Securitas årsredovisning 2007

83 Moderbolagets resultaträkning
     
83 Moderbolagets kassaflödesanalys
     
84 Moderbolagets balansräkning
     
85 Moderbolagets förändringar i eget kapital
     
86 Not 40 Redovisningsprinciper
  Not 41 Transaktioner med närstående
  Not 42 Finansiella risker
87 Not 43 Rörelsens kostnader
  Not 44 Personal
  Not 45 Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto
  Not 46 Skatter
     
88 Not 47 Övriga immateriella tillgångar
  Not 48 Maskiner och inventarier
  Not 49 Aktier i dotterbolag
     
89 Not 50 Aktier i intressebolag
  Not 51 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  Not 52 Likvida medel
  Not 53 Förändringar i eget kapital
  Not 54 Konvertibla förlagslån
  Not 55 Långfristiga skulder
  Not 56 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Not 57 Ställda säkerheter
  Not 58 Ansvarsförbindelser
Resultaträkning        
MSEK Not 2007 2006 2005
Administrationsbidrag och övriga intäkter 41 378,2 469,4 479,7
Bruttoresultat   378,2 469,4 479,7
         
Administrationskostnader 43, 44 –290,9 –675,2 –469,6
Rörelseresultat   87,3 –205,8 10,1
         
Resultat från finansiella investeringar        
Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag 41 15,1 –46,4
Utdelning 41 2.434,2 5.337,8 4.618,7
Ränteintäkter 41 1.207,9 1.154,2 1.196,7
Räntekostnader 41 –2.160,2 –1.691,7 –1.567,8
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto 45 –971,9 –1.726,2 –270,5
Summa finansiella intäkter och kostnader   525,1 3.074,1 3.930,7
Resultat efter finansiella poster   612,4 2.868,3 3.940,8
         
Bokslutsdispositioner        
Förändring av periodiseringsfond   8,1
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan   0,1 7,7 1,6
Summa bokslutsdispositioner   0,1 7,7 9,7
Resultat före skatt   612,5 2.876,0 3.950,5
         
Aktuell skattekostnad 46 –13,6 –27,7 –32,4
Uppskjuten skatt 46 –10,5 28,8 96,8
Årets resultat   588,4 2.877,1 4.014,9
Kassaflödesanalys        
MSEK Not 2007 2006 2005
Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat   87,3 –205,8 10,1
Återföring av avskrivningar   3,8 7,5 10,4
Erhållna finansiella poster   3.605,0 6.752,9 3.669,3
Betalda finansiella poster   –2.114,4 –1.943,6 –1.593,5
Betald inkomstskatt   –11,2 –17,5 –11,4
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital   –500,8 1.347,7 –202,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten   1.069,7 5.941,2 1.882,3
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i anläggningstillgångar   –24,0 3,7 –7,5
Aktier i dotterbolag   –108,5 –7.241,6 –8.908,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   –132,5 –7.237,9 –8.915,5
         
Finansieringsverksamheten        
Lämnad utdelning   –1.131,7 –1.277,7 –1.095,2
Förtidsinlösen av konvertibla förlagslån 30 –1.780,0
Lösen av obligationslån   –3.240,1
Förändring av räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel   2.568,5 4.869,2 9.508,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1.436,8 351,4 6.632,8
         
Årets kassaflöde   2.374,0 –945,3 –400,4
Likvida medel vid årets början   813,3 1.758,6 2.159,0
Likvida medel vid årets slut 52 3.187,3 813,3 1.758,6
83 Moderbolagets resultaträkning
     
83 Moderbolagets kassaflödesanalys
     
84 Moderbolagets balansräkning
     
85 Moderbolagets förändringar i eget kapital
     
86 Not 40 Redovisningsprinciper
  Not 41 Transaktioner med närstående
  Not 42 Finansiella risker
 
87 Not 43 Rörelsens kostnader
  Not 44 Personal
  Not 45 Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto
  Not 46 Skatter
     
88 Not 47 Övriga immateriella tillgångar
  Not 48 Maskiner och inventarier
  Not 49 Aktier i dotterbolag
     
89 Not 50 Aktier i intressebolag
  Not 51 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  Not 52 Likvida medel
  Not 53 Förändringar i eget kapital
  Not 54 Konvertibla förlagslån
  Not 55 Långfristiga skulder
  Not 56 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
  Not 57 Ställda säkerheter
  Not 58 Ansvarsförbindelser

Sida 83

 

Resultaträkning        
MSEK Not 2007 2006 2005
Administrationsbidrag och övriga intäkter 41 378,2 469,4 479,7
Bruttoresultat   378,2 469,4 479,7
         
Administrationskostnader 43, 44 –290,9 –675,2 –469,6
Rörelseresultat   87,3 –205,8 10,1
         
Resultat från finansiella investeringar        
Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag 41 15,1 –46,4
Utdelning 41 2.434,2 5.337,8 4.618,7
Ränteintäkter 41 1.207,9 1.154,2 1.196,7
Räntekostnader 41 –2.160,2 –1.691,7 –1.567,8
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto 45 –971,9 –1.726,2 –270,5
Summa finansiella intäkter och kostnader   525,1 3.074,1 3.930,7
Resultat efter finansiella poster   612,4 2.868,3 3.940,8
         
Bokslutsdispositioner        
Förändring av periodiseringsfond   8,1
Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan   0,1 7,7 1,6
Summa bokslutsdispositioner   0,1 7,7 9,7
Resultat före skatt   612,5 2.876,0 3.950,5
         
Aktuell skattekostnad 46 –13,6 –27,7 –32,4
Uppskjuten skatt 46 –10,5 28,8 96,8
Årets resultat   588,4 2.877,1 4.014,9
 

Kassaflödesanalys        
MSEK Not 2007 2006 2005
Den löpande verksamheten         
Rörelseresultat   87,3 –205,8 10,1
Återföring av avskrivningar   3,8 7,5 10,4
Erhållna finansiella poster   3.605,0 6.752,9 3.669,3
Betalda finansiella poster   –2.114,4 –1.943,6 –1.593,5
Betald inkomstskatt   –11,2 –17,5 –11,4
Förändring av övrigt operativt sysselsatt kapital   –500,8 1.347,7 –202,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten   1.069,7 5.941,2 1.882,3
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i anläggningstillgångar   –24,0 3,7 –7,5
Aktier i dotterbolag   –108,5 –7.241,6 –8.908,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten   –132,5 –7.237,9 –8.915,5
         
Finansieringsverksamheten        
Lämnad utdelning   –1.131,7 –1.277,7 –1.095,2
Förtidsinlösen av konvertibla förlagslån 30 –1.780,0
Lösen av obligationslån   –3.240,1
Förändring av räntebärande nettoskuld exklusive likvida medel   2.568,5 4.869,2 9.508,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   1.436,8 351,4 6.632,8
         
Årets kassaflöde   2.374,0 –945,3 –400,4
Likvida medel vid årets början   813,3 1.758,6 2.159,0
Likvida medel vid årets slut 52 3.187,3 813,3 1.758,6