Securitas årsredovisning 2007

Fortsatt utveckling och stabil tillväxt
Marknadsutvecklingen för säkerhetstjänster har varit fördelaktig för alla parter. Företagen växer och förbättrar sin verksamhet och kunderna får bättre service och ökat mervärde. Tillväxtmarknadernas snabba utveckling och trenden mot mer specialiserade tjänster på mogna marknader ger goda utsikter för fortsatt tillväxt.
Branschdynamik
Säkerhetstjänster är i allmänhet baserade på ettårskontrakt. Inträdeshindren i branschen är låga och varje år tillkommer tusentals nya konkurrenter. Det är alltid hård konkurrens vid alla upphandlingar. Säkerhetsföretag som sysslar med stationär bevakning är dessutom beroende av en stor arbetsstyrka och därför känsliga för hur lönevillkoren utvecklas. Allt detta sätter ständig press på marginalerna och gör lönsamheten till en utmaning för hela branschen. Därför har Securitas sedan länge varit ledande i branschen när det gäller att utveckla en mer professionell marknad. De första stegen var att konsolidera och fokusera på säkerhet. Nästa steg är att vidareutveckla specialiseringen på specialbevakning och att erbjuda säkerhetslösningar.
Konsolidering och fokusering
Säkerhetsbranschen var tidigare mycket splittrad och dominerades av företag som erbjöd många olika tjänster, av konglomerat och av ett stort antal mindre, lokala aktörer. 1990 hade de fyra största säkerhetsföretagen
på den europeiska marknaden tillsammans en marknadsandel på 15 procent. Idag har de tre största företagen cirka 35 procent. I USA stod de fem största säkerhetsföretagen för 33 procent av den totala marknaden 1990, idag har de en marknadsandel på närmare 50 procent. Även om utrymmet för stordriftsfördelar är begränsat, kan man dra fördel av overhead och strukturellt kapital såsom kunskapen om hur arbetsplaneringen för bevakningsarbete kan optimeras genom ökad storlek. Eftersom det är så lätt att ta sig in i branschen kommer det alltid att finnas många mindre, lokala alternativ för grundläggande säkerhetstjänster, men de stora aktörerna har definitivt konsoliderat branschen.
Idag är de flesta framgångsrika företagen i branschen inriktade på enbart säkerhets-tjänster. Det finns dock några företag, i synnerhet inom fastighetsförvaltning, som erbjuder säkerhets- och bevakningstjänster i kombination med andra tjänster. Framväxten av en fokuserad fristående bransch för säkerhetstjänster har lett till förbättrade reg-
ler och bestämmelser i branschen. Även om dessa varierar avsevärt från land till land rör de i princip rätten att driva säkerhetsföretag och kontrollen av medarbetarnas bakgrund och utbildningskrav. Reglerna förbättras ständigt, vilket ytterligare höjer kvalitetsnivån och ökar professionalismen i branschen och därmed även bidrar till högre marginaler.
Mer kundanpassade tjänster
Som nästa steg i uppgraderingen av tjänste-utbudet kommer Securitas successivt att dela in tjänsterna i segment efter kundernas olika branscher och egenskaper. Den ökade fokuseringen på enskilda segment leder till mer specialiserad och fördjupad kunskap om kundernas behov och underlättar att hitta rätt lösning för den enskilda kunden. Mer skräddarsydda och optimerade tjänster ger kunderna ett större mervärde och förbättrar vinstmarginalerna för Securitas. Tillväxten inom specialbevakningstjänster, mobila tjänster och övervakningstjänster är dessutom högre än för den vanliga stationära bevakningen.
Marknaden för säkerhetstjänster (Bevakning)             Källa: Securitas och Freedonia
          2007     2015
Storlek: 2007, BUSD Storlek: 2007, BSEK % avtotalen Långsiktig tillväxt Securitas marknadsandel Storlek: 2015, BUSD Storlek: 2015, BSEK % av totalen
Nordamerika1 20 125 30% 4–6% 16% 26 168 26%
Europa2 27 176 42% 4–6% 17% 33 209 32%
Japan 3 20 5% 6% 0% 5 33 5%
Övriga Asien 7 43 10% 10–11% 0% 16 101 16%
Afrika/Mellanöstern 3 21 5% 10–12% 0% 7 47 7%
Latinamerika 6 37 9% 10–12% 2% 14 89 14%
Totalt 66 422 100% 7% 12% 101 647 100%
SEK/USD = 6,40 Nordamerika inkluderar USA, Kanada och Mexiko.              
2Europa inkluderar Turkiet.                
En jämförelse på hög nivå mellan marginalerna visar att säkerhetsföretagen har lyckats höja den genomsnittliga marginalen i Europa från 4–6 procent i slutet av 1990-talet till 5–7 procent idag. I USA, har marginalerna mer eller mindre fördubblats, till 4–6 procent, under samma period. Samtidigt har den enskilda kundens totala kostnader för ständigt allt bättre säkerhet sjunkit.
Trender och drivkrafter
Efterfrågan på säkerhetstjänster beror på flera olika faktorer och det är svårt att generalisera kring dessa. Det står dock ganska klart att det finns ett positivt samband mellan utvecklingen i säkerhetsbranschen och de flesta strukturella trender. Såväl globalisering, industrialisering, avreglering som förbättrad levnadsstandard leder till ökad efterfrågan på säkerhetstjänster. Mindre uppenbart är hur efterfrågan påverkas av det allmänna ekonomiska klimatet och dess indikatorer, till exempel BNP-tillväxten på kort sikt. Säkerhetsintäkterna härrör från många olika kontraktsportföljer som spänner över de flesta branscher, offentliga och statliga sektorer. En rimlig bedömning är då att konsumtionen av säkerhetstjänster fungerar som en eftersläpande ekonomisk indikator och att säkerhetsbranschen är mindre konjunkturkänslig än genomsnittet.
Storlek och tillväxt
Det beräknade värdet på den globala säkerhetsmarknaden är idag 139 miljarder USD. Europa och Nordamerika står för 70 procent av detta och har en årlig tillväxt på i genomsnitt 8 procent. I resten av världen är tillväxt-takten för marknaden tvåsiffrig och 2015 beräknas den utgöra 35 procent av en världs-marknad som då totalt kommer att vara värd 230 miljarder USD.
Bevakning står för den största delen av den totala globala cirka 47 procent. Andra stora delmarknader är larmsystem (cirka 30 procent) och värdehantering (cirka 9 procent). Den globala bevakningsmarknaden förväntas växa med i genomsnitt cirka 7 procent årligen. Tillväxttakten för bevakning varierar dock avsevärt mellan de mogna marknaderna i Europa, USA och Japan och de mindre utvecklade marknaderna i resten av Asien och i Latinamerika. Medan de mogna marknaderna förväntas ha en långsiktig genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 4–6 procent, pekar bedömningarna på 10–12 procent i övriga Asien och Latin-amerika. Till 2015 kommer tillväxtmarknadernas andel av den globala bevakningsmarknaden ha ökat från dagens cirka 25 procent till 37 procent.
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknadsländerna håller snabbt på att bli en väsentlig del av en allt mer global ekonomi. När multinationella företag utvidgar sin verksamhet till att omfatta även dessa marknader föredrar de ofta att arbeta med sina nuvarande säkerhetstjänstleverantörer. Securitas strategi, att öka närvaron i Latinamerika och Asien, beror därför inte bara på att tillväxtmöjligheterna är stora, det handlar även om att tillfredsställa efterfrågan från globala kunder.
På tillväxtmarknaderna är branschen fortfarande mer splittrad och mindre specialiserad. När Securitas och andra stora aktörer i branschen ökar sin närvaro i de här regionerna kommer konsolideringen snabbt att öka.
Fortsatt utveckling och stabil tillväxt
 
Marknadsutvecklingen för säkerhetstjänster har varit fördelaktig för alla parter. Företagen växer och förbättrar sin verksamhet och kunderna får bättre service och ökat mervärde. Tillväxtmarknadernas snabba utveckling och trenden mot mer specialiserade tjänster på mogna marknader ger goda utsikter för fortsatt tillväxt.
 
Branschdynamik
Säkerhetstjänster är i allmänhet baserade på ettårskontrakt. Inträdeshindren i branschen är låga och varje år tillkommer tusentals nya konkurrenter. Det är alltid hård konkurrens vid alla upphandlingar. Säkerhetsföretag som sysslar med stationär bevakning är dessutom beroende av en stor arbetsstyrka och därför känsliga för hur lönevillkoren utvecklas. Allt detta sätter ständig press på marginalerna och gör lönsamheten till en utmaning för hela branschen. Därför har Securitas sedan länge varit ledande i branschen när det gäller att utveckla en mer professionell marknad. De första stegen var att konsolidera och fokusera på säkerhet. Nästa steg är att vidareutveckla specialiseringen på specialbevakning och att erbjuda säkerhetslösningar.
 
Konsolidering och fokusering
Säkerhetsbranschen var tidigare mycket splittrad och dominerades av företag som erbjöd många olika tjänster, av konglomerat och av ett stort antal mindre, lokala aktörer. 1990 hade de fyra största säkerhetsföretagen
 
på den europeiska marknaden tillsammans en marknadsandel på 15 procent. Idag har de tre största företagen cirka 35 procent. I USA stod de fem största säkerhetsföretagen för 33 procent av den totala marknaden 1990, idag har de en marknadsandel på närmare 50 procent. Även om utrymmet för stordriftsfördelar är begränsat, kan man dra fördel av overhead och strukturellt kapital såsom kunskapen om hur arbetsplaneringen för bevakningsarbete kan optimeras genom ökad storlek. Eftersom det är så lätt att ta sig in i branschen kommer det alltid att finnas många mindre, lokala alternativ för grundläggande säkerhetstjänster, men de stora aktörerna har definitivt konsoliderat branschen.
 
Idag är de flesta framgångsrika företagen i branschen inriktade på enbart säkerhets-tjänster. Det finns dock några företag, i synnerhet inom fastighetsförvaltning, som erbjuder säkerhets- och bevakningstjänster i kombination med andra tjänster. Framväxten av en fokuserad fristående bransch för säkerhetstjänster har lett till förbättrade reg-
 
ler och bestämmelser i branschen. Även om dessa varierar avsevärt från land till land rör de i princip rätten att driva säkerhetsföretag och kontrollen av medarbetarnas bakgrund och utbildningskrav. Reglerna förbättras ständigt, vilket ytterligare höjer kvalitetsnivån och ökar professionalismen i branschen och därmed även bidrar till högre marginaler.
 
Mer kundanpassade tjänster
Som nästa steg i uppgraderingen av tjänste-utbudet kommer Securitas successivt att dela in tjänsterna i segment efter kundernas olika branscher och egenskaper. Den ökade fokuseringen på enskilda segment leder till mer specialiserad och fördjupad kunskap om kundernas behov och underlättar att hitta rätt lösning för den enskilda kunden. Mer skräddarsydda och optimerade tjänster ger kunderna ett större mervärde och förbättrar vinstmarginalerna för Securitas. Tillväxten inom specialbevakningstjänster, mobila tjänster och övervakningstjänster är dessutom högre än för den vanliga stationära bevakningen.
 

Marknaden för säkerhetstjänster (Bevakning)             Källa: Securitas och Freedonia
          2007     2015
Storlek: 2007, BUSD Storlek: 2007, BSEK % avtotalen Långsiktig tillväxt Securitas marknadsandel Storlek: 2015, BUSD Storlek: 2015, BSEK % av totalen
Nordamerika1 20 125 30% 4–6% 16% 26 168 26%
Europa2 27 176 42% 4–6% 17% 33 209 32%
Japan 3 20 5% 6% 0% 5 33 5%
Övriga Asien 7 43 10% 10–11% 0% 16 101 16%
Afrika/Mellanöstern 3 21 5% 10–12% 0% 7 47 7%
Latinamerika 6 37 9% 10–12% 2% 14 89 14%
Totalt 66 422 100% 7% 12% 101 647 100%
SEK/USD = 6,40 Nordamerika inkluderar USA, Kanada och Mexiko.              
2Europa inkluderar Turkiet.                

Sida 13

 
En jämförelse på hög nivå mellan marginalerna visar att säkerhetsföretagen har lyckats höja den genomsnittliga marginalen i Europa från 4–6 procent i slutet av 1990-talet till 5–7 procent idag. I USA, har marginalerna mer eller mindre fördubblats, till 4–6 procent, under samma period. Samtidigt har den enskilda kundens totala kostnader för ständigt allt bättre säkerhet sjunkit.
 
Trender och drivkrafter
Efterfrågan på säkerhetstjänster beror på flera olika faktorer och det är svårt att generalisera kring dessa. Det står dock ganska klart att det finns ett positivt samband mellan utvecklingen i säkerhetsbranschen och de flesta strukturella trender. Såväl globalisering, industrialisering, avreglering som förbättrad levnadsstandard leder till ökad efterfrågan på säkerhetstjänster. Mindre uppenbart är hur efterfrågan påverkas av det allmänna ekonomiska klimatet och dess indikatorer, till exempel BNP-tillväxten på kort sikt. Säkerhetsintäkterna härrör från många olika kontraktsportföljer som spänner över de flesta branscher, offentliga och statliga sektorer. En rimlig bedömning är då att konsumtionen av säkerhetstjänster fungerar som en eftersläpande ekonomisk indikator och att säkerhetsbranschen är mindre konjunkturkänslig än genomsnittet.
 
Storlek och tillväxt
Det beräknade värdet på den globala säkerhetsmarknaden är idag 139 miljarder USD. Europa och Nordamerika står för 70 procent av detta och har en årlig tillväxt på i genomsnitt 8 procent. I resten av världen är tillväxt-takten för marknaden tvåsiffrig och 2015 beräknas den utgöra 35 procent av en världs-marknad som då totalt kommer att vara värd 230 miljarder USD.
 
Bevakning står för den största delen av den totala globala cirka 47 procent. Andra stora delmarknader är larmsystem (cirka 30 procent) och värdehantering (cirka 9 procent). Den globala bevakningsmarknaden förväntas växa med i genomsnitt cirka 7 procent årligen. Tillväxttakten för bevakning varierar dock avsevärt mellan de mogna marknaderna i Europa, USA och Japan och de mindre utvecklade marknaderna i resten av Asien och i Latinamerika. Medan de mogna marknaderna förväntas ha en långsiktig genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 4–6 procent, pekar bedömningarna på 10–12 procent i övriga Asien och Latin-amerika. Till 2015 kommer tillväxtmarknadernas andel av den globala bevakningsmarknaden ha ökat från dagens cirka 25 procent till 37 procent.
 
Tillväxtmarknader
Tillväxtmarknadsländerna håller snabbt på att bli en väsentlig del av en allt mer global ekonomi. När multinationella företag utvidgar sin verksamhet till att omfatta även dessa marknader föredrar de ofta att arbeta med sina nuvarande säkerhetstjänstleverantörer. Securitas strategi, att öka närvaron i Latinamerika och Asien, beror därför inte bara på att tillväxtmöjligheterna är stora, det handlar även om att tillfredsställa efterfrågan från globala kunder.
 
På tillväxtmarknaderna är branschen fortfarande mer splittrad och mindre specialiserad. När Securitas och andra stora aktörer i branschen ökar sin närvaro i de här regionerna kommer konsolideringen snabbt att öka.