Securitas årsredovisning 2007

Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader1                  
MSEK     2007     2006     2005
  Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets intressen  Summa  Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets intressen  Summa  Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets intressen  Summa 
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital                  
Aktuariella vinster och förluster efter skatt, alla verksamheter 44,5 44,5 –8,6 –8,6 –198,2 –198,2
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter –20,5 –20,5 14,1 14,1 11,2 11,2
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter 74,8 74,8 354,5 354,5 –544,6 –544,6
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter –282,1 –0,1 –282,2 –1.288,8 –1,3 –1.290,1 1.939,2 1,3 1.940,5
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital –183,3 –0,1 –183,4 –928,8 –1,3 –930,1 1.207,6 1,3 1.208,9
Årets resultat, alla verksamheter 524,4 1,6 526,0 850,4 1,6 852,0 2.712,2 1,5 2.713,7
Summa intäkter och kostnader för året 341,1 1,5 342,6 –78,4 0,3 –78,1 3.919,8 2,8 3.922,6
1 För ytterligare upplysningar hänvisas till not 29.                  
52 Not 1   Allmän företagsinformation
  Not 2   Redovisningsprincper
         
56 Not 3   Definitioner, beräkning av nyckeltal och valutakurser
         
57 Not 4   Kritiska uppskattningar och bedömningar samt jämförelsestörande poster
         
59 Not 5   Händelser efter balansdagen
  Not 6   Finansiell riskhantering
         
61 Not 7   Transaktioner med närstående
  Not 8   Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare
         
63 Not 9   Segmentsrapportering
         
66 Not 10   Intäkternas fördelning
  Not 11   Rörelsens kostnader
         
67 Not 12   Personal
  Not 13   Avskrivningar
  Not 14   Finansnetto
68 Not 15   Skatter
         
69 Not 16   Förvärv och avyttringar av dotterbolag samt nedskrivningsbedömning
         
73 Not 17   Goodwill
  Not 18   Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
         
74 Not 19   Övriga immateriella tillgångar
  Not 20   Materiella anläggningstillgångar
         
75 Not 21   Andelar i intressebolag
  Not 22   Räntebärande finansiella anläggningstillgångar
  Not 23   Övriga långfristiga fordringar
  Not 24   Varulager
  Not 25   Kundfordringar
  Not 26   Övriga kortfristiga fordringar
  Not 27   Övriga räntebärande omsättningstillgångar
  Not 28   Likvida medel
76 Not 29   Förändringar i eget kapital
         
77 Not 30   Konvertibla förlagslån
  Not 31   Långfristiga skulder exklusive avsättningar
         
78 Not 32   Avsättningar för penisoner och liknande förpliktelser
         
80 Not 33   Övriga långfristiga avsättningar
  Not 34   Kortfristiga låndeskulder
  Not 35   Övriga kortfristiga skulder
  Not 36   Övriga kortfristiga avsättningar
  Not 37   Ställda säkerheter
  Not 38   Ansvarsförbindelser
         
81 Not 39   Avvecklade verksamheter

Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader1                  
MSEK     2007     2006     2005
  Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets intressen  Summa  Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets intressen  Summa  Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets intressen  Summa 
Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital                  
Aktuariella vinster och förluster efter skatt, alla verksamheter 44,5 44,5 –8,6 –8,6 –198,2 –198,2
Kassaflödessäkringar efter skatt, alla verksamheter –20,5 –20,5 14,1 14,1 11,2 11,2
Säkring av nettoinvesteringar, alla verksamheter 74,8 74,8 354,5 354,5 –544,6 –544,6
Omräkningsdifferenser, alla verksamheter –282,1 –0,1 –282,2 –1.288,8 –1,3 –1.290,1 1.939,2 1,3 1.940,5
Summa intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital –183,3 –0,1 –183,4 –928,8 –1,3 –930,1 1.207,6 1,3 1.208,9
Årets resultat, alla verksamheter 524,4 1,6 526,0 850,4 1,6 852,0 2.712,2 1,5 2.713,7
Summa intäkter och kostnader för året 341,1 1,5 342,6 –78,4 0,3 –78,1 3.919,8 2,8 3.922,6
1 För ytterligare upplysningar hänvisas till not 29.                  

Sida 51

 
52 Not 1   Allmän företagsinformation
  Not 2   Redovisningsprincper
         
56 Not 3   Definitioner, beräkning av nyckeltal och valutakurser
         
57 Not 4   Kritiska uppskattningar och bedömningar samt jämförelsestörande poster
         
59 Not 5   Händelser efter balansdagen
  Not 6   Finansiell riskhantering
         
61 Not 7   Transaktioner med närstående
  Not 8   Ersättningar till styrelsen och ledande befattningshavare
         
63 Not 9   Segmentsrapportering
         
66 Not 10   Intäkternas fördelning
  Not 11   Rörelsens kostnader
         
67 Not 12   Personal
  Not 13   Avskrivningar
  Not 14   Finansnetto
 
68 Not 15   Skatter
         
69 Not 16   Förvärv och avyttringar av dotterbolag samt nedskrivningsbedömning
         
73 Not 17   Goodwill
  Not 18   Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
         
74 Not 19   Övriga immateriella tillgångar
  Not 20   Materiella anläggningstillgångar
         
75 Not 21   Andelar i intressebolag
  Not 22   Räntebärande finansiella anläggningstillgångar
  Not 23   Övriga långfristiga fordringar
  Not 24   Varulager
  Not 25   Kundfordringar
  Not 26   Övriga kortfristiga fordringar
  Not 27   Övriga räntebärande omsättningstillgångar
  Not 28   Likvida medel
 
76 Not 29   Förändringar i eget kapital
         
77 Not 30   Konvertibla förlagslån
  Not 31   Långfristiga skulder exklusive avsättningar
         
78 Not 32   Avsättningar för penisoner och liknande förpliktelser
         
80 Not 33   Övriga långfristiga avsättningar
  Not 34   Kortfristiga låndeskulder
  Not 35   Övriga kortfristiga skulder
  Not 36   Övriga kortfristiga avsättningar
  Not 37   Ställda säkerheter
  Not 38   Ansvarsförbindelser
         
81 Not 39   Avvecklade verksamheter