Securitas årsredovisning 2007

Not 40. Redovisningsprinciper
Moderbolagets finansiella rapporter är från och med den 1 januari 2005 upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RR 32:06 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget tillämpar därmed samma redovisningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt och utom i de fall som anges nedan. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen, Tryggandelagen samt av de valmöjligheter som framgår av övergångsreglerna i RR 32:06.
IAS 17 Leasing
Finansiella leasingavtal kan inte redovisas i juridisk person eftersom särskilda regler för beskattning saknas eller är ofullständiga. Finansiella leasingavtal kan därför i juridisk person redovisas enligt de regler som gäller för operationella leasingavtal. Denna begränsning saknar faktisk betydelse då moderbolaget inte har ingått några leasingavtal som kan klassificeras som finansiella.
IAS 19 Ersättningar till anställda
Moderbolaget har enligt Tryggandelagen ej möjlighet att redovisa eventuella förmånsbestämda planer såsom förmånsbestämda planer i den juridiska personen. Denna begränsning har ingen materiell påverkan på de ersättningar till anställda som finns i moderbolaget. Pensionslösningar finns antingen inom ramen för ITP-planen försäkrad via Alecta, vilken beskrivs under koncernens redovisningsprinciper eller utgöras i allt väsentligt av andra avgiftsbestämda pensionsplaner.
IAS 39 Finansiella instrument; redovisning och värdering
Moderbolaget tillämpar IAS 39 från och med den 1 januari 2006. IAS 39 har tillämpats med undantag för redovisning av finansiella garantiavtal hänförliga till dotterbolag. Övergången till IAS 39 har redovisats som byte av redovisningsprincip per den 1 januari 2006. Effekten av byte av redovisningsprincip framgår av förändringar av eget kapital. I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som koncernen tillämpar för redovisning och värdering av finansiella instrument i not 2 Redovisningsprinciper med tillägget att de principer som i koncernen tillämpades till och med den 31 december 2004 av moderbolaget tillämpades till och med den 31 december 2005. Dessa principer framgår nedan.
Finansiella instrument – tillämpade till och med 31 december 2005
Kortfristiga placeringar redovisas enligt lägsta värdets princip om de avser överlåtbara värdepapper och till anskaffningsvärde för bankdepositioner.
Konvertibla förlagslån utgör ett sammansatt finansiellt instrument där den finansiella skulden (lånet) och egetkapitalinstrumentet (utfärdad säljoption) ska särredovisas vid emissionstidpunkten. Då det konvertibla förlagslånen 2002/2007 serie 1–4 emitterades till en marknadsmässig ränta utgjorde egetkapitalinstrumentet en oväsentlig del av emissionslikviden varvid de konvertibla förlagslånen i sin helhet klassificerats som finansiell skuld.
Emitterade obligationslån redovisas till upplupet anskaffningsvärde, med vilket avses det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan beräknade nuvärdet av de framtida utbetalningarna.
Företagscertifikat emitteras under ett kortfristigt svenskt certifikatprogram och redovisas under övriga kortfristiga låneskulder till det på valutadagen kontant erhållna beloppet avseende emissionen. Upplupen ränta redovisas under upplupna räntekostnader varvid beräkning av upplupen ränta sker linjärt. På grund av företagscertifikatens korta löptid är skillnaden inte materiell för upplupen ränta beräknad linjärt jämfört med upplupen ränta beräknad med den effektiva räntan.
Lånefordringar och låneskulder som kurssäkrats via valutaterminskontrakt värderas till avistakurs den dag då valutasäkringen ingicks. Terminspremier och terminsavdrag, det vill säga skillnaden mellan terminskursen och avistakursen, redovisas som ränta. Räntederivat används endast i säkringssyfte och redovisning sker genom att orealiserade vinster och förluster skjuts upp, så kallad ”deferral hedge accounting”. Moder-bolagets resultat avseende räntederivat kommer därmed endast att omfatta ränte-intäkter och räntekostnader baserade på räntederivatens faktiska kassaflöden. Erlagda optionspremier kostnadsförs över den säkrade positionens löptid, och redovisas som räntekostnader.
IAS 21 Effekter av ändrade valutakurser
Av IAS 21 punkt 32 framgår att kursdifferenser på monetära poster som utgör en del av ett rapporterande företags nettoinvestering i utlandsverksamhet ska redovisas via resultaträkningen i juridisk person. Av RR 32:06 punkt 43 framgår att sådana kursdifferenser istället ska redovisas i eget kapital i enlighet med Årsredovisningslagen 4 kapitel 14 d §. Securitas AB följer RR 32:06 punkt 43 och redovisar kursdifferenser som uppfyller kriterierna för att redovisas som säkring av nettoinvestering, det vill säga där mellanhavandet är av sådan art att det inte är avsett att regleras och sannolikt inte heller kommer att regleras inom en överskådlig framtid, via omräkningsreserven i eget kapital.
URA 7 Koncernbidrag och aktieägartillskott
De koncernbidrag som moderbolaget erhåller är att jämställa med utdelning och redovisas därmed som en finansiell intäkt i moderbolaget.
Anteciperad utdelning
I moderbolagets intäktsredovisas en anteciperad utdelning från ett dotterbolag i det fall moderbolaget har rätt att besluta om storleken på dotterbolagets utdelning. Moderbolaget måste dessutom ha säkerställt att utdelningen inte överstiger dotterbolagets utdelningskapacitet.
Not 41. Transaktioner med närstående
Prissättning vid transaktioner mellan moderbolag och dotterbolag sker med beaktande av affärsmässiga principer.
Moderbolagets transaktioner med dotterbolag omfattar      
MSEK 2007 2006 2005
Administrationsbidrag och övriga      
intäkter från dotterbolag 360,0 460,5 474,3
– varav avvecklade verksamheter 81,4 70,5
Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag1 15,1 –46,4
– varav avvecklade verksamheter
Utdelningar från dotterbolag 2.434,2 5.337,8 4.618,7
– varav avvecklade verksamheter 301,9
Ränteintäkter från dotterbolag 643,1 577,6 487,0
– varav avvecklade verksamheter 26,1 30,7
Räntekostnader från dotterbolag –1.150,8 –737,0 –479,5
– varav avvecklade verksamheter –6,4 –2,5
1 För 2007 resultat från likvidation av intressebolag och för 2005 resultat från försäljning av aktier i
dotterbolag i samband med intern omstrukturering. Fordringar och skulder hos/till dotterbolag jämte dessas fördelning mellan räntebärande och icke räntebärande poster redovisas i balansräkningen. För ledande befattningshavares förmåner hänvisas till koncernens uppgifter under not 8 och 12 till koncernredovisningen samt till not 44. För ställda panter och ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag hänvisas till uppgifter om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i anslutning till balansräkningen samt till noterna 57 och 58.
Not 42. Finansiella risker

Moderbolaget tillämpar, som framgår ovan av not 40, sedan den 1 januari 2006 IAS 39 Finansiella instrument; redovisning och värdering. För ytterligare information om finansiella risker vilka är tillämpliga även för moderbolaget hänvisas till koncernens not 2 och not 6.
Omvärdering av finansiella instrument    
MSEK 2007 2006
Redovisat i resultaträkningen    
Finansiella kostnader –4,1 –38,6
Uppskjuten skatt 1,1 10,8
Påverkan på årets resultat –3,0 –27,8
Redovisat via säkringsreserv i eget kapital    
Överföring till säkringsreserv före skatt 4,6 30,6
Uppskjuten skatt på överföring till säkringsreserv –1,3 –8,6
Överföring till säkringsreserv efter skatt 3,3 22,0
Överföring till resultaträkningen före skatt –33,1 –11,0
Uppskjuten skatt på överföring till resultaträkningen 9,3 3,1
Överföring till resultaträkningen efter skatt –23,8 –7,9
Derivatinstrument i balansräkningen    
MSEK 2007 2006
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar    
Säkringar av verkligt värde 1.121,8
Kassaflödessäkringar 13,1 19,4
Övriga innehav av derivatinstrument
Summa derivat inkluderade i räntebärande    
finansiella anläggningstillgångar 13,1 1.141,2
Räntebärande kortfristiga fordringar hos dotterbolag    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar
Övriga innehav av derivatinstrument 10,2 42,1
Summa derivat inkluderade i räntebärande    
kortfristiga fordringar hos dotterbolag 10,2 42,1
Övriga räntebärande omsättningstillgångar    
Säkringar av verkligt värde 1.421,2
Kassaflödessäkringar 8,2 18,0
Övriga innehav av derivatinstrument 4,1 148,3
Summa derivat inkluderade i övriga    
räntebärande omsättningstillgångar 1.433,5 166,3
Övriga långfristiga låneskulder    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar 14,6
Övriga innehav av derivatinstrument
Summa derivat inkluderade i övriga långfristiga låneskulder 14,6
Räntebärande kortfristiga skulder till dotterbolag    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar
Övriga innehav av derivatinstrument 7,3 71,1
Summa derivat inkluderade    
i kortfristiga skulder till dotterbolag 7,3 71,1
Övriga kortfristiga låneskulder    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar
Övriga innehav av derivatinstrument 17,3 61,3
Summa derivat inkluderade i övriga kortfristiga låneskulder 17,3 61,3
Not 43. Rörelsens kostnader
Revisionsarvoden och kostnadsersättningar      
MSEK 2007 2006 2005
PricewaterhouseCoopers      
– revisionsuppdrag 7,7 8,2 6,9
– andra uppdrag1 3,1 12,7 3,0
Summa PricewaterhouseCoopers 10,8 20,9 9,9
       
Övriga revisorer      
– revisionsuppdrag
Summa 10,8 20,9 9,9
1 Kostnader för andra uppdrag utförda av PricewaterhouseCoopers innefattar arvoden för revisions-
relaterad rådgivning angående redovisning inklusive IFRS, IT, skattefrågor, förvärv, avyttringar och internbanksrelaterade frågor.
Not 44. Personal
Medelantal årsanställda; fördelning mellan kvinnor och män                  
      Kvinnor     Män     Summa
  2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005
Sverige 20 19 14 13 13 15 33 32 29
Under år 2007 var, av totalt 9 (10, 11) styrelseledamöter och verkställande direktörer, 3 (3, 2) kvinnor.              
Lönekostnader                        
      2007     2006     2005   Varav tantiem
MSEK Löner Sociala kostnader (varav pension) Löner Sociala kostnader (varav pension) Löner Sociala kostnader (varav pension) 2007 2006 2005
Styrelse och verk-                        
ställande direktörer 16,1 8,3 (2,6) 6,1 2,5 (–) 4,7 1,8 (–) 2,0
Övriga anställda 40,0 22,7 (9,7) 36,0 21,0 (9,4) 28,9 25,0 (15,6) 0,0 6,2 9,4
Summa 56,1 31,0 (12,3) 42,1 23,5 (9,4) 33,6 26,8 (15,6) 2,0 6,2 9,4
Utöver personalkostnader för 2005 har Securitas AB gjort avsättning till pension för koncernledningsledamoten Juan Vallejo.          
Sjukfrånvaro      
  2007 2006 2005
Totalt antal rapporterade timmar      
sjukfrånvaro bland de anställda 1.493,1 770,2 599,7
Män, efter ålder: 54,4 52,5 37,5
<30 år 15,0
30–49 år 54,4 52,5 22,5
>49 år
       
Kvinnor, efter ålder: 1.438,8 717,7 562,2
<30 år 195,0
30–49 år 362,5 195,0 352,2
>49 år 1.076,3 522,7 15,0
       
Normalt antal årsarbetstimmar per person:      
Anställda, normalt antal arbetstimmar, totalt 64.350 62.400 56.550
Män 25.350 25.350 27.300
Kvinnor 36.000 37.050 29.250
       
Sjukfrånvaro i % av normalt antal arbetstimmar:      
Män 0,21 0,21 0,14
Kvinnor 3,69 1,94 1,90
Not 45. Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto
MSEK 2007 2006 2005
Nedskrivning av aktier i dotterbolag1 –638,9 –1.539,1
Kursdifferenser, netto –314,5 –106,0 –243,8
Bankkostnader och liknande resultatposter –12,5 –34,3 –12,1
Omvärdering av finansiella instrument (IAS 39)2 –4,1 –38,6
Övriga poster, netto –1,9 –8,2 –14,6
Summa övriga finansiella intäkter      
och kostnader, netto –971,9 –1.726,2 –270,5
1 Nedskrivning av aktier i dotterbolag har skett i samband med att moderbolaget erhållit utdelning från
dotterbolaget, för 2007 även i samband med nedskrivning av goodwill i Nederländerna där ned-
skrivningsbehov även funnits avseende aktier i dotterbolag samt för 2006 hänförligt till koncernintern
omstrukturering i samband med utdelningen av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. IAS 39 tillämpas av moderbolaget från och med den 1 januari 2006.
Not 46. Skatter
Resultaträkningen Skattekostnad      
MSEK 2007 2006 2005
Skatt på resultat före skatt      
– aktuell skattekostnad –13,6 –27,7 –32,4
– uppskjuten skatt –10,5 28,8 96,8
Summa skattekostnad –24,1 1,1 64,4
Den svenska bolagsskatten uppgick till 28 procent under 2007, 2006 och 2005. Uppskjuten skatt för 2005 har justerats för effekter av byte av redovisningsprincip enligt IAS 21 avseende omräkningsreserv. Se även not 40.
Skillnad mellan lagstadgad svensk skatt och den verkliga skatten i moderbolaget      
MSEK 2007 2006 2005
Skatt beräknad efter svensk skattesats 28% –172 –805 –1.106
Skatt hänförlig till tidigare perioder 0 –7 2
Skatteeffekt hänförlig till ej skattepliktiga intäkter 371 1.246 1.114
Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader –223 –433 –58
Skatteeffekt av förlustavdrag 112
Verklig skattekostnad –24 1 64
Skatteeffekter av ej skattepliktiga intäkter avser främst utdelningar från dotterbolag. Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader består främst av nedskrivningar av aktier i dotterbolag.
Förlustavdrag
Moderbolagets förlustavdrag uppgick per 31 december 2007 till 0 MSEK (0 och 0).
Not 40. Redovisningsprinciper
Moderbolagets finansiella rapporter är från och med den 1 januari 2005 upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RR 32:06 Redovisning för juridiska personer. Moderbolaget tillämpar därmed samma redovisningsprinciper som koncernen där så är tillämpligt och utom i de fall som anges nedan. De avvikelser som förekommer mellan moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av Årsredovisningslagen, Tryggandelagen samt av de valmöjligheter som framgår av övergångsreglerna i RR 32:06.
IAS 17 Leasing
Finansiella leasingavtal kan inte redovisas i juridisk person eftersom särskilda regler för beskattning saknas eller är ofullständiga. Finansiella leasingavtal kan därför i juridisk person redovisas enligt de regler som gäller för operationella leasingavtal. Denna begränsning saknar faktisk betydelse då moderbolaget inte har ingått några leasingavtal som kan klassificeras som finansiella.
IAS 19 Ersättningar till anställda
Moderbolaget har enligt Tryggandelagen ej möjlighet att redovisa eventuella förmånsbestämda planer såsom förmånsbestämda planer i den juridiska personen. Denna begränsning har ingen materiell påverkan på de ersättningar till anställda som finns i moderbolaget. Pensionslösningar finns antingen inom ramen för ITP-planen försäkrad via Alecta, vilken beskrivs under koncernens redovisningsprinciper eller utgöras i allt väsentligt av andra avgiftsbestämda pensionsplaner.
 
IAS 39 Finansiella instrument; redovisning och värdering
Moderbolaget tillämpar IAS 39 från och med den 1 januari 2006. IAS 39 har tillämpats med undantag för redovisning av finansiella garantiavtal hänförliga till dotterbolag. Övergången till IAS 39 har redovisats som byte av redovisningsprincip per den 1 januari 2006. Effekten av byte av redovisningsprincip framgår av förändringar av eget kapital. I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som koncernen tillämpar för redovisning och värdering av finansiella instrument i not 2 Redovisningsprinciper med tillägget att de principer som i koncernen tillämpades till och med den 31 december 2004 av moderbolaget tillämpades till och med den 31 december 2005. Dessa principer framgår nedan.
 
Finansiella instrument – tillämpade till och med 31 december 2005
Kortfristiga placeringar redovisas enligt lägsta värdets princip om de avser överlåtbara värdepapper och till anskaffningsvärde för bankdepositioner.
 
Konvertibla förlagslån utgör ett sammansatt finansiellt instrument där den finansiella skulden (lånet) och egetkapitalinstrumentet (utfärdad säljoption) ska särredovisas vid emissionstidpunkten. Då det konvertibla förlagslånen 2002/2007 serie 1–4 emitterades till en marknadsmässig ränta utgjorde egetkapitalinstrumentet en oväsentlig del av emissionslikviden varvid de konvertibla förlagslånen i sin helhet klassificerats som finansiell skuld.
Emitterade obligationslån redovisas till upplupet anskaffningsvärde, med vilket avses det med hjälp av den effektiva anskaffningsräntan beräknade nuvärdet av de framtida utbetalningarna.
 
Företagscertifikat emitteras under ett kortfristigt svenskt certifikatprogram och redovisas under övriga kortfristiga låneskulder till det på valutadagen kontant erhållna beloppet avseende emissionen. Upplupen ränta redovisas under upplupna räntekostnader varvid beräkning av upplupen ränta sker linjärt. På grund av företagscertifikatens korta löptid är skillnaden inte materiell för upplupen ränta beräknad linjärt jämfört med upplupen ränta beräknad med den effektiva räntan.
Lånefordringar och låneskulder som kurssäkrats via valutaterminskontrakt värderas till avistakurs den dag då valutasäkringen ingicks. Terminspremier och terminsavdrag, det vill säga skillnaden mellan terminskursen och avistakursen, redovisas som ränta. Räntederivat används endast i säkringssyfte och redovisning sker genom att orealiserade vinster och förluster skjuts upp, så kallad ”deferral hedge accounting”. Moder-bolagets resultat avseende räntederivat kommer därmed endast att omfatta ränte-intäkter och räntekostnader baserade på räntederivatens faktiska kassaflöden. Erlagda optionspremier kostnadsförs över den säkrade positionens löptid, och redovisas som räntekostnader.
 
IAS 21 Effekter av ändrade valutakurser
Av IAS 21 punkt 32 framgår att kursdifferenser på monetära poster som utgör en del av ett rapporterande företags nettoinvestering i utlandsverksamhet ska redovisas via resultaträkningen i juridisk person. Av RR 32:06 punkt 43 framgår att sådana kursdifferenser istället ska redovisas i eget kapital i enlighet med Årsredovisningslagen 4 kapitel 14 d §. Securitas AB följer RR 32:06 punkt 43 och redovisar kursdifferenser som uppfyller kriterierna för att redovisas som säkring av nettoinvestering, det vill säga där mellanhavandet är av sådan art att det inte är avsett att regleras och sannolikt inte heller kommer att regleras inom en överskådlig framtid, via omräkningsreserven i eget kapital.
 
URA 7 Koncernbidrag och aktieägartillskott
De koncernbidrag som moderbolaget erhåller är att jämställa med utdelning och redovisas därmed som en finansiell intäkt i moderbolaget.
 
Anteciperad utdelning
I moderbolagets intäktsredovisas en anteciperad utdelning från ett dotterbolag i det fall moderbolaget har rätt att besluta om storleken på dotterbolagets utdelning. Moderbolaget måste dessutom ha säkerställt att utdelningen inte överstiger dotterbolagets utdelningskapacitet.
 
Not 41. Transaktioner med närstående
Prissättning vid transaktioner mellan moderbolag och dotterbolag sker med beaktande av affärsmässiga principer.

Moderbolagets transaktioner med dotterbolag omfattar      
MSEK 2007 2006 2005
Administrationsbidrag och övriga      
intäkter från dotterbolag 360,0 460,5 474,3
– varav avvecklade verksamheter 81,4 70,5
Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag1 15,1 –46,4
– varav avvecklade verksamheter
Utdelningar från dotterbolag 2.434,2 5.337,8 4.618,7
– varav avvecklade verksamheter 301,9
Ränteintäkter från dotterbolag 643,1 577,6 487,0
– varav avvecklade verksamheter 26,1 30,7
Räntekostnader från dotterbolag –1.150,8 –737,0 –479,5
– varav avvecklade verksamheter –6,4 –2,5
1 För 2007 resultat från likvidation av intressebolag och för 2005 resultat från försäljning av aktier i
dotterbolag i samband med intern omstrukturering. Fordringar och skulder hos/till dotterbolag jämte dessas fördelning mellan räntebärande och icke räntebärande poster redovisas i balansräkningen. För ledande befattningshavares förmåner hänvisas till koncernens uppgifter under not 8 och 12 till koncernredovisningen samt till not 44. För ställda panter och ansvarsförbindelser till förmån för dotterbolag hänvisas till uppgifter om ställda säkerheter och ansvarsförbindelser i anslutning till balansräkningen samt till noterna 57 och 58.
 
Not 42. Finansiella risker

Moderbolaget tillämpar, som framgår ovan av not 40, sedan den 1 januari 2006 IAS 39 Finansiella instrument; redovisning och värdering. För ytterligare information om finansiella risker vilka är tillämpliga även för moderbolaget hänvisas till koncernens not 2 och not 6.

Omvärdering av finansiella instrument    
MSEK 2007 2006
Redovisat i resultaträkningen    
Finansiella kostnader –4,1 –38,6
Uppskjuten skatt 1,1 10,8
Påverkan på årets resultat –3,0 –27,8
Redovisat via säkringsreserv i eget kapital    
Överföring till säkringsreserv före skatt 4,6 30,6
Uppskjuten skatt på överföring till säkringsreserv –1,3 –8,6
Överföring till säkringsreserv efter skatt 3,3 22,0
Överföring till resultaträkningen före skatt –33,1 –11,0
Uppskjuten skatt på överföring till resultaträkningen 9,3 3,1
Överföring till resultaträkningen efter skatt –23,8 –7,9
 

Derivatinstrument i balansräkningen    
MSEK 2007 2006
Räntebärande finansiella anläggningstillgångar    
Säkringar av verkligt värde 1.121,8
Kassaflödessäkringar 13,1 19,4
Övriga innehav av derivatinstrument
Summa derivat inkluderade i räntebärande    
finansiella anläggningstillgångar 13,1 1.141,2
Räntebärande kortfristiga fordringar hos dotterbolag    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar
Övriga innehav av derivatinstrument 10,2 42,1
Summa derivat inkluderade i räntebärande    
kortfristiga fordringar hos dotterbolag 10,2 42,1
Övriga räntebärande omsättningstillgångar    
Säkringar av verkligt värde 1.421,2
Kassaflödessäkringar 8,2 18,0
Övriga innehav av derivatinstrument 4,1 148,3
Summa derivat inkluderade i övriga    
räntebärande omsättningstillgångar 1.433,5 166,3
Övriga långfristiga låneskulder    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar 14,6
Övriga innehav av derivatinstrument
Summa derivat inkluderade i övriga långfristiga låneskulder 14,6
Räntebärande kortfristiga skulder till dotterbolag    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar
Övriga innehav av derivatinstrument 7,3 71,1
Summa derivat inkluderade    
i kortfristiga skulder till dotterbolag 7,3 71,1
Övriga kortfristiga låneskulder    
Säkringar av verkligt värde
Kassaflödessäkringar
Övriga innehav av derivatinstrument 17,3 61,3
Summa derivat inkluderade i övriga kortfristiga låneskulder 17,3 61,3

Sida 87

 
Not 43. Rörelsens kostnader
 

Revisionsarvoden och kostnadsersättningar      
MSEK 2007 2006 2005
PricewaterhouseCoopers      
– revisionsuppdrag 7,7 8,2 6,9
– andra uppdrag1 3,1 12,7 3,0
Summa PricewaterhouseCoopers 10,8 20,9 9,9
       
Övriga revisorer      
– revisionsuppdrag
Summa 10,8 20,9 9,9
1 Kostnader för andra uppdrag utförda av PricewaterhouseCoopers innefattar arvoden för revisions-
relaterad rådgivning angående redovisning inklusive IFRS, IT, skattefrågor, förvärv, avyttringar och internbanksrelaterade frågor.
 
Not 44. Personal
 

Medelantal årsanställda; fördelning mellan kvinnor och män                  
      Kvinnor     Män     Summa
  2007 2006 2005 2007 2006 2005 2007 2006 2005
Sverige 20 19 14 13 13 15 33 32 29
Under år 2007 var, av totalt 9 (10, 11) styrelseledamöter och verkställande direktörer, 3 (3, 2) kvinnor.              
 

Lönekostnader                        
      2007     2006     2005   Varav tantiem
MSEK Löner Sociala kostnader (varav pension) Löner Sociala kostnader (varav pension) Löner Sociala kostnader (varav pension) 2007 2006 2005
Styrelse och verk-                        
ställande direktörer 16,1 8,3 (2,6) 6,1 2,5 (–) 4,7 1,8 (–) 2,0
Övriga anställda 40,0 22,7 (9,7) 36,0 21,0 (9,4) 28,9 25,0 (15,6) 0,0 6,2 9,4
Summa 56,1 31,0 (12,3) 42,1 23,5 (9,4) 33,6 26,8 (15,6) 2,0 6,2 9,4
Utöver personalkostnader för 2005 har Securitas AB gjort avsättning till pension för koncernledningsledamoten Juan Vallejo.          
 

Sjukfrånvaro      
  2007 2006 2005
Totalt antal rapporterade timmar      
sjukfrånvaro bland de anställda 1.493,1 770,2 599,7
Män, efter ålder: 54,4 52,5 37,5
<30 år 15,0
30–49 år 54,4 52,5 22,5
>49 år
       
Kvinnor, efter ålder: 1.438,8 717,7 562,2
<30 år 195,0
30–49 år 362,5 195,0 352,2
>49 år 1.076,3 522,7 15,0
       
Normalt antal årsarbetstimmar per person:      
Anställda, normalt antal arbetstimmar, totalt 64.350 62.400 56.550
Män 25.350 25.350 27.300
Kvinnor 36.000 37.050 29.250
       
Sjukfrånvaro i % av normalt antal arbetstimmar:      
Män 0,21 0,21 0,14
Kvinnor 3,69 1,94 1,90
 
Not 45. Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto
 

MSEK 2007 2006 2005
Nedskrivning av aktier i dotterbolag1 –638,9 –1.539,1
Kursdifferenser, netto –314,5 –106,0 –243,8
Bankkostnader och liknande resultatposter –12,5 –34,3 –12,1
Omvärdering av finansiella instrument (IAS 39)2 –4,1 –38,6
Övriga poster, netto –1,9 –8,2 –14,6
Summa övriga finansiella intäkter      
och kostnader, netto –971,9 –1.726,2 –270,5
1 Nedskrivning av aktier i dotterbolag har skett i samband med att moderbolaget erhållit utdelning från
dotterbolaget, för 2007 även i samband med nedskrivning av goodwill i Nederländerna där ned-
skrivningsbehov även funnits avseende aktier i dotterbolag samt för 2006 hänförligt till koncernintern
omstrukturering i samband med utdelningen av Securitas Direct AB och Securitas Systems AB. IAS 39 tillämpas av moderbolaget från och med den 1 januari 2006.
 
Not 46. Skatter
 

Resultaträkningen Skattekostnad      
MSEK 2007 2006 2005
Skatt på resultat före skatt      
– aktuell skattekostnad –13,6 –27,7 –32,4
– uppskjuten skatt –10,5 28,8 96,8
Summa skattekostnad –24,1 1,1 64,4
Den svenska bolagsskatten uppgick till 28 procent under 2007, 2006 och 2005. Uppskjuten skatt för 2005 har justerats för effekter av byte av redovisningsprincip enligt IAS 21 avseende omräkningsreserv. Se även not 40.
 

Skillnad mellan lagstadgad svensk skatt och den verkliga skatten i moderbolaget      
MSEK 2007 2006 2005
Skatt beräknad efter svensk skattesats 28% –172 –805 –1.106
Skatt hänförlig till tidigare perioder 0 –7 2
Skatteeffekt hänförlig till ej skattepliktiga intäkter 371 1.246 1.114
Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader –223 –433 –58
Skatteeffekt av förlustavdrag 112
Verklig skattekostnad –24 1 64
Skatteeffekter av ej skattepliktiga intäkter avser främst utdelningar från dotterbolag. Skatteeffekt hänförlig till ej avdragsgilla kostnader består främst av nedskrivningar av aktier i dotterbolag.
 
Förlustavdrag
Moderbolagets förlustavdrag uppgick per 31 december 2007 till 0 MSEK (0 och 0).