Securitas årsredovisning 2007

Finansiell styrning för korrekta beslut
För att kunna förverkliga strategierna och styra Securitas medarbetare och organisation mot måluppfyllelse, har koncernen etablerat ett finansiellt ramverk som löpande mäter koncernens prestationer från plats-kontoren till koncernnivå. Denna rapportering gör det möjligt att följa ett antal enkla och tydliga nyckeltal som förstås av alla medarbetare.
Den ekonomiska rapporteringen syftar till att ge så korrekt information som möjligt, så att chefer och medarbetare kan ta de beslut som krävs för lönsam tillväxt i enlighet med Securitas strategier och kontrollera riskerna för hög måluppfyllelse. Den ekonomiska rapporteringen bildar också basen för god intern kontroll.
Den ekonomiska rapporteringen bygger på följande grunder:
  • Riktlinjer för divisionernas ekonomiska fokus och ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i organisationen när det gäller finansiella nyckeltal genom vår finansiella modell, Securitas Sex Fingrar.
  • Financial Policies and Guidelines, styrelsens policydokument, som utvecklar tre centrala teman – transparent och sammanhängande intern och extern rapportering, förebyggande riskhantering och ständiga förbättringar i de finansiella styr- och kontrollprocesserna.
  • Securitas rapportmanual, som ger alla chefer och ekonomiansvariga detaljerade instruktioner och definitioner för den ekonomiska rapporteringen.
  • Controllern och dennes yrkesroll – att med integritet och professionalism leda och samarbeta för att skapa en hög etisk nivå, hög kompetensnivå och engagemang samt ständigt sträva efter en sann, transparent, relevant och aktuell ekonomisk information.
Tydlighet och enkelhet
Securitas finansiella modell är i grunden enkel. Den fokuserar på transparens och tydliga samband mellan resultaträkningens intäkter och kostnader, balansräkningens kapital samt genereringen av kassaflöde för att uppnå ett så stort fritt kassaflöde och värdeskapande för aktieägarna som möjligt. Därigenom förstår chefer och medarbetare sambanden mellan risker och möjligheter, och hur de kan övervakas och kontrolleras och i sin tur påverka deras ansvarsområden. Transparent och korrekt finansiell rapportering är också basen för god intern kontroll.
Den grafiska modellen på sidan 26 visar resultaträkningen, kassaflödet och balansräkningen och sambanden däremellan.
Resultaträkningen
Resultaträkningen är funktionsindelad och återspeglar således koncernens organisation. Därmed blir ansvaret för varje resultat-nivå tydlig, och operativt ansvariga chefer kan koncentrera sig på de faktorer som de kan påverka. Bruttomarginal och rörelsemarginal är centrala begrepp i den operativa uppföljningen på både divisions- och koncernnivå. Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, finansiella poster och skatter följs upp separat.
Kassaflödet
Rörelseresultatet ska i princip generera ett lika stort kassaflöde från rörelsen. Kassaflödet påverkas av investeringar i och avskrivningar på operativa anläggningstillgångar och förändringar av rörelsekapitalet. Rörelsens kassaflöde är ett viktigt nyckeltal på operativ

Sida 25

Finansiell styrning för korrekta beslut
 
För att kunna förverkliga strategierna och styra Securitas medarbetare och organisation mot måluppfyllelse, har koncernen etablerat ett finansiellt ramverk som löpande mäter koncernens prestationer från plats-kontoren till koncernnivå. Denna rapportering gör det möjligt att följa ett antal enkla och tydliga nyckeltal som förstås av alla medarbetare.
 
Den ekonomiska rapporteringen syftar till att ge så korrekt information som möjligt, så att chefer och medarbetare kan ta de beslut som krävs för lönsam tillväxt i enlighet med Securitas strategier och kontrollera riskerna för hög måluppfyllelse. Den ekonomiska rapporteringen bildar också basen för god intern kontroll.
 
Den ekonomiska rapporteringen bygger på följande grunder:
  • Riktlinjer för divisionernas ekonomiska fokus och ansvarsfördelningen mellan olika nivåer i organisationen när det gäller finansiella nyckeltal genom vår finansiella modell, Securitas Sex Fingrar.
  • Financial Policies and Guidelines, styrelsens policydokument, som utvecklar tre centrala teman – transparent och sammanhängande intern och extern rapportering, förebyggande riskhantering och ständiga förbättringar i de finansiella styr- och kontrollprocesserna.
 
  • Securitas rapportmanual, som ger alla chefer och ekonomiansvariga detaljerade instruktioner och definitioner för den ekonomiska rapporteringen.
  • Controllern och dennes yrkesroll – att med integritet och professionalism leda och samarbeta för att skapa en hög etisk nivå, hög kompetensnivå och engagemang samt ständigt sträva efter en sann, transparent, relevant och aktuell ekonomisk information.
 
Tydlighet och enkelhet
Securitas finansiella modell är i grunden enkel. Den fokuserar på transparens och tydliga samband mellan resultaträkningens intäkter och kostnader, balansräkningens kapital samt genereringen av kassaflöde för att uppnå ett så stort fritt kassaflöde och värdeskapande för aktieägarna som möjligt. Därigenom förstår chefer och medarbetare sambanden mellan risker och möjligheter, och hur de kan övervakas och kontrolleras och i sin tur påverka deras ansvarsområden. Transparent och korrekt finansiell rapportering är också basen för god intern kontroll.
 
Den grafiska modellen på sidan 26 visar resultaträkningen, kassaflödet och balansräkningen och sambanden däremellan.
 
Resultaträkningen
Resultaträkningen är funktionsindelad och återspeglar således koncernens organisation. Därmed blir ansvaret för varje resultat-nivå tydlig, och operativt ansvariga chefer kan koncentrera sig på de faktorer som de kan påverka. Bruttomarginal och rörelsemarginal är centrala begrepp i den operativa uppföljningen på både divisions- och koncernnivå. Avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar, finansiella poster och skatter följs upp separat.
 
Kassaflödet
Rörelseresultatet ska i princip generera ett lika stort kassaflöde från rörelsen. Kassaflödet påverkas av investeringar i och avskrivningar på operativa anläggningstillgångar och förändringar av rörelsekapitalet. Rörelsens kassaflöde är ett viktigt nyckeltal på operativ