intressebolag 0,4 1,8
Resultat före skatt 693,9 403,2 281,9 18,5
Nettomarginal, % 4,6 2,6 1,8 0,1
Aktuell skattekostnad –155,9 –129,7 –145,9 –84,0
Uppskjuten skatt –20,3 –326,0 –41,6 31,9
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 517,7 –52,5 94,4 –33,6
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 517,7 –52,5 94,4 –33,6
 

Varav hänförligt till:        
Aktieägare i moderbolaget 517,7 –52,5 94,4 –35,2
Minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 1,6
 

Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,42 –0,14 0,26 –0,10
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,42 –0,14 0,26 –0,10
 

Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,41 –0,14 0,26 –0,10
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK)
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,41 –0,14 0,26 –0,10
 

Kassaflöde 2007        
MSEK Kv 1 2007 Kv 2 2007 Kv 3 2007 Kv 4 2007
Kvarvarande verksamheter        
Rörelsen        
Rörelseresultat före avskrivningar 823,4 782,7 830,8 745,4
Investeringar i anläggningstillgångar –376,0 –314,8 –321,0 –563,0
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 359,4 355,8 368,3 364,5
Förändring av kundfordringar –136,7 –336,9 –554,7 195,5
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital –243,7 332,8 605,3 657,5
Rörelsens kassaflöde 426,4 819,6 928,7 1.399,9
Rörelsens kassaflöde, % 52 105 112 188
Betalda finansiella intäkter och kostnader –90,5 –129,5 –135,3 –150,2
Betald inkomstskatt –131,2 –313,8 –112,9 –98,8
Fritt kassaflöde 204,7 376,3 680,5 1.150,9
Fritt kassflöde, % 38 73 127 225
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –144,5 –117,3 –332,3 –307,7
Kassaflöde från jämförelsestörande poster 14,1 –42,6 –681,9 146,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2.039,5 –496,2 197,2 5,4
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 2.113,8 –279,8 –136,5 995,0
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 2.113,8 –279,8 –136,5 995,0
 

Sysselsatt kapital och finansiering 2007        
MSEK 31 mars 2007 30 juni 2007 30 september 2007 31 december 2007
Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 5.241,6 5.143,3 5.545,2 4.171,0
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 8 8 9 7
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 32 35 34 56
Goodwill, kvarvarande verksamheter 14.423,0 14.228,9 13.635,2 13.793,5
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 469,9 540,0 534,1 624,0
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 178,8 103,5
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 20.313,3 19.912,2 19.714,5 18.692,0
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 8 9 9 13
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 20.313,3 19.912,2 19.714,5 18.692,0
Nettoskuld, alla verksamheter –9.885,5 –10.662,8 –10.812,8 –9.878,0
Eget kapital, alla verksamheter 10.427,8 9.249,4 8.901,7 8.814,0
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter 0,95 1,15 1,21 1,12

Sida 107

 

Resultat 2006        
MSEK Kv 1 2006 Kv 2 2006 Kv 3 2006 Kv 4 2006
Kvarvarande verksamheter        
Försäljning 14.804,1 14.801,2 15.076,8 14.870,4
Försäljning, förvärv 143,8 224,4 292,7 309,6
Total försäljning 14.947,9 15.025,6 15.369,5 15.180,0
Organisk försäljningstillväxt, % 5 6 6 5
Produktionskostnader –12.144,6 –12.245,0 –12.481,5 –12.158,7
Bruttoresultat 2.803,3 2.780,6 2.888,0 3.021,3
Försäljnings- och administrationskostnader –1.994,3 –1.951,2 –1.931,1 –2.030,4
Övriga rörelseintäkter 4,9
Resultatandel i intressebolag
Rörelseresultat före avskrivningar 809,0 829,4 956,9 995,8
Rörelsemarginal, % 5,4 5,5 6,2 6,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar –23,6 –23,2 –25,3 –21,2
Förvärvsrelaterade omstruktureringskostnader –0,2 –0,1 –0,2 0,1
Jämförelsestörande poster –10,0 –389,0 –158,3 –1.502,9
Rörelseresultat efter avskrivningar 775,2 417,1 773,1 –528,2
Finansiella intäkter och kostnader –119,3 –151,0 –126,3 –123,2
Omvärdering av finansiella instrument –1,8 –8,2 –17,8 –8,0
Resultatandel i intressebolag 0,4 0,3 0,4 0,1
Resultat före skatt 654,5 258,2 629,4 –659,3
Nettomarginal, % 4,4 1,7 4,1 –4,3
Aktuell skattekostnad –165,4 –154,3 –160,3 –210,7
Uppskjuten skatt –37,9 74,1 –35,2 320,4
Nettoresultat för perioden, kvarvarande verksamheter 451,2 178,0 433,9 –549,6
Nettoresultat för perioden, avvecklade verksamheter 154,5 116,4 67,6
Nettoresultat för perioden, alla verksamheter 605,7 294,4 501,5 –549,6
 

Varav hänförligt till:        
Aktieägare i moderbolaget 605,4 292,9 501,7 –549,6
Minoritetens andel 0,3 1,5 –0,2 0,0
 

Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,24 0,48 1,19 –1,50
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) 0,42 0,32 0,18
Vinst per aktie efter skatt, före utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,66 0,80 1,37 –1,50
 

Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, kvarvarande verksamheter (SEK) 1,23 0,48 1,17 –1,50
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, avvecklade verksamheter (SEK) 0,41 0,31 0,18
Vinst per aktie efter skatt, efter utspädning, alla verksamheter (SEK) 1,64 0,79 1,35 –1,50
 

Kassaflöde 2006        
MSEK Kv 1 2006 Kv 2 2006 Kv 3 2006 Kv 4 2006
Kvarvarande verksamheter        
Rörelsen        
Rörelseresultat före avskrivningar 809,0 829,4 956,9 995,8
Investeringar i anläggningstillgångar –342,7 –411,7 –336,7 –420,7
Återföring av avskrivningar och nedskrivningar 368,0 370,4 408,2 331,3
Förändring av kundfordringar –188,7 –164,9 –774,2 425,2
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital –697,0 127,4 702,4 77,7
Rörelsens kassaflöde –51,4 750,6 956,6 1.409,3
Rörelsens kassaflöde, % –6 90 100 142
Betalda finansiella intäkter och kostnader –114,5 –144,5 –123,0 –134,1
Betald inkomstskatt –90,1 –249,0 –156,8 –273,1
Fritt kassaflöde –256,0 357,1 676,8 1.002,1
Fritt kassflöde, % –49 68 101 151
Kassaflöde från investeringsverksamheten, förvärv –39,7 –202,6 –32,8 –86,1
Kassaflöde från jämförelsestörande poster –102,2 –27,1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 849,3 –1.421,9 3.125,3 –3.659,0
Periodens kassaflöde, kvarvarande verksamheter 553,6 –1.267,4 3.667,1 –2.770,1
Periodens kassaflöde, avvecklade verksamheter 847,6 –371,4 –1.727,2
Periodens kassaflöde, alla verksamheter 1.401,2 –1.638,8 1.939,9 –2.770,1
 

Sysselsatt kapital och finansiering 2006        
MSEK 31 mars 2006 30 juni 2006 30 september 2006 31 december 2006
Operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 6.651,8 6.337,7 6.512,4 4.669,2
Operativt sysselsatt kapital i % av försäljning, kvarvarande verksamheter 11 10 11 8
Avkastning på operativt sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 54 49 47 29
Goodwill, kvarvarande verksamheter 15.195,2 14.544,9 14.692,9 14.031,6
Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, kvarvarande verksamheter 354,5 414,3 446,1 464,2
Andelar i intressebolag, kvarvarande verksamheter 179,5 176,0 177,2 172,7
Sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter 22.381,0 21.472,9 21.828,6 19.337,7
Avkastning på sysselsatt kapital, kvarvarande verksamheter % 15 14 13 8
Sysselsatt kapital, avvecklade verksamheter 4.837,2 4.980,6
Sysselsatt kapital, alla verksamheter 27.218,2 26.453,5 21.828,6 19.337,7
Nettoskuld, alla verksamheter –11.961,9 –12.829,7 –10.992,8 –9.734,6
Eget kapital, alla verksamheter 15.256,3 13.623,8 10.835,8 9.603,1
Nettoskuldsättningsgrad, ggr, alla verksamheter 0,78 0,94 1,01 1,01